หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงและโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสุรชาติ เครือศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายปรัญญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายประเสริฐ พรมพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายเจษฏา ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายศิรศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายไพทูล อยู่เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายณรงค์ ทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสมบูรณ์ พันธ์ุพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายวิวรรธน์ โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายวิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข ผู้อำนวยก่ารโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวกรรณจนา แช่มสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฏร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเืทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายอาคม สมบูรณ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางลำภู เพ็ชรวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางสาวสุรางค์ ศรีสุระ ผู้อำนวนการโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวกัลยา ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายทองเอิบ เดชสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวรราษฏร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
35 นายอมร ดีช่วย ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
36 นายธงชัย ศรีรักษา ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
37 นายมนตรี ยิ่งสุข ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
38 นายสมจิตร์ ศิริวรรณ พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
39 นายอัศวิน หลีกชั่ว พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
40 นายอาธรณ์ นกน้อย ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
41 นายเล็ก นิลผึ้ง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  
42 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
43 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
44 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
45 นายสำเริง โชครุ่ง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
46 นางละเอียด เจริญสุข ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
47 นางเอื้อมพร ใจชื้น ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
48 นางสาวสายสมร มิตรยง ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
49 นายสืบ แตงบุตร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
50 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน  
51 นางสุมาลี ศรีสม ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
52 นายอมร ดีช่วย ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
53 นางสาววรรณพัชร อริยสุนทร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
54 นางสาวณัฐณิชา ขามเย็น ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
55 นายนิรันดร์ พานิช เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
56 นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
57 นายณัฐภัทร ใจผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  
58 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร  
59 นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร  
60 นายภานุพงษ์ อยู่สำราญ ยาม โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร  
61 นายสมศักดิ์ เจิมกระจีน ยาม โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร  
62 นายสุรินทร์ พรมแสง ยาม โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร  
63 นายประเวช สีนวน ยาม โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร  
64 นางมณฑา เรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
65 นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
66 นายอนุพงษ์ ศรีโสภา ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
67 นางสาวบังอร ไชยยม ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
68 นางวิภาวี แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
69 นางสาวอุษณีย์ เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
70 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
71 นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
72 นางสาวณชมน น้อยจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
73 นางสาววีรวัลย์ วิณุราช ครู (พนักงานราชการ) โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
74 นางสาวจิราพร สกุลทา ครู (พนักงานราชการ) โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
75 นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
76 นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ ครู (พนักงานราชการ) โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดทำเกียรติบัตร  
77 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
78 นายประเสริฐ พรมพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
79 นางสาวกรรณจนา แช่มสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
80 นายสมคิด บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
81 นางมณฑา เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
82 นายสมบัติ เสริมศิลป์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
83 นางสาวนิตยา มิตรยง ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
84 นางสาวธันยานี เชาว์ดี ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
85 นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
86 นางสาวสุภัคจิรา เกาะโพธิ์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
87 นางสาวรุ่งอรุณ ภูมิไฉล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
88 นายวิโชค สิทธิมงคล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
89 นางสาวปรีดาพร เกตุนคร ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
90 นางสุภาภรณ์ จำจิตต์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
91 นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
92 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
93 นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฏร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
94 นายสมคิด บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
95 นางมณฑา เรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
96 นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
97 นายธนิต ลาติวัลย์ ครู โรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
98 นางสาวจินตนา พันธ์ธรรม ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
99 นางสาวพัดชา บุญหาร ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
100 นางสาวหนึ่งฤทัย อินตะมะ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
101 นางสาวธัญญา แนวดง ครู โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
102 นางสาวศิริชัย พันธ์ุกิติยะ ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
103 นางสาวนันทพร สังอรดี ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
104 ว่าที่ร.ต.หญิง รำไพพรรณ ฉวีนิรมล ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
105 นายพงศ์พัชร โชติธรรม ครู โรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
106 นางสาวสุนิตฑา แสงสุข ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฏร์รังสกฤษฏ์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
107 นางสาวอรุณ จันทร์แสง ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
108 นางสาวจตุพร เสมาล้อม ครู โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
109 นางบุญพิม รัตนจันทรา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
110 นางบุศรินทร์ กออำไพร ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111 นางธิดารัตน์ ทวีญาติ ครู โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
112 นายไพบูลย์ จองมี ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
113 นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
114 นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
115 นางสาวปราณี กิติพิมล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116 นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
117 นางสาวนันทวัน คุ้มทอง ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118 นางประภาภรณ์ ทรงประโคน ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119 นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
120 นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
121 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
122 นายศิรศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
123 นายอาคม สมบูรณ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
124 นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
125 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
126 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
127 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
128 นางณัชชา เจริญสมบัติ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
129 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
130 นางธารีรัตน์ บุญครุฑ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
131 นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
132 นางจรัญญา พรตภณาพร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
133 นางมาลี ทรงเกตุกุล ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
134 นายธานี บุบผาคร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
135 นายอัฐพร เพียรกิจ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
136 นางสาวธมลพัชร์ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
137 นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
138 นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
139 นางสาวสุจิน คุ้มครอง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
140 นางอรพิน สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
141 นายสมพร อุดมยิ่ง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
142 นางผงทิพย์ ศรีสมพร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
143 นายสำเริง โชครุ่ง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
144 นางจงจิตต์ พรรณาวร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
145 นายมนตรี ยิ่งสุข ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
146 นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
147 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
148 นางสาวสิริรัตน์ บ่อแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
149 นายณรงค์ ทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
150 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผุ้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
151 นายไพทูล อยู่เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
152 นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
153 นายพิเชษฐ์ ปิ่นเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
154 นายจันทศิล ขอดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
155 นายพงศ์พันธ์ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
156 นายวุฒิ กาญจนสุนทร ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
157 นายมงคล ชิณศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
158 จ่าเอกสมาน บุบผา ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
159 นางพัชรีย์ แสงสมบุญ ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
160 นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
161 นายวสันต์ งามแสง ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
162 นางละเอียด เจริญสุข ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
163 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
164 นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
165 นายวิวรรธน์ โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
166 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
167 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
168 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
169 นางสุมาลี ศรีสม ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
170 นายสืบ แตงบุตร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
171 นายกิจประชา อู่พิทักษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
172 นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
173 นายสมบูรณ์ พันธ์ุพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นายเจษฏา ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
175 นางสาวกัลยา ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
176 นายทองเอิบ เดชสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
177 นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
178 นายนิรันดร พานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
179 นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
180 นายนรนิติ สรรคณี ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
181 นายสมปอง มงค์คลสำโรง ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
182 นายอาจินต์ ปรีชา ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
183 นายนเทพ มากแจ้ง ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
184 นางเอื้อมพร ใจชื้น ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
185 นางสาววาสนา สาระจันทร์ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
186 นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
187 นางสาวกัลยา ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
188 นางสาวอริศรา มั่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
189 นายสุชิน วรรณฉวี ศึกษานิเทศก์ สพม.7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
190 นายสุประกิจ ทับทิมทอง ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
191 นายอนุรักษ์ ภู่เนตร ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
192 นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
193 นางวัลภา ซื่อตรง ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
194 นางสาววันทนา มารวย ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
195 นางสาวจิราภรณ์ รัตวงศ์ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
196 นางสาวสายสมร มิตรยง ครู โรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
197 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
198 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
199 นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
200 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
201 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
202 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
203 นางสาวดาเรศ พุทธา ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
204 นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
205 นายรัฐพงศ์ สีแสด ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
206 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
207 นางนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
208 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
209 นางลำภู เพ็ชรวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
210 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
211 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
212 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
213 นายสุชิน ทุติ ครู โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
214 นายสืบ แตงบุตร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
215 นางสาวนภารัตน์ แนวโพน ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  
216 นางสาวจิราพร สกุลทา ครู (พนักงานราชการ) โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์กลุ่มกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]