รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรลิดา  ศุภศรีอิสระ
 
1. นางประภาศรี  แสงทองอร่าม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  หนูทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ปานแดง
 
1. นางปนิดา  ชูแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. นางสาวฐาปนีย์  มีท่อธาร
 
1. นางสาวปาริมา  บัวหลวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายจาตุรงค์  พูลศักดิ์
 
1. นางวาสนา  เหมะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาครียา  วงศ์จินดา
 
1. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวศรัญญา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาววิมลมาส  ปุรินทราภิบาล
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงวันทกานต์  ใบเทศ
 
1. นางสาวกมลมาศ  ใยบำรุง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมาลินี  เมฆเปี่ยม
 
1. นางรัชฎา  จันทวะฤทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศุภวรรณ  เตียววิจิตรสกุล
 
1. นางเมธาวี  อู่เงิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวนิลาวัลย์  เห็มทอง
 
1. นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ดังสะท้าน
 
1. นายธีรสุต  ฉ่ำทรัพย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวรุ่งอรุณ  จุลแวง
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงชนาภา  ประดับ
3. เด็กหญิงธีรพร  เพชรโรจน์
 
1. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
2. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์  สำแดงเดช
2. เด็กหญิงฌานิกา  พินคง
3. เด็กหญิงสิริกุล  ยี่รงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  อาจอ่ำ
2. นางสาวอรุณี  วิไลพันธุ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรินทร์  ทองนิ่ม
2. นางสาววิรัญญา  สีขาว
3. นายเอกรินทร์  เฟื่องเนียม
 
1. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
2. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธมลวรรณ  ปึกทรัพย์
2. นางสาวสโรชา  ทิพย์ยอแล๊ะ
3. นางสาวเบญจมาศ  มังคะชาติ
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
2. นายสายันต์  เดชสายบัว
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงชวัลพัชร  ประสิทธิ์สมบัติ
 
1. นางนิติมา  แก้วไพร
2. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจ็งวัฒนาพร
2. เด็กหญิงธัญพร  คำสว่าง
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ขาวสง่า
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายปฏิญญา  มณีฉาย
2. นางสาววาสนา  แก้ววิลัย
 
1. นางสาววิชุดา  กลิ่นจงกล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมล  พนาพิทักษ์กุล
2. นางสาวณิชกมล  ทิพย์พิมล
 
1. นางพัชรมัย  บุญสอาด
2. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  แจ้งสิทธาเวช
 
1. นายแมน  อาชีพสมุทร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายณัฐดนัย  จารุทิกร
 
1. นางสาววรัตถ์หทัย  ศรีภิญโญโชค
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายอิศรา  เชาวน์วุฒิสุข
 
1. นางสาวเพ็ญพิศ  อาจสัญจร
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกวีวรรษ  สมพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำทวี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายสมศักดิ์  จินดาไทย
2. นางสุชามนตร์  จินดาไทย
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงระพีพัชร  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงศรีนารี  ภาสดา
3. เด็กหญิงอาริษา  ชัยยะปราบ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
2. นางสาวทิพย์เกษร  จันทร์แจ
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  แก้วสะอาด
2. นายธเนศ  อินทร์คุ้มวงษ์
3. นางสาวสุขฤดี  เพ็ชรทองขาว
 
1. นายสมศักดิ์  จินดาไทย
2. นางสุชามนตร์  จินดาไทย
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวชลาลัย  พ่วงสะอาด
2. นางสาวพัณณิตา  สันติประพุทธ์
3. นางสาวสุนิสา  แก่นวงค์
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภาดา  บุญสร้าง
2. เด็กหญิงมนทกานติ์  เสนาโลหิต
3. เด็กหญิงอรณี  งามอ่อน
 
1. นางสาววารีน่า   ณ หนองคาย
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงปาลิดา  สมคิด
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ยินดี
 
1. นางกรนันท์  คงอยู่สุข
2. นางสาวศิริพร  สุขเกษม
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณิชา  นาควิเชียร
2. นางสาวพรนับพัน  ลิ้มฉุ้น
3. นางสาวสุรีย์รัชต์  แดงกระจ่าง
 
1. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
2. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายดิเรก  ชูช่วย
2. นางสาวนันทิยา  วรมิศร์
3. นางสาวรุจิรา  คงกำเหนิด
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองพูล
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เยือกเย็น
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สุดวิเวก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ขระณีย์
 
1. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
2. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนชัช  สุขศรี
2. นายอัครพงษ์  เอื้อการ
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แก้วหนูนา
2. นางสาวพัชราภรณ์  เพชรดี
 
1. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
2. นางสาวชลลดา  จันทร์หอม
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณวัฒนา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงหาศร
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  หอสกุล
 
1. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายพุทธิโชติ  ทองจีนสังข์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  จิตรตั้งตรง
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายแสตมป์  สมคะเณย์
 
1. นางสาวจิราพร  สวัสดิภาพ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เหลืองนฤทัย
2. เด็กชายณพรรธก์ธร  พูลศรี
3. เด็กชายบุลิน  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวชนากานต์  เหียสุรีย์
2. นายสมศักดิ์  ชมสินธุ์จีระศักดิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรัณย์   นิตย์โชติ
2. เด็กหญิงอรณิชา  สังข์คงเมือง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานศิลา
 
1. นางสาวนิษานาถ  รีนับถือ
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกมลวรรณ  โสภณรัตน์
2. นางสาวสรรัตน์  มนชู
3. นายสราวุฒิ  สมบูรณ์ดี
 
1. นางสาวสายพิน  สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวนราพร  จิตรมั่น
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. นายปราโมทย์  คำตื้อ
3. นายอธิคม  บุตรเล็ก
 
1. นายสุรพล  ละเหร่า
2. นางอุดมลักษณ์  ลือชัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  มะยะเฉียว
2. เด็กหญิงปรีดาพร  ลิ้มไล้
3. เด็กหญิงสุวพัชร  นุชเนตร
 
1. นางมนวิภา  เตโช
2. นางรุ้งเพ็ชร  สีลิ้นจี่
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่แต้
2. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวมุ่ย
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เทพทอง
 
1. นางสาวสุวิมล  เปี่ยมกลัด
2. นางสาวชนาธิป  เจ๊ะสะตำ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวชนาภา  ธรรมกถึก
2. นายณัฐกมล  จำปาทอง
3. นายธนาธิป  ชูเนื่อง
 
1. นางหทัยรัตน์  แสงเดือน
2. นายพันธ์ศักดิ์  กล่ำกล่อมจิต
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช   บุญเย็น
2. นายชลกานต์   ปานน้อย
3. นางสาวแพรวพรรณ  เรืองโรจน์
 
1. นางสุขุมาล  บุญมาก
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราพร  หัดประกอบ
2. นางสาวภาณิศา  พรหมเชื้อ
3. นางสาวอมลวรรณ  วรกลั่น
 
1. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  เข็มเมือง
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงศิทราย  ดาราบถ
 
1. นายวานิช  น้อยแสง
2. นางสาววราวรรณ  มุ่งหมาย
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวนภสร  เทียมทัด
2. นางสาวสโรชา  ดอกไม้กุล
3. นางสาวเปมิกา  สุขสมัย
 
1. นางสาววิมล  คล้ายฉิม
2. นางสาวกรกตพรม  ทรายแก้ว
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวนฤทัย  คล้ายจ้อย
2. นายสถาพร  มูลทองคำ
3. นางสาวสวนีย์  แก้วนวล
 
1. นางณัฐนรี  แขวงโสภา
2. นางสาวรัตติกาล  แซ่ตัน
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายภูริณัฐ  บุญชู
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เรืองอร่าม
3. นางสาวสุรางคณางค์  เรืองโรจน์
 
1. นางสาววิดาด  หะยีตาเฮร์
2. นางกันยารัตน์  ดอกไม้กุล
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงนีรชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายวัฒนา   โดดดี่
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดเขียว
 
1. นางสาวดารา  คงกระพันธ์
2. นางสาวสิริมาส  นิยมไทย
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายชานนท์  สมจิตรกุล
2. นายณัฐภัส  วณิชธนภัทร
3. นางสาวปวรรณชนก  เหลือวงศ์
 
1. นางสาววรรณทกาญจน์  ทรพับไพบูลย์
2. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ศรีแก่นจันทร์
2. นางสาวกัญญาพัชร  คุ้มรอบ
3. นางสาวพัฒชริน  แสงแก้ว
 
1. นางณัฐนรี  แขวงโสภา
2. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายชินดนัย  พูลถิ่น
2. เด็กชายณัฐภัทร  แมลงทับ
 
1. นางสาวหฤทัย  ยอดแก้ว
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนากานต์  เกิดทอง
2. เด็กชายวาริทธิ์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ
2. นางณัฐนรี  แขวงโสภา
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายนราธร  ทองอ่อน
2. นายอภิรักษ์  ศิริเรือง
 
1. นางสาววิมล  คล้ายฉิม
2. นางสาวนุสรา  อินอ่อน
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  ช่างเพียร
2. เด็กชายอัครพนธ์  น้อยเมือง
 
1. นางสาวอรทัย  เสนาธรรม
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  รำพรรณ
2. เด็กชายสุริญาย์  พุ่มพวง
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีวิสุทธินันท์
 
1. นางสาวอรทัย  เสนาธรรม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามชม
2. เด็กชายวิศวะ  จับจัด
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไทยอุดมทรัพย์
4. เด็กหญิงอรวรา  คำหอม
5. เด็กหญิงอุษาพรรณ  เอี่ยมละออ
 
1. นายชุมสิน  กาญจนทอง
2. นายอำพล  จันทร์แจ้ง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
3. เด็กหญิงดวงกมล  เจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพัฒนรัตน์  ภุมรินทร์
5. เด็กหญิงสุนิตา  ฉุนราชา
 
1. นางเตือนใจ  เทียมทัด
2. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพิ่มคำ
2. นางสาวกานดา  พงษ์สว่าง
3. นางสาวนาตาชา  อินทร์ประเสริฐ
4. นางสาวภัทรวรินทร์  ปัญญาหาญ
5. นางสาวสุนันทา  ชูดวง
 
1. นางสาวสิริมา  วัชรากร
2. นางสาวธีระนันท์  แซ่จัน
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีพรม
2. นางสาวจิตสุภา  จันทร์ลมูล
3. นางสาวชนิดาภา  ตั้งกิตติวาณิช
4. นางสาวณัฐพร  จันทร์เพ็ญ
5. นางสาวนุชจิรา  มงคลนำ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  พวงนิล
2. นางสาววิไลพร  คหัสคัดคาม
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรองทอง  ปั้นอินทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วเม้า
3. เด็กหญิงวรรณิกา  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงศรุตยา  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงสุพิชชา  อรัญรักษ์
 
1. นายนิติกร  รอสูงเนิน
2. นายประมินทร์  เสพธรรม
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงคริมา  สุขเฟื่องแสง
3. เด็กหญิงณัฐพล  พานิชเจริญ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  ใจเกื้อ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฉายแสง
 
1. นางสาววิมล  รอดสุกา
2. นางสาวรัตติกาล  แซ่ตัน
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. นางสาวกนกรดา  มั่งมี
2. นางสาวปภัสสร  จีนบรรจบ
3. นางสาวพรรณพฤกษา  หลำพะ
4. นางสาวสุดาพร  พลสุวรรณ
5. นางสาวสุภาพร  ริมเถื่อน
 
1. นางปิยะนุช  เมืองอุดม
2. นางพิศมัย  ศิริธนศาสตร์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกชพร  หินแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  หุ่นเก่า
3. นางสาวดาวพระศุกร์  ทับเนียม
4. นางสาวสิราวรรณ  ตรีสุข
5. นางสาวเพชรา  เคหา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีสังข์งาม
2. นางสาวกาญจนา  นาคกล่อม
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายชัชรชัย  เขียวคำรพ
2. เด็กชายวิชนาต  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงสมิตานัน  ลูกอินทร์
4. เด็กหญิงสุจิตร์ตรา  เดชไทย
5. เด็กหญิงหัทยา  นาคแท้
 
1. นายกฤษกร  ชุมดี
2. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์ุมา
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวจีราวรรณ  สวิตเซอร์
2. นางสาวณัฐนันท์  สิงคิวิบูลย์
3. นางสาวประภัสรา  เพชรน้อย
4. นางสาวพัชนี  จินดา
5. นายวิภาส  ครอบครบุรี
 
1. นางสาววิมล  รอดสุกา
2. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายธนพล  ตาดทองแถว
2. นายนัฐพล  สีม่วง
3. นายนิธิ  ทองโคตร
4. นายภัทรพล  กลิ่นรุ่ง
5. นายภูมินทร์  กิตติพันธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
2. นางกุลภัสสร์  พะวงผล
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ทหาร
2. นายกัมปนาท  ว่องไวธมะสุข
3. นางสาวกุลธิดา  พุทธอินทร์
4. นายคฑาวุธ  คงศรี
5. นางสาวฐิติรัตน์  ชูจิต
6. นางสาวดวงกมล  สืบสมบัติ
7. นางสาวนลินทิพย์  เปรียบปราง
8. นายนิรุต  รัตนสิทธิ์ชัชวาล
9. นางสาวปาริฉัตร  โอ่เอี่ยม
10. นางสาวปาลิตา  น้อยวิจิตร
11. นายภาณุ  รัตนภาณุ
12. นายภานุรุจ  รุจิรปัญญานนท์
13. นายรุจดิศ  ธุวสุจิเรข
14. นางสาววิภาวดี  สินสอน
15. นางสาวศราวดี  รัศมี
16. นางสาวศุภกานต์  กลิ่นนิกุล
17. นายสุธิพงศ์  ปรัชญา
18. นางสาวสุนิสา  พินโย
19. นางสาวอังชิตา  สาสาร
20. นายเมธี  คงศรี
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นางเตือนใจ  เทียมทัด
3. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
4. นายมหิศร  จิตรสำรวย
5. นายวิริทธิ์  ฐิรัตนบุรินทร์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เฮ่งมี
2. นายจิรายุ  ชุมทอง
3. นายณัฐวุฒิ  กลิ่นแก้ว
4. นายพงศกร  เกิดศรี
5. นายพงษ์เทพ  แก้วทอง
6. นายพฤหัส  ทรัพย์ประสิทธิ์
7. นายมานพ  ขำศรี
8. นางสาวลลิดา  สุวรรณชาติ
9. นายวัฒนา  ฤทธิ์เลิศ
10. นายศรัณยู  สัมมาชีพ
11. นายสิทธิโชค  ขำคมเขต
12. นางสาวสุจริยา  สอนบุญ
13. นายสุทธิชัย  คำคล้าย
14. นายสุเมธา  ทองคำ
15. นายอภิชาติ  สิมมาแก้ว
16. นายอภิสิทธิ์  สวัสดิสรรพ์
17. นางสาวอังคณา  ธุระกิจ
18. นายอัฐพล  มณีโชติ
19. นายเกียรติศักดิ์  ขุนพานเพิง
20. เด็กชายเอกรัตน์  ทรัพย์บัว
 
1. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
2. นางผกาวดี  เอื้องสัจจะ
3. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
4. นางมณีรัตน์  ศัพท์พันธุ์
5. นางสาววิรากร  ใจเอื้อย
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธ์  วงแหวน
2. นางสาวชญาดา  วีระวงค์
3. นางสาวญาณีกร  พลศิลา
4. นางสาวณัติฐมล  สันติสุขวัฒน
5. นางสาวณิชกุล  เมืองอุดม
6. นางสาวธัญพิชชา  ศรีทอง
7. นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ  ชัยหา
8. นางสาวปนัดดา  รุ่มสวย
9. นางสาวปรางทิพย์  คงแท่น
10. นายปิยนันท์  จำปีพันธ์
11. นายพงศกร  สกุณา
12. นางสาวพิชานันท์  ภู่ทอง
13. นายพีรวัฒน์  เกษมสุขไพศาล
14. นางสาวภัทธิรวรรณ  จันทร์น้อย
15. นางสาวศรุตา  สุตระ
16. นายศักรินทร์  สิมมา
17. นายศุภกร  หุ่นงาม
18. นางสาวอภัสรา  เกิดพุ่ม
19. นางสาวเมธาวี  ทองสุข
20. นางสาวเมธาวี  ดาวสุข
 
1. นายธันวา  จิตรวัตร
2. นายมานิจ  คงชื่น
3. นายธนธิปัตย์  โชติเมืองปัก
4. นางสาวปิติดา  ใจดี
5. นางสาวกนกวรรณ  ทับปิง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภูมิ  ร่วมวงษ์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายศุภกร  มาเม้า
 
1. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวเก้ามณี  โพธิ์เงิน
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หนูน้อย
 
1. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวินทราดา  จั่นเพชร
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์เศรษฐโชติ
 
1. นายศิทชา  สังช์แก้ว
2. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจรัสรวี  กลีบสมุทร์
2. นายธีระพร  บุตรอากาศ
 
1. นางทัสณียา  แบบสังข์
2. นางกันยา  ตันติพนาทิพย์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายนิติพล  ศรีขำ
2. นางสาวพรรณิดา  เนตรสน
 
1. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ปักษี
2. นางสาวประภัสสร  ผิวขาว
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  บุญนำสิริจิต
4. นางสาวพลอยไพลิน  ทองอร่าม
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เกตจันทร์
6. เด็กหญิงภูนวภัทร  คชสินธุ์
7. นางสาวสุทธิดา  ถึงชาตรี
8. เด็กหญิงอัญชิสา  โอสถเวช
9. เด็กหญิงอโรชา  แดงแท้
10. นางสาวเปมิกา  สร้อยขาว
 
1. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
3. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวชลิดา  สาลี
2. นางสาวฐิติรัตน์  หอวัฒนโชค
3. เด็กหญิงพนิดา  ตันเยี่ยม
4. นางสาววรัญญา  วัดน้อย
5. เด็กหญิงศุภสุตา  คำสีแดง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สุกสี
7. นางสาวหนึ่งธิดา  กองคำ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์
9. เด็กหญิงอิสรา  บุญเกิด
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ้งเรือง
 
1. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
2. นางพัทธนันท์  เปลี่ยนศรี
3. นางสุจินต์  วัฒนมหาชัย
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกษวรรณ  ทอดสนิท
2. เด็กหญิงจามรี  มุลีผล
3. นางสาวจุฑาทิพย์  พรศิริ
4. เด็กหญิงชลลดา  ทองศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก  ประดิษฐ์พงษ์
6. นางสาวนัฐกานต์  อ้นพันธุ์
7. นางสาวบุษกร  สันติวิทยารมย์
8. นางสาวบุษกร  เจียมจริยา
9. เด็กหญิงปัณฑารีย์  อรุณคีรีวงศ์
10. นางสาวปีย์รดา  เรืองโรจน์
11. นางสาวมนัสวี  มงคลปราณีตเลิศ
12. เด็กหญิงรัตนาวรี  เชาว์ชะตา
13. เด็กหญิงวรรณดี  เกิดสี
14. นางสาวศุภมาศ  หล้าแหล่ง
15. นางสาวสิรินารถ  ยอดใหญ่
 
1. นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง
2. นายนิวัฒน์  ถือศิล
3. นายชูฤทธิ์  โชคลาภ
4. นายชยกร  บัวอำไพ
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ปรางงาม
2. นางสาวณัฐกมล  คุ้มเขตต์
3. นางสาวณัฐวดี  นันกลาง
4. นางสาวณัฐวรา  ประดิษฐ
5. นางสาวนฤชล  ยงไพศาล
6. นายปัณณธร  ส่องรอบ
7. นางสาวพัชนี  ประสงค์ธรรม
8. นางสาวพิมมาดา  พวงกระสันต์
9. นางสาวลักษิกา  โปธาสินธุ์
10. นางสาววีรยา  นารอด
11. นางสาวสิริสุข  สิริสุขะ
12. นางสาวสุจิตรา  หนูน้อย
13. นางสาวอมราลักษณ์  ใกล้ชิด
14. นางสาวอรกช  อรชร
15. นางสาวแก้วกาญจน์  แก้วฉวี
 
1. นางสาวนฤมล  บวบหอม
2. นางสาววรรณิกา  เพชรคง
3. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
4. นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิคง
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ชูชีพ
 
1. นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง
2. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  คงเหมาะ
2. เด็กหญิงมธุริน  พ่วงตรง
 
1. นายสิริวัฒน์  สุดกระแสร์
2. นายอิศรา  เอมกมล
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายศุภกร  ฤทธิยา
2. นางสาวอภิษฐา  สมประสงค์
 
1. นายอรรถพร  พลรัฐกฤษฎิ์
2. นางสาวกรรณิกา  เพชรคง
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายกิตติพิชญ์  เกลี้ยงกลม
2. นายสมบัติ  พรมสูง
 
1. นายชยกร  บัวอำไพ
2. นายธันวา  จิตรวัตร
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายศรันย์  เวคะทร
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  อิ่มทั่ว
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาววศินี  กล่อมจิตร
 
1. นายชาญณรงค์  นุษพรรณ์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนีย์  ยิบประดิษฐ์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
 
1. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ประกาศเกียรติ์กุล
 
1. นายเชิงชาย  สายสร้อย
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกัญญานุช  สายสุด
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธีรดา  สบายใจ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวรส  ดอนภักดี
 
1. นางสาวสุธิดา  ขวัญพงุ้น
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศุลีพร  เกิดสุข
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษติพล  เปี้ยวน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวสุนิสา  เสาศรี
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ทับชัย
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายนภดล   สวนทอง
 
1. นางสาววรรณภร   ตรีอัมพร
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  พุทธอินทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวฐิตา  คะนอง
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  รสจันทร์
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  เชยโพคา
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   นุชเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   บุญจร
 
1. นางสาววรรณภร   ตรีอัมพร
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาดา  พงษ์สว่าง
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  ขุนพิลึก
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายสถาพร  นวลวงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายตะวัน  แสงทอง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นพคุณ
2. เด็กชายพีรภัทร์  ฟักเขียว
3. เด็กชายมรุเดช  กิจนิเทศ
 
1. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายวาคิม  เพ็งไร่ขิง
2. เด็กชายสนายุทธ  เรียงสันเทียะ
3. เด็กชายเหรียญชัย  ศรีพิบูลย์
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
2. นางธัญญารัตน์  ไหมสุข
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มณี
2. นางสาวศศิมา  พ่วงตรง
3. นางสาวสุจิตรา  เรืองรอด
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
2. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  ดิเรกศรี
2. นางสาวณัฐชยา  ดิเรกศรี
3. นางสาวลลิล  เจริญลาภ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ์
2. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญชัย  เกิดโพชา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายพีรพัฒน์  สิทธิฤกษ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   ชูดอกไม้
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายสิริพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงษ์  คงด้วง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  บัวไสว
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่แต้
 
1. นายอิศรา  เอมกมล
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สายน้ำเขียว
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวซันวา  จิตรสนองชาติ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
3. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
4. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
5. นางสาวมณทิกา  ธงสวัสดิ์
6. นางสาวรวิสรา  บุญมีสุข
7. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
8. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
3. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
4. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
5. เด็กชายฐิติพงษ์  คงด้วง
6. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
7. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
8. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
9. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
11. นางสาววิภาวี  เอี่ยวแซ
12. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
13. เด็กหญิงสุนิตา  โตทอง
14. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
15. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
2. นายพีระพล  เพียรเสมอ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. เด็กชายจรัญชัย  เกิดโพชา
3. เด็กหญิงชญานี  บัวล้อม
4. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
5. เด็กชายธนวัต  อภิรักษ์ชัยพร
6. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
7. เด็กชายธีรนันท์  กิจอุดมวัฒน์
8. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
9. นายภานุวัฒน์  มูลทองชุน
10. นางสาวมณทิกา  ธงสวัสดิ์
11. เด็กหญิงรุจิรา  เกิดโพชา
12. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
13. เด็กชายสราวุธ  เกตุศิริ
14. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
15. เด็กหญิงอารียา  ภูฆัง
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นายนายเจตน์กิตติ  อยู่ยั่งยืน
4. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
2. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
3. เด็กชายฐิติพงษ์  คงด้วง
4. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
5. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
6. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
8. นายภาคภูมิ  เสมาทอง
9. นางสาววิภาวี  เอี่ยวแซ
10. เด็กชายวีระพัฒน์   ปานประชา
11. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
12. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
2. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงกิตติยา  ดอนกลาง
3. นายกิตติศักดิ์  กลั่นเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีเพชร
5. นายธนวัต  แจ่มจันทร์
6. นางสาวนวพร  ตันเศวฉัตร
7. นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
8. เด็กหญิงพรชนก  แววมณี
9. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
10. นายพีรภัทร  ผุดผ่อง
11. เด็กชายภูมิภัทร  สุขเมือง
12. นางสาวระพีพรรณ  กุลมา
13. นายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
14. นางสาวรัชนีกร  แววมณี
15. เด็กชายสหรัฐ  สองเมือง
16. นายสาธิต  อยู่ยั่งยืน
17. นายสุรสินธุ์  จันทรักษา
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงหาด
19. นางสาวเกวลิน  แก้วทอง
20. นางสาวไอริน  เผ่าจินดา
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
3. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
4. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
5. นายธรรมธร  เทพทิตย์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตานนท์  บุญอยู่
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ปราณอุดมรัตน์
3. เด็กชายณพัฒน์  วรรณบวร
4. เด็กหญิงนาถนรี  สมบูรณ์เหลือ
 
1. นายวิทศณุกร  ชื่นกลิ่น
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงวรรณภา  วิบูลย์ศิริชัย
3. เด็กหญิงวรินทร  ศรีสมศักดิ์
4. เด็กชายศักดินันท์  ไม้เกตุ
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  วิเศษชาติ
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  สกุลบัณฑิต
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายชัชดนัย  ทองสม
2. นายนพรัตน์  เจี้ยมดี
3. นายปิยวิศว์  เตชะเดช
4. นายพัฒนพล  ขำพวง
5. นางสาวสุชานรี  โชคสมงาม
6. นายอภิสิทธิ์  ธวัชดำ
 
1. นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์
2. นายธันวา  จิตรวัตร
3. นายชาติชาย  สมวงษ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูพะเนียด
2. นายณัฐพร  วงษ์นาศรี
3. นายวิริยพร  ธรรมเนียม
4. นายวีรยุทธ  เพ็ชร์น้อย
5. นายเนติธร  แก้วเจริญ
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
2. นายวีรวุฒิ  หนูน้อย
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายกรกฏ  ขาวนวล
2. เด็กหญิงกำไล  ผ่องอ่วย
3. เด็กหญิงจตุพร  เนียมศรี
4. เด็กชายจักกริช  อักษรศรี
5. นายจักรณรงค์  นวลฝ้าย
6. นางสาวจุฑารัตน์  ทนทาน
7. เด็กชายชวัล  ศรีประสิทธิ์
8. เด็กชายฑิฆัมพร  แก้วมณี
9. นายณัฐพล  ทองน้อย
10. นางสาวณัฐวรรณ  จีรัง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเงิน
12. เด็กชายดุรพล  ศรีมาลัย
13. นางสาวตรีรักษ์  ใจใส
14. เด็กชายธนภัทร  ทองน้อย
15. นายธนศักดิ์  ใจเพชร
16. เด็กชายธนิก  ขำต้นวงษ์
17. นายธวัชชัย  ทองเกลี้ยง
18. เด็กชายธีรพัฒน์  คุณคำพระ
19. เด็กชายธีระ  โต๊ะงาม
20. นางสาวธีราพร  แดงโชติ
21. เด็กชายนพสินธุ์  เวียงทอง
22. เด็กหญิงนภาภรณ์  คงศรี
23. เด็กหญิงปวีณา  นาคเอี่ยม
24. เด็กชายพรชัย  อินทร์บำรุง
25. เด็กหญิงพรรณพสา  ศักดิ์ภิรมย์
26. เด็กหญิงพิมสิริ  ชูแสง
27. นายภฤศ  ตังคณากุล
28. เด็กหญิงภัทรพร  สมศรี
29. เด็กชายมินทดา  บุญยศ
30. เด็กชายรัชชานนท์  พรมชลา
31. นางสาวศิริรัตน์  สิริมังกร
32. เด็กหญิงสลา  ใหญ่มาก
33. เด็กหญิงสุทธิพร  สอดแสง
34. นางสาวสุพรรณนิกา  พิทักษ์แสงจันทร์
35. นายอนุเทพ  มุ่งเสริมกลาง
36. นายอภิรักษ์  โพโทเดิม
37. นางสาวอมราวดี  เดชอุดม
38. นางสาวอัญมณี  แดงช่วง
39. นางสาวอันดามัน  ขลุดสกุล
40. นายอุเทน  หลักแหลม
 
1. นางมธุรส  เอียตระกูล
2. นายวิมล  พงษ์เตรียง
3. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
4. นายสันธาร  อินไชยยา
5. นายพิทูร  พยอมหอม
6. นายกฤษกร  ชุมดี
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เตียงพานิช
2. นางสาวจรรยจิรา  จันทร์ศรี
3. นางสาวจิณณพัต  บัวงาม
4. เด็กชายชวลิต  พยับพฤกษ์
5. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวมุ่ย
6. นางสาวชุติมา  ขำหิรัญ
7. เด็กหญิงธนัญญา  ตะกรุดทอง
8. เด็กชายบรรหาร  สมตระกูล
9. นางสาวบุษกร  หาญกล้า
10. เด็กหญิงปทุมมา  วิชิตกูล
11. นางสาวปัญจพร  อิ่มทั่ว
12. เด็กหญิงปาริชาติ  รักกฤษ
13. นางสาวผุสดี  ไกรทอง
14. เด็กหญิงพริมา  สลับศรี
15. เด็กชายพศวัต  เงากระจ่าง
16. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริพานิช
17. นายฟ้าใส  บุญไทย
18. เด็กชายรพีภัทร  แสงโพลง
19. นายวนัสกร  มุ่งหาแก้ว
20. นางสาววรฤทัย  แสงโพลง
21. เด็กชายวรากร  มาลี
22. เด็กชายวรุตม์  มีเย็น
23. นางสาวศกลวรรณ  แทนคุณ
24. เด็กหญิงศุทธหทัย  เกิดสมจิตร
25. เด็กชายศุภสิทธิ์  เชียงใต้
26. เด็กชายสมัชญ์  ลิ้มเสรี
27. เด็กชายสุกัลย์  แซ่ใหล
28. เด็กหญิงสุพรพรรณ  อัครพันธ์
29. เด็กชายสุวสัญ  ใจตรง
30. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกลิ่น
31. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นายอิศรา  เอมกมล
2. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
3. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
4. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
5. นายสิริวัฒน์  สุดกระแสร์
6. นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายปานชัย  มังสา
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายสารัช  ปัตยุรักษ์
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายขจรยศ  ทาสา
 
1. นางสุทัศณีย์  ศรีปานนาค
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสายธาร  ม่วงทอง
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวเมธาพร  กุลณรักษ์
 
1. นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นางสาวสุทธภา  พุ่มเกษม
 
1. นางสุทัศณีย์  ศรีปานนาค
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายจารุกิตติ์  พิมพ์ศรี
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายณัฐดนัย  แดงช่วง
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นายวรินทร  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปรึกษา
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นายณรัล  ปันฑิตา
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ผาสิงห์
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายวัฒนา   โดดดี่
 
1. นายจักรกริช  อรชร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายแทน  แดงเวช
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายพัฒนพล  ขำพวง
 
1. นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายเอกณัฐ  โสภณวัฒนาสิงห์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมณีกานต์  คาวตัน
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวปทุม  กมลยิ่งเสถียร
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกิรณา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิทยุตม์  ทิพย์พิมล
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ไกรนรา
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสาววรารัตน์  นิมิตรภูวดล
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงซาร่าคัทรีน่า  วอล์สช
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชนะสิทธิ์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวมัณฑิตา  ชัชวรัตน์
 
1. นางสาวณภัชชา  สุวรรณศรี
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกษิเดช  สารพัตร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เกษมสุขไพศาล
3. นายธนธรณ์  น้อยเสงี่ยม
4. นายธนพล  กฤตาภรณ์
5. นายธีรภัทร  เนียมแก้ว
6. นายพงศภัค  ศรนิฐา
7. นายพลชัย  ดอกไม้
8. นายสรวิชญ์  คำห่อ
9. เด็กชายอัษฎา  สังขะจาย
10. เด็กชายเมธัส  สังขะจาย
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
2. นายมนตรี  ยะโสธร
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายฐิติกานต์   ทองเสภี
2. เด็กหญิงธนรักษ์  ทับทอง
3. เด็กหญิงนรินรัตน์  อยู่ร่ม
4. เด็กชายพงศธร   หอมกลิ่น
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คงแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงภัทธริญา  ผาดศรี
8. นางสาวภาสินี  คงแก้ว
9. เด็กหญิงวิลาสิณี  โคมแก้ว
10. เด็กชายไกรวิชญ์  ประสานทอง
 
1. นายสมยศ  เรืองเนตร์
2. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนสงคราม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฮงเจริญสิญจ์
3. เด็กหญิงปฐวีกานต์  ทองขำ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  คชเกื้อ
5. เด็กหญิงปิยนุช  คชเกื้อ
6. เด็กชายปุริมพล  ทั่งเหมือน
7. เด็กชายพงศ์กร  บรรจงกิจ
8. เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองงาม
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ลลิตมงคล
 
1. นายนภากาศ  ชื่นบาน
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
2. เด็กชายถิรเจตน์  เงากระจ่าง
3. เด็กชายธนโชติ  นกน้อย
4. เด็กหญิงนภสร  ทองแท้
5. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจชื่นบาน
6. เด็กหญิงศุจินทรา   วันเย็น
7. เด็กชายสหรัฐ  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงเกตศิณี  ศรีประวัติ
 
1. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
2. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
3. นางพรพิมล  สุขนิมิตร
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ขุนทอง
2. นายชาคริต  แสงโพลง
3. นางสาวนรีกานต์  มีล้อม
4. นายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. นางสาวยอดหญิง  แตงเจริญ
6. เด็กชายวงศกร  ซุ่มทรัพย์
7. นางสาวสุริวิภา  เกิดยัง
8. นายสุวรรณรัตน์  ขำจริง
9. นายเมธัส  แสงจันทร์
10. นางสาวเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
3. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  พานแพน
2. เด็กหญิงจิราพัชร  หนองมีทรัพย์
3. เด็กหญิงฐิติมน  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงทิพเนตร  เดชรอด
5. เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ญจำรัส
6. เด็กหญิงบุศรินทร์  สมปรุง
7. เด็กหญิงพีรดา  โพธิรัชต์
8. เด็กหญิงอารียา  สร้อยดาว
 
1. นางบังอร  ชิตวิลัย
2. นางสาวดาวรุ่ง  บัวพา
3. นายวันเฉลิม  แก้วงาม
4. นางสาวนลชนก  พิมพ์เพี้ยน
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกนกพร  คำทอง
2. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
3. เด็กหญิงนภสร  ทองแท้
4. นางสาวนรีกานต์  มีล้อม
5. นางสาวยอดหญิง  แตงเจริญ
6. นางสาวสุริวิภา  เกิดยัง
7. เด็กหญิงเกตศิณี  ศรีประวัติ
8. นางสาวเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
3. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
4. นางพรพิมล  สุขนิมิตร
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  มะลิทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสลาฤทธิ์
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงพรรณนิษา  เฮงฮู้
5. เด็กหญิงภณิดา  ทองคำ
6. เด็กหญิงภัศรา  มรกต
7. เด็กหญิงวรรณิษา  ภาระพงษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา  ฤทธิ์น้อย
9. เด็กหญิงศรีสุจิน  สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงอารดา  ทองทา
11. เด็กหญิงอำพิกา  บุญนำ
12. เด็กหญิงอินทิรา  บุญนำ
13. เด็กหญิงเรณุกา  เวียงสิมา
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นายสุระชัย  เอี่ยมสอาด
3. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
4. นางมณีรัตน์  ศัพท์พันธุ์
5. นางปุณยากร  นาคเสวีวงศ์
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายกิติพัฒน์  ลิมปติยากร
2. นางสาวฉวีวรรณ  อุปธิ
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ขันกสิกรรม
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดทอง
5. นายสิทธิโชค  คงกะเรียน
6. นางสาวสุนันทา  เดชธนู
7. นางสาวสุรัตนา  วิชิตกูล
8. นายอนุชา  เงินลาภรัตนา
 
1. นางชุติมา  ประโยชน์มี
2. นางสาวจิรัชญา  กลิ่นน้ำหอม
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมกมล   ภุมมา
 
1. นายธนาเทพ   ธิตา
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงนภสร  แซ่โง้ว
 
1. MissChen Yu  Tong
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  วุฒิรัตน์
 
1. นางสาวศศิกานต์  สังสกฤษ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริโท
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงศศิมา  เมฆฝัก
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณัฐกานต์  สุวัตน์
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาววิกานดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวสุภัจฉรา  แก้วทอง
 
1. นางสาวอรัญญา  อรุณวิง
 
212 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เสนารัตน์
 
1. นางสาวเจียลี่  หวัง
 
213 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวอิสริยา  แก้วเนิน
 
1. นายธนาเทพ   ธิตา
 
214 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายฤทธิเกียรติ  ทรัพย์มา
 
1. นางสาววรันธร  เจริญรูป
 
215 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จานแก้ว
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
216 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิเชียร
 
1. นางเซกะ  ผ่องสะอาด
 
217 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวลดาพร  เกิดสมจิตต์
 
1. นางสาวทัดชา  อินทร์เนื่อง
 
218 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวปทันธิญา  ชูทอง
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
 
219 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกฤตตา  อุดมศิลป์
2. นางสาวธัญชนก  เนตรภักดีตระกูล
3. นางสาวปาริชาติ  สุริบาล
4. นางสาววินิตา  กีระนา
5. นางสาวอารดา  เกตุแก้ว
 
1. MissLi  Chen Chen
2. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
 
220 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญญาพร  ณัฐภูมิ
2. นางสาวพนิตนารถ  เจตนา
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อัสแสง
4. นางสาวศิรดา  ถมยา
5. นางสาวอภิชญา  โอกาศ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองคง
2. นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์
 
221 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทรโชติ
2. นางสาวปัญนรัตน์  มุ่งคุณ
 
1. MissLi  Chen Chen
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐการต์  มณีวงษ์
3. เด็กชายณัฐชนนท์  แสงเทียนทอง
4. เด็กชายปฏิญาณ  บุญยุภู
5. เด็กชายปรมัตถ์  แกมแก้ว
6. เด็กชายภัทรพล  เทียมทัด
7. เด็กชายภัทรภณ  นกเล็ก
8. เด็กชายอังกินันท์  นาน้อม
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นายวรวัชร์  รัตนสมบูรณ์
3. นายพงษ์ดนัย  เขียวไปรเวศ
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัชพล  สุมาลี
2. เด็กชายธนดล  กองแก้ว
3. เด็กชายนรบดี  เนียมใหม่
4. เด็กชายปติพนธ์  บุญพิมพ์
5. เด็กชายพีรยุทธ  อิ่มเพชร
6. เด็กชายรัชชานนท์  สุกิจปาณีนิจ
7. เด็กชายศุภชัจจ์  นิลประเสริฐ์
8. เด็กชายอภินันท์  พวงผกา
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นายไพศาล  คิดอยู่
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  กุณาวงค์
2. นายรัตนพล  นำสงค์
3. นายวุฒิชัย  อยู่สุข
4. นายศุภพงษ์  หุปะกา
5. นายสหรัตน์  พรหมแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว
 
1. นายกิจจา  กิจหงวน
2. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
3. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายกษิดิ์เดช  ลำดับวงศ์
2. นายกานต์  ชัยอำนวยพรกุล
3. นายจิณณวัตร  กลิ่นละออ
4. นายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
5. นายพุฒิพงษ์  เอี่ยมเย็น
6. นายวันชนะ  รอดสุด
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  สีเมือง
2. นางสาวกิตติกวิน  เรืองฉาย
3. นางสาวชีวาพร  จันทร์ลาด
4. นางสาวณัฐธิดา  จับจัด
5. นางสาวรุ่งทิพย์  กิจอุดมวัฒน์
6. นางสาววชิรญาณ์  แสนศรี
7. นางสาวศิริลักษณ์  ตององ
8. นางสาวสุดารัตน์  กิจอุดมวัฒน์
9. นางสาวอาทิตยา  นาคอนุเคราะห์
 
1. นางลดารัตน์   กิจคุณธรรม
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญพร  วงศ์พราหมณ์
2. นางสาวประภัสรา  ตันเจริญ
3. นายพรช  มะลิวัลย์
4. นายวรปรัชญ์  คล้ายทอง
5. นางสาวอทิตยา  เปรมพุ่ม
6. นางสาวอาภัสรา  กาญจนวิรัช
7. นางสาวเพ็ญพิชชา  มากจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
2. นายมหิศร  จิตรสำรวย
3. นายธนวัตน์  ทับทิมไทย
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร   พักโพธิ์
2. เด็กหญิงปริศนา   มากพันธ์
3. เด็กหญิงพลอยกัลยา  สูงศักดิ์
4. เด็กหญิงศิริยากร  กล่อมจิตต์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวยุภาวดี   วิชามุข
2. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี  พรหมพรรณ
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชนิศา  หนูสุด
2. นายฐาปกรณ์   ขวดทอง
3. นางสาวณัฐกานต์   บัวแดง
4. นางสาวณัฐชยา  เชื้อชาย
5. นางสาวสุธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางสาวยุภาวดี   วิชามุข
2. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี  พรหมพรรณ
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชูเมือง
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  พัฒเชียรทอง
3. เด็กหญิงอัญชลี  เกลียวนาค
 
1. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
2. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อบเทียน
2. เด็กหญิงพรรวินท์  อยู่เชื้อ
3. เด็กหญิงอรศิรินญา  บุตรแสน
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
2. นางสาวกรกตพรม  ทรายแก้ว
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  ทองนนท์
2. นางสาวดวงกมล  ลือชา
3. นายธนัท  นาคสิงห์
 
1. นางจันทรา  อินทร์เนื่อง
2. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวประพิญญา  ดวงอาราม
2. นางสาวศุภนิดา  จันทร์สง่า
3. นางสาวอารยา  ญาณผุด
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
2. นางสาวทัศน์วรรณ  กลิ่นอุบล
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงน้องพิ้งค์  สดใส
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัฐพล  พรรณจ้อย
2. เด็กหญิงนนทิชา  ดอนหงาย
3. เด็กชายอนวัช  ทรัพย์สีเหล็ก
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
2. นางสาวเกสรา  จินดากุล
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สดใส
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็ชรสงคราม
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายชาญชิต   จันทรเสนา
2. นายภัทรธร  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
2. นางวรรณา  พรหมประดิษฐ์
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  ชูบ้านนา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตั้งวิชัย
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
2. เด็กชายนรินทร์โชติ  เผ่าวงค์
 
1. นายวรุตม์  เลิศมงคล
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  แพทย์พินิจ
2. นายศักดิพัชร์  อ่อนท้วม
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  ดีใจ
2. นางสาววนิศรา  พุฒหอม
 
1. นายวรุตม์  เลิศมงคล
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  แสงปก
2. เด็กหญิงสกุณา  นวมนิ่ม
 
1. นางสาวเจนจิรา  พิบูลย์ศรี
2. นางสาววิรากร  ใจเอื้อย
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  พวงนิล
2. เด็กชายธีรเมธ  ศักดิ์เกิด
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกรรวี  พิรเวชสกุล
2. นายประสบโชค  หยกสุริยันต์
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนรรณพ  โหง้วหลี
2. นายธวัชชัย  อาจวาทิน
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แซ่จัน
2. เด็กหญิงอรรถวดี  คมขวัญแก้ว
 
1. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายยศภัทร  เกิดทรัพย์
 
1. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
2. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธารจตุศักดิ์
2. นายอนุรักษ์  สังข์คีรี
 
1. นางสาวกัตติกา  หอมตลบ
2. นางสาวธาดารัตน์  ไข่ด้วง
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เหลือวงศ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  สินเธาว์
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นายณัฏฐ์วรัตม์   เลิศแล้ว
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรินทร์  อินทรเดช
2. เด็กหญิงนฤภร  กองอาษา
 
1. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นายธนพัฒน์  ภู่ระหงษ์
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แสงศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธัมมาภิรติ
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวนิรมล  อรชร
2. นางสาวอัญชนา  ปักษิณ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรี  ธรรมมา
2. นางสาวรุจิรา  ยิ่งประสบผล
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายสหรัฐ  เขียวสง่า
2. นายอรุณเทพ  ปั้นทอง
 
1. นายโอม  อ่อนน้อม
2. นายไพรัช  คงเจริญ
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวทัตพร  รัตนพันธุ์
2. นางสาวสุวิสาข์  เหรียญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรีษา  ฑีฆะบุตร
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นางสาวจารุณี  แสงเขียว
2. นายรณกร  ทองจำรูญ
 
1. นายกิตติ  พงศ์พานิช
 
257 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายปรเมธ  วุฒิกุล
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  คลองโคน
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีโอภาส
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
 
258 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหะ
2. นางสาวปวีณา  เอมโอษฐ์
3. นางสาวพวงพลอย  พวงแก้ว
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวเบญญาภา  คุ้มนาน
2. นางสาวแพร  ทรัพย์เจริญกุล
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  อยู่เปี่ยม
2. นายอติคุณ  ใจแก้ว
 
1. นายสันธาร  อินไชยยา
2. นางศรัญญา  กาญจนประดิษฐ์
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนดล  น้ำจันทร์
2. เด็กชายพัฒนาพงศ์  เผือกผุด
3. เด็กหญิงอรพิชญ์  มะณีแดง
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นายประกาศิต   แย้มบาน
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  แก้วจีน
2. นายธนพล  สิงทิศ
3. นายอภินันท์   สรสมศักดิ์
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นายชาติชาย  สมวงษ์
 
263 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฉายน้อย
2. เด็กชายกฤษกร  ฉายน้อย
3. เด็กชายอิสระพงษ์  พงไพศาล
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายรัฐพล  รักษาราษฎร์
3. นายสรรเพชร  พลับใหญ่
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายคณิน  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ชุมศรี
3. เด็กชายธนภัทร  ชูสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางศรีไพร  แตงอ่อน
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  ยางงาม
2. เด็กชายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เตี้ยแจ้
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวพัชราภา  เขียววิชัย
2. นายพีรพัฒน์  ศรีทับทิม
3. นายศุภกร  ทองเงิน
 
1. นายสุรจิตร  สุขสีดา
2. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายกิตติ  แสงงาม
2. นางสาวชัญญานุช  นิลเลิศ
3. นายธนธรณ์  พันนะ
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางศรีไพร  แตงอ่อน
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  เต้าชุน
2. เด็กหญิงชลดา  พรหมศิลป์
3. เด็กชายมนต์ชัย  หิมาลี
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ฤทธิ์ประเสริฐ
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันทะโร
3. เด็กชายธนภัทร  ยังมีมาก
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พรมเชื้อ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์แหวน
3. นางสาวเจนจิรา  ขาวสอาด
 
1. นายสุรจิตร  สุขสีดา
2. นางกัณนิกา  เกลื่อนพันธ์
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวนิภาดา  อยู่ศิริ
2. นางสาวปนัดดา  งามขำ
3. นายวัชรวุธ  พัฒนสม
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางสาวภรณี  อุรสาห์ศิลป์
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ทับเนียม
2. เด็กชายศุภสัณห์  คล้ายสังข์
3. เด็กหญิงสาลินี  วัฒนา
 
1. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
2. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  โภคากรณ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ราชสีห์
3. เด็กหญิงอุษณิษา  อาจหาญ
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว
2. นายธนธรณ์  เกาะเกตุ
3. นางสาวธนัชพร  จันทร์แจ้ง
 
1. นางบุปผา  สิริวัฒน์สุนทร
2. นางสาวนันทภัค  อุดมคมวิรัตน์
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายสวราชย์  แตงอ่อน
2. นายสหรัฐ  เขียวสง่า
3. นายสิทธินนท์   สระทองย้อย
 
1. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
2. นายรชต  ระไวกลาง
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุขสนาน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูวรณ์
3. เด็กหญิงปารีณา  โกยปฐม
4. เด็กหญิงพิมมาดา  วิเศษสมบัติ
5. เด็กหญิงมณีมณฆ์  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทพนวน
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวญาณิกา  ทาศรี
3. นางสาวทิพรัตน์  จันทร์แจ้ง
4. นางสาวพรรณวรินทร์  จันทะโร
5. นางสาววริศรา  เต็มพร้อม
6. นางสาวสุภัสสรา  โอสกเวฃ
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
2. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวกชณัฐ  เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวธีรดา  ทรงกิตติโชค
3. นางสาวนวรัตน์  คงกระพันธ์
4. นางสาวรุ่งทิพย์  สีจุมพล
5. นางสาววชิราภรณ์  ขาวผ่อง
6. นางสาวศุภัทรา  สีหาพรม
 
1. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
2. นางสาวอารดา  กลิ่นเถื่อน
3. นางชุติมา  สุวรรณศรี
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงฐิติพร  รังวัด
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสงค์
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ตุ้มต่างหู
2. เด็กชายธนาดล  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงรัตนพร  พรมทา
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญเลิศ
2. นางสาวจันทกานต์  ใจอุ่น
3. นางสาวไอรดา  พันธ์บัว
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางพรหมพรพรรธ  แก้วทอง
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  รักษาราษฎร์
2. นางสาวประภาพรรณ  ชูช่วย
3. นางสาวรัชประภา  แท่นรัตน์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แกมไทย
2. เด็กหญิงศยามล  นิลดำ
3. เด็กหญิงเปมิกา  เกลี้ยงมลทิน
 
1. นางสาวพัชรี  คล้าจิต
2. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เพ็งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิทยากร
3. เด็กชายณรงค์กร  งามสอาด
 
1. นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกชพร  วันเพ็ญ
2. นางสาวกนกพร  คีรีนิล
3. นางสาวสุนันทา  คชชะ
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
2. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  พรวิบูลย์รักษา
2. นายสุริยัน  ปุ่มเพชร
3. นายอภิสิทธิ์  เหล่าเจริญงาม
 
1. นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงบุปผา
2. เด็กหญิงวีราพร  ขันเงิน
3. เด็กหญิงอรณิชา  วีระทัต
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกฤตา   ทองชม
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นอบ
2. เด็กหญิงปวีณา  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิเรข  มีนา
 
1. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
2. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวชาติมา  บุญศรี
2. นางสาวภาชิณี  แย้มกลิ่น
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ตะเภาทอง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา  แซ่ตั้น
2. นางสาวกฤษณา  คุ้มรอบ
3. นางสาวอัญชิสา  พวงแก้ว
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นายโชติปกรณ์  ขวัญมงคล
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงเม่น
2. เด็กชายสันติภาพ  สุมาวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนวิสิทธิ์
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมรัศมี
2. เด็กหญิงพนิดา  สีกากี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ฆังคัสสะ
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวจุรีมาศ  จีระนุช
2. นางสาววชิราภรณ์  โมรานิล
3. นางสาวอรุณกมล  ฤทธิกุล
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวปิยาพัชร  ฟองงาม
2. นางสาววริสรา  โคไธสง
3. นางสาวศิริลักษณ์  พลายแก้ว
 
1. นางบุษรินทร์  พรมทา
2. นางรัชนี  อินทร์เนตร
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคำ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  เหมือนอ่วม
3. เด็กชายไพศาล  เฟื่องฟู
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กชายสราวุฒิ  สุดพิมศรี
3. เด็กชายสาโรจน์  ทองคำ
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวปิยะพร  เหลืองดำรงสกุล
2. นางสาวอริสา  เพชร์น้อย
3. นางสาวอินทิรา  อินทร์จุฬ
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
2. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนทัต  กลิ่นหอม
2. นางสาวธนัชชา  บุญโท
3. นางสาวพิมลวรรณ  หลอยส่วน
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัวคำ  หมื่นคำจันทร์
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  หมื่นคำจันทร์
3. เด็กหญิงอภิสฎา  ป้านน่วม
 
1. นางทิมาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงชลดา  เงินสมบัติ
2. เด็กชายณฐกร  พยนต์ศิริ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  วิถี
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  สนธิ
2. นางสาวศศิกานต์  จันทัย
3. นางสาวสิรามล  สร้างการนอก
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวมณฑกาญ  จินาตรง
2. นางสาวอนัญญา  บัวครื้น
3. นางสาวเกษร  ขาวปลอด
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
2. นางสาวทิพาภรณ์  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
304 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัฐ  ดอกบัว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ธารสวิง
3. เด็กชายจารุกิตติ์  เปรมจิตต์
4. เด็กชายชลชาติ  แซ่อุ่น
5. เด็กชายชัยรัตน์  เขื้อชาติ
6. เด็กชายชาญวิทย์  คงทวีทรัพย์
7. เด็กชายชาญวิทย์  สร้อยมริต
8. เด็กชายธนพล  จะมะ
9. เด็กชายธนวัฒน์  พจน์โรจนอำพันธ์
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปักษา
11. เด็กหญิงนาฎยา  ศรีสมบัติ
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  จีนสายใจ
13. เด็กชายปองคุณ  ชื่นชมภู
14. เด็กชายพรหมเมศ  บุญประเสริฐ
15. เด็กชายภีมากร  น้อยจริง
16. เด็กชายมหาศักดิ์  ช่วยรักษา
17. เด็กหญิงรัชนันต์  ทาจันทร์
18. เด็กชายศินนารายณ์  จุนเจือ
19. เด็กหญิงศิริพัฒน์  อ่อนยนต์
20. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีเทพ
21. เด็กชายอาจณรงค์  เฉลิมพันธ์
22. เด็กชายอโนชา  อุตตรา
23. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สำราญจิตต์
 
1. นางเปรมรัศมี  อ่างหิน
2. นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์
3. นางสาววิมล  รอดสุกา
4. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
5. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
6. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ