รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงและโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิระประภา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางปราณี  รอดพฤกษ์ภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวเกตน์สิรี  เหรียญอารีย์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  รัตนมุสิกกุล
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ปิ่นมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศิรดา  พงศ์อรพินท์
 
1. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่างฟอก
 
1. นางสาวปรางค์เพ็ญ  สืบศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวพรสวรรค์  ซื่อตรง
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
 
1. นางจุรีย์  เทศศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเบญจวรรณ  พุ่มพงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พวงมาลัยทอง
2. เด็กชายอัศวุธ  อุปติ
3. เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์คลี่
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวปรินทร  ศรีจันทร์งาม
2. นางสาวพุทธาพร  สังข์เครือ
3. นางสาวศุพรรณญา  ทาริยะวงศ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมจันทร์
2. เด็กชายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธิติสรรค์  สีลา
2. นางสาวนัยน์ปพร  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายณภัทร  สัจจมงคล
 
1. นางสาวรัตนา  เกิดคง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสิรภพ  เจริญสุข
 
1. นางสาวนภาพร  พีระตานนท์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โชติมงคล
2. นายพัฒน์ฌพงษ์  เริกหริ่ง
3. เด็กชายศัลย์  บุญช่วย
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
2. นายอนุชาติ  จงรัก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีวุฒิไพศาล
2. นายสิทธิภักดิ์  รอดศิริ
3. นางสาวอินทุภา  จันทร์สว่าง
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กรมแสง
3. เด็กหญิงศุภธิดา  แก้วเมฆ
 
1. นางธิดารัตน์  ทวีญาติ
2. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวธดาภรณ์  สมบุญเพ็ญ
2. นายธนศักดิ์  นัคราภิบาล
3. นางสาวอรณิชา  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวนันทพร  สังอรดี
2. นายสมหมาย  ยะหัตตะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายธีธัช  แพไธสง
2. เด็กหญิงวันทิญาพร  ยั่งยืน
 
1. นางสาววิลาสินี  ชูเชิด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสุรยุทธ์  ศรีสุคนธ์
2. นายอรรถพล  พลายแก้ว
 
1. นางนริศรา  เชยบุบผา
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำศิริ
 
1. นางสาวแก้วตา  พึ่งตนเอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายพรหมบุศย์  เชิดชู
 
1. นางธิดารัตน์  ทวีญาติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกวิตา  จันทรพลพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รู้อยู่
3. เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนญาณนนท์
 
1. นางจงจิตต์  พรรณาวร
2. นางรุ่งอรุณ  เพียรกิจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธีระพงษ์  นามหาพิสม์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  หลีกชั่ว
3. นางสาวสมิตานัน  เตชะบุญญวัฒนกูล
 
1. นายมนตรี  ยิ่งสุข
2. นางธารีรัตน์  บุญครุฑ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิทยา  เอี่ยมรุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ผัดเป้า
3. เด็กชายศาสตราวุธ  เพียซุย
 
1. นางเบ็ญจมาศ  โยธินทวี
2. นางสาวธนัชพร  พันศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวคุณชวัล  วงษ์พึ่งตน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิลปกิจโกศล
3. นายภคพล  รักสละ
 
1. นายศศิวัฒน์  เดชะ
2. นางณัชชา  เจริญสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล
2. เด็กชายปิฐิพงศ์  ทาหอม
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  หวังกุศล
 
1. นางสราญรมย์  ยิ่งสุข
2. นางวราภรณ์  ชุ่มจิตต์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพิชญ์ชาภรณ์  โพนหนา
2. นายวงศธร  ฮวดอุปัต
3. นายอานันท์  สกุลนคร
 
1. นายชัยณรงค์  เดชโนนสังข์
2. นางสาวนฤมล  ก้อนขาว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธันยพร  อึ้งเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพิดา  สุนทโร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดุสิต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าเผชิญโชค
2. นางสาวกนกวรรณ  ตรีเดชา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ศรี
2. นางสาวรมิดา  ภัทรพรรณธนา
3. นายวรภัทร  ก้านเหลือง
 
1. นางณัชชา  เจริญสมบัติ
2. นางสาวนพมาศ  ทองศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงภาธกานต์  รัตนรักษ์
2. เด็กหญิงเสวลักษณ์  ช่อดารา
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
2. นางโสภา  มณฑา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชิตภากร  บรรลังเดช
2. นางสาวญาณิศา  อมิตเดช
 
1. นางสาวสุจิน  คุ้มครอง
2. นางสาวชาลิดา  นาคสุก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกพล  ขอมดำดิน
2. เด็กชายเดชณรงค์  ปุริเกษม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวินท์  พาอ่อนตา
2. เด็กชายสิทธิกร  อ่อนน้อม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ต่ายเล็ก
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สองพล
4. เด็กหญิงสุชญา  ชาวเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุธิมา  เมตตา
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นางสาวปรางศิริ  ตรีเมฆ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฉัตรฐริกา  กองคำ
2. นางสาวธัญญา  พรมสารี
3. นางสาวนวภรณ์  มีม่วง
4. นางสาวศิริพร  เดชสุภา
5. นางสาวอรพิน  หนองเฆ่
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชพร  พงษ์สุพาร
2. เด็กหญิงนันทชพร  คำภา
3. เด็กหญิงมลฤดี  โฉมศรี
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  ไชยฤทธิ์
5. เด็กหญิงอัญชีราภรณ์  อุดง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  กอสุวรรณ
2. นายสมาน  บุบผา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชาลิดา  ไผ่แดง
2. นายธรรมสรณ์  ใสสุก
3. นางสาวธัญญาภรณ์  สอนศรี
4. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
5. นางสาวปณัฏฐนิช  หาญนอก
 
1. นางรินรดา  รอดวงษ์
2. นางฐนิตา  นกอยู่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จำปาทอง
2. เด็กชายธนัชธร  หมอยาสิทธิ์
3. เด็กชายนรงฤทธิ์  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ธาตุทองคำ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อาษามั่น
 
1. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
2. นายวศิณ  บุญมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปธานิน  มีแก้ว
2. นายปัณณวัฒน์  พยุงธรรม
3. นายภาณุวัตร  วาสะศิริ
4. นางสาววรรณิศา  ศรีผ่อง
5. นายวโรดม  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  มั่นจิตร
2. นายณัฐพล  งามหาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดวงสมร
2. นางสาวกาญจนา  โตมะ
3. นายก่อภัค  คนรักษ์
4. นางสาวทิพวรรณ  ทาบุญมา
5. นายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
6. นายธนเทพ  วิเศษ
7. นางสาวธมนวรรณ  พฤษหอม
8. นางสาวธัญมาศ  อรรถพิจารณ์
9. นายธาราดล  วิบูลพัฒนไพศาล
10. นางสาวพชรพรรณ  โยธารักษ์
11. นายพิพัฒน์  สุนทรพจน์
12. นางสาวรติรัตน์  นวลโสภา
13. นายวรพงค์  บุญสวัสดิ์
14. นางสาววราภรณ์  นิยมสุข
15. นางสาวศิริมา  ศรีเมฆ
16. นายศุทรา  กฤติโชติโภคิน
17. นายสิรวิชญ์  นิ่มนวล
18. นางสาวสุพิชญา  แหลมผึ้ง
19. นายสุรพัศ  ศัลยาหัตถ์
20. นายอดิเทพ  อิ่มจิตร์
 
1. นายวสันต์  งามแสง
2. นางวันเพ็ญ  สงวนสุข
3. นางณัฐนันท์  เธียรวรโรจน์
4. นางปณิธาน  แว่นสุข
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ชาญเดช
 
1. นายวรพงษ์  อ่อนนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววิลาสินี  บุญโสม
 
1. นางแดงต้อย  ดั่งหั่งซิ้น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจิตวัต  ดีมาก
2. นางสาวบัณฑิตา  มลิเกตุ
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุุทธวิชัย
3. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรีเมือง
4. เด็กหญิงพิม  กาฬสินธ์มงคล
5. เด็กหญิงรสรินทร์  หลักฐาน
6. เด็กหญิงลลิตสุดา  ถึกไทย
7. เด็กชายวีรภัทร  ดวงศรี
8. เด็กชายสิรวิชญ์  มงคล
9. เด็กชายอนุชา  รุ่งฟ้า
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คงเจริญ
 
1. พระมหาอัครเดช  สอนกลาง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤทิพย์  บัวเล็ก
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ภูมิไสล
 
1. นายอลงกรณ์  โสดา
2. นายธงชัย  หอมเดิม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปาลิตา  แก้วอมร
2. นางสาวอาทิตยา  ประสาน
 
1. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
2. นายมิธินันท์  ชินณะบุตร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวระชา  ลาภเงิน
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงเตชิณี  เหล่าเอี่ยม
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวเมธาวดี  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายพิพิธ  ภิญโญ
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  บุญทิม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  สายพนัส
2. เด็กหญิงวรุดี  สีทาหลอด
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุษดี
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายจิณณวัตร  มูลเหล็ก
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  โพธิ์เกิด
2. เด็กชายสราวุธ  ดีไร่
3. เด็กชายอธิภัทธ  สุดขลิบ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววิลาวัณย์  เกิดเงิน
2. นายสหรัตน์  สงเหลา
3. นายอดุลย์  จอมโชติ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
2. นายพาดี  ฉิมพาลี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายจักรี  ทวีการ
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายธัชชาย  จันญา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายธีรพัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพิษณุวัฒน์  เผ่าประจันต์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนฤมล  นิตนาลัย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายปฐมพงษ์  พรมเกตุ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงชนัญญพร  สถิตย์
2. เด็กชายชัยรินทร์  กังวานตันติวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาต  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายภูเบศร  สมใจเพ็ง
5. เด็กชายศักดิธัช  คชรินทร์
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธนกฤต  เรืองสวัสดิ์
2. นายพลกร  มีกลอง
3. นายพีรพล  แสนบัวคำ
4. นายพีระยุทธ  สีดาเลิศ
5. นายสิทธิกร  เรืองสวัสดิ์
6. นางสาวอภิสรา  นีสกุล
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนกพร  ม่วงขาว
2. นางสาวกมลชนก  สว่างอารมณ์
3. นางสาวกฤติยาณี  สมอทอง
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโอสถ
5. นายกันตินันท์  โสกุล
6. นายจักรวรรดิ  สุวดิษฐ์
7. นางสาวจินตนา  แสงเพชร
8. นายจิรวัฒน์  สืบสืบมา
9. นางสาวชฏาพร  พลชัย
10. นายชนาภัทร  การุณวงษ์
11. นายชนินธวัฒน์  สถิตย์
12. นายชินศักดิ์  จิตรตรง
13. นายชิษณุพงษ์  กันเนื่อง
14. เด็กชายชิษณุพงษ์  จันทรา
15. นายชุติวัต  วิริยะ
16. นางสาวฐิติพร  บุตรศรี
17. นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์อุดม
18. เด็กชายณภัทร  อึ้งเจริญ
19. นายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
20. นายธวัชชัย  สงวนวงษ์
21. เด็กชายธีรภัทร  ชูสงค์
22. นางสาวบุญรัตน์  หลวงจันทร์
23. เด็กชายพัชรพล  เกตุมา
24. เด็กหญิงพัชรศรี  ชูสกุล
25. นางสาวพัทธ์ธีรา  เมฆเคลื่อน
26. เด็กชายภควัด  ไชยสมบูรณ์
27. เด็กชายภัทรายุส  เดชสอน
28. นายภุมวาร  ชาญณรงค์
29. นางสาววนิชา  พิมพ์แก้ว
30. เด็กชายวรธน  บุญมา
31. นางสาววราภรณ์  สู่เพื่อน
32. นางสาววิมลศิริ  วงษ์บัวงาม
33. เด็กชายศราณุวัฒ  รอดประเสริฐ
34. นางสาวศศิกาญจน์  สุนทรกลันต์
35. นายสหชัย  ทองไชย
36. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ประดิษฐ์
37. นางสาวอธิตยา  คำโมง
38. นางสาวอภิริยา  ทันพุทธ
39. นางสาวอัญจนา  ชิณธรรม
40. นางสาวเรณุกา  เฉลิมศรี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายอมร  ดีช่วย
4. นายธงชัย  ศรีรักษา
5. นางสมพร  เสาะการ
6. นายปริญญา  กล้าผจัญ
7. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
8. นายจินดา  กิมกูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. เด็กชายกฤษฎา  ลือนีย์
3. เด็กชายกฤษฎา  โสตระการ
4. นางสาวกัลยา  หนูเข็ม
5. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวศรี
6. เด็กชายก้องภพ  ครามวิชิต
7. นายขจรเกียรติ  สุดใจ
8. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีชูวงศ์
9. เด็กชายจักรพรรณ์  ยอดผา
10. นางสาวจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
11. นางสาวจารุวรรณ  อิ่มภู
12. นางสาวจิราภรณ์  ไพรสันเทียะ
13. เด็กชายจีรศักดิ์  แสงดี
14. เด็กหญิงญานิศา  ระกาศ
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชติกวันดี
16. เด็กชายณัฐวัฒน์  กนกเพชร
17. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสนมุง
18. นายทนงศักดิ์  ขุนทอง
19. นายธนากร  แก้วลังกา
20. เด็กชายนฤเบศร  ลีเปี๊ยง
21. นางสาวนาตชา  ธรรมเมตตา
22. เด็กชายปริญญา  สละทาน
23. นายพรหมบุศย์  คำดำ
24. เด็กชายพีรพล  คะมะคต
25. เด็กชายพีระพล  สัจจะพันธ์
26. นางสาวภัทราภรณ์  พุทธรักษา
27. นางสาวมาริสา  ไกรสิงห์
28. เด็กชายยุทธภูมิ  ศานติวรางกูร
29. เด็กชายรนกฤต  พรรณารมย์
30. เด็กหญิงวทันยา  รัตนภิลมย์
31. เด็กหญิงวราภรณ์  ชิตตานนท์
32. นายวันชัย  ดารักษ์
33. เด็กชายวิศรุต  เสรีภาพ
34. นางสาววิสสุตา  เดชสุภา
35. เด็กชายศราวุฒิ  หนูเข็ม
36. เด็กชายสุภชีพ  สิงทะยม
37. นางสาวสุริยาภรณ์  ไพรพล
38. เด็กหญิงสโรชา  ใจบุญ
39. นางสาวอิมอร  พลสิทธิ์
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณบุปผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
2. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
4. นายฉัตรชัย  กาหล
5. นายศราวุธ  ชาติครบุรี
6. นายมิธินันท์  ชินณะบุตร
7. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
8. นางสาวธัญญภรณ์  โสภาพิสุทธิวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ภา
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชนาธิป  เกิ้อกูล
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงจิตราพร  จิตจุล
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพรทิพย์  นาสืบ
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายอนุรัตน์  ศรีชมภู
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายทรงพล  ใบบ้ง
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ล้อมวงษ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวสุภาภรณ์  ผดุงชีพ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายธนกฤต  สมสถาน
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญแก้ว
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวแพรวพรรณ  จรรัตน์
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สิริบุตร
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสิริภัทร  วงษา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  แก้วบรรดาล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  นีลสกุล
2. นายชินกฤต  พรเลิศ
3. นางสาวณัฐธิดา  แช่มช้อย
4. นายภาณุพงษ์  จิตเฉย
5. เด็กชายยิ่งศักดิ์  สิงห์สุข
6. เด็กชายศิริโชค  เหมือนพงษ์
7. นายศุภกิตติ์  ชมแก้ว
8. เด็กชายอนวัช  พิกุล
9. นายอนันฒชัย  สาริกภูติ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกรวิชญ์  กงแก้ว
2. นายกฤษดา  บูญธรรม
3. นางสาวกาญจนา  กิ่งไผ่กลาง
4. นางสาวก้องนภา  ก้องกังวาลย์
5. นางสาวจอยจิรา  ขันธิวัฒร
6. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์อาษา
7. นางสาวจุุไรรัตน์  บุุญประกอบ
8. นางสาวชนาภา  มุ้งบัง
9. นางสาวฐานมาศ  เจริญสุข
10. นางสาวฑิฆัมพร  ภัยพิบัติ
11. นายดนุเดช  นพสูรย์
12. นางสาวทิพย์สุดา  พรมมา
13. นางสาวนภัสสร  นวนคำ
14. นางสาวนิศากร  แสงสุข
15. นางสาวปติมากร  แก้วกูล
16. นางสาวประภัสสร  เข้าครอง
17. นางสาวประภาพร  พิทักราษฎร์
18. นางสาวปรารถนา  ทวียศ
19. นางสาวพรสวรรค์  ทูคำมี
20. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ำทรัพย์
21. นายพิเชษฐ  นาแก้ว
22. นางสาวภวิกา  เปรมกมล
23. นางสาวมณีวรรณ  จันทมิฬ
24. นางสาวยุวธิดา  ศิริภัย
25. นางสาวรุ่งฤดี  โยธารักษ์
26. นางสาววรดา  พลาหาญ
27. นางสาวศศิชา  สุดใจ
28. นางสาวศศิประภา  พรมบ้านสังข์
29. นางสาวศิริพร  สุทธิวรรณกรณ์
30. นางสาวศิริพร  วิเศษศรี
31. นางสาวสตรีรัตน์  ศรีบง
32. นางสาวสโรชา  หัสสระ
33. นางสาวหทัยชนก  สุทธิสังวาล
34. นายอมรเทพ  บุญมี
35. นางสาวอรวรรณ  หาญมนตรี
36. นายอังคาร  ทองเล็ก
37. นางสาวอาภาพร  ทองเล็ก
38. นายเจษฏา  วิชยานุวัติ
39. นางสาวเบญจมาศ  สอสูงเนิน
40. นายเมธา  วงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
2. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
3. สิบเอกสิทธิชัย  คำเอก
4. สิบเอกชัชชวิน  จิตติยากูล
5. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
6. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
7. นายศราวุธ  ชาติครบุรี
8. นายสุริยา  บัวหอม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คู้ลำพันธ์
2. เด็กชายตฤณ  พินิจศักดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พิศภาค
4. เด็กชายปรัญชัย  หวลถิ่น
5. เด็กชายพัฒธนศักดิ์  อภิมลชัย
6. เด็กหญิงลักษณปภา  เจียนสุวรรณ
7. เด็กหญิงวรพรรณ  วงษ์พันธ์
8. เด็กชายสุรทิน  พรมสี
9. เด็กชายอนุวัต  กงแก้ว
10. เด็กหญิงอรวรรณ  มีชำนาญ
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  โสภาพิสุทธิวงศ์
2. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
3. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายจตุรวัฒนา  ฉลองเนตรสดใส
2. นางสาวจุฑามาศ  ดอนปัด
3. นางสาวชเนตตี  กมลแมน
4. นางสาวณัฐธิดา  ขุมทอง
5. นายธเนศวร์  บูชาเทียน
6. นายพุฒิพงศ์  จ้อยกุล
7. นายภานุวัฒน์  งามเจริญ
8. นางสาวสุชาดา  ผลบุญ
9. นายเจตต์เจริญ  เขียวจรัส
10. นางสาวโสพิศตา  วิลาศสุระสังวาล
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นายสหรัฐ  ดวงใจ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช
2. เด็กหญิงปุณยภา  นวลงาม
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดีประเสริญ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เจริญพันธ์
5. เด็กหญิงศิรประภา  ล้อมเวียง
6. เด็กหญิงสัจพร  งามศิลป์
7. เด็กหญิงสิตาพร  วงศ์ษา
8. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์คำหาญ
9. เด็กหญิงสุมาลี  ลิลสร้อย
10. เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวณัฐชา  อาระยะสันติสุข
2. นางสาวธันยธรณ์  เจนธนากร
3. นางสาวพิมประภัส  มุ่งหาทรัพย์
4. นางสาวสวรรยา  พูลแช่ม
5. นางสาวอัจฉรา  หุ่นประกอบกิจ
6. นางสาวอัฐภิญญา  วงษ์ปัน
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  สังข์แก้ว
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวณิชยา  ตรีเพ็ชร
2. นางสาวทิตยา  ส่งสมบุญ
3. นายนรานนท์  ลูกประดู่ชัย
4. นายพีระ  เปรมจิต
5. นางสาวมัทนา  ศิริบุปผา
6. นางสาวรัชฎาพร  แผนสันเทียะ
7. นายวิสิทธิ  ไทยวงษ์
8. นางสาวศิริวรรณ  เอิบอิ่ม
9. นายศุภากร  อินทร์จันทร์
10. นายสรชัย  กรัตพงษ์
11. นายสิทธิศักดิ์  พรมมา
12. นายอนุชิต  ประดิษฐถาวร
13. นางสาวอรอนงค์  แก้วประสงค์
14. นายเกริกศักดิ์  สีจำปา
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วันเทวิญ
 
1. นายภควัต  ปิดตาทะโน
2. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เจนการ
2. เด็กหญิงปวีณา  ดีคำไฮ
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สมบูรณ์ยิ่ง
4. นายสุทธิกานต์  ศรีวงษ์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คนมั่น
 
1. นางสุจิตรา  วันทะนะ
2. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงพัลยมนต์  บรรลือวงศ์
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวขัติยาภรณ์  บุญสมเคราะห์
 
1. นางสาวเติ้ง  เสี่ยว หยู
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริญาติ
 
1. Mr.Enomoto  Toshihide
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวอรรธยา  กาสี
 
1. Mr.Hideto  Yoshida
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงพรพัตร์  พงษ์ประณิธิ
 
1. Mrs.Song  Yan
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธันยาพร  พวงชะอุ่ม
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ดาวแจ้ง
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพีรยา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวดาเรศ  พุทธา
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวจริยา  ดวนขัน
2. นางสาวชุติมน  ศิลา
3. นางสาวสลิลทิพย์  ประเสริฐพงษ์
4. นางสาวอรณีย์  หลงสิงห์
5. นางสาวอิสริยา  ทองมณี
 
1. นางสาวศิริอร  เหลาคำ
2. MissChaoli  Qin
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวมนัสวี  มานพ
2. นายศุภกร  พรมมินทร์
3. นายอนวัช  โพธิ์งาม
4. นางสาวออมฤดี  ศรีนวล
 
1. นางสาวดาเรศ  พุทธา
2. นางสาววรรณพรรณ  เลิศวัตรกานต์
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวฐิตาพร  ศรีพระจันทร์
2. นางสาวมณีนุช  เชื้อสุข
3. นางสาวรสิตา  คูหาเปรมกิจ
4. นางสาววิสสุตา  บ้านสร้าง
5. นางสาวอรสา  แก้วคำเขียว
 
1. นางนฤมล  หนูพรม
2. นางสาวสุวรา  ทาทิตย์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวณัฐธิดา  สีลาทอน
2. นางสาวทวีนันท์  พิมพ์เสน
3. นายนัฐพงษ์  รักโคตร
4. นางสาวพรรณปพร  นิซัน
5. นางสาวรินรดา  ขุนาพรม
6. นายวิศิษฐศักดิ์  ทองโบราณ
7. นางสาวสุธาทิพย์  กัลยา
8. นางสาวสุภัสสร  มิ่งขวัญ
9. นางสาวสุภาภร  คงทรัพย์
10. นางสาวเบญญาภา  กุลจันทร์
 
1. นายสุริยนต์  มหาราช
2. นางสาวสุกัญญา  ลับแล
3. นางสาวสุภาพรๆ  พงษ์ลุน
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชุติมา  จุ้ยทิม
2. เด็กหญิงนิชาภา  เมฆสันต์
3. เด็กชายปรีชา  ทรัพย์เกิด
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  พวงชื่น
2. นางสาวชุลีกร  ทรัพย์ศรี
3. นางสาวอารียา   พ่วงน่วม
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
2. นางสาวสุธาทิพย์  มูลอุดม
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงรุ่งธิตา  ภู่ไชย
2. เด็กหญิงสุกันญามาศ  ชั้นขจรกุล
3. เด็กหญิงสุภมาศน์  ศรีสะอาด
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
2. นางสาววะริน  จันทร์พล
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวชนิดาภา  กางพริ้ง
2. นางสาวปนัดดา  พรมสระน้อย
3. นางสาวสุภาพร  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
2. นายเดชอุดม  สมบูรณ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เผ่นจันทึก
2. เด็กหญิงสุมิตตา  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
2. นางสุดารัตน์  มณีรุ้ง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พัสดุ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันเสียง
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
2. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายกฤติพงศ์  รินทา
2. นายนราธร  ยังกิจการ
 
1. นางสาวกนกพร  โอฬารกิจทวีกุล
2. นายอัครเดช  รสดี
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายปิติพงษ์  ปัททุม
2. เด็กชายปิยะณัฐ  นิซัน
 
1. นายศรศักดิ์  เกตุสุนทร
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจุฑามาศ  แสงสุรเดช
2. นายอธิวัฒน์  โพธิ์แพทย์
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายธวัชชัย  วอนศรี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปัณณพร  ปั้นเหน่งเพชร
2. เด็กหญิงพีระดา  วังยายฉิม
 
1. นางกุญช์ญาดา  คงสัมฤทธิ์
2. นางสาวณชมน  น้อยจันทร์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกองทอง  วงษ์เสนา
2. เด็กหญิงสุวิมล  โอบอ้อม
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
2. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ดอนปัด
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พันธฺ์วิเชียร
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
2. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธนกร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวรัตน์ทภร   ปรุโปร่ง
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชญานิศ  วิจารณกุล
2. นางสาวบุญยาพร  ห่านทองคำ
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายธวัชชัย  วอนศรี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายคณัสนันท์  จันทร์ภักดี
2. นายพัชรพล  จำรัสพันธุ์
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
2. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวงษ์
2. เด็กหญิงธารินี  คนทัศน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวร
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายธวัชชัย  วอนศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรภัทร  วงษ์มิตรแท้
2. นายวิธวินท์  วรรณชัยวงศ์
3. นายศุภณัฐ  ประทีปสุขจิต
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
2. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกฤษฎา  แสงตา
2. นางสาววรรณรี  จันทนา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิจไกรมานะ
2. เด็กหญิงลลิตา  เมะกี
3. เด็กชายสันต์ภพ  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
2. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายศักรินทร์  บริสุทธิ์
2. นายไพโรจน์  นวลไทย
 
1. นายกชกร  โยธาทิพย์
2. นายเอกชัย  อุ่นเรือน
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนฤเบศร  ภักดีโสดา
2. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นหาญ
3. เด็กชายสุวัฒนา  มะริเกตุ
 
1. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
2. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายนพชัย  โพธิ์ศรี
2. นายวชิรวิทย์  กรเกตุ
3. นายอนุตร  เขียนเวต
 
1. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
2. นายสราวุธ  ชาติครบุรี
 
131 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกิตติชัย  ช่อดอกรัก
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ช่ออ่วม
3. เด็กหญิงปณณดา  ประดิษฐ์
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ์
 
132 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายภานุวัฒน์  ภู่สุด
2. นางสาวสกุลรัตน์  ปลูกสกุล
3. นายอนาวินทร์  นามมา
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นายวันชัย  ชัยรัตนศิลป์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์สอย
2. เด็กชายสรท  ถาวรวรรณ
3. เด็กหญิงสุปรียา  เจนจิตร์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายทรงกลด  กอประโคน
2. นายทศพล  เหลาอ้น
3. นายธีรธรรม  อำพร
 
1. นายสงคราม  ไชยสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกีรติกันต์  เผื่อนพงษ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  จวนเจริญ
3. เด็กหญิงนพมาศ  งามละออ
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธิติมา  ชุมภูโสด
2. นายภทรศักดิ์  มีสุข
3. นางสาววนิดา  พันจุ่ย
 
1. นางสุรีย์  เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก  สมแสง
2. เด็กหญิงจินดาพร  บุญโสม
3. เด็กหญิงทัณฑิกา  ไพรมณีวงศ์
4. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสุข
5. เด็กหญิงศิริวิษา  กะนิโก
6. เด็กหญิงสุพิชชา  สิงทะยม
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
3. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฑิฆัมพร  กันเกา
2. นายธีรภัทร  ไวยประภี
3. นางสาวศิริมา  จูมจันดา
4. นางสาวศุภภรณ์  เจริญศิลป์
5. นางสาวสุภานันท์  สิทธิปลื้ม
6. นางสาวโสรยา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
3. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  สุขพันธุ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปล้องใหม่
3. เด็กหญิงรัตน์ติพร  หาญประเสริฐ
 
1. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
2. นายวศิณ  บุญมา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สันซรีย์
2. นางสาวนงนภัส  ศิวพรชัยกุล
3. นางสาวสุนทรี  คนไว
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สิทธิมงคล
2. เด็กชายพลพล  สมนาม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุุล
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวพรทรัพย์  ดอนมอญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒะภัก
3. นางสาวสุวรรธา  ปักครึก
 
1. นายสุบิน  สุวรรณ
2. นายบรรเจิด  รอดเพชร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำปลิว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสุข
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ตันเสียง
 
1. นางสาวปนัดดา  ศรีวิไสย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวจันทิมา  โพกรัก
2. นายสกาย  วรรณวรรค
3. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งเกษม
 
1. นางสาวสายสมร  มิตรยง
2. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นคล้ายกัน
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  เหมือนพิทักษ์
3. เด็กหญิงทิพยนารี  พยุหสิทธิ์
 
1. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
2. นายวศิณ  บุญมา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชนิตา  ผลบุญสืบ
2. นางสาวธิดาญา  การะเกตุ
3. นางสาวยอดขวัญ  โสภา
 
1. นางสุรีย์  เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทาประเสริฐ
3. เด็กหญิงวาสินี  คงคา
 
1. นางธัญฐิรัตยา  ปานนุ่น
2. นายวศิณ  บุญมา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปริญญา  พิทักราษฎร์
2. นางสาวพร  ฮะสุน
3. นางสาวพรพิมล  กางวิถี
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
2. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฮะฮั่วเฮง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทรา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสุรีย์  เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายณัฐวัตร  หนูน้ำคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  จิตรเอก
3. นายไททัศน์  อินทครุฑ
 
1. นางจินตณัญญา  เมตตา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 1. เด็กหญิงสุชิตา  นาแล
 
1. นางตวงรัตน์  วิเชียรโรจน์
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกชกร  อมรินทร์อิศรางกูล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดาวล้อม
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย