หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 30 57 35
2 002 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 20 36 27
3 004 โรงเรียนชิตใจชื่น 46 82 58
4 011 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 71 312 144
5 012 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 0 0 0
6 013 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 87 251 129
7 014 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 4 6 6
8 015 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 110 295 185
9 016 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 21 42 34
10 020 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 13 21 19
11 021 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 63 132 86
12 022 โรงเรียนศรีมโหสถ 59 116 81
13 023 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
14 025 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 20 33 23
15 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
16 007 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากุล) 0 0 0
17 008 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 0 0 0
18 009 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 6 7 6
19 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 20 39 28
20 003 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 15 26 15
21 017 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 58 123 73
22 018 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 55 118 78
23 019 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 0
24 024 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
25 005 โรงเรียนเทวรักษ์ 0 0 0
รวม 698 1696 1027
2723

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]