หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบโปแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
2 นางสาวอารียา ขวกเขียว ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ดูแลระบบโปแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
3 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบโปแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
4 นางสาวชญานิษฐ์ ชนินทยุทธวงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นางชุติมา ประโยชน์มี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการศิลปะ สาระนาฏศิลป์
6 นางทินกร บริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ สาระดนตรีสากล
7 นางขนิษฐา เพียรเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ สาระดนตรีไทย
8 นางสุมาลี จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ สาระดนตรีไทย
9 นายวสันต์ ชมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระศิลปะ สาระทัศนศิลป์
10 นางชุติมา ประโยชน์มี ครูชำนาญการพิเศษ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นางนภากร สุขสมอรรถ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางศิริกุล เชิงฉลาด โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นายสมชัย สินแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14 นายทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางสาวสุชาดา จันทร์ประทับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นางสาวจิตรศุกล งามจิตร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานการแข่งขันนำเสนอโครงงานภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นางสาววชิรา ศรจิตติ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นายทิวา รองสวัสดิ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางศุภลักษณ์ ชูชื่น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นางสาวสาวิตรี กลีบอุบล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นางสาววชิรา ศรจิตติ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร บันทึกผลคะแนนและสรุปเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางรัชกร ฉายตะวัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร บันทึกผลคะแนนและสรุปเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางสาวสิริพร พึ่งพรพระ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร บันทึกผลคะแนนและสรุปเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางสาวศิริวรรณ จิตราวุฒิพร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางสาวจิตสุภา เนียมทอง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่เฉี้ยง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวัสดิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางบุษยา พัฒน์ทอง กรรมการและเลขานุการ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ภาษาไทย
30 นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ภาษาไทย
31 นางสาวพรรณิดา แก้วน้อย กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
32 นางสาวอารีรัตน์ กว้างขวาง กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
33 นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่น กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
34 นางแหวนพลอย ยิ้มน้อย กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
35 นางสาวสุพรรษา กาญจนนิยม กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
36 นายภูวดล จินดาละออง กรรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
37 นางสาวโสรยา แจ่มเจ็ดริ้ว กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
38 นางจันทรา อินทร์เนื่อง กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
39 นางสาวอมรรัตน์ นิลศิริ กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
40 นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
41 นายบุญครอง ทองหอม กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
42 ว่าที่ร.ต.ธนากร งามกระจาย กรรมการ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาไทย
43 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
44 นางสาวชญาดา จันทร์นาค ครู โรงเรียนหัวหิน ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
45 นายกรพิสิษฐ์ พุดแดง ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
46 นายสุรจิตร สุขสีดา ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
47 นายณัฐพล โคตรวงค์ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
48 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
49 นายธนพัฒน์ ภู่ระหงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
50 นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
51 นางสาวนันท์นภัส แย้มเปลี่ยน ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
52 นายสมพงษ์ ทัดรัตน์ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
53 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
54 นางสาวอารียา ขวกเขียว ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
55 นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสน ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
56 นางสาวคัดนางค์ คูหาทอง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
57 นางอรุณรุ่ง จีบเจือ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
58 นายวรุตม์ เลิศมงคล ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
59 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน ประธานศูนย์ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]