รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวลี  หนูสิงห์
 
1. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงวาสนา  สังข์เพิ่ม
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา  คชกาษร
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวนันทวรรณ  บัวแดง
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  กลั่นสกุล
 
1. นางสาวรังษิมา  สุริยารังสรรค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  กิมซัง
 
1. นางราตรี  พูลสวน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  พูลแก้ว
 
1. นางราตรี  พูลสวน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  คงคาเพชร
 
1. นางสาวสกุลการ  สังข์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชญานันท์  สอดสี
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวัทนพร  บุญชู
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิพากษา  เจริญจิตต์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายยุทธศักดิ์  ใกล้ประยงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธิราวรรณ  คำฮ้อ
 
1. นายแสนรัก  บัวทอง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์
2. เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ลาภงามเพียร
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
2. นางลัดดา  สอนริน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แพ่ง
2. เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์
3. เด็กชายวศิน  เอียงสวาท
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวดนิตา  มณีวงศ์
2. นางสาวนิรชา  แจ้งชู
3. นายสุชาครีย์  มานา
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฏฐิญา  บุญคง
2. นางสาวนฤมล  ภู่เงิน
3. นางสาววิชุประภา  คุ้มเมือง
 
1. นางนุสรา  อ่องสอาด
2. นางสุภาวดี  ผลภาค
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์ธาราม
2. เด็กชายธนภูมิ  รัตนารามิก
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามเดช
2. เด็กหญิงหยกเพชร  แคโอชา
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวนีรนุช  สุภาพัฒน์
2. นางสาวปิยะราวรรณ  แสนโต
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐปวีณ์  พวงแก้ว
2. นางสาววรัญญา  หนูนาค
 
1. นางพัชรินทร์  รอดสิน
2. นางคนึงนิตย์  เกตุเอี่ยม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายวิศรุต  จงสงวนดี
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายรวัชญ์  ผดุงเกียรติวงษ์
 
1. นางสาวปิยพร  โสมนัส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวปวริศา  ติ้นซุ่ย
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสิรวิชญ์  ชวนะปราณี
 
1. นายวสันต์  สังข์ดี
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ
2. เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์
3. เด็กหญิงปานชนก  ลีลา
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
2. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวพรหมชนก  จันทร์มาลา
2. นางสาวหทัยรัตน์  เพชรรัตน์
3. นางสาวเสาวลี  แปะกระโทก
 
1. นายอรุณ  บุญเหิน
2. นางสาวสุกัญญา  ประสมศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ
2. นายณภพ  ณ ระนอง
3. นายรัฐธีร์  ธีระเกียรติสกุล
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปวีณ์นุช  อินทชาติ
2. นายปัฐม  อุ่นอบ
3. นางสาวใบบัว  โตทอง
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สืบสุข
2. นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  สายสร้อย
2. เด็กหญิงรติมา  มีมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  วงกาวิล
 
1. นางจรรยา  ขำภู่
2. นางดลยา  พงศ์พันธ์เผดิมชัย
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปาริมา  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงอริยา  นาคโต
 
1. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาภัทร  ตุกชูแสง
2. นางสาวธาราพรรณ  อัฐระ
3. นางสาวไอริณ  ชมอินทร์
 
1. นางสาวศลิดดา  จุติเวช
2. นายธวัชชัย  สุวรรณวงศ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์
2. นางสาวสีลาวดี  หมอดี
3. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แสนพรหม
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  เพชรเทพ
2. เด็กชายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชนาธิป  นรานิรัติศัย
2. นางสาวรัตนา  เจียมอุย
 
1. นางสาวสุภัทรา  สิริรุ่งเรือง
2. นางวาสนา  รักยิ้ม
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  ปันน้อย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาวหทัยชนก  เทียนทอง
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชยา  เนตรมนต์ประภา
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศตพร  ไชยกาญจน์
2. เด็กหญิงสริตา  ดอกมณฑา
3. เด็กหญิงสุภิญญา  จับใจ
 
1. นายศาสตรา  พรมอารักษ์
2. นางณัฐกมล  ช่อสลิด
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดพิมพ์ศรี
2. เด็กชายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
3. เด็กชายไตรภูมิ  จารุสุทธิประภา
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นทอง
2. นายจตุพร  เกิดสดับ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปริญญา  โตสุวรรณ
2. นางสาวสมิตา  ลาภเลิศลอย
3. นายสรวิชญ์  ชะนะโก
 
1. นางสิริกัญญา  วารินศิริรักษ์
2. นางสาวพัทธนันท์  มีตุ้ม
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  ลาภงามเพียร
2. เด็กหญิงปพิชญา  เล็กพิทยา
3. เด็กหญิงพิมพ์รพี  สมสวย
 
1. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุลทอง
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สอนพันธ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  ลิ้มศิริ
3. นายโสภณ  นากปัญโน
 
1. นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวณฐินี  บัวงาม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  จันทร์เปล่ง
3. นางสาวอรยา  อวยชัย
 
1. นางชะบา  สรรพคุณ
2. นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณพงศ์  หอพิสุทธิสาร
2. เด็กชายธีรเทพ  จันทร์สูตร
3. เด็กชายนพกฤดิ  ธงสุวรรณ
 
1. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
2. นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชนันพัฒน์  นรการ
2. เด็กชายนิตินันท์  สิงหราชัย
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เสน่ห์เสาวรส
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธนิดา  คล้อยคล้าย
2. นายวศิน  แดงระดับ
3. นางสาวสาธิตา  พ่วงพรม
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นายวรรษธร  วงษ์สวาท
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณัฐชยา  เชียงสอน
2. นางสาวพัชรี  สุขเอี่ยม
3. นางสาวภัควดี  ศราภัยวานิช
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญา  สนุกใจ
2. เด็กหญิงธันยพัต  แก้วไทย
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่วงจารี
 
1. นางสาวปาริชาติ  กาทอง
2. นางสาวณราภรณ์  ชาตรี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
2. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
 
1. นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
2. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  คุ้มสะอาด
2. นายวงศกร  ป้านจันทร์
3. นางสาวศิศิรา  สุริโยดร
 
1. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางสาวศรัณญา  อารมย์สว่าง
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายชนายุทธ  ปิ่นชัย
2. นายธนภูมิ  บุญโยบาย
3. นางสาวลลิตา  สุขใจ
 
1. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
2. นายดนัย  วัฒกโสภณ
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพิชชากร   พวงแก้ว
2. เด็กชายอรรครัช  พาลีสุทธิ์
 
1. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
2. นายสุรกิจ  เกษตรพูนสุข
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงษ์ชื่น
2. เด็กชายพัสกร  วิชชุรังษี
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตาลสมบูรณ์
2. เด็กชายอันดามัน  เลิศเรืองศุภกุล
 
1. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
2. นายสุรกิจ  เกษตรพูลสุข
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชุตินันท์  นุชเจริญ
2. นายณัธพล  ยุทธการ
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์อำนวย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายศศิน  เทียมอุทัย
 
1. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์รุงเรือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สายทองสุข
 
1. นางสาวสาธิยา  วรรณะ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณัฐชัย  จีนหมุน
2. เด็กชายณัฐนันท์  เงินเจือ
 
1. นางสาวถิรนันท์  เจริญศิริ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณ์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
2. นายพิสิฐชัย  พรมภักดี
3. นางสาววาสนา  สุขสงวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก
2. นายสุริยา  คำโหย
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองดีสุนทร
4. นางสาวรสา  สัตบุษ
5. เด็กหญิงศุภสุตา  นิ่มโอษฐ์
 
1. นางสาวประทุมทิพย์   ยอดบุญฤทธิ์
2. นางสาวนุชจรี  สีเมฆ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิดา  โสสลาม
2. เด็กชายธนภัทร  เพ็งนวม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่อพยอม
4. เด็กหญิงมานิตา  อยู่สถาน
5. เด็กหญิงอัยดา  พวงมาลี
 
1. นายเฉลิมพล  ดำขำ
2. นางสาวนรรจพรรษ์  เลิศล้ำ
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  แตงเทศ
2. นางสาวชนาพร  กายเพชร
3. นางสาวปณิตา  ทองมาก
4. นางสาวรัชชา  จันทร์เกตุ
5. นางสาวศศิืกาญ  พันธุ์พราหมณ์
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชมน  สินกลัด
2. นางสาวกนธิชา  สร้อยนาค
3. นางสาวชลดา  นิ่มวาด
4. นางสาวนรมน  สารภาพ
5. นางสาวสุทัตตา  มะณีจันทร์
 
1. นายสมยศ  กันยาทอง
2. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  สวัสดี
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงพรรณน้ำเพชร  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญา  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณฤทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  อังคตรีรัตน์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิกา  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงชาศริยา  เพชรสุด
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สหัสสพาศน์
4. นายธีรพัฒน์  ขำสี
5. เด็กหญิงอลีนา  รังสิยานุพงศ์
 
1. นายไพลิน  นวมสุข
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  กุ้ยวงตาล
2. นางสาวพรรณวดี  อยู่คง
3. นางสาวภัทรวดี  จันทร์นาค
4. นางสาวสาธิตา  ศิลวุฒิกุล
5. นางสาวเสาร์วดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นายฉัตรภูมิ  ประภาสุทธิกุล
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจักรพันธ์  บุษราคำ
2. นางสาวจิณณภัต  วรกลั่น
3. นายชาคริต  โพธิ์ทอง
4. นางสาวพัณณกร  สุรเพชร
5. นางสาวพิมพิกา  สมบัติธนพนต์
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาตาวี  ฤทธิเพชรอัมพร
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
3. เด็กชายพฤฒิพงค์  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงสิริพร  น้อยไพบูลย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด
 
1. นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กหญิงบุษยา  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงปทิตตา  กันพร้อม
3. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงปราง
4. เด็กชายรักษิต  บุญส่ง
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายประสาร  บุญส่ง
2. นายปกรณ์  บุญส่ง
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายชัยเลิศ  ตุ้มคำ
2. นางสาวบุณยาพร  บัวหลวง
3. นางสาวปรัชฏิมา  หนูอินทร์
4. นางสาวอนามิกา  บัวหลวง
5. นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นายธีรพงษ์  โพธิ์ธราวัชร์
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ชูจร
2. นางสาวธนพร  แลสุด
3. นายพนากร  ลาภบุญเรือง
4. นางสาวพิชญาภา  จุ้ยเสง
5. นางสาวเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัชพล  บุญรอด
2. นายณัฐวุฒิ  มรกฎ
3. นายณัฐอิทธิ์  นุ่มละมุล
4. เด็กชายธนพัฒน์  ดาบเงิน
5. เด็กหญิงธนาวรรณ  ด่อนสิงห์
6. เด็กหญิงปัทมนันท์  พิมพ์เจริญ
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองช้อย
8. เด็กหญิงปิยธิดา  เสือเฒ่า
9. เด็กหญิงพรพรรรณ  เอนกบุญ
10. เด็กหญิงพรพิทักษ์  ทับพงษ์
11. นางสาวพัฒนพร  รอดสวัสดิ์
12. นายพีรพัฒน์  บุญถึง
13. เด็กหญิงภานุมาส  นะเสือ
14. เด็กหญิงภาวิณี  นกแก้ว
15. เด็กหญิงศุทธวดี  จรรยากูล
16. นางสาวสกิญาภัทร  ปลอดโปร่ง
17. เด็กหญิงสรัลพร  อุปนันไชย
18. นางสาวสายชล  คำถนอม
19. เด็กชายเจษฎา  ขำสวัสดิ์
20. นายเอกพล  ศิริศานติ
 
1. นางสาวชมพิศุทธิ์  วงศ์ยาทิพย์
2. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
3. นางสาวอัญชลีพร  นิ่มละออง
4. นายวรายุทธ  อุตตะมา
5. นางชุติมน  โตสุวรรณ
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายวสุรัตน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงภูมิตา  เทสารินทร์
 
1. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววิชญาดา  จุปมาโท
 
1. นางบุญธรรม  ตุ้มไธสง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพนธ์  พราหมณ์ฤกษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ยาแก้ว
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เง็กเสี่ยน
 
1. นางอุ่นเรือน  จันทร์ดี
2. นางสาวอรสา  พลายแดง
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  อุไรฤทธิพร
2. นายศิวกร  แสงพลสุข
 
1. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
2. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
2. นายอดิสร  นกเทศ
 
1. นางขวัญตา  นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลกร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชาลินี  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นมาลัย
4. นางสาวนภัสสร  วรรณขำ
5. นางสาวนมินตรา  คำฮ้อ
6. นางสาวพิมพ์มาดา  สวรรค์จินดา
7. นางสาวสิทธาศิณี  อ่อนสำอางค์
8. นางสาวสุดารัตน์  สว่างยิ่ง
9. นางสาวอนินทิตา  ฉิมบุญ
10. นางสาวเบญจมาศ  สังข์สินธุ
 
1. นางสาวพักตร์ตรีญา  รอดสีเสน
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีวรรณ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มรอด
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงกับ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ยกทองมาก
6. นางสาววรรณวิศา  ดอกไม้ขาว
7. นางสาวศรสวรรค์  สบายใจ
8. เด็กหญิงศิริพร  แผนเจริญ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉิมเงิน
10. นางสาวเพชรรัตน์  แพงดี
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  คงกะพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  บุญนาม
3. นางสาวจารุวรรณ  คำสระ
4. นางสาวชนัญชิดา  เอิบอิ่ม
5. นางสาวชลดา  อรชร
6. นางสาวชลธิดา  ดวงเดือน
7. นางสาวณัฐมน  นวมนิ่ม
8. นางสาวธนพร  เอี่ยมละออง
9. นางสาวปาริชาติ  เหมือนพรรณราย
10. นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวเนียม
12. นางสาววันทนีย์  บำเรอรักษ์
13. นางสาววิไลวรรณ  สายวงษ์
14. นางสาวสุจรรยา  สายทอง
15. นางสาวอภิภาวดี  คำโพธิ์
 
1. นางกรรณิสา  อยู่ชมบุญ
2. นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด
3. นางชูชีพ  เพ็งพิน
4. นางอนันทยา  สำเภาทอง
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  พัดแสง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนสะอาด
3. นางสาวจันทิมา  ขำโพกา
4. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
5. นายจีรวัจน์  เด่นดวง
6. นายธนกร  อ่อนละออ
7. นางสาวนิรมล  ทรัพย์มงคล
8. นางสาวปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
9. นางสาวพิจิตรา  จันทร์โพรัง
10. นางสาวภควดี  บุญประเสริฐ
11. เด็กหญิงภัทรนาถ  พูลสิน
12. นางสาวมัณฑนา  รัตนรัตน์
13. นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ
14. นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล
15. นางสาวอภิญญา  เนติเวชวิทยา
 
1. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
2. นางฐิติรัตน์  บุตรแก้ว
3. นายชนินทร์  กลิ่นมาลี
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปานอ้น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์เรือง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชัยภัทร  สันติวิมล
2. เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
 
1. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  วงค์หาญ
2. นางสาวสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายนิติธร  ศิริมาสกุล
2. นางสาวอมราวดี  ห้วงน้ำ
 
1. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงเขมิกา   บุญภิญญา
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงธิดา  แก่นละออ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวรุฒม์  ผ่องภักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงปาริศรา  สิทธิสงค์
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุภัค  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ฐนิตณฐมน
 
1. นายไพบูลย์  คำเกลี้ยง
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หุ่นศิลป์
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายนัฐกาณ  หาญณรงค์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวกาญจนา  ฟักบำรุง
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววลัยพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พึมขุนทด
2. เด็กหญิงอมราพร  เทศกลั่น
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงกระพันธ์
2. เด็กชายตะวัน  เกตุรัตน์
 
1. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
2. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพรเทพ  พรหมนิล
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายสิทธิยะ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายสรายุทธ  อินทจักร์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุวดี  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาเสะ
2. เด็กชายศุภชัย  แย้มวิทยา
3. เด็กชายอนุชา  ฝอยเงิน
 
1. นายทนง  ชัยหัน
2. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อวดลาภ
2. นางสาวนิรมล  คองอินทร์
3. นายสุเมธ  กล้วยเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุรชาติ  สุขแก้ว
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ทับทิมสุวรรณ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  แสงอยู่
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่วมเจริญ
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิกานต์  หรั่งวัตร
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  สว่างจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  อรุณรัตน์
3. นายคมปกรณ์  วันทอง
4. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
5. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเรือง
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
8. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
9. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
3. นายคมปกรณ์  วันทอง
4. นายชัยกร  เพ็ชรดี
5. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
6. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
7. เด็กหญิงธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
8. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเรือง
9. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
10. เด็กชายภูริศ  สุขมี
11. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
12. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
13. นายศรชัย  ทับน้อย
14. นายสุมนัส  ไฝศิริ
15. เด็กหญิงอณัศยา  ไชยทองศรี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นายชัยกร  เพ็ชรดี
3. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
4. เด็กชายธีรภัทร  เรืองทับ
5. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
6. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
7. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
8. เด็กชายวรปรัชญ์  ทับทิมสุวรรณ์
9. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. นายสุมนัส  ไฝศิริ
12. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
2. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
3. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  บุตรจันทร์
5. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
6. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
2. นายวรายุทธ  ทองมาก
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์สิพฐ์  สว่างจิต
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ม่วงน้อย
3. เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งจำเริญ
4. เด็กชายศรันย์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายสรุพัฒพล  คูหะรัตน์
6. เด็กชายอานนท์  ศรนารายณ์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายคฑาธร  มิตรประเสริฐ
2. นายคฑาวุธ  สุดใจ
3. นายณัฐวัฒน์  เพ็งสว่าง
4. นายธนกร  มากมูล
5. นายนรินทร์ทร  ทิมเมฆ
6. นางสาวภัทราพร  คำมา
 
1. นายยศดนัย  คชพงษ์
2. นางรุ่งระวี  ไพรนาวัล
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชีวานนท์  ชัยสิทธิ์สงวน
2. นายณิชาธร  สุขะสุคนธ์
3. นายธนาวุฒิ  ติ้นสกุล
4. นายวรเดช  ศรีอำไพ
5. นายศุภสัณฑ์  นิลม่วง
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
2. นายนพรัตน์  กานอ้วน
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพันธ์  เสือแซม
2. นางสาวกรรณิการ์  อั๋นฉิม
3. นายกฤตภาส  บุษราคัม
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำเริญ
5. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
6. เด็กหญิงกิตติมา  กลิ่นฟุ้ง
7. นายคงฤทธิ์  อิ่มงาม
8. นายจตุพร  บัวประคอง
9. เด็กหญิงจันทิมา  มณีกุล
10. นางสาวจิราพัชร  สร้อยสำอางค์
11. นางสาวจุฑามาศ  ร้อยดอกไม้
12. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
13. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
14. นางสาวชลดา  เสาใบ
15. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ
16. นางสาวชิดชนก  สุวรรณรัตน์
17. นางสาวญดาวรรณ  แก้วประดับ
18. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
19. นายณัฐวัตร  พึ่งมี
20. นายธวัชชัย  คำเขียน
21. นายธันวา  บุญหรรษา
22. นายธีรพล  พงษ์นาค
23. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
24. นายปฏิภาณ  คำสระ
25. นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว
26. เด็กหญิงปิยวรรณ  เตี่ยวยุ้ย
27. เด็กชายพัชระ  ปานยิ้ม
28. เด็กหญิงพัชรี  แพสิน
29. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
30. นายศักดินา  คะศรีทอง
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชีวกาญจน์
32. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
33. นายสุรธวัช  สังข์สี
34. นางสาวอรุณี  คุ้มศิริ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ออมรัตน์
36. นางสาวอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
37. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ดำ
38. นางสาวเบญจลักษณ์  เทศเกิด
 
1. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ
2. นายโสภณ  แสงอยู่
3. นางอุมา  ทองแถม
4. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
5. นายสรศักดิ์  สะสวย
6. นายวรายุทธ  ทองมาก
7. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
8. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยโกสัย
2. เด็กหญิงจงกรนาถ  สุกใส
3. นางสาวจันทิมา  ศรีธวัช
4. นางสาวจิราภรณ์  ศิวิลัย
5. นางสาวชญาภา  มีแก้ว
6. เด็กหญิงชลันธร  เนตรทิพย์
7. นางสาวณิชาภัทร  ทองใหญ่
8. เด็กหญิงทลิตา  เจรจา
9. เด็กชายธนบดี  เนื่องชมภู
10. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
11. เด็กหญิงนัฏฐริกา  ใจกล้า
12. นางสาวนุชจรี  ทวีสุข
13. นางสาวปรารถนา  เจริญรักษา
14. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
15. เด็กหญิงพลอยนวล  เทียนชัยทัศน์
16. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื้นแสงมอญ
17. เด็กชายภูธเนศ  เอี้ยวถาวร
18. เด็กหญิงยุพารัตน์  นวมเขียน
19. นางสาววรรณวิษา  บุญที
20. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
21. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
22. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
23. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
24. เด็กหญิงวิรัชจนา  พุ่มพวง
25. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
26. นายศักย์ศรณ์  เทียนประภา
27. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
28. นางสาวสิโรธร  บุญมา
29. เด็กหญิงสุกัญญา  ซอเสียง
30. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
31. นายสุธีร์  กันแสง
32. นางสาวสุมิตรา  สวามิภักดิ์
33. นายสุริยะ  เรืองศิลป์
34. เด็กหญิงอนันทพร  หวลกลิ่น
35. เด็กชายอนุชา  ฉ่ำชื่น
36. เด็กชายอนุศิษฏ  บุญเกิด
37. นางสาวอรุณทิพย์  คำเวียง
38. เด็กหญิงอาทิตยา  อนันธนชัย
39. นายเบญจศีล  คล้ายสุวรรณ
40. นายแทนพันนัย  นาไชยสิทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
3. นางอรัญญาณี  สมศรี
4. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
5. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
6. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
7. นายปณิธิกฤษณ์  เลิศล้ำ
8. นางสาวพรธีรา  คำข้อง
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายนพชัย  มะโรงเหม็ง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ทัพชัย
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายพีรณัฐ  งามกระจาย
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวชญาภา  มีแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์   กล่อมประเสริฐ
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายเธียรสิน  หนาแน่น
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายเธียรไท  อินทรไพโรจน์
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา  สวนมา
 
1. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวอริสรา  ป้อมสิงห์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมสัน  รอดศรี
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงณัฐฏิการ์  ทศพล
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวสุรัตน์ดา  ชูชาติ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวภารวี  อิสมันยี
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายนพพรรณ  คงแก้ว
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปฏิภาณ  คำสระ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกาญจณวัลย์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวสุภัทรา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางพรทิพย์  กรองกำธร
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  เนื่องชมภู
2. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
3. เด็กชายภูธเนศ  เอี้ยวถาวร
4. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
5. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
6. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
7. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
8. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
9. เด็กหญิงอนันทพร  หวลกลิ่น
10. เด็กหญิงแพรวา  สุขพลาย
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
3. นางอรัญญาณี  สมศรี
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงสิทธิ
2. นางสาวชลศิกานต์  พวงโต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์ประเสริฐ
4. เด็กชายติณศศักดิ์  พรหมฤกกษ์
5. นายรังสิมันตุ์  สินเดระดาษ
6. เด็กชายสรธร  แสงจันทร์
7. เด็กชายอัศฎานนท์  แถมมี
8. เด็กชายเดชชาธร  อุทัยธรรม
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกานดา  ยิ้มใหญ่
2. นางสาวกานต์ธิดา  แตงอวบ
3. นางสาวกุลธิดา  คำเอก
4. นายจักรกฤษณ์  สอนสนิท
5. นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนวล
6. นางสาวชญาน์นันท์  กมลวุฒิ
7. นางสาวญาโนทัย  การะสุข
8. นายณัฏฐกฤศ  แย้มกลัด
9. นางสาวณัฐถยา  ขลิบสี
10. นางสาวดวงกมล  พ่วงแม่กลอง
11. นางสาวธมลวรรณ  ผิวผ่อง
12. นายปฏิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์
13. นางสาวปภาวรินท์  สมรักษ์
14. นางสาวปวีณา  บัวนาม
15. นางสาวปัญชิกา  ฤทธิ์พันธ์
16. นางสาวพรรณศศิภรณ์  คำยิ่ง
17. นายพันศักดิ์  พวงบุบผา
18. นางสาวภัทราวดี  รัชนิพนธ์
19. นายมนัทชา  เข็มกลัด
20. นางสาวมลชนก  สดใส
21. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฎร์
22. นายยุทธภูมิ  ภู่เขียว
23. นายวรวิช  ประสิทธิแพทย์
24. นายวศิลป์  เพิ่มศิล
25. นางสาวศุภิสรา  จันสีไหม
26. นางสาวสุกฤตา  พัดกระจ่าง
27. นางสาวสุทธินี  นุชศิริ
28. นางสาวสุธีกานต์  ทั่งทอง
29. นายอนันดา  อินทะนิล
30. นายอัจฉราพร  พิทักษ์วงค์
31. นางสาวอาทิตยา  ขลิบสี
32. นางสาวเดือนกานต์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
33. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
34. นางสาวเมธาวดี  นาคฤทธิ์
35. นายไชยพงษ์  ศุภวิชยานนท์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มิกถา
2. เด็กชายชัยพัทธ์  มงคล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์  อ่วมเมือง
4. เด็กชายพัชรพล  สะกิดใจ
5. เด็กชายวรโชติ  คงด้วง
6. เด็กหญิงศศิชา  เนื่องนุสนธิ์
7. นางสาวสุธีมนต์  บุญกอง
8. เด็กชายอัศม์เดช  แย้มเทศ
9. เด็กชายเอกพัน  ทองคุ้ม
10. เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  มาลัยเลิศ
2. นางสาวฐิติภา  หลักชัย
3. นายณัฐธัญ  ใจบำรุง
4. นายทยากร  สุสุทธิ
5. นายทินภัทร  กลั่นดี
6. นายธัชพล  เสียงล้ำ
7. นายปุญวีย์  เขียมเจริญ
8. นางสาวศิริวันศวรรษ  บินมามะ
9. นางสาวสรินทรี  จงชานสิทโธ
10. นางสาวเบญญาภา  ชิดเชื้อ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ขำทวี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงปรัชยาภรณ์  จันตนา
4. เด็กหญิงวรรณพร  เขียวคลี่
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองขำ
6. เด็กหญิงสาธิตา  น้อยพงษ์
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
4. นางศรัญญา  เดชมาก
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิสรา  พลยมมา
2. นางสาวธันยารัตน์  วัชราศรม
3. นางสาวปรียา  ชูลาภ
4. นางสาวภิญดา  พูลสุข
5. นางสาวศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
4. นางศรัญญา  เดชมาก
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แสงแช่ม
2. เด็กหญิงธนกานต์  หลำทอง
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เอกนก
4. เด็กหญิงนฤภัทร  กาญจนเพ็ญ
5. เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นอุบล
6. เด็กหญิงพสิกา  อินล้วน
7. เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี
8. เด็กหญิงวรินทร  บุญเดช
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองโพธิ์
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปูู่จันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธุ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  คำดี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขสม
5. เด็กหญิงปิยะวดี  เรือนทอง
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  กายงาม
7. เด็กหญิงลลิตา  บานแย้ม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  พลายแก้ว
 
1. นางพจนารถ  ระยะกุลชร
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจันทิมา  บุญทัง
2. นางสาวจันทิมา  สมมั่น
3. นางสาวนางสาวระพีพัฒน์  ชวดอุปัจ
4. นางสาวพรพิมล  ผ่องแผ้ว
5. นางสาวมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
6. นางสาวฤนมล  อยู่อิ่ม
7. นางสาววรรณพร  ประสาททิพย์
8. นางสาววรรณพร  คงประเสริฐ
9. นางสาวศรุตา  พรามคุ้ม
10. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญทัง
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื่นแสงมอญ
2. นางสาววรรณวิษา  บุญที
3. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
4. นางสาวสิโรธร  บุญมา
5. นางสาวสุกัญญา  ซอเสียง
6. นางสาวเพ็ญจิรา  แซ่โก
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายคชาธร  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ   ชะอุ่มฤทธิ์
3. เด็กหญิงดาวจรัสศรี  มังกรทอง
4. เด็กหญิงตวงรัตน์  อัครฤทธิ์ธนวัต
5. เด็กชายธนาธิป  แสงอาระยะกุล
6. เด็กชายธีรพษ์  บัวงาม
7. เด็กหญิงวรรณวิไล  แสนใจธรรม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวเรือง
9. เด็กหญิงสภัทรชา  บุญรอด
10. เด็กหญิงสุทธิชา  วงศ์ละม่อม
11. เด็กหญิงอลิษา  ขวัญใจ
12. เด็กหญิงอังคณา  อ้อนโอด
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล
4. นางสาวกันสุดา  สุดช้อย
5. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรพงษ์  เสน่ห์ติบัง
2. นางสาวชลาลัย  เสน่ติบัง
3. นางสาวณฐพร  สระทองทา
4. นายทศพร  แดงประเสริฐ
5. นางสาวนัฐฐิยา  บุญยง
6. นางสาวนันทนา  ฮะไฮ้
7. นายพชรพล  ดังแสง
8. นายพรชัย  พวงไม้
9. นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นสุข
10. นายวงษธร  ด้วงฝังเหนือ
11. นายวีรวัฒน์  คุ้มจิตรรักษ์
12. นายศุภชัย  วาปีโส
13. นายสุขสันต์  พันธุยา
14. นางสาวสุภาวดี  รักษาดี
15. นายเดชาธร  หลวงจู
16. นายเรืองศักดิ์  แร่เพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
4. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
5. นางสาวกันสุดา  สุดช้อย
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจิลวรรณ  โหล่คำ
2. นางสาวชลธิชา  สุยะปัญญา
3. นางสาวณัฐชา  เชยชม
4. นางสาวบุญสิตา  ฉิมนอก
5. นางสาวพรนภัส  สังข์ทอง
6. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
7. นางสาวรินสุข  ลีบ่อน้อย
8. นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย
9. นางสาวเบญจวรรณ  กองสิมมา
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นางสาววิรารัตน์  รอดยิ้ม
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวปรารถนา  เจริญรักษา
2. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
3. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
4. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
5. เด็กชายอนุศิษฏ  บุญเกิด
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  กล่อมรักษา
 
1. นางสาวอัญชลี  เหลืองพิพัฒน์สร
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธัญญาภรณ์  พิพัฒน์ศรี
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญาณ์  รอดภัย
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอภิณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวนิชนันท์  ชุ่มแอ่น
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศรัณย์  ธรรมเนียม
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศุภาพิชญ์  อินพรม
 
1. MissHyerin  Kim
 
195 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญานพิชญ์  กงเพ็ชร
 
1. Missxin  ying
 
196 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวสุนิสา  แสงสะอาด
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
 
197 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายรัชชานนท์  แตงอ่อน
 
1. Mr.Yu  Haifeng
 
198 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายอภิรัตน์  สิทธิเวช
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
 
199 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพิสา  ศรีพรหมสุข
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
200 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีย่อง
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
201 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนิสานาถ  โรงแสง
 
1. MissHyerin  Kim
 
202 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวดวงกมล  ธุวังควัฒน์
2. นางสาวนริสรา  ปานมณี
3. นางสาวภควรัญชน์  ตันสุน
4. นางสาววารีย์รัตน์  ศรีสุริยพันธ์
5. นางสาวสุรัสวดี  อุ่นศิริ
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissHu  Shan
 
203 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  แสงสมบูรณ์
2. นายณัฏฐพันธ์  แสงคำ
3. นางสาวปริษา  สุรภิญโญบุญ
4. นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
5. นางสาวรุจิรา  จุนเจือ
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
2. Mr.Hao  Xu Dong
 
204 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลลดา  บุญเทพ
2. นางสาวณัฐฐาพร  เฟื่องประดิษฐ์กุล
3. นางสาวธนัชพร  ปลอดโปร่ง
4. นายนิธิดนย์  ดวงเดช
5. นางสาววลีรัตน์  ลาภมูล
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
2. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
205 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  มั่งมีสุข
2. นางสาวขวัญพิชชา  รักยงค์
3. นางสาวชนิสรา  สุขเอมโอฐ
4. นางสาวธนิษฐา  ลีโครต
5. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
 
1. นางกุนทินี  จำปาเรือง
2. MissHyerin  Kim
 
206 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิราภรณ์  แม้นเมฆ
2. นางสาวสุธินี  วงษ์อุบล
 
1. นางสาวกรกนก  สอนจันทร์
 
207 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภัทรพล  บถญมา
2. นางสาวอภิชญา  พึ่งแพง
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
208 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีโหมด
2. นางสาวอสมาภรณ์  วิชัยดิษฐ
 
1. MissHyerin  Kim
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
2. เด็กชายพัชรพล  ประมาโย
3. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยวงค์
4. นายวีรยุทธ  แสงนาค
5. เด็กชายสงกรานต์  ชูเนื่อง
6. เด็กชายสรศักดิ์  มะลิเลื้อย
7. เด็กชายสุทิวัส  ดีเด่น
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. นางพรรณี  เทพสูตร
3. นางสันติยา  เรืองเดช
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  คำเวียง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์เทียน
3. เด็กชายณฤดล  ชัยเพชร
4. เด็กชายธัญญ์  สวัสดิไชย
5. เด็กชายธีรโชติ  เจือบุญ
6. เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์พันธุ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ  กันกลิ่น
8. เด็กชายวาณิชย์  ศรีไสว
 
1. นายธณัฐ  ยี่หร่า
2. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
2. นายธนภัทร  ทองสมนึก
3. นายประวันวิทย์  เรียนรู้
4. นายวรายุทธ  ศรีแจ้
5. นายศุภกิตติ์  หว่างจิตร
6. นายเนวิน  ดีฉ่ำ
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
3. นายวันชัย  เรืองเดช
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายบริรักษ์  เรืองโรจน์
2. นางสาวศศิธร  อารมย์สว่าง
3. นายศุภณัฐ  ชมอินทร์
4. นางสาวสุพรรษา  พุ่มสวัสดิ์
5. นายอนัส  สนับแน่น
6. นางสาวอริสา  นาคสุก
 
1. นายนันทพัทธ์  ทองเสนา
2. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
2. เด็กหญิงณิชชา  อธิดมเสรณี
3. เด็กชายนราวิชญ์  คำสิงห์
4. เด็กชายร่มโพธิ์  สุภาพ
5. เด็กชายเตชสิทธิ์  สังข์เฉย
 
1. นางชนิดา  อิงคสุวรรณ
2. นางเยาวนารถ  พัฒเสมา
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุพร  สีนวล
2. นางสาวชยุดา  สงวนทรัพย์
3. นางสาวนันทิชา  ม่วงแก้ว
4. นางสาวสิตานันท์  เกตุแก้ว
5. นางสาวอัจฉรา  มีเจริญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ
2. นางสาวชิดชนก  ทองใบ
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ทองมี
2. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
3. นางสาวภณิชชา  สมใจ
4. นายสามารถ  นาล้วน
5. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  มลัยทอง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วัฒนยัง
3. เด็กหญิงศุจินธรา  ปาสานนท์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
2. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรุษเพชร
2. เด็กหญิงอาีรียา  ทองเหลือ
3. เด็กชายเจษฎา  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิญญา  เรืองอร่าม
2. นายชานนท์  ลาภหลาย
3. นางสาวปาณิสรา  ช้างพลาย
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
2. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวฐิญาดา  ใกล้กลาง
2. นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
3. นางสาวสิรีธร  กาญจนพานิชย์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นายสายชล  บุญชัย
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทิตปกรณ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เผือกประคอง
3. เด็กหญิงอัมรา  พระเทพ
 
1. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
2. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายวรชิต  คลทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา  เทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงโศรดา  วันบุตร
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาว.รัชฎาพร   มีสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์
3. นางสาวเนตรนภา   ยวงผึ้ง
 
1. นางสาวปาริสา  มาคล้าย
2. นางจงกล  เทพพานิช
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวธัญญา  เต่าทอง
2. นางสาวนุตประวีณ์  ศักดิ์เสรี
3. นายสุขสรรค์  เลี่ยจี่
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เนาวรัตน์วัฒนา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รวินธนเศรษฐ์
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อมรฤทธิ์
2. เด็กชายสุริยะ  น้อยคำ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พ่วงทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
2. นายเจษฎา  หลักซุม
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายสัชฌุกร  พุดกาด
2. เด็กชายอภินันท์  หรมน้อย
 
1. นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น
2. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวมีนา  พงษ์ทวี ริชชี
2. นางสาวอภิรญาณ์  กาญจนเลิศพรทวี
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายจารุภัทร   พิศาลธรรมกุล
2. นายธวัชชัย  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
2. นางธนภัทร  พึ่งเดช
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายการิน  พ่วงทอง
2. นายธนยศ  ศิรธรานนท์
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บริบรูณ์
2. เด็กชายรัตติพงษ์  ฉลองชาติ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  อังศุพาณิชย์
2. นายณฐพงษ์  ยี่สาร
 
1. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
2. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายวาทิต  บัวเทศ
2. นายเพชร  ม่วงเอก
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายชัชพงษ์  กรรณเทพ
2. เด็กหญิงสมัชญา  ไทยเจียมอารีย์
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวชินตา  จับจัด
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนภดล  จันทร์ประไพ
2. นางสาวสุภัชชา  จันทร
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์   กรมวงศ์
2. เด็กชายดิลก  แสงดี
 
1. นายไฉน  ไชยนา
2. นายทัศธรณ์  ทองชุมนุม
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนกชนม์  คงกล่อม
2. เด็กชายพลกฤต  เอกนก
 
1. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
2. นายเจษฎา  หลักซุม
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลนรินทร์  พันธ์นาค
2. นางสาวศนิกานต์  อัจฉรารุจิ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายจิรายุ  พิศล้ำ
2. นายณัฐวุฒิ  เติมศรี
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปิยะพล  พวงบุบผา
2. นายรชต  เลียบดี
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวญาดา  คุ้มภัยเพื่อน
2. นางสาวศิริวิมล  วัดวิเศษ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายวัณณะ  วรรณศิลป์
2. นายวิชญะ  วิสภักดิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายร่มพฤกษ์  วารินศิริรักษ์
2. นายไววิทย์  ภูขามคม
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
244 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กาญจนเกตุ
2. นายรัชชานนท์  ครื้นจิตต์
3. นางสาวเบญญาภา  สุทธดิส
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
245 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกีรติ  จักษุดุลย์
2. นายญาณภัทร  พัฒพงษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ขาวสว่าง
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
246 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวนัยนา  ยินดี
2. นางสาวศศินา  เกตุสุริโย
3. นายศักดา  มั่นคง
 
1. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปัณณธร  บุตรสิงห์
2. นายวิวัชร์  บุญอนันต์
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวตีรณา  เพียรศรีวัชรา
2. นายอภิสิทธิ์  ปานพันธ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
2. นายอภิสิทธิ์  อุไรวาท
 
249 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กชายสรวุฒิ  กล่อมอำภา
3. เด็กชายเดชบดินทร์  นฤภัย
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
250 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐสิทธิ์  ทรัพย์เพิ่ม
2. นายรามาบดี  ดำรงเกียรติ
3. นายสิริกร  วาสกุล
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
251 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐธัญ  อุ้มนุช
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วปาน
3. เด็กชายหิรันทร์  โตทัพ
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
 
252 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศกร  สมอไทย
2. นายศุภฤกษ์  เริงมงคล
3. นายเจษฎา  น่วมประวัติ
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสกนเกียรติ  อินทะชัย
2. เด็กชายอรุชา   จันทร์ลาด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาววราพร  เกิดกิ่ง
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายธาดา  คล้ายคลัง
2. นายธีรภัทร  ประกอบแสง
3. นายธีรภัทร์  ทองทา
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกียรติ  นวลมาถต์
2. นายศักรินทร์  ดังแสง
3. นายศุภกร  วิพัชครุฑ
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายดุสิต  วังคีรี
2. นายธวัชชัย  หร่ายมณี
3. นายปฐวิกานต์  พูนนุช
 
1. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ปั้นร้าย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตราทอง
3. นางสาวสโรชา  เทือกท้าว
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพณารี  รัดยิ่ง
2. นายภานุวัฒ์  สุจดี
3. นางสาวสายพิรุณ  รัดยิ่ง
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ชูศรี
2. เด็กหญิงนันท์กมล  ภู่ระย้า
3. เด็กหญิงนิรชา  นาสงวน
4. เด็กหญิงปาริสุดา  กงแก้ว
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัตตะโร
 
1. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
2. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  อนันต์ชัยลิขิต
2. เด็กหญิงฟาริดา  ใจคน
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษาดี
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์เขียว
2. เด็กหญิงสโรชา  สุขมาก
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  เรืองอร่าม
 
1. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวนงนุช  รุ่มรวย
2. นางสาวมิลาวัลย์  เจี้ยมดี
3. นางสาวเอมวิกา  ผาดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  สายเย็น
2. นางสาวปราณี  ประดิษฐ์ผล
3. นางสาววีณา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางรัชนู  ศันเสนียกุล
2. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  แก้วสีเหลือง
2. นายปริญญา  พิจารณ์
3. เด็กชายภานุเดช  กล่อมอำภา
 
1. นางประดับศรี  สกิดใจ
2. นางบุษยา  บุญนิยม
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีรนันท์  นาคสุข
2. เด็กหญิงวีรกานต์  รวยเงิน
3. เด็กชายสุทธิพร  สุสุทธิ
 
1. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
2. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชัญญานุช  โสภาอินทร์
2. นางสาววรนรรญ  ดาราศรี
3. นางสาวศศิกานต์  ปวงแก้ว
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
2. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงสุวกานต์  เกิดเหมาะ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  สาตรา
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ทัศทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  นาถสำโรง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไวเรียบ
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวผกาทิพย์  พันธ์ซ้อน
2. นางสาวพนิตนันท์  ศรีสุขแก้ว
3. นางสาวพรพิมล  ทรงพล
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์   ถมยา
2. นางสาวปรารถนา   วงษ์อำไพ
3. นางสาวศศิธร   โสมจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
2. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  ทับสีนวล
2. เด็กหญิงศิรินภา  หุ่นกรีด
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นางชนันท์นุช  อุ้ยนอง
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เม่นหรุ่ม
2. เด็กชายธนพรรชน์  บรรจงราชเสนา
3. เด็กชายธนโชติ  พันธ์มวงศ์
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายณัชพล  มีสมบัติ
2. นายนายวีรัภัทร  รอดสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สงคราม
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นายวรุณ  อิ่มใจ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขตรี
2. นางสาวพัณณิตา  ขำสี
3. นางสาวพิมพ์สุภา  เมฆาลัย
 
1. นางสาวสุกัลยา  บุญประเสริฐ
2. นางบุญประครอง  บุญรอดน้อย
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐษากรณ์  หอศิวาลัย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุติวัฒนกุล
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิศพัชร์  นิติกรวรากุล
2. เด็กหญิงสิรีธร  แสงสุระธรรม
3. เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
2. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพุทธชาด  ดอกใบ
2. นางสาววราภร  เพชรสอาด
3. นางสาวอาทิตติยา  มูลชาติ
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
2. นายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
3. นางสาวหัชชนก  ผลรอด
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงประไพ
3. เด็กหญิงเมษิณี  วัชพิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรธิรา  ปานณรงค์
2. เด็กหญิงวนัชพร  สกุลปภาพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  อิ่มชื่น
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นพราหมณ์
2. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฎฐ์ษพร  ดีเหลือ
2. นางสาววิไลวรรณ  เอี่ยวดอนข่อย
3. นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวรัตนา  เพชรขาว
2. นางสาววสิกมล  ทองมาก
3. นางสาวอารดา  ทองมาก
 
1. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
2. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
 
284 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  พรมาก
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
285 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายปรพัฒร  ชลภาพ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
286 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
287 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธรรมนิตย์  แครจี
2. เด็กชายวันชนะ  อิ่มโสภา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แดงน้อย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
2. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี
 
288 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นสะอาด
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
289 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  พวงลออ
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
290 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายสหรัฐ  ดำขำ
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
291 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายจักรี  นามหมั่น
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
292 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธีรเดช  ภู่เงิน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
293 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
294 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ราชัย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
295 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดมอำนวย
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
296 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
297 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาววรนิษฐา  ทองกลึง
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้่ว
 
298 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  ย้อมสี
2. เด็กชายปิยะราช  อุ่นโรจน์
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
2. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
299 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายภูมรินทร์  สมแพร
2. เด็กชายสุทธิพร  วาระสิทธิ์
 
1. นางปัตทมา  วรนาม
2. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ