หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 17 พ.ย. 2559 09.30-11.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 17 พ.ย. 2559 09.30-11.30
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517 17 พ.ย. 2559 09.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 17 พ.ย. 2559 10.30 เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 17 พ.ย. 2559 10.30 เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 17 พ.ย. 2559 10.30 เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 17 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารโดม 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารโดม 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ห้อง 401 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 4 ห้อง 401 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา หอประชุมโรงเรียน(หลังเก่า) 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา หอประชุมโรงเรียน(หลังเก่า) 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สนามโรงเรียน 17 พ.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา หอประชุมเก่า 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา หอประชุม (เก่า) 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 314 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 17 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องดนตรีไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
15 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
16 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
18 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
19 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
20 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
21 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
22 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
23 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
24 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
25 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
26 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
27 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
28 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องช่อชัยพฤกษ์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00
4 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 17 พ.ย. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องสมุดโรงเรียน 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องสมุดโรงเรียน 17 พ.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง TOT 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง TOT 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้ถุนอาคาร5 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]