หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ธรรมมาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ธรรมมาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวมลฤดี สีอ่อนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิญญา มานะทนโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี หัดเจริญโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ งามดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี สีอ่อนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิญญา มานะทนโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี หัดเจริญโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ งามดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีกร ภาชีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีกร ภาชีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ทาสีขาวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก กลางประพันธ์โรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ทาสีขาวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก กลางประพันธ์โรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นาแรมงามโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิดา จันทร์เทศโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นาแรมงามโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิดา จันทร์เทศโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ จันดีดาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ ทนงค์รบโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิรินาถ แสงเมืองโรงเรียนมณีเสวตอุปภัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธดา เหลืองห่อโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเทียมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางผาสุข ฟูตระกูลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมนึก ทับทิมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินนา ลงมากโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวพร สุทธิศันสนีย์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมนึก ทับทิมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินนา ลงมากโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวพร สุทธิศันสนีย์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสายชล แสงมงคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทรโรงเรียนนนทรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกมลฉัตร ถาวรบุญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสายชล แสงมงคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ อรรถธรรมสุนทรโรงเรียนนนทรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกมลฉัตร ถาวรบุญโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยา สีดาโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ คำสีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา พิพัฒน์สวัสดิ์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยา สีดาโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ คำสีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพล เลี้ยงสุวงค์โรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จีรา พาดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู วรรณคงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวสุ ศภุอักษรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายศมวรรธก์ อาทิเวชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จีรา พาดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ อินทร์อนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายศรัญญู วรรณคงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศรีประภา โค้วตระกูลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาววริษา ลดหวั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นายศมวรรธก์ อาทิเวชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพุทธิชัย รักษ์ทุ่งทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สิ่วไธสงโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญญาพร พรมอ่อนโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เสือทะเลโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสรัญญา กมลภพโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายณัฐปภัสทธ์ ชัยวัฒนโชติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแววเนตร คังคายะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เชี่ยวพานิชโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปัทมา อินทร์บริสุทธิ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมถ์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงครามโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
6. นางรวิวรรณ นาคกระแสโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมถ์กรรมการ
7. นางสุทธิจิตร หมั่นซ่อมโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางนันทนา เวียงคำโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางแววเนตร คังคายะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เชี่ยวพานิชโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ นาคกระแสร์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงครามโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวผุสดี พรศิริกาญจน์โรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
6. นางสาวปัทมา อินทร์บริสุทธิ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมถ์กรรมการ
7. นางนันทนา เวียงคำโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร กำลังดีโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเด่นเดือน สุทธิกุลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกวิสรา ชูทองโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิดา ยังเจริญโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนุชจรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร กำลังดีโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกวิสรา ชูทองโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเด่นเดือน สุทธิกุลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววรรณิดา ยังเจริญโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ บุญวันโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ดุลนีย์โรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา สอิ้งรัมย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิติพร เผือกพิบูลย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยา จันทะคูณโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพรรณ บุญวันโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ดุลนีย์โรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นางนันทยา เมฆครามโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวนันทิดา สอิ้งรัมย์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกัลยา จันทะคูณโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนภรณ์ หลังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต เหล่ามาลาโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
4. นางสาวจินตนา คำมุกโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารณี พุฒจันทร์หอมโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา คำมุกโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต เหล่ามาลาโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
4. นางสาวชนภรณ์ หลังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดงโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร อัครพัฒน์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต แก้วสารโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรินนา บริรักษ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระ ปฐมวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา แซเบ๊โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางอัจฉรา ถาวรคุณโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดงโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร อัครพัฒน์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต แก้วสารโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรินนา บริรักษ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระ ปฐมวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา แซเบ๊โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางอัจฉรา ถาวรคุณโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนภา แซ่เบ้โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยพร วชิรดุสิตโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏณนิยา กรกุลศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เกษศรีโรงเรียนเจียหมินรองประธานกรรมการ
3. นางสมใจ แก้ววิเศษโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายปภาดา ชัยวัฒนโชติโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางฐิติรัตน์ แก้วกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ดือขุนทดโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชภร จรัญชลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา อัครเดชะโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรทวี ชัยชาญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาฎ ขาวไมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ครูสอนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางทิติยา แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสายฝน ทรัพย์สินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปภาดา ชัยวัฒนโชติโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาฎ ขาวไมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายอิศเรศ ยืนยงโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา เกษศรีโรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธิดา บุญเทศนาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา บุญเทศนาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุวนาถ ชมภูโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นายเพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลำพูน คนคล่องโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ปิ่นน้อยโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา บุญเทศนาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุกานดา รัตนวงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาณี นครพัฒน์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางมณทนะ สุขศรีวงษ์มั่นโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุลโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
5. นางสาวนวภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดารินทร์ รักสละโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิภา สังขภิญโญโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวฑิฆัมพร ปักเคธาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ชุมพลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุลโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ อาญาเมืองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แฉกกระโทกโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล เพียลาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมณทนะ สุขศรีวงษ์มั่นโรงเรียนนนทรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาณี นครพัฒน์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา เกษศรีโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสมใจ แก้ววิเศษโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางอรอุษา โรจน์วิทยาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร โมฆรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรา ภูกาสอนโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทิต โชครัตนาเจริญโรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลืองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิเดช ขันธ์พานิชโรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายนรินทร์ แพนลาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นายวีรศักดิ์ งามขำโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นายรัฐพล ร่วมใจโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาตรี บุญชูงามโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายกังวาน สิงห์แก้วโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายสุพัตร บุญครุฑโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานัส อยู่สบายโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงชัย ม่วงคำโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ เทียมพัฒน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลืองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสาธต คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายพิศิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธศักดื์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ วืฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกุลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ สิทธฺสารโรงเรียนกบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วืฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ไชยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
6. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ภควัติ ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ภควัติ ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจริตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ภควัติ ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ภควัติ ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.ภควัติ ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอิ้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.ภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอิ้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.ภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางเอิ้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศรารัตน์ ชัยนิวัฒน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissChen Baimeiโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. MissZheng Shilanโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
4. นางสาวพิกุล ยิ่งคำปั่นโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ดาวเรืองโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศรารัตน์ ชัยนิวัฒน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ยิ่งกำปั่นโรงเรียนเจียหมินรองประธานกรรมการ
3. MissZhang Shilanโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
4. MissChen Baimeiโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ดาวเรืองโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศรารัตน์ ชัยนิวัฒน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ยิ่งกำปั่นโรงเรียนเจียหมินรองประธานกรรมการ
3. MissZhang Shilanโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
4. MissChen Baimeiโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ดาวเรืองโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศรารัตน์ ชัยนิวัฒน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ยิ่งกำปั่นโรงเรียนเจียหมินรองประธานกรรมการ
3. MissZhang Shilanโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
4. MissChen Baimeiโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ดาวเรืองโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศรารัตน์ ชัยนิวัฒน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissChen Baimeiโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. MissZheng Shilanโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
4. นางสาวพิกุล ยิ่งคำปั่นโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล ดาวเรืองโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร โมฆรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวสุ ศุภอักษรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริษา ลดหวั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลืองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวสุ ศุภอักษรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริษา ลดหวั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร โมฆรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชาตรี บุญชูงามโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายสิรภพ สารโพธิ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นายวสุ ศุภอักษรโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี บุญชูงามโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา โมฆรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ปานคีรีโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ปานคีรีโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ปานคีรีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ปานคีรีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัชร วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัชร วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์ เพริดพริ้งโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสธร เจริญพรโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์ เพริดพริ้งโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสธร เจริญพรโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมิกา เภาคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแววดาว แสนศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางศริญญา คมคายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัชร วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช บัวสระน้อยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ สุริโยโรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นายสหรัถ หินกองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
5. นางสาวสุภิญญา กังสานุกูลโรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช บัวสระน้อยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ สุริโยโรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นายสหรัถ หินกองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการ
5. นางสาวสุภิญญา กังสานุกูลโรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายแทนพงษ์ โกมลแมนโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแทนพงษ์ โกมลแมนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางศริญญา คมคายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ สุริโยโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายแทนพงษ์ โกมลแมนโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัชร วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา พร้อมขุนทดโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา พร้อมขุนทดโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาดา วรทัศน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาดา วรทัศน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รังสิโรจนโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัชร ลือสมุทรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รังสิโรจนโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัชร ลือสมุทรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดา วรทัศน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมนึก ทับทิมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บัวสุขโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดา วรทัศน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมนึก ทับทิมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร บัวสุขโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา นาฃัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาฎยา สูงเนินโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลืองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นางนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลืองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บัวสุขโรงเรียนกบินทร์บุรี รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุสรา นาฃัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร บัวสุขโรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา กังสานกูลโรงเรียนเจียหมินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุสรา นาฃัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาฎยา สูงเนินโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาฎยา สูงเนินโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]