หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนิติมา แก้วไพรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีระพันธ์ คีรีศรีโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ จิตตโชตินันท์โรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์ธิดา ศรีนาคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสาวพรรณนิดา แก้วน้อยโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราภร สิริภคยาพรโรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จงดีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บุญเลิศโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ สบายใจโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา สมมาตรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ กว้างขวางโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางศุภมาศ ดิลกศรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย มัณยานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวภีระนุช อยู่เจริญโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางกิตติไชญาห์ ธัญธนเกียรติ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่นโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ เพชรเพ็งโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ คล่องยุทธ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ปัดดอกไม้โรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางพรรณทิพา อรุณรักษ์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางแหวนพลอย ยิ้มน้อยโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิรดี สาริกาโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา จันทวฤทธิ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ เจริญรัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานตา บุญแต่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา กาญจนนิยมโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวลักษณีวไล หลักกรดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวกุลภัสสร์ พะวงผลโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางณัฐิกา ปัตยุรักษ์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวดล จินดาละอองโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมสุข ทิพย์คีรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร แสงสว่างโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา รอดกูลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา จันทร์ไทยโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุลโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
6. นางบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร มีจิตรโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน นามนัยโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางนครทิพย์ สุขศรีนาคโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นายธีรสุต ฉ่ำทรัพย์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อาจพันธ์โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
6. นางจันทรา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพรอุมา แก้วจิตต์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ปานยิ้มโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางอรุณี วิไลพันธุ์โรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจารวีย์ คิรีนิลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณา จูสวยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ นิลศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริธร ล้อมวงษ์โรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ เดชสายบัวโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางพัชรมัย บุญสะอาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรวงทิพย์ บุญพาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางชบา เกตุคงโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่งโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวัลย์ วงษ์ชื่นโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุมาภรณ์ ใคร่ครวญโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี อู่เงินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรจงกล ปิ่นทัศน์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
6. นายบุญครอง ทองหอมโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ทับทิมไทยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวจรรยงค์ บุญซันโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางจริยา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนาถนภา บริบูรณ์เกษตรโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีธนากร งามกระจายโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ทองเสมโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุนี อุตรชนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางสมพร เก่าบางยางโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาววันดี ทองนวลจันทร์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางสาวปฐมาวดี อินแพงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ เชียงทองโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
7. นายชิติพัทธ์ บูรณประเสริฐกุลโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ คล้ายแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมธร เทพทิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร แผ่นไธสงโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา สุวรรณนังโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นายสุระชัย เอี่ยมสอาดโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
6. นางสาวรักติยา อินบำรุงโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
7. นายศักดิ์ณรงค์ พุ่มเพิ่มโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุชามนตร์ จินดาไทยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ไสวเวียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางจินดา เลิศสุกสว่างโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางอนุชธิดา ชูชื่นโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช คงเจริญโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นางสาวไอริณ ถาวรนันท์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรชนิตา เชื้อทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสา ส่งถึงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกรนันท์ คงอยู่สุขโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางสาวปณิชา น้ำแก้วโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางกุลนิดา ชูกำลังโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจมจิรา หินแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวบงกชกุล วงษ์สีทองโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เขียวขำโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเกศินี แสงฉัตรแก้วโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรีย์ ทิพย์นพคุณโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)กรรมการ
3. นางสาวสุชาทิพย์ ช้างเพชรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณทิมา พันธุ์ทองโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางเปรมใจ แสงชาตรีโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายมนิตย์ อัตตะโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ตันตินิมิตรกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดา สมอแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวชลลดา จันทร์หอมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรงโรงเรียนหนองพลับวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผ่าพงศ์ โพตระกูลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวสุธาวดี มัชฉิมวงศ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกวลี ตระกูลสุขทรัพย์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางเอื้อมพร นารโทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสาวเรวดี นิลดำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน ศรีรอดโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเดือนแข อ่วมขาวโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
9. นางจันทิมา ฉายอรุณโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
10. นางนิราวดี สุขะนันท์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
11. นางสาวกนกวรรณ ทองนาคโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
12. นายวุฒิชัย พลายแก้วโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกมลวรรณ สิงหาศรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุมีนา ทับเนียมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิต พงษ์รอดโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวพจนันท์ วัชโรทัยโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางอำภาวรรณ สงขาวโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา คุ้มเมืองโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
7. นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
8. นางสาวไอลดา ลิขิตกาญจน์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุพาณี เหมือนแสวงโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
10. นางสาวกิตติยา เกศเทศโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวจิราพร สวัสดิภาพโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรัชฎ์ คงกระเรียนโรงเรียนเมืองปรานบุรีประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ รีพลโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปทุมพร แก้วสวัสดิ์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นางวัฒนา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางสายพิณ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรตี เทพนมโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน โสมรักษ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ศิริพิบูลย์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี นวมนิ่มโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางวสาวี กิมใช้ย้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัดโรงเรียนปากน้ำปรานวิทยากรรมการ
4. นายเอกพงศ์ บรรพบุตรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรนุช เรียงแหลมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางหทัยรัตน์ แสงเดือนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกริชนาฎ สมพงษ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นอุบลโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายวัฒนา บาระเฮ็มโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิษานาถ รีนับถือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีกุมภาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิษา พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนปากน้ำปรานวิทยากรรมการ
4. นางพีรพรรณ์ พุกโพธิ์โรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย เทพพิทักษ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวรรณ ละม่อมโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริญดา ศรีอาจโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวนภาพร จิตรมั่นโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นายอนุชิต รุ่งภาษาโรงเรียนปากน้ำปรานวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ วชิรภัทรกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา คงกระพันธ์โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา คงถอดโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)กรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏยา เทศล้ำลึกโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สุขเสนโรงเรียนเมืองปรานบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ จีนจำรัสโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นางสาวปัญวัลย์ ตันสุเมธโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางณัฐนรี แขวงโสภาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง มาพิจารณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาริสา ตั้งสุขสันต์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักษิกา ผลพิมายโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางแพรวพรรณ ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรทัย เสนาธรรมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนรเทพ ชนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สุขอนันต์โรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร เกิดอะโนโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายธาตรี ชีถนอมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิจจา กิจหงวนโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมีนา แซ่โกโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรสริน บัวดวงโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นายอัทรเมศร์ วัชรสินไพศาลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ดรปัญญาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ นะมะปัทมะราชัยโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรพร ชูใจโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุริยา ตีวีโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมเกียรติ วันแก้วโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางศรีไพร แตงอ่อนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธาดา ดอกไม้กุลโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายธนธิปัตย์ โชติเมืองบักโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นายอัทรเมศร์ วัชรสินไพศาลโรงเรียนเมืองปรานบุรีกรรมการ
4. นายวัฒนา บาระเฮ็มโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นายสมชัย นารโทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรานบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ จิตรสำรวยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวลินดา ธนูทองโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมบุญ เช้ารุ่งโรจน์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นางปิยะนุช เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวไอรินทร์ โกณฑาโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ มังคสิงห์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร คหัสคัดคามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธวัช กัณทิมาโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรนิภา เวียงวิเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสลิด ชูชื่นโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสิณี ศาภิมลโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์โรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นายวิศระ เชียงหว่องโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาภา นาคแกมทองโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจรรยา กาญจนาประดิษฐ์โรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เทียมทัดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวสันต์ ใจบุญมาโรงเรียนหัวหินวิทยากรรมการ
4. นางสาวประณีต ศรีงามโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางสาววนัสกรณ์ คงศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศิริพิบูลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา คำสอาดโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวสาวิณี อ่อมเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ศิริยุทธ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศิริพิบูลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา คำสอาดโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวสาวิณี อ่อมเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ศิริยุทธ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวกนกพร บุปผาชาติโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนัน แซ่จันทร์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางผาสุก วิกรเมศกุลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ปักดอกไม้โรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางธวัลรัตน์ ใจบุญโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุทัศณีย์ ศรีปานนาคโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นายเสฎฐวุฒิ ใจงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายมหิศร จิตรสำรวยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิชิต ลือยศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางสาวนริศรา มงคลยศโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริมา วัชรากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยรัตน์ เกาะเกตุโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสิริพร สินสมุทร์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวศิริมล กุลชัยกุลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมล รอดสุกาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเพทาย เฟื่องฟูโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประหยัด ปรีดาโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นายกฤชกรณ์ ชุมดีโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. จ.ส.อ.วิวัฒน์ ไตรยุทธชัยโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงค์ลักษ์ อุทัยธรรมโรงเรียนหนองพลับวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิทชา สังข์แก้วโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวฐิติกานจน์ โกณฑาโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นายมนต์ทพร วันทมาตย์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาววาณิชา แข็งแรงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ น้อมกล่อมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ใจยินดีโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ นิมิตรภูวดลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร อารมณ์โรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางพัทรนันท์ เปลี่ยนศรีโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์โรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ศรีงามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนภัทชา สุวรรณศรีโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสงโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางสิรีกร จันทร์สงค์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวละอองดาว โรจนบุรานนท์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
2. นางกัลยา ไพลนุชิตโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางเพ็ญจิตร์ ไพรวิทยากรพืเศษกรรมการ
4. นางกรองแก้ว อภัยรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนันทยา ทวีศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิโส คงผอมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
2. นายปานภพ ภู่ระหงษ์โรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
3. นายพนม เกิดฤทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางอัธยา อ่อนงามโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฎายิน ผ่องใสโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
6. นายภาคภูมิ เจริญชนม์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาววีณา พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นางทิพย์อุบล แสนภูวาโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ฮะยู้โรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นายชยกร บัวอำไพโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางผกาวดี เอื้องสัจจะโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
6. นายโสดา สิทธิชัยโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชวรรณ พิททิสิทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชวรรณ พิททิสิทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชวรรณ พิททิสิทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชวรรณ พิททิสิทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชวรรณ พิททิสิทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชวรรณ พิททิสิทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา ทองรุ่งเปลวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา ทองรุ่งเปลวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา ทองรุ่งเปลวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษรองประธานกรรมการ
2. นายปิยะเทพ ไชยวารีโรงเรียนบ้านมรสวบกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
3. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นาทปรีชา สุขุมวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พึ่งพงษ์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นางสาวอำไพวรรณ ตันตินิมิตกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ วงค์กูดโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นาทปรีชา สุขุมวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พึ่งพงษ์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นางสาวอำไพวรรณ ตันตินิมิตกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ วงค์กูดโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุรนันท์ ยะโสธรโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ทะสีพรมโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุรนันท์ ยะโสธรโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ทะสีพรมโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุรนันท์ ยะโสธรโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ทะสีพรมโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุรนันท์ ยะโสธรโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ทะสีพรมโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. Miss่Jessica Meltonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. MissJessica Meltonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. MissJessica Meltonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. Miss่Jessica Meltonโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เรืองเนตรโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายตฤณ คงอยู่สุขโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิกร พราหมณ์ประยูรโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เรืองเนตรโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายตฤณ คงอยู่สุขโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิกร พราหมณ์ประยูรโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Zhao Muyanโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. MissGong Cuiyanโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. MissYang Miaomiaoโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. MissChen Yutongโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. MissWu Chingfangโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นางสาวศศิกานต์ สังสกฤษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Zhao Muyanโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. MissGong Cuiyanโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. MissYang Miaomiaoโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. MissChen Yutongโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. MissWu Chingfangโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นางสาวศศิกานต์ สังสกฤษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Mitsuhiro Kikuchiโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. Mrs.Kumi Kikuchiโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวศิริอำไพ สุธีเจริญกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
8. MissRyoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางสาวปิ่นณัฐชา ฤกษ์งามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
10. Ms.Suika Takahara Junkoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Mitsuhiro Kikuchiโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. Mrs.Kumi Kikuchiโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวศิริอำไพ สุธีเจริญกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
8. MissRyoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางสาวปิ่นณัฐชา ฤกษ์งามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
10. Ms.Suika Takahara Junkoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศิริกุล เชิงฉลาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Jean Willemsโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุชีรา เครือพันธ์โรงเรียนหัวหินช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางพรพิมล สุขนิมิตรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญจิรา สุวรรณสอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Lui Guoโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. MissZhao Mengyingโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. MissLi Chenchenโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. MissYe Weilingโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ทองคงโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญจิรา สุวรรณสอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Lui Guoโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. MissZhao Mengyingโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. MissLi Chenchenโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. MissYe Weilingโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ทองคงโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Mitsuhiro Kikuchiโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. Mrs.Kumi Kikuchiโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวศิริอำไพ สุธีเจริญกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
8. MissRyoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางสาวปิ่นณัฐชา ฤกษ์งามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
10. Ms.Suika Takahara Junkoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Mitsuhiro Kikuchiโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. Mrs.Kumi Kikuchiโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวศิริอำไพ สุธีเจริญกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
8. MissRyoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางสาวปิ่นณัฐชา ฤกษ์งามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
10. Ms.Suika Takahara Junkoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศิริกุล เชิงฉลาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Jean Willemsโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุชีรา เครือพันธ์โรงเรียนหัวหินช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางพรพิมล สุขนิมิตรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ ฐิตะฐานโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. Mr.Xiong Dingzhiโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. MissHshin Wuyuโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภา จอรถโรงเรียนหัวหินวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Mitsuhiro Kikuchiโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. Mrs.Kumi Kikuchiโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวศิริอำไพ สุธีเจริญกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
8. MissRyoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางสาวปิ่นณัฐชา ฤกษ์งามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
10. Ms.Suika Takahara Junkoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล สุขนิมิตรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. Mr.Jean Willemsโรงเรียนกรรมการ
3. นางศิริกุล เชิงฉลาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธนาเทพ ธิตาโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Xiao Zhibingโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. MissMa Zhenniโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิระมณ รอดอำพันธุ์โรงเรียนอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Mitsuhiro Kikuchiโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. Mrs.Kumi Kikuchiโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวศิริอำไพ สุธีเจริญกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
8. MissRyoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
9. นางสาวปิ่นณัฐชา ฤกษ์งามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
10. Ms.Suika Takahara Junkoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวทัดชา อินทร์เนื่องโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศิริกุล เชิงฉลาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Jean Willemsโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุชีรา เครือพันธ์โรงเรียนหัวหินช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางพรพิมล สุขนิมิตรโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย พื้นผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนดล พัฒน์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกสิวัฒน์ อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมานะ สบายใจผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บัวด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ วรรณโชติครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ชาวเกาะครูโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ไหมสุขครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบรรจง มาพิจารณ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาววิมล คล้ายฉิมครูโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ คล่องใจชนครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม บุญประกอบพรครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววนิษา ราชนิยมครูโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางละม่อม ทับเกตุแก้ว ครูโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล อภิเมธีกุลครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี วิชามุขโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
4. นางสาวรสิตา กลิ่นสุวรรณครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพัทยา คีรีศรี ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชบา เกตุคงครูโรเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางธิติยา ดวงตาผาครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรกตพรม ทรายแก้วครูโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพีระพันธ์ คีรีศรี ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา จูสวยครูโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาวบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกรครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุทิศา เขียวหวานครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นอุบลครูโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนรเทพ ชนะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย ภัทรสกลครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เศรษฐีครูโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา สุวรรณหงส์ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร พลรัฐกฤษฎิ์ครูโรงเรียนรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนรินทรา เดชครอบครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกสรา จินดากุลครูพิเศษโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี เขตใหญ่โรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิสสรณ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรีโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พิบูลย์ศรีโรงเรียนหนองพลับกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายวรุตม์ เลิศมงคลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แสงวิเชียรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พิบูลย์ศรีโรงเรียนหนองพลับกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายวรุตม์ เลิศมงคลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แสงวิเชียรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี เณรตาก้องโรงเรียนชัยเกษมวิืทยากรรมการ
4. นายสรยุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี เณรตาก้องโรงเรียนชัยเกษมวิืทยากรรมการ
4. นายสรยุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศุภรา คล้ายเพ็ญโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชุมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส แย้มเปลี่ยนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณรุ่ง จีบเจือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.จุรีย์รัตน์ จริตงามโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิติมา พวงทองโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี บุญทองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายพงษ์เทพ อุ่นอกโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจารุณี สร้อยสมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี เปรมสุขโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวแก้วเพชร พิมพ์สว่างโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทองโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิดา เพ็งคำแสงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี เปรมสุขโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวแก้วเพชร พิมพ์สว่างโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทองโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิดา เพ็งคำแสงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เทพ อุ่นอกโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ พวงแก้วโรงเรียนเมืองปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ฉิ่งเล็กโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประเสริฐ กุสลางกรวัฒน์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวพลอยทรงกมร สุริยศศิธรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหิน ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางธนภร เรือกิจโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอารียา ขวกเขียวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์ โรงเรียนหัวหิน ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
3. นางธนภร เรือกิจ โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการ
4. นางสาวอารียา ขวกเขียว โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวคัดนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายลิขิต สาจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา ทวีศักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นายสมพงศ์ ทัดรัตน์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุรจิตร สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกรพิสิษฐ์ พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกรพิสิษฐ์ พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกรพิสิษฐ์ พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกรพิสิษฐ์ พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา รบไวโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายอำพล ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา รบไวโรงเรียนเมืองปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายอำพล ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสุวัสส์ สุขมีโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายสาวิตร ตัณฑวงศ์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ ลิ้มศิริโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสุวัสส์ สุขมีโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายสาวิตร ตัณฑวงศ์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ ลิ้มศิริโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชุ่มชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประนอม หุ่นเก่าโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา มหาสุขโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวบุญเตือน ทาทองโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ จุดทะนุช โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนุศรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์สอนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทภัค อุดมคมวิรัตน์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ โรจนาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางสาวจรรยา คีรีนิลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายเหล็ก ดีตลอดโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรจิตร สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญษร แย้มพรายโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทองโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวณรรฐมน ผึ่งผายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวังโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพรัช วรรณดีโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ หนูน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นายนุกูล เสือกลิ่นโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นายพิชัย ศรีชาติโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางปนัดดา จันทร์เฮ้าโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
7. นางสาวโสภิศ ทองอยู่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญสม หุ่นเก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา ญาณกิตติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี คล้ำจิตโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ศรีเหราโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายสมพร นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
6. นางสาวระริน เชื่อมชิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นางสาวณัฐกฤตา ทองชมโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
8. นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทิศ กลอนสวาทโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทิศ กลอนสวาทโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนารี ก๋าแก่นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
6. นายรชต ระไวกลางโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
7. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนารี ก๋าแก่นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
6. นายรชต ระไวกลางโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
7. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชราวัลย์ ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ โตโสภณโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นายเดชา ปานอ้นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
7. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชราวัลย์ ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ โตโสภณโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นายเดชา ปานอ้นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
7. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ โตโสภณโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา สุวรรณหงส์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางณัฐรักษ์ มณีกุลโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ โตโสภณโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา สุวรรณหงส์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางณัฐรักษ์ มณีกุลโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
Line ID : krudoon ::: E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]