รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  จั่วสันเทียะ
 
1. นางรุ่งทิพย์  คำพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายทิวานนท์  สีเนา
 
1. นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงโรธิชา  สารานพคุณ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาววิชญาพร   อริยะดิบ
 
1. นางสาวฐิตารีย์   เตมิยาธนะพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์  สอนสา
 
1. นางสาวมลฤดี  สีอ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปวีณ์กร  ผลาผล
 
1. นางสาวอรวรรณ  หนูเส็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาโงน
 
1. นางสาวมณีกร  ภาชี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  พลไพร
 
1. นางศิริวรรณ  ชาญวิเศษ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชวนขุนทด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จงจันทร์ทา
3. เด็กหญิงเริงฤดี  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอภิญญา  ทาสีขาว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  นาดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธัญญาภรณ์  เฉลิมศรี
2. นางสาวนิรชา  ชูเจริญ
3. นายบุญมี  ลันวงษา
 
1. นายเรวัติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกิติยาพร  โพโส
2. เด็กหญิงสิริกร  แนวสุข
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนลพรรณ  ทองแปลง
2. นางสาวสุพินญา  บุญประดับ
 
1. นายปัญญาวิทย์  แจ่มกระจ่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพันแสนดาว  คุณสารธรรม
 
1. นายนพ  นาคถม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายราเมศวร์  วรกุลเมธี
 
1. นายชิงชัย  อุตรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  ซุยจรุญ
2. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพรม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิศวาท
 
1. นางสาววริษา  ลดหวั่น
2. นางสาวศรีประภา  โค้วตระกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  กิตติวิริยานนท์
2. นางสาวชฎาพรรณ  แสงเลื่อน
3. นายศุภกฤษ   หยวกฉิมพลี
 
1. นายชุมพล  จุลวงษ์
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปภาวี  เจริญศรีพงษา
2. เด็กหญิงปรียาพัชร์  แสงอรุณทวี
3. เด็กหญิงสุชัญญา   ทองล้อม
 
1. นายชุมพล  จุลวงษ์
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชุดาภา  ตัณฑ์ณรงค์
2. นางสาวธัญชนก  สีเคน
3. นางสาวรัตนา  หนองน้ำขาว
 
1. นางสิรินาถ  แสงเมือง
2. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพศาลวัสยศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินบุรารัตน์
2. เด็กหญิงสิรินยา  พรสมบุญ
 
1. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
2. นายวสุ  ศุภอักษร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ศรีชัย
2. นายจิรศักดิ์  แก้วโบราณ
 
1. นางสุทธดา  เหลืองห่อ
2. นางอนงค์  จันดีดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายเอกรัฐ  ขวัญถาวร
 
1. นางจันทร์จีรา  พาดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปรียานุช  จันทรา
 
1. นายณัฐพงษ์  สิทธิศาสตร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกัลยกร   เพ็งรัตนา
2. เด็กชายคณิน  บุญนุช
3. เด็กหญิงนิชาภา   งามพิศ
 
1. นายสุทธินัน   จันทร์แวว
2. นายนเรศ  เนตรงาม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวทรรศมณ  แสงดึก
2. นายสันติเทพ   จุรีพงษ์
3. นางสาวสุวพิชญ์  กุลภานัน
 
1. นายเทวินทร์  แดงพรม
2. นางเพ็ญพัชร  สีมาพล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงพิชชาพร  สักการะ
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ลมูลเชื้อ
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางแววเนตร  คังคายะ
3. นางแววเนตร  คังคายะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกฤติพร  ดาวพนม
2. นางสาวภัชรญา  หวังผล
3. นางสาวเนตรชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นางแววเนตร  คังคายะ
2. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายธนศักดิ์  สีด้วง
2. เด็กหญิงศมน  หัดเจริญ
3. เด็กชายไกรภพ  บุญประสิทธ์
 
1. นางสาวปาริชาต  แก้วสาร
2. นางสาวธัญญาพร  พรมอ่อน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวยูมา  บี
2. นางสาวสุทธิดา  เอมกลิ่น
3. นางสาวแก้วมณี  แก้วอุดม
 
1. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
2. นางสาวกวิสรา  ชูทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ฤทธิสมิต
2. นางสาวนันทิกานต์  หนามพรม
3. เด็กหญิงปานชรีย์  ประชิม
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
2. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายมงคล  โพธิ์งาม
2. นางสาววรรณกานต์  ตุ้มสุวรรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  โชศิริ
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่เบ๊
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายฐิติวิวัฒน์  นาคสวัสดิ์
2. เด็กชายระพีร์วิทย์  ประสารกก
 
1. นางสาวปาริชาต  แก้วสาร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิราวัฒน์  มณีวิหค
2. นายสิริกร  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวดารณี  พุฒจันทร์หอม
2. นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  ตาลเอี่ยม
2. เด็กชายรชต  เสนสาร
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายชวกร  ม่วงทอง
2. เด็กชายธนัช  ชินบุรารัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่เบ๊
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธนากร  เฉียบแหลม
2. นายประภัทรพงษ์กุล  พูนอาด
3. นายอลงกรณ์  จันทรมโรภาส
 
1. นายเทวินทร์  แดงพรม
2. นายนเรศ  เนตรงาม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญชภัคพร  สุรพลหิรัญกูล
2. เด็กหญิงณิชนันท์   เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงดารณี  เลขะสันต์
4. เด็กหญิงปณิตา   ทองนพคุณ
5. เด็กหญิงศลิษา   เมืองทะ
 
1. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
2. นางสาวสุชาดา  ชีวะวุฒิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยภัฏ
2. นางสาวชุนิตา  วรรณศิริสกุล
3. นางสาวทิพปภา  โทสา
4. นางสาวสุภาวดี  มิ่งสงฆ์
5. นางสาวอาทิตยา   สองพล
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
2. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ดวงจรัส
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  บัวหลวง
3. เด็กหญิงธิติมา  เบลเยี่ยม
4. เด็กหญิงนาฎศิลป์  ชินระวงษ์
5. เด็กหญิงปวรวรรณ  แซ่กอ
 
1. นางสาวสินีนาฎ  ขาวไม
2. นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวชมพูนุช   นามจิรโชติ
2. นางสาวญาณิกา  อรภักดี
3. นายธนธัช  เปรมศรี
4. นางสาวสุกฤตา  พิทักษ์ตันสกุล
5. นางสาวสุดารัตน์  ไพรหาญ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
2. นางรัชภร  จรัญชล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงเดือน
2. เด็กหญิงพิมณพล  มหาพันธ์ุ
3. เด็กชายยุทธนา  พรมศรี
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงสุวรรณ
5. เด็กชายอาทิตย์  ดอนหัวร่อ
 
1. นายพชร  ดีวังโพน
2. นายณฐกร  ชัยเพ็ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวฉัตรทริกา  ใจปา
2. นายภูมิพัฒน์  สุวรรณนันท์
3. นายสหโชค  สาสุวรรณ
4. นางสาวอังคณา  ออมกิ่ง
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  นะราพูล
 
1. นายธนาวุธ  นาคทัต
2. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกิตติยา  สะอาด
2. เด็กชายคุณากร  จันทร์เพ็ญ
3. นางสาวจริยา  อังสนาพร
4. นายทศพร  แก้วกำแหง
5. เด็กชายธีระวัฒน์  สำนักเพชร
6. นายปฏิภาณ  ศรรัมภ์
7. นางสาวพัชรี  ติปะยานนท์
8. นางสาวมุกดา  พาแหง
9. นางสาวรัตติยา  สารมูล
10. นายวรพงษ์  เสนาะถ้วย
11. นายศักดิ์นรินทร์  เครือมั่น
12. นางสาวสิราวรรณ  มณีนิล
13. นายสุทธิพงษ์  สัสดี
14. นางสาวสุรัสวดี  สระทอง
15. นางสาวอภิชญา  หอมโอ้ม
16. นายเกียรติศักดิ์  รักศรี
17. นางสาวเจนจิรา  โมคกุล
18. นางสาวเนตรนภา  เศษศรี
19. นางสาวเบญจวรรณ  โทแสง
20. นางสาวเยาวลักษณ์  หัดไทย
 
1. นางทิติยา  แก้วโสนด
2. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
3. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
4. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
5. นางสาวพรทวี  ชัยชาญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกิตติมา  แซ่โฟ้ง
2. นายณัฐดนัย  ยืนยง
3. นายณัฐวุฒิ  อิ่มยิ้ม
4. นายธนกฤต  จิตสอน
5. เด็กหญิงธนพร  น้อยสา
6. นายธีรเดช  หอมเลิศ
7. นางสาวนภัสสร  เจริญสุข
8. นายนัฐพร  แก้วอุดร
9. นายปริญญา  ยิ้มโต
10. นายพรภิรมย์  สาเจริญ
11. นางสาวพาขวัญ  กงไกร
12. นายภูวิศ  จุดบุปฝา
13. นางสาววรรณวิณี  บุญทศ
14. นางสาววรัญญา  ลอยเลิศ
15. นางสาววิภาดา  ขวัญหอม
16. นายวิศรุต  งามเงิน
17. นายสหัสวรรษ  สุขฤทธิ์
18. นางสาวสุชาดา  เสาศิลา
19. นายอาทิตย์  อินทรีย์
20. นางสาวเพียงออ  ทับทิมศรี
 
1. นางทิติยา  แก้วโสนด
2. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
3. นายเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
5. นางสาวสุกานดา  รัตนวงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายวนัสบดี  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวพนมลักษณ์  ชุปวา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชุติมณฑน์  ดงใต้
 
1. นางนวภรณ์  ฉายวัฒนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองวัน
2. เด็กชายสถิตย์  เจริญผล
 
1. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
2. นางสุวนาถ  ชมภู
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายพูลผล  คำประสพ
2. นางสาวสุนารี  หมื่นกล้า
 
1. นางสาวพรพิมล  เพียลา
2. นางสาวสุธิดา  บุญเทศนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต้นตระกูลเงิน
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปานแร่
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ร้อยกอง
4. เด็กชายธนธรณ์  ใจภักดี
5. เด็กหญิงธนารีย์  สีเนียม
6. นางสาวบุญยนุช  มีน้อย
7. นางสาวปนัดดา  เทพทิม
8. เด็กหญิงมณฑิตา  จันใด
9. นางสาววรรณวิสา  น้อยบล
10. นางสาวอมลิน  คำดี
 
1. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
2. นางสุวนาถ  ชมภู
3. นางมยุรา  ภูกาสอน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุติบุตร
2. นางสาวคีตภัทร  แสนอุ่น
3. นางสาวจริยา  หาโหยก
4. นางสาวจุฬารัตน์  เชือกกระโทก
5. นางสาวณัฐกนก  จิตมงคล
6. นางสาวณัฐนิชา  ทะบูรกรณ์
7. นางสาวณัฐริกา  เจาะพรมมา
8. นางสาวธารวิภา  สังข์ทอง
9. นายธีระศักดิ์  สูนตา
10. นางสาวผกามาศ  อินสอาด
11. นางสาวพรรณพัสษา  ชะอุ้มผล
12. นางสาววิรดา  ปัญญา
13. นางสาวอริศรา  ด่านพงษ์พันธ์
14. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
15. นางสาวเพรชมณี  หมวตชา
 
1. นายกังวาน  สิงห์แก้ว
2. นายภาณุวัฒน์  เทียมพัฒน์
3. นายเกรียงชัย  ม่วงคำ
4. นายนรินทร์  แพนลา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายจักกริช  ชำนาญ
2. เด็กชายทวีชัย  พรมเทา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์  นาดี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายคุณากร  ดิษฐภักดีจินดา
2. นายอชิตพล  ดาวพนม
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์  นาดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แว่นแก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวิศุทธินี  อุกำแพง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวพิไลวรรณ  แก้วคำบ้ง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  ประไพร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ปุยขำบก
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายวรพงษ์  วงษ์พันธ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาววรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิดา   ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุญทวี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวเวณิกา  วิเชียรเพริศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญรอด
2. เด็กชายชินวัฒน์  หิตเมียงสงค์
3. เด็กชายอัครชัย  เปรมศร๊
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
2. นายชรัส  สมบูรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. นางสาวมาลี  เจริญภูมี
3. นายสราวุติ  อินประเสริฐ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายธนธรณ์  หินจีน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หินจีน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  หาคุ้มคลัง
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายกันตินันท์  มีคุณชอบ
 
1. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร์  เสาวะดี
 
1. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวยลดา  พาลี
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวอรุณี  ภูมิไถล
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงศ์
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสิทธิพล  ชำนาญปืน
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธนวันต์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แน่นอน
2. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศวิจิตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  เพียรดี
4. เด็กหญิงนันทพร  ผดุงสันต์
5. เด็กชายบารมี  แก้วมณีโชติ
 
1. นายสมชาติ  ราชสันเทีนะ
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายคมกริช  ย้อยดา
2. นายจักรกฤษณ์  เกตุกุล
3. นายวุฒิชัย  คณาชาตื
4. นายอัยการ  อุตทองคำ
5. นายเมที  ปรีทุ่ง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปลี่ยนกลาง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หงษ์สมดี
3. เด็กหญิงจิณธิดา  พุ่มอินทร์
4. นายจิรายุทธิ์  อ่อนจ้อย
5. นายจีรทีปต์  ศรีวิราช
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หล้าเหลา
7. นางสาวชนิสสา  เจริญสุข
8. นางสาวญาดา  โชติประเสริฐ
9. นางสาวณัฐมน  สุดามา
10. นายธีรวัฒน์  ศรีบุญวงษา
11. นายนพรัตน์  โนนทอง
12. นางสาวปวีณ์ธิดา  จินดา
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก่นจัด
14. เด็กหญิงปาริชาต  อินทร์รอด
15. เด็กหญิงพรรษกร  เหมือนฤทธิ์
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองยงค์
17. นายภานุพงษ์  สิงห์มนัส
18. นางสาวมณีรุ่ง  แววศรี
19. เด็กหญิงรุจิษยา  บุญเลิศ
20. นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณสุข
21. นางสาววนิดา  วงษ์มิตร
22. เด็กหญิงวริษา  พุ่มอินทร์
23. นางสาววลัยลักษณ์  ชัยยะ
24. เด็กหญิงวัชราภรณ์  นุ่นคง
25. นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ
26. เด็กชายศุภกิตติ์  กุมาร
27. นายอภินันท์  อุ่นคำ
28. นายอภิวัฒน์  แสงลำ
29. นายอัครพล  เจริญดอน
30. เด็กหญิงอาทิตญา  ชุมป่า
31. นางสาวเกศรา  ศรีโพธิ์
32. เด็กหญิงเกศรินทร์  มีสวัสดิ์
33. เด็กหญิงเขมมิสรา  ลือคำงาม
34. เด็กหญิงเจนจิรา  เคนสมศรี
35. นางสาวเชษฐสุดา  มะโนชาติ
36. นางสาวเพชรชรา  กำกุม
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขนิล
38. เด็กชายเสนารัฐ  ทองใบ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแสวง
40. นายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นางพิศมัย  ทัศนา
2. นายวัลลภ  ชัยยะ
3. นายคมสรร  รสดี
4. นายพรชัย  แก้วคำดี
5. นางทวี  เจริญพร
6. นางสาวสินีนาฎ  ขาวไม
7. นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
8. นายชยพล  มีชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายสัญชัย  ทนงค์รบ
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายพงศธร  สัตยา
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ร้อยกล้า
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาววาสนา  ทองสีกร่ำ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายรชานนท์  เขียวดี
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธรรมชัย  ชาวเหนือ
 
1. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสงประเสริฐ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวเทพารินทร์  พรมจีน
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปัน
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายศุภกฤษ  หยวกฉิมพลี
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงอริสรา  สุขเหมือน
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวสโรชา  ก้อนเงิน
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทาสร้าง
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  นุ่นภูบาล
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกุลนิภา  บุญจันทร์
 
1. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนันทัชพร  ห้วยใหญ่
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงทินประภา  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายนัทธี  หัตถกรรม
3. นายปุณวัชร  แสงอรุณทวี
4. นายพงศธร  ต้องเดช
5. นายพงษ์ศิริ  แก้วบริสุทธิ์
6. เด็กหญิงสกาวพรรณ  ปิ่นเกษ
7. นายสหัสชัย  บุญมา
8. นายสหัสวรรษ  บุญมา
 
1. นายณัทภพ  จึงโรจนนุกูล
2. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
3. นายอรรถพล  สุริยวงษ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  บัวทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์รักษ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  นามวงษ์
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ป้อมตะขบ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผ่องใส
6. เด็กชายลิปปกร  เนื่องกำเหนิด
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สุภี
8. เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีทอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
2. นายนัฐวุฒิ  เขาวง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  โอตกิ่ง
2. นายธาดา  ชาญวิเศษ
3. นายธีระศักดิ์  กองไชย
4. นายปุณยวีร์  เกินสอน
5. นางสาวพนัชกร  กองไชย
6. นางสาวรุ่งรัตน์  ขันตีชา
7. เด็กหญิงสิดาพร  สีหนา
8. นายอภิชาติ  แสงวุธ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
2. นายนัฐวุฒิ  เขาวง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชินราช
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเลิศ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  มนทอง
4. เด็กหญิงนันนิตา  สีกอง
5. เด็กหญิงสิริกร  สร้อยสระคู
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เงินเต็ม
 
1. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
2. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
3. นางมยุรา  ภูกาสอน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี    
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพรจิตร  จำนงค์
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ฆ้องสาลี
3. เด็กหญิงนริศรา  หะขุนทด
4. เด็กหญิงพัชราพร  คำแข
5. เด็กหญิงวาสนา  สารารักษ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมพิทักษ์
7. เด็กหญิงสุริยาพร  พรโชติธรรม
8. เด็กหญิงอริสา  ทองทา
9. เด็กหญิงอินตรา  อุ่นหะวงค์
 
1. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
3. นายเสน่ห์  มาโค
4. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัญจนพร  พุทธา
2. นางสาวณัฐทรา  ทนคง
3. เด็กหญิงนพเก้า  ขาวคม
4. นางสาวพรชิตา  เพ็ชรคง
5. นางสาวพรรณี  จิตรพานิชย์
6. นางสาวพัชชรี  อินทร์ไพร
7. นางสาววรางคณา  เอี่ยมโบราณ
8. นางสาวสุทธิกานต์  เข่งดี
 
1. นายชำนาญ  แสงบุญ
2. นางสาวพัชนี  คำพันน้อย
3. นางสาวดวงจันทร์   เศษศรี
4. นางสาวสุชาดา  พิพัฒน์สวัสดิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไพศาลธรรม
2. เด็กหญิงกันธิชา  หมายอมกลาง
3. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์พุดซา
4. เด็กหญิงกาญจนา  สนั่นชาติ
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟองสมุทร
6. เด็กหญิงดารินทร์  สิงเคน
7. เด็กหญิงทิปภา  ลุยกระโทก
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
9. เด็กชายวีรพล  แสนบรรเทิง
10. เด็กหญิงศศิวิมล  แดงเกาะโพธิ์
11. เด็กหญิงอรษา  เจริญศิริ
12. เด็กหญิงเรณุมาศ  พุ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เผ่าประจันต์
2. นางสาววิไล  พังสอาด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกลอยใจ  ศรีกอง
2. นางสาวชลธิชา  โสดสกนธ์
3. นางสาวช่อผกา  วุทฒิจักร
4. นางสาวฑิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
5. นางสาวดวงหทัย  ทองเจริญ
6. นายธนวัฒน์  นิยมเดิม
7. นายธรรมรัตน์  โนนเภา
8. นายนันธวัตร  อาจาคำ
9. นางสาวประวรรณรัตน์  เรืองสา
10. นางสาวพิมลวรรณ  สุขเกิด
11. นางสาวภาวิณี  จันทจร
12. นายวิทยา  จุดบุปผา
13. นางสาวศิริลักษณ์  จันดีดา
14. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิพล
15. นางสาวเสาวลักษณ์  พันทอง
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
3. นายชนณพัฒน์  มีแสง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวชาลินี  วังสวัสดิ์
2. นางสาวฐิติกานต์  พรมพล
3. นายพงศ์พล  ศรีอชูรส
4. นางสาวพิมพ์วิภา  ปลอดภัย
5. เด็กหญิงอริสรา  ปลอดภัย
 
1. นายชำนาญ  แสงบุญ
2. นายสุทธิรักษ์   คำพานนท์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงศิวรรณา  ราชสงค์
 
1. MissZheng  Shilan
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวเบญจวา  ก่ำน้ำจั้น
 
1. นางสาวสุวิมล  ดาวเรือง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงสุพรรณี  รอดเขียว
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  เผือกต้นเหลา
 
1. นางสาวศรารัตน์  ชัยนิวัฒน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ตู้มา
2. นางสาวกมลชนก  สีทองเพี้ย
3. นางสาวฉัตรปวีณ์  งอกขึ้น
4. นางสาวชุดากานต์  แก้วเจริญ
5. นางสาวภัทราพร  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสาวศรารัตน์  ชัยนิวัฒน์
2. นางสาวสุวิมล  ดาวเรือง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัท  วิเท
2. เด็กชายชานนท์  พินน้อย
3. เด็กชายทินกร  สุริยันต์
4. เด็กชายธนพัฒน์  ทองแวว
5. เด็กชายธนัชชา  แท่งหอม
6. เด็กชายธีรภพ  สุขกุล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ชวา
8. เด็กชายวรวุฒิ  ผามั่น
 
1. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนิรมล  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรากร  อุ่นสอน
3. นายภานุวัฒน์  บัวมาก
4. นางสาวสัตตบงกช  อิสสระเสรี
5. นางสาวสุดารัตน์  คำเต็ม
6. นางสาวสุนิฐา  อาทิตย์
7. นางสาวหทัยรัตน์  เเซ่สื่อ
8. นางสาวอรุณรัตน์  เปียวิเศษ
9. นางสาวเกวลิน  ช่วงเปีย
10. นางสาวโชติกา  ชัยเสน
 
1. นายสุนทร  โมฆรัตน์
2. นางกรรนิกา  โมฆรัตน์
3. นายกิตติศักดิ์  ชาญวิเศษ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  สร้างวัด
2. นางสาวทวีทรัพย์  คงเหม็ง
3. นางสาวพรทิพย์  บุญประสิทธิ์
4. นางสาวพิณทิพย์  บุญประสิทธิ์
5. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์สิงห์
 
1. นางกรรนิกา  โมฆรัตน์
2. นายสุนทร  โมฆรัตน์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกฤษรา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มลทอง
3. เด็กชายณัฐกร  พึ่งครบุรี
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวดาราพรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวนงลักษณ์  ป้องภัย
3. นางสาววนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เธียรเงิน
2. เด็กหญิงวริศรา  หวันทา
3. เด็กหญิงศิรประภา  ทรัพย์เรือง
 
1. นางสาวพัชชา  รอดแสง
2. นางอรวรรณ  งามดี
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  โทสมทา
2. เด็กชายไชยวุฒน์  ยังเจริญ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
2. นางรุจิรัตน์  สุริโย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวพรธิตา  พูลศรี
2. นางสาวพัฒน์ยธิดา  ใหญ่วงค์
 
1. นายประพัฒน์  เพริดพริ้ง
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงสุปราณี  มีเชาวน์
 
1. นางสาวนงนุช  บัวสระน้อย
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายอเนก  รื่นสุคนธ์
2. นายเหมภาส  กาบบาลี
 
1. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
2. นายภูมินทร์  นาแรมงาม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายชัชนันท์  สัตรูพ่าย
2. เด็กหญิงภัทรดา  โนนงาม
 
1. นายประพัฒน์  เพริดพริ้ง
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปนิดา  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงพิมแพรวา  ทิพนงค์
 
1. นางแววดาว  แสนศรี
2. นางทิพวรรณ์   พรหมมา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนุจิรา  จำเริญ
2. เด็กหญิงสุพรรณา  ยากิ้ว
 
1. นางแววดาว  แสนศรี
2. นางสาววิจิตรา  โกสีย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  นันมา
2. นายพชร   ทุมมันตา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชญานี  ช่างชุบ
2. นายภาณุพงศ์  ทองจันทา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวปาริฉัตร  วิยาสิงห์
2. นายพากร  ชื่นอารมณ์
 
1. นายสหรัถ  หินกอง
2. นายสุทธิรักษ์  คำพานนท์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายนิวัฒน์  ภูมี
2. นายอดิเรก  เรืองสารี
 
1. นายประพัฒน์  เพริดพริ้ง
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมบุตร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สายพิมพ์
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  สังข์ศิริ
 
1. นางศริญญา  คมคาย
2. นางทิพวรรณ  พรหมมา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  อาษา
2. เด็กชายศิวัช  แนวทองหลาง
3. เด็กชายอานุภาพ  สุวรรณทร
 
1. นายศักดิ์สกล  ศรีเชียงสา
2. นายพิเชต  กระแจะจันทร์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  พนมผา
2. นายอัมรินทร์  ตาลเอี่ยม
3. นายเสฏฐวุฒิ  มูลเชื้อ
 
1. นายพชร  ดีวังโพน
2. นายนิคม  อุดง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 1. เด็กชายกรวิทย์  พุทธลัตน์
2. เด็กชายนนทพัธ  มิดสำโรง
3. เด็กชายอภิชัย  กัลลา
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาวสุพัตรษร  รุ่งเรือง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นายพิชชากร  สาเจริญ
2. นายอรรถพงษ์  สีเนียม
3. นายเอกระศักดิ์  พัลวัน
 
1. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พินิจงาม
2. นางสาวกุลงา  บุญเตือน
3. นายพีระวัฒน์  แขกน้อย
4. นายอภิวัฒน์  แก้วเคน
5. นางสาวอัญญาวีร์  พันธ์ชาติ
6. นางสาวอุบลวรรณ  พุมจันทร์
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวศิวพร  สุทธิศันศนีย์
3. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กรชิด
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  ยิ้มศิริ
3. เด็กหญิงกุสุมา  สาป้อง
 
1. นางพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางรุ่งนภา   พงษ์ประเสริฐ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ดวงจิตร
2. นางสาวณัชทิชา  จำจด
3. นางสาวปภาสรณ์  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา   พงษ์ประเสริฐ
2. นายนเรศ  เนตรงาม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กรมระรวย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปิติมานนท์
3. เด็กหญิงโศภา  ดาทา
 
1. นางนันทนา  เวียงคำ
2. นางสาวสมนึก  ทับทิม
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งธิวา  แสงคำ
2. นางสาวสุชาดา  ช่อช้อย
3. นางสาวเบญจมาศ  นวลสนิท
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
2. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายฉัตรา  งามสม
2. นางสาวนิยดา  ปานทอง
3. นางสาวศศิภา  ชาวหล่ม
 
1. นางสาวญาดา  วรทัศน์
2. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เหมือนเพชร
2. เด็กชายวรปรัชญ์  แสนถม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  น้อมล้อม
 
1. นางสาวสุภิญญา  กังสานุกูล
2. นายวรจักร  กระแสธีป
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ชาญธนู
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ดวง
3. นางสาวอิสริยา  ปัสวาส
 
1. นางสาวมาศธัญกาญจน์  ผิวเหลือง
2. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญครุฑ
2. เด็กหญิงสายทอง  บุราคร
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองคง
 
1. นางสาวสุภิญญา  กังสานุกูล
2. นายวรจักร  กระแสธีป
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวจิราพร  ปุกมะ
2. นายธีร์ธวัช  สอนสวัสดิ์
3. นางสาวลลนา  ประภารา
 
1. นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์
2. นางแววดาว  แสนศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายชัยมงคล   แฟ้นประโคน
2. เด็กชายนพกร   แก้วกำแพง
3. เด็กชายศักดิ์มนตรี   ไมมา
 
1. นางบุญเรือง   ลำพล
2. นายกรกช  พิมพ์สงวน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวสุพรรษา  อังชุน
2. นายสุรชัย  จันทา
3. นางสาวอรอุมา  สาคร
 
1. นายสหรัถ  หินกอง
2. นางสาวนงลักษณ์  เกินสอน