สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงวาสนา  สังข์เพิ่ม
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนากร
 
1. นางศิกานต์  นาคจั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  มณีน้อย
 
1. นางนันทวรรณ  หล้าแหล่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวลี  หนูสิงห์
 
1. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญชนา  แก้วคุ้มภัย
 
1. นางสาวกาญจนาพร  ทัดธานี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หุ่นเครือ
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กหญิงอารยา  มีมาลา
 
1. นางชุติมา  สุขเกษม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงนลิณี  โพธิผล
 
1. นางผุสดี  พวงไม้
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโศภิดา  วงศ์ศานนท์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลายสันทัด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พรามน้อย
 
1. นางสุจิตรา  เทียนทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงฆัสรา  สังข์ทอง
 
1. นางอยุภาวดี  คำเกลี้ยง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  ทองดอนคำ
 
1. นางสาวภิรมย์พร  ตรีเพชร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ศรีเกตุ
 
1. นางสาวเจือจันทน์  อิ่มสำราญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงไพลิน  ชาวลุ่มบัว
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  คล้ายอุดม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพิชาภพ  พันธุ์กล่อม
 
1. นางสุรีย์พร  ทองแดง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลื้มใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงชญานินท์  พวงบุปผา
 
1. นางสาวประทีป  แดงฉ่ำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  วอรี
 
1. นางสาวไพลิน  ชูศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงรติมา  นภนฤมิต
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  เอมโอษฐ์
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายภาวนา  มีทรัพย์
 
1. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิดา  สุขเธาว์
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายเมธา  พราหมณ์ชื่น
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงจิรดา  กลัดเข็มทอง
 
1. นางวารุณี  น้อยภาษี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยโชติ
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองมี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายทักษ์ธีร์  พันธ์คง
 
1. นางสาวรักชนก  อยู่ใจเย็น
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  เอมจุ้ย
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวาริษา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวนันทวรรณ  บัวแดง
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา  คชกาษร
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  เพ็งอ้น
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอัญมณี  กลิ่นหอม
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวนันทิยา  เรืองสิน
 
1. นางวารุณี  น้อยภาษี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวอมรรัตน์  ลีอร่าม
 
1. นางชุติมา  สุขเกษม
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวแพรวา  สว่างโชติ
 
1. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวน่ารัก  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางสาวไพลิน  ชูศรี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวภัครมัย  กระทุ่มแก้ว
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวนพวรรณ  สามสุวรรณ
 
1. นางสาวเจือจันทน์  อิ่มสำราญ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญจนา  จันทร์สง่า
 
1. นายสามารถ  กลั่นเกลา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวนิรชา  เสือสอาด
 
1. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวทิพาภรณ์  วงศ์ธีรฤทธิ์
 
1. นางสาวรัชนีพร  เสียงหวาน
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ถมนิล
 
1. นางสาวภิรมย์พร  ตรีเพชร
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวบุณยวีร์  มาลัยเลิศ
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวโสรยา  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเกศรา  ลายสันทัด
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นางสาวภารดี  น้อยพ่วง
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  แก้วอินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีธรรม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวเกวลีน  บุญรอด
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองมี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายวรายุทธ  รุ่งเจริญ
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวมัญชุพร  เมฆฉาย
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  กลั่นสกุล
 
1. นางสาวรังษิมา  สุริยารังสรรค์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  กิมซัง
 
1. นางราตรี  พูลสวน
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  ซื่อตรง
 
1. นางสันติยา  เรืองเดช
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส  เจียมจำเริญสุข
 
1. นางสุเมตตา  แสงศรีจันทร์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวบุณยดา  เลาหภักดี
 
1. นางลัดดา  สอนริน
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  เรืองวิจิตร์
 
1. นางลำเพย  ชุ่มเกตุ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณิชมน  ภาคพูลไพร
 
1. นางอรทัย  วันเต็ม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายประกาศิต  มากมี
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายภูมิไชย  ไกรเพชร
 
1. นางวารุณี  น้อยภาษี
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดาว  วาดประเวช
 
1. นายอรุณ  ศรีพรหม
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศักดิ์ไพศาล
 
1. นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่จือ
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ผาณิตมาส
 
1. นางสาวเอมอร  ช่วยประคอง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กหญิงพันณิตา  สุขเขียว
 
1. นางภาวิณี  เฮงซอ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายการันต์  กุลศักดิ์
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  นาคพี่น้อง
 
1. นางสาวปิยธิดา  สว่างแสง
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์สลาลี  ความลับ
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุรัตน์  งามศรีขำ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 1. นางสาวฉัตรยดา  ศรีสมโภชน์
 
1. นางสาวสะโรม  สุขเกษม
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร  เมืองสง
 
1. นางอยุภาวดี  คำเกลี้ยง
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงมุขรดาวรรณ  บัวงาม
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัต  บุญพลอย
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญณัฐ  สุทธิกุลสมบัติ
 
1. นางดารารัศม์  ศรีวรนารถ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  แก้วทะเล
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  รจน์รังษี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางบรรจง  เนียมมูล
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  คะชะนา
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นคง
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  พูลแก้ว
 
1. นางราตรี  พูลสวน
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  คงคาเพชร
 
1. นางสาวสกุลการ  สังข์ทอง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวรัญชิดา  โพธี
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุทธาทิพย์  อินทร์จันทร์
 
1. นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายภานุพันธ์  รุทธิฤทธิ์
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  เทียมทัด
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นางสาวมณียา  เอมตัน
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกฤษณี  ลูกเสือ
 
1. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวภัทราพร  สักทอง
 
1. นางวรรณา  นวมสุข
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวปณิดา  ผลเอนก
 
1. นายสามารถ  กลั่นเกลา
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สมแพร
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองมี
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 1. นางสาวเนตรชนก  เกิดสินธุ์
 
1. นางเทียมเทพ  วิบูลรังสรรค์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นายคอลิด  ศิลปวงษา
 
1. นางภาวิณี  เฮงซอ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวชลธิชา  บุญพ่วง
 
1. นายพงษ์พันธ์  ยุกิจภูติ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวชนากานต์  พริ้งพันธ์พูล
 
1. นางวารุณี  น้อยภาษี
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 12 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวอริสรา  จิตใจดี
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นคง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  ทับแก้ว
 
1. นายวันชัย  เรืองเดช
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวนพรัตน์  สุริโย
 
1. นางบรรจง  เนียมมูล
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวพรรณพัชร  เปลี่ยนทับ
 
1. นางอรทัย  วันเต็ม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวน้ำค้าง  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยธิดา  สว่างแสง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายราชันย์  ศรีเด่น
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  แก้วพิมพา
 
1. นางสาวประภาศรี  แตงกวา
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงปวิชญา  วิจารย์
 
1. นางมาลัย  เลิศอาวาส
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  บุญชูเชิด
 
1. นางพัชรี  บุตรเนตร
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  รวบทองศรี
 
1. นางพันทิพา  ภูชนะศรี
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงพรอุมา  นามเดช
 
1. นางสุรีย์พร  ทองแดง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงอาธิรัช  อยู่ฉิม
 
1. นางสาวสมคิด  ไม้แก้ว
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปัณฑิตา  ชะเอมสินธิ์
 
1. นางสาวมณฑา  เสือคุ้ม
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงพรชุตา  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขผิวสังข์
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีประชา
 
1. นางสาวเมตตา  พลายงาม
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยพันธ์
 
1. นางสาวประทีป  แดงฉ่ำ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.1 ทอง 7 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐานิสา  อุปมา
 
1. นางสาวสุวภัทร  ช้างนะ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 8 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปรีเปรม
 
1. นางชุติมา  สุขเกษม
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เกษสุวรรณ์
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 8 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิฏิยา  โอบอ้อม
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองมี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 9 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงสภาพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 10 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทับเนียม
 
1. นางสาวศรัญญา  อักษร
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดอน
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นคง
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จะดันพงค์
 
1. นางสุจิตรา  เทียนทอง
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทั่งทอง
 
1. นางอยุภาวดี  คำเกลี้ยง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา  สุวันนา
 
1. นายสิงหาณุกูล  พูลสวัสดิ์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 9 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายเด่น  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางสาวจิตติมา  เสริมศรี
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงนรีกานต์  อินอาจ
 
1. นางศรีรัตน์  จันทร์บรรจง
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชญานันท์  สอดสี
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวัทนพร  บุญชู
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวชลลดา  เอกวัตร
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเสาวณีย์  เนืองนอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันดี
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์  หิรัญสุข
 
1. นางสาวปุญณิกา  งามประดิษฐ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวมนัญชยา  พิมพา
 
1. นางสาวสุนิสา  ขำทวี
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ปานยิ้ม
 
1. นางสาวศรัญญา  อักษร
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ศรีสมบุญ
 
1. นางสาวอาพร  ทองหยาด
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวแสงจันทร์  ทองมา
 
1. นางศรีรัตน์  จันทร์บรรจง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวนวพร  ใช่ทอง
 
1. นางสาวยุภาวดี  เพ็ญจันทร์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวจิตรา  ชูยิ่ง
 
1. นางพันทิพา  ภูชนะศรี
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวเอื้อมพร  ก้านจันทึก
 
1. นางมาลัย  เลิศอาวาส
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสนธยา  พลพรึก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวช่อเพชร  พูลสมบัติ
 
1. นางสาววรรณภักสร  เอี่ยมอุบลวรรณ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวพันพสา  ทับทิม
 
1. นายสามารถ  กลั่นเกลา
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ภู่ดำหริ
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองมี
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวอังสุมาลิน  ถนอมนาค
 
1. นางสาวเกศรา  ลายสันทัด
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวสุมัยดา  รอดเสม
 
1. นางภาวิณี  สุขเกษม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เวนะ
 
1. นางสาวจิตติมา  เสริมศรี
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิพากษา  เจริญจิตต์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายอติกานต์  ฉิมฉลอง
 
1. นางสาวปราณี  จงเจริญ
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงศิลารัตน์  รอดกุล
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ตั้งเจริญกิจสกุล
 
1. นางสุรีย์พร  ทองแดง
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  แสนรัก
 
1. นางสาวอรพรรณ  ซบเอี่ยม
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงสมศรี  รักสัตย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันดี
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  คะเชนทร
 
1. นางสาวนิลุบล  บัวงาม
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  ศรีสาคร
 
1. นางดารณี  จันทร์นาค
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชยาเอม  ปี่แก้ว
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา  สวนมา
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ตั้งเจริญสุข
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก่นสะเน
 
1. นางสาวสมคิด  ไม้แก้ว
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงอรุณ
 
1. นางพัชรี  บุตรเนตร
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  รอดจุ้ย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ข่าทิพพาที
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงโชติกา  นีสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  แก้วมา
 
1. นางพันทิพา  ภูชนะศรี
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ท้วมทรัพย์
 
1. นางปราณี  หอมจันทร์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธิราวรรณ  คำฮ้อ
 
1. นายแสนรัก  บัวทอง
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายยุทธศักดิ์  ใกล้ประยงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นางดารณี  จันทร์นาค
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฐชนน  แตงอ่อน
 
1. นางอรัญญา  มหาแก้ว
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวพนิดา  ครูศรี
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวขวัญฑิรา  ดังแสง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วันดี
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาววิลาวรรณ  ปานสวย
 
1. นางสาววรรณภักสร  เอี่ยมอุบลวรรณ
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งโรจน์
 
1. นางกมลมาส  แป้นแก้ว
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวกัลยารัตน์  โอษฐ์ฉิมพลี
 
1. นายพงษ์พันธ์   ยุกิจภูติ
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววศินี  เจิมศักดิ์
 
1. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  อ่วมประไพ
 
1. นางปราณี  หอมจันทร์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์
2. เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ลาภงามเพียร
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
2. นางลัดดา  สอนริน
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แพ่ง
2. เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์
3. เด็กชายวศิน  เอียงสวาท
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนพินท์ุ  มณีสิริกาญจนา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นกรุ่น
3. เด็กหญิงน้ำฝน  น้อมมัน
 
1. นางสุภาวดี  ผลภาค
2. นางนุสรา  อ่องสอาด
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิริพุฒ
2. เด็กชายสุริยา  สูงตัง
3. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญชูเชิด
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
2. นางสาวจินตนา  บัวหลวง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ไม้สัก
2. เด็กหญิงธันยพร  เพชรศิริ
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  รักดี
 
1. นางสิริมา  ประกอบผล
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติพร  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าสว่าง  ครื้นจิตต์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พงษ์จุ้ย
 
1. นางสาวรังษิมา  สุริยารังสรรค์
2. นางพัชรี  บุตรเนตร
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงจิรวดี  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงอุมิงค์
3. เด็กหญิงพีมธิชา  วาดไธสง
 
1. นางสาวเอมอร  ช่วยประคอง
2. นางเมนา  สมัครรบ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชลิตา  เทศเพราะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพนัน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขนิรัญ
 
1. นางสาวชลธิดา  หงษ์เหม
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนัน  คงประสพ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เพลงวงค์
3. เด็กหญิงวาทิตา  ทองสุก
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วันดี
2. เด็กหญิงสราลี  หลวงสุนทร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อัตรา
 
1. นายอรุณ  ศรีพรหม
2. นางสาวกาญจนาพร  ทัดธานี
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ฉวีกุลมหันต์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแจ้
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
2. นายสามารถ  กลั่นเกลา
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกิตติกา  ธานี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พฤกษ์วิบูลย์
3. เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสุรีย์พร  ทองแดง
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  พุ่มพฤกษา
2. นางสาวชนากานต์  พงษ์พันเภา
3. นายสมบัติ  วันศิริ
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
2. นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงนิศากร  สำราญใจ
2. เด็กหญิงมุกตะวัน  โพธิ์งาม
3. นางสาวสุดารัตน์  แย้มสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฏฐิญา  บุญคง
2. นางสาวนฤมล  ภู่เงิน
3. นางสาววิชุประภา  คุ้มเมือง
 
1. นางนุสรา  อ่องสอาด
2. นางสุภาวดี  ผลภาค
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  นามหอม
2. นางสาวณิชาภัทท์  พลอยพลาย
3. นางสาวสรัลชนา  พวงกระสันต์
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก
2. นางอรัญญา  มหาแก้ว
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวดนิตา  มณีวงศ์
2. นางสาวนิรชา  แจ้งชู
3. นายสุชาครีย์  มานา
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกันญา  ศิลป์เสริมชัย
2. นางสาวภัทราพรรณ  สักทอง
3. นางสาววิลาวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวลักขณา  นิลสลับ
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวกรพรหมณ์  พูลแก้วคำ
2. นางสาวลักษิกา  นาชะนาง
3. นางสาวอรภา  ชูโชคกุล
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวศรัญญา  อักษร
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวจิราพัชร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองศรี
3. นางสาวพรธิภา  บุญมี
 
1. นางสาวยุภาวดี  เพ็ญจันทร์
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  วงษาสูง
2. นางสาวสาวิตรี  ชำนาญธรรม
3. นางสาวเกศินี  ฤทธิ์น้อย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  อุ่นเรือน
2. นางสาวนันทนาพร  ผ่องดี
3. นางสาวปัทมา  ทองสุข
 
1. นางสิริมา  ประกอบผล
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  จันตะโก
2. นางสาวนิธิพร  แก้วถาวร
3. นางสาวภูริตา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวนิลุบล  บัวงาม
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวนกแก้ว  อิตา
2. นางสาวศศิวรรณ   บุญชู
3. นางสาวเนตรนภา  พวงไม้
 
1. นางสาวมลฤดี  พิกุลทอง
2. นางสาวศุภมาศ  ชื่นอารมย์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวณัฐริกา  ทองแท่ง
2. นางสาวนันหทัย  แย้มประยูรสวัสดิ์
3. นางสาวปิยธิดา  เดื่อมขันธ์มณี
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
2. นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจาริการ์  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวณิชาดา  อุ่นวิเศษ
3. นางสาวธนกาญจน์  ชอบค้าจริง
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   นิตย์น้อย
2. นางสาวอารยา  กลิ่นอุบล
3. นางสาวเบญจรัตน์  ยิ่งยนต์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
2. นางสาวเมตตา  พลายงาม
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวการเกต  สิงหรา
2. นางสาวดวงใจ  ทองอยู่
3. นายธนพล  แก้วยะ
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
2. นายสามารถ  กลั่นเกลา
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามเดช
2. เด็กหญิงหยกเพชร  แคโอชา
 
1. นางนันทยา  ดังก้อง
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์ธาราม
2. เด็กชายธนภูมิ  รัตนารามิก
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรัญฑรัตน์  ห่วงนาค
2. เด็กหญิงยลรดี  สุบรรณภาส
 
1. นางเตือนใจ  อินทร์จันทร์
2. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกุมภารักษ์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์แจ่มหล้า
 
1. นางคนึงนิตย์  เกตุเอี่ยม
2. นางพัชรินทร์  รอดสิน
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาราษฎร์
2. เด็กหญิงเนตรดาว  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวธิติยา  สัญญขันธ์
2. นางสาวลักขณา  นิลสลับ
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงแสน
2. เด็กชายสุภากรณ์  จัดพล
 
1. นางผุสดี  พวงไม้
2. นางสาววศินี  ส่งศรี
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  อาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงเกศกนก  แสงสุข
 
1. นายอำนาจ  สิงห์พรม
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่เซียว
2. เด็กหญิงพลอยบุษรา  สายสุทธิ์
 
1. นางสาวรักชนก  อยู่ใจเย็น
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสพร   เทียมอุทัย
2. เด็กหญิงวิศรุตา  ชาวบ้านเกาะ
 
1. นางสาวอาพร  ทองหยาด
2. นางราตรี  พูลสวน
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณหทัย  แป้นทอง
2. เด็กชายอภิรุณ  บุญมี
 
1. นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  มีทอง
2. เด็กหญิงทวิพร  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แม้นเมฆ
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงรสริน  เชื่อเหิม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ขวัญแก้ว
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
2. นางสาวอารีย์  ตั้งวงศ์
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองมาก
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงทศวรรณ  วันเสือ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  เหลืองดี
2. เด็กหญิงเปรมสินี  ปิ่นทอง
 
1. นางอยุภาวดี  คำเกลี้ยง
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุพร  จุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วงกล่อม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสวงหอม
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายณิรภัทร์   มณีฉาย
2. เด็กชายปถากรณ์  นกงาม
 
1. นางสาวสุนันทา   ศรีจันทร์
2. นางสาวเมตตา  พลายงาม
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวีนัส  อัตถะ
2. เด็กหญิงไพลิน  อ่อนปุย
 
1. นายสามารถ  กลั่นเกลา
2. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกรกนก  กิ่งทอง
2. เด็กหญิงจริยา  ยินดี
 
1. นางพัชรี  บุตรเนตร
2. นางสาวรังษิมา  สุริยารังสรรค์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนสำราญ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดอน
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นคง
2. นางสาวเกศรา  ลายสันทัด
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุดวัฒน์
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐปวีณ์  พวงแก้ว
2. นางสาววรัญญา  หนูนาค
 
1. นางพัชรินทร์  รอดสิน
2. นางคนึงนิตย์  เกตุเอี่ยม
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวฐิติมา  คงทิน
2. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นน้อย
 
1. นางสาวธิติยา  สัญญขันธ์
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสำราญ
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวดวงลดา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  น้อยสวาท
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวนีรนุช  สุภาพัฒน์
2. นางสาวปิยะราวรรณ  แสนโต
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวชนาภัทร  สวนมาลัย
2. นางสาวดวงฤทัย  ปิ่นทอง
 
1. นายมนู  ลิขิตอำไพพรรณ
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐิติพร  ศรีวรรณ
2. นางสาวภัทรนัดด์  พจนศิลป
 
1. นางสาวสานิต  บัวตูม
2. นางแพรวนภา  ทองสุขโข
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายกฤติพล  ทองเงิน
2. นางสาวณฐวรรณ  ศรีสามทอง
 
1. นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวปรัชญาพร  พลเกษตร
2. นางสาวยุวดี  ทองอาบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสวงหอม
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวพัชรา  โพธิพรม
2. นางสาวอรอุมา  ฉ่ำมะนา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายพงศ์สุนทร  อิ่มชื่น
2. นางสาวสุฐิตา  ชูทอง
 
1. นางสาววรรณภักสร  เอี่ยมอุบลวรรณ
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายชานน  สิทธิเขตการ
2. นายอำนาจ  เสาหงษ์
 
1. นางสาวศรัญญา  อักษร
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายนายสุธี  ผ่องดี
2. นายอภิสิทธิ์  สีดา
 
1. นางนภัสถ์  รัศมี
2. นางสาวฑิฆัมพร  บำรุงพงษ์
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกชกรรวี  พุ่มนึก
2. นางสาวชวินนุช  มณีโชติ
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายรวัชญ์  ผดุงเกียรติวงษ์
 
1. นางสาวปิยพร  โสมนัส
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายศุภเสกข์  เจริญสิน
 
1. นางดลยา  พงศ์พันธ์เผดิมชัย
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายวิศรุต  จงสงวนดี
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บุญรอด
 
1. นางวิไลวรรณ   ธนูทอง
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงนวินดา  เผ่าพันธ์
 
1. นางดุึษฎี  จุลกะนาค
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงปวิชญา  หอมกลิ่น
 
1. นายอุดมศักดิ์  ทั่งเหล็ก
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพรรณ  ทองอรพินท์
 
1. นายวรวุฒิ  แก้วเรือง
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงนรีกานต์  อินอาจ
 
1. นางสุภาพร  ทางทอง
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงธีร์ลดา  แป้นแหลม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ถมยา
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ยุวสกุลพงศ์
 
1. นางอารีย์  วิหะกะรัตน์
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิตา  อมศิริ
 
1. นางจินดา  แก้วสวัสดิ์
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  สกุลวัฒน์
 
1. นางอำภา  สังข์ด้วง
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  รุ่มรวย
 
1. นายสรพงษ์  ดุษฎีกุลวิวัฒน์
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายเกรียติศักดิ์  จินดา
 
1. นายนรินทร์  แพรนุ้ย
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา  พันธ์กุน
 
1. นางนพวรรณ  ปิ่นฉ่ำ
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวปวริศา  ติ้นซุ่ย
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสิรวิชญ์  ชวนะปราณี
 
1. นายวสันต์  สังข์ดี
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกรัณย์พล  แรงฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นายอิทธิพล  สมบูรณ์ศรี
 
1. นางศศิธร  ใหญ่กว่าวงษ์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  ลาวทอง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวชนาพร  เชื้อนิล
 
1. นายวิทิต  มูลวงศ์
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวอรยา  สืบสุข
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  รูมิง
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  กรีธาธร
 
1. นายประเชิญ  ทวีกาญจน์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายธีรศักดิ์  เสือสง่า
 
1. นางสาวอัสนา  ปลอดโปร่ง
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวปนิธิ  มุดขุนทด
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สงแอ
 
1. นางสาวสาวิตรี  บัวศิริ
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวปฐมา  นิลนวล
 
1. นายณรงค์  ภานุมาต
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายศรราม  บูรณารมณ์
 
1. นายจตุภูมิ  พิมพ์วัน
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวรุจิรารัตน์  สุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  พ่วงทอง
 
266 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ
2. เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์
3. เด็กหญิงปานชนก  ลีลา
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
2. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
267 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายอภิวัชร์  รื่นบรรเทิง
2. เด็กหญิงอิงค์เกตน์  กว่างทอง
3. เด็กชายเอกรินทร์  โฉมงาม
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
2. นางอารี  แสงขำ
 
268 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวพรหมชนก  จันทร์มาลา
2. นางสาวหทัยรัตน์  เพชรรัตน์
3. นางสาวเสาวลี  แปะกระโทก
 
1. นายอรุณ  บุญเหิน
2. นางสาวสุกัญญา  ประสมศรี
 
269 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ
2. นายณภพ  ณ ระนอง
3. นายรัฐธีร์  ธีระเกียรติสกุล
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
270 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปวีณ์นุช  อินทชาติ
2. นายปัฐม  อุ่นอบ
3. นางสาวใบบัว  โตทอง
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สืบสุข
2. นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ
 
271 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  กฤดิเกรียงไกร
2. นางสาวธีรภัทร  เกตุเอม
3. นางสาวปณิดา  บุญธรรม
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
2. นายปิ่น  พูลสุข
 
272 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มศิริ
2. นางสาวลลิตา  จั่นเพชร
3. นางสาวเบญจมาศ  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายอรุณ  บุญเหิน
2. นางสาวพยงค์  เพ่งผุดผ่อง
 
273 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกชพร  ลบถม
2. นางสาววณิศยา  เกิดเกษม
3. นางสาวอภิชญา  สุขมาก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ยั่งยืน
2. นายบุญเลิศ  ตุ้มไธสง
 
274 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  สายสร้อย
2. เด็กหญิงรติมา  มีมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  วงกาวิล
 
1. นางจรรยา  ขำภู่
2. นางดลยา  พงศ์พันธ์เผดิมชัย
 
275 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปาริมา  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงอริยา  นาคโต
 
1. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
276 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงมนัสวี  น้อยสุรินทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่มรวย
 
1. นางสาวญาณภาณี  พรหมเรือง
2. นางสาวดวงกมล  อังกินันท์
 
277 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เชยชุ่ม
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จรัสดี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ปี่แก้ว
 
1. นางสุมา  แท่นนิล
2. นางจินดา  แก้วสวัสดิ์
 
278 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงปรีชาภรณ์  หวังผล
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  บุตรผึ้ง
 
1. นางสาวจรัสชนม์  พูลพิพัฒน์
2. นางพรรณี  เทพสูตร
 
279 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฝ้าย  ยูงทอง
2. เด็กหญิงอปราชิตา  สมโภชน์
3. เด็กหญิงเกศกนก  อยู่เมฆะ
 
1. นางสาวชิตกมล  ชูคากร
2. นางเอมอร  อ้อยทิพย์
 
280 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทะเคน
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  พึ่งแตง
3. เด็กหญิงอรไพลิน  โหนกขุนทด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีฉ่ำ
 
281 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร์  บูราพรนุสรณ์
2. เด็กหญิงบุษยา  ยิ้มรอด
3. เด็กหญิงปัทมา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสุภาพร  ทางทอง
2. นางอารี  แสงขำ
 
282 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงกวิรวี  เจี้ยมดี
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เอกพันธ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  หอมวิจิตร
 
1. นายกฤษณะ  แก่งาม
2. นางสาวภาวิณี  รุ่มรวย
 
283 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาภัทร  ตุกชูแสง
2. นางสาวธาราพรรณ  อัฐระ
3. นางสาวไอริณ  ชมอินทร์
 
1. นางสาวศลิดดา  จุติเวช
2. นายธวัชชัย  สุวรรณวงศ์
 
284 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์
2. นางสาวสีลาวดี  หมอดี
3. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
285 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกัลยา  สุขเจริญ
2. นางสาวก่อแก้ว  พันเต
3. นางสาวประภัสรา  ลำพาย
 
1. นายทแกล้ว  อินทร์วงศกร
2. นายประชา  แก้วสวัสดิ์
 
286 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวชโลธร  โลหะพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  ปัทมสูต
3. นางสาวอรอารียา  อวยชัย
 
1. นางจินดา  แก้วสวัสดิ์
2. นายอรรคพล  สงวนยวง
 
287 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวพิมานมาศ  เขื่อนศิริ
2. นางสาวอภิญญา  สมจิตต์รักษ์
3. นายอาทิตย์  อำมฤต
 
1. นายบุญเลิศ  ตุ้มไธสง
2. นางดุษฎี  จุลกะนาค
 
288 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวชลิตา  คมขำ
2. นายภูมิจิตร  เกษมสุข
3. นางสาวอรทัย  มีอิ่ม
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
2. นายปิ่น  พูลสุข
 
289 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวฐิติพร  คล่องจริง
2. นางสาวณัฐรียาภรณ์  พุ่มแสวง
3. นางสาวนิลาวรรณ  ดอนเหลือม
 
1. นายชัยยศ  มาลัยเลิศ
 
290 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์
2. นายศราวุธ  โรจนพันธ์
3. นายอานนท์  กิจเพิ่มพูน
 
1. นายนรินทร์  แพรนุ้ย
2. นางสาวปัทมาพร  สุริโย
 
291 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวธวัลหทัย  คชชา
2. นางสาววาสนา  สลักเพชร
3. นางสาวอนันตยา  ช้างเพชร
 
1. นางสาวปิ่นอุมา  ขวัญยืน
2. นางสาวพิมพ์อนงค์  รูมิง
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  เพชรเทพ
2. เด็กชายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แสนพรหม
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณรรฐณิชา  ทะลิ
2. เด็กชายธนบดี  คชกฤษ
 
1. นางสาวปฐมพร  อินเทียน
2. นายธณัฐ  ยี่หร่า
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธรรมจักร  วงษ์บัวงาม
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มากเปรมบุญ
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดดี
2. นายอรรคพล  สงวนยวง
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายบรรพต  ชุ่มจิตต์
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วพรวน
 
1. นายอุดมศักดิ์  ทั่งเหล็ก
2. นางสาวณัชชา  อุตสาหะ
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53.67 เข้าร่วม 5 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายจิรายุ  พ่วงทรัพย์
2. เด็กชายดัสกร  ทองนุช
 
1. นางนวลฉวี  เผ่าสำราญ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปรีชา
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสนสวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ตะภา
 
1. นางสุภาพร  ทางทอง
2. นายจารุวัตร  นาควิมล
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไกรสร
2. เด็กหญิงวริษา  คำโต๊ะ
 
1. นายณรงค์  ภานุมาต
2. นางโศรดา  อัมพิลาศรัย
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ  ยอดทอง
2. นางสาวอำไพ  นเรนทร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีปูน
2. นางสาวสาวิตรี  บัวศิริ
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  ปันน้อย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชนาธิป  นรานิรัติศัย
2. นางสาวรัตนา  เจียมอุย
 
1. นางสาวสุภัทรา  สิริรุ่งเรือง
2. นางวาสนา  รักยิ้ม
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายอภิรักษ์  นิยมสุด
2. นางสาวอรนุช  สุขอยู่
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดดี
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกุลญาดา  บัวจีน
2. นายณัฐพล  กรรณเทพ
 
1. นายบวร  ทองสัมฤทธิ์
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40.66 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคงคาราม 1. นายจิรายุ  สืบดา
2. นายศิริพงศ์  ตาเต่า
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปรีชา
2. นางนวลฉวี  เผ่าสำราญ
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 32.25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายสัมพันธ์  กระมลฉ่ำ
2. นายเอกวรินทร์  เล็กประยูร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีฉ่ำ
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายชนาธิป  ฉายแสงเดือน
2. นายนพดล  ภูโต
 
1. นางกนกกร  สมนึก
2. นายจารุวัตร  นาควิมล
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 13.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญเดือน  แดงนาพันธุ์
2. นางสาวชฎาพร  บุญเสนันท์
 
1. นางสาวอภิรุจี  โปร่งทอง
2. นางสาวเรวดี  มากศรทรง
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายนราพงษ์  รักษาราษฎร์
2. นายเอกรวี  บัวสุวรรณ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ทั่งเหล็ก
2. นางสาวณัชชา  อุตสาหะ
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาวหทัยชนก  เทียนทอง
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศศิรดา  แสงสินธุ์
 
1. นางสิรินทร์ทิพย์  ปุริโส
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สุรินโท
 
1. นางเอมอร  อ้อยทิพย์
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายทศพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุนันท์  ทองอยู่
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำพันธ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรแพ
 
1. นางณัฐชุดา  ศรีถม
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายเดชนรินทร์  นิลนวล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สว่างจิตต์
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายนพกร  อินทรศวร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  พ่วงอินทร์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายเลิศชัย  บุญเจริญ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มีหลาย
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  งามศรี
 
1. นายเกษมศักดิ์  คงนวน
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายณฐนนท์  เนตรวัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีปูน
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิรินันท์
 
1. นางพรรณี  เทพสูตร
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พูลช่วย
 
1. นายวรวุฒิ  แก้วเรือง
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวฟ้าประทาน  อัดแสง
 
1. นางสาวปิ่นอุมา  ขวัญยืน
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายปิติพล  พรมเชื้อ
 
1. นายธิตติยพัทย์  อยู่จิตร์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอนันดา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวแสงดาว  สุดใจ
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นายสารินทร์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชยา  เนตรมนต์ประภา
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปองขวัญ  ม่วงเสม
 
1. นายทำนุ  ปัตพี
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายอมรเทพ  ชูนิล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  เจริญศรี
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  แย้มพงษ์
 
1. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  แหลมทอง
 
1. นางสาวสุนันท์  ทองอยู่
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณิชกุล  มีรอด
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายวิชยุตม์  วัฒนเวสกร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประสมศรี
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายสุวัฒน์  ยืนสุข
 
1. นายนรินทร์  แพรนุ้ย
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายประณิธาน  ศิลประเสริฐ
 
1. นางรัชนีพร  พิมพ์งาม
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวปิ่นอุมา  ขวัญยืน
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาววรลักษณ์  ทัศมาลา
 
1. นายวิทิต  มูลวงศ์
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวปภัสรา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวอภิรุจี  โปร่งทอง
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดพิมพ์ศรี
2. เด็กชายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
3. เด็กชายไตรภูมิ  จารุสุทธิประภา
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นทอง
2. นายจตุพร  เกิดสดับ
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศตพร  ไชยกาญจน์
2. เด็กหญิงสริตา  ดอกมณฑา
3. เด็กหญิงสุภิญญา  จับใจ
 
1. นายศาสตรา  พรมอารักษ์
2. นางณัฐกมล  ช่อสลิด
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  พูลผล
2. เด็กหญิงนุชรดา  ชัยตระกูล
3. เด็กหญิงอาจารีย์  ขำทวี
 
1. นางสาวภารดี  ภักดีโยธิน
2. นายนันทพัทธ์  ทองเสนา
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บุญนิมิตร์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์มั่น
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ลีละภมรกิจ
 
1. นางพวงเพ็ญ  ศักดิ์ทอง
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวนิศาชล  ทับแก้ว
2. นางสาวอดิศา  ชูเนื่อง
3. เด็กชายเอกรัตน์  ฉวีวัน
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  แสงอยู่
2. นางสาวสุวรรณี  เกตุเทียน
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายนัฐภัทร  จอมเพชร
2. เด็กหญิงสุชาริณี  กาญจน์กีรติศักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เอกวัตร
 
1. นางศรัญญา  ศรีสุโร
2. นางสาวอวัศยา  แสงทอง
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ภักดีพล
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  ใจประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศรัญญา  จำปาป้อง
 
1. นางรุ่งนภา  แย้มเทศ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยพรมมา
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เอกวัตร
2. เด็กชายนราธร  เอกวัตร
3. เด็กชายพรรณฤศา  กลิ่นนิรัญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   รวมพร้อม
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุญตาทิพย์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  อุ่นขจร
3. เด็กหญิงประภัสสร  เรืองสว่าง
 
1. นางศุภิสรา  อนุชน
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายธนายุทธ  ศรีนวลดี
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงวรัญญา  กิจวัธนอุดมกุล
 
1. นางมณีรัตน์  พุฒโมกข์
2. นางสาวจันทรฺจิรา  จันทร์โกมุท
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริกมล
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มงคล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อัมพรศิริ
 
1. นางสาวสมบัติ  คำหงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  สุกสี
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิตติวิภา  วงศสุพงษ์กุล
2. เด็กชายณภัทร  ศุภลักษณ์เลิศกุล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเทพ
 
1. นายวรรณพฤกษ์  เทียมเดช
2. นางสาวธนวรรณ  จันทกูต
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตรีเพชร
2. เด็กหญิงสุนิตา  เวย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงเจริญ
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
2. นางสาวกาญจนา  บัวระพา
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บัวแดง
2. เด็กชายวชิรพล  แจ้งศิริกุล
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรเมฆ
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ฉิมพาลี
2. นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูยานนท์
2. เด็กชายสุวัฒน์  สังข์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขศรี
 
1. นางสาวจิรชยา  บัวหลวง
2. นายทนงศักดิ์  พินเกตุ
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  มิตรดี
2. เด็กหญิงรัตนากร  ป้านทอง
3. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสนั่น
 
1. นางธนัญญา  ประภา
2. นางสาวนาตยา  นวนนาง
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  นาควิเชียร
2. นางสาวลอองรุ้ง  ภู่มาลี
3. นางสาวสุภาวรรณ  เขียวเข้ม
 
1. นางชรินดา  สว่างแวว
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปริญญา  โตสุวรรณ
2. นางสาวสมิตา  ลาภเลิศลอย
3. นายสรวิชญ์  ชะนะโก
 
1. นางสิริกัญญา  วารินศิริรักษ์
2. นางสาวพัทธนันท์  มีตุ้ม
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปานเนตร  อินทรเรือง
2. นายปุญญพัฒน์  สมิทธิเวชรงค์
3. นายรชต  ระหว่างบ้าน
 
1. นายสุขสวัสดิ์  ภูรัต
2. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.35 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณภัทร  บุญอำไพไชยกุล
2. นางสาวรักษิณา  ตานินทร์
3. นายอดิศร  ขันทอง
 
1. นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวจุลัยรัตน์  พวงหิรัญ
2. นายนพดล  อินทรจักร
3. นางสาววี  จิตอารีย์
 
1. นางรุ่งนภา  แย้มเทศ
2. นางสาวชญานี  พวงทรัพย์
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.84 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคงคาราม 1. นายกิตติชัย  รื่นสม
2. นางสาวศิริพร  ทองแดง
3. นางสาวศิหรรษา  สามศรีทอง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ศักดิ์ทอง
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายบุญยกร  ฉิมสัญชาติ
2. นางสาวภาสิณี  เขียวมะนี
3. นางสาวสุดารัตน์  สุ่มแก้ว
 
1. นางสาวประสบสุข  สุขโข
2. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกันตา  มากพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนวล
3. นางสาวศศินา  เกตุมั่งมี
 
1. นางจรรยา  อุดมทรัพย์
2. นายวรภัทร์  อินทร์ประสิทธิ์
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.64 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวน้ำฝน  ศรสุวรรณ์
2. นายมนัสชัย  กิตติธนาเกษม
3. นางสาวเกศิญานี  คำแสน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทวีบุตร
2. นางสาวดวงเดือน  นาโพธิ์
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจิรประภา  ศิลปศร
2. นางสาวภัททิยา  ชัยมงคล
3. นางสาวโศรญา  มณฑา
 
1. นางสุกัลยา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวพิชญา  ช่วยบำรุง
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38.59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายธนายุต  นามจัด
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองจันทร์
3. นายนิวัฒน์  ทรัพย์สำเริง
 
1. นางสาวนิตยา  ปุญมณี
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36.06 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวปวรวรรณ  อีนรอง
2. นางสาวยุวดี  พิมพ์สอาด
3. นางสาวเบญจวรรณ  โฉมแพ
 
1. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
2. นายอนุพงศ์  ขันกา
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายวิโรจน์  พรของอินทร์
2. นายศราวุธ  โรจนพันธ์
3. นายเอกราช  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิรัจจันทร์  เอียดทองใส
2. นางไพเราะ  จันทร์ชัง
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เพชรประกอบ
2. นางสาวสมฤดี  ปรัชญนาวิน
3. นางสาวอรณิชา  กาญจนา
 
1. นางกมลทิพย์  เพิ่มสิน
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวกรรณิกา  การิมี
2. นายทวีศักดิ์  แดงประดับ
3. นายธนากร  นาคชูวงค์
 
1. นางรัตติกาล  พึ่งมา
2. นางสาวไลลา  มะนิง
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47    
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  ลาภงามเพียร
2. เด็กหญิงปพิชญา  เล็กพิทยา
3. เด็กหญิงพิมพ์รพี  สมสวย
 
1. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โครตท่าคร้อ
2. เด็กชายชัยชนะ  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงนิจวิภา   โด่งดัง
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลวง
2. นางลักขณา  ทุมนาหาด
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เกตุคอย
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สีสว่าง
3. เด็กหญิงพณิตพิชา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวณราภรณ์  ชาตรี
2. นางสาวศิริพิมล  หงษ์เหม
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุลทอง
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่เหลี่ยม
2. เด็กหญิงวาสิตา  เอ็นทู้
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  เกิดสมนึก
 
1. นางวนิดา  ศรีสารคาม
2. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เอรวัล
2. เด็กหญิงปรมาภร  ปรางทอง
3. เด็กหญิงปิยจรรยา  ชวนะสุพิชญ์
 
1. นางบุญพา  เกษดี
2. นางสาวพัชรพร  ทองรอด
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.1 เงิน 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกฤติยา  เถื่อนพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุปัตติ
3. เด็กหญิงธิติมา  สนเทศ
 
1. นางจงรักษ์  สุขะสุคนธ์
2. นางสาวชนนิกานต์  วงษ์สูง
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงนลินี  ภูเมน
2. นายพัทธนพล  งามประเสริฐ
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  นกแก้ว
 
1. นางธนัญญา  ประภา
2. นางสาวนาตยา  นวนนาง
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพล  ลาภมาก
2. เด็กหญิงบัณทิตา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัทรชา  นกแก้ว
 
1. นางสาวเมธาพร  พานเพชร
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงบุญญิศา  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงอริสรา  พุ่มพฤกษา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุทธิวิริยะกุล
 
1. นางสาวนพรัตน์  ฐิตโรจนกุล
2. นางสาวอรอนงค์  ทวีบุตร
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.83 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายบัณฑิต  น้อยสำราญ
2. นายอรรถพล  ดีระจิตร์
 
1. นายสุนทร  เขียวน้ำเงิน
2. นางมัตติกา  แท่งทอง
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพันธุ์เพชร  พิณเสนาะ
2. เด็กหญิงลลิตา  สมมั่น
3. เด็กหญิงสุภนิช  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวธัญนิชา  หอมจริง
2. นางสาวอรชุดา  เผื่อนพงษ์
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เสียงเพราะ
2. เด็กชายศิโยน  ปริยวิชญภักดี
3. เด็กหญิงอริสรา  พราหมณ์คล้ำ
 
1. นายวรรณพฤกษ์  เทียมเดช
2. นายสุภงช์  ไชยวงศ์
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สอนพันธ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  ลิ้มศิริ
3. นายโสภณ  นากปัญโน
 
1. นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวณฐินี  บัวงาม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  จันทร์เปล่ง
3. นางสาวอรยา  อวยชัย
 
1. นางชะบา  สรรพคุณ
2. นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธนายุต  สมยา
2. นางสาวปุณณริญ  ปริญสิริ
3. นางสาวสายพิณ  นาคนคร
 
1. นางสาวจิตติมา  เครือแขก
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรรณภา  ชูเชิด
2. นางสาวสุภาภรณ์  เพ็งจันทร์ดี
 
1. นางสาวสุริสา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวภารดี  ภักดีโยธิน
 
390 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  สุขใส
2. นางสาวลัทธวรรณ  นวมนิ่ม
3. นางสาวอักษราภัค  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชชญา  กุลทัศน์
 
391 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายจิรเมธ  แจ้งเรือง
2. นางสาวธัญญารัตน์  พวงไม้
3. นางสาวเขมวิกา  คนหลัก
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลวง
2. นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล
 
392 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวนันทิมา  เกิดทรัพย์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ธนูทอง
3. นางสาวสายรุ้ง  หมอนทอง
 
1. นางอัมพร  เอมกมล
2. นางสาวบุษกร  พุกเขียว
 
393 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนคงคาราม 1. นายชยพัฒน์  สุขโต
2. นายภคพล  ยอดแก้ว
3. นางสาวแป้ง  พัฒนาการ
 
1. นางทัพพ์พรรณ  ศรีบัวอ่อน
2. นางสาวประวีนา  พันธ์จันทร์
 
394 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายธวัชชัย  วิสุทธิวินิกานนท์
2. นางสาวศศิธร  แตงฉ่ำ
3. นางสาวสุรีรัตน์  มาแผ้ว
 
1. นายธานี  ผลศรัทธา
2. นางอัญชลี  สุวลักษณ์
 
395 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นายปกรณ์  นิลใบ
2. นางสาวสุนิสา  นิยมเดชา
3. นางสาวอิกรอมะห์  และอรุณ
 
1. นางรัตติกาล  พึ่งมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  คงสวี
 
396 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายจักรกฤษณ์  ทองพิทักษ์ชัย
2. นางสาววรัญญา  สังข์ทอง
3. นายโภคัย  เยรบุตร
 
1. นางรุ่งนภา  แย้มเทศ
2. นางสาวชญานี  พวงทรัพย์
 
397 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายจตุภพ  พรมขุนทด
2. นางสาวปาจรีย์  แสนโย
3. นางสาวปิยรัตน์  แก้วแจ้ง
 
1. นางสาวศิริพร  หอมกลิ่น
2. นางสาวศิริกานต์  เกตุมณี
 
398 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณพงศ์  หอพิสุทธิสาร
2. เด็กชายธีรเทพ  จันทร์สูตร
3. เด็กชายนพกฤดิ  ธงสุวรรณ
 
1. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
2. นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม
 
399 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชนันพัฒน์  นรการ
2. เด็กชายนิตินันท์  สิงหราชัย
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เสน่ห์เสาวรส
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
 
400 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณัฐกานต์  พหุพันธ์
2. เด็กชายสถาพร  บัวหลวง
3. เด็กชายอนนธวัฒน์  สินเมือง
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
2. นางมวลทกานต์  พืชโรจน์
 
401 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาลดา  บูตรเพชร
2. เด็กหญิงประพัชรมณี  คำตัน
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกื้อฉิม
 
1. นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง
2. นางสาวสุวิมล  พลคำมาก
 
402 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.34 เงิน 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ภู่ระย้า
2. เด็กชายสมภพ  แย้มศรี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดวงพลอย
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
2. นางสาวเสาวคนธ์  พูลพิพัฒน์
 
403 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62.97 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินี  ดังก้อง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชูบดินทร์
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  เมืองเล็น
 
1. นางสาววิจิตพร  มากมูล
2. นางสาวสัตติยา  แสงเดือน
 
404 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณัฐชยา  เชียงสอน
2. นางสาวพัชรี  สุขเอี่ยม
3. นางสาวภัควดี  ศราภัยวานิช
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
405 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธนิดา  คล้อยคล้าย
2. นายวศิน  แดงระดับ
3. นางสาวสาธิตา  พ่วงพรม
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นายวรรษธร  วงษ์สวาท
 
406 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชมพูนุช  รวมสิน
2. นางสาวชุติมา  นาคสุก
3. นายปรินทร  เหมือนสุวรรณ์
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
 
407 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายธนาคาร  ชูช่วย
2. นายพงศกร  ปานกลาง
3. นายภานุวัฒน์  ศรนิ่ม
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ
2. นายพีรพล  ตันทรัพย์
 
408 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายวิษนุวัติ  ฝ่ายเดช
2. นางสาวอทิติยา  นวมมา
3. นายอินทร์ทร  ธงทวัฒน์
 
1. นายดนัย  วัฒกโสภณ
2. นางสาวจารุวรรณ  กุมารสินธุ์
 
409 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนากร  อุธิโย
2. นางสาวปิยะนันท์  คนบุญ
3. นางสาวศันสนีย์  แสนสุข
 
1. นางมวลทกานต์  พืชโรจน์
2. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
 
410 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวจุไรลักษณ์  รอดส่ง
2. นายชยิน  วนายุทธศิลป์
3. นางสาวปภาวรินทร์  มีรอด
 
1. นางขวัญเรือน  เกศเทศ
2. นางสาวฐิติพร  กิจเจริญ
 
411 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายคฑาธร  มิตรประเสริฐ
2. นายธรรพ์ณธร  ธนูทอง
3. นายเจษฏา  ขาวสอาด
 
1. นางนงนุช  สหรัตนะโชติ
2. นายสุรทิน  ปราณโสภณ
 
412 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายจตุรเทพ  วงศ์วรรณ
2. นายธีระพงษ์  โพธิ์ใคร
3. นายนฤเบศร์  ไกรผล
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
2. นางสาวเสาวคนธ์  พูลพิพัฒน์
 
413 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  อาสนจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  สำเภาเงิน
3. นางสาวหทัยทิพย์  ต่ายแย้ม
 
1. นางสาววิจิตพร  มากมูล
2. นางสาวสัตติยา  แสงเดือน
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญา  สนุกใจ
2. เด็กหญิงธันยพัต  แก้วไทย
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่วงจารี
 
1. นางสาวปาริชาติ  กาทอง
2. นางสาวณราภรณ์  ชาตรี
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายจารุวิทย์  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงธนาภา  ผลิศักดิ์
3. เด็กชายรุจนเรศ  เผือกเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  จิบทอง
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวจิรนันท์  ชีระพงศ์
2. เด็กหญิงญาดา  บุญใหญ่
3. นางสาวเบญจมาส  มาสมัคร
 
1. นางสาวบุษราคัม  ดุลบุตร
2. นางสาวพิกุล  วิไลลักษณ์
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
2. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
 
1. นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
2. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  วัฒนวงศ์
2. เด็กหญิงพิมภัทรสร  ย้อมสี
3. เด็กหญิงวันวิสา  เติมทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมทวนลม
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  อยู่คง
2. เด็กชายหัสฎี  วิชาชัย
3. เด็กชายเฉลิมชัย  บัวเพชร
 
1. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
2. นายดนัย  วัฒกโสภณ
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  พงศ์นาถวัฒน์
2. เด็กชายนภพล  เล็กผลา
3. เด็กชายพงศกร  อ่อนพรม
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
2. นางณัฐกมล  ช่อสลิด
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายจิระพงศ์  อนุกูล
2. เด็กหญิงวรางคณา  จำนงนริทร์รักษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี   ศิริบุตร
 
1. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวดวงใจ  มิ่งขวัญสุข
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  เกตุธิโภค
2. เด็กหญิงวรรณรดา  ตู้ทองคำ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สายทอง
 
1. นางรุ่งนภา  แย้มเทศ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยพรมมา
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กชายวิชัย  อับดุลเลาะฮ์
2. เด็กหญิงศรุตา  วันดี
3. เด็กหญิงโจ้  ไทยเจริญ
 
1. นางรัตติกาล  พึ่งมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  คงสวี
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  แสงแจ่ม
2. เด็กชายนัทธพงศ์  กลิ่นรักษา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทอดสนิท
 
1. นางชรินดา  สว่างแวว
2. นางสาววิจิตพร  มากมูล
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตรน้อย
2. เด็กหญิงพัทธ์ทิพย์  ทับแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พึ่งมี
 
1. นางบุญพา  เกษดี
2. นางสาวกรรณิการ์  กุลทัศน์
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัชพล  อู่เงิน
2. เด็กหญิงสุธิชา  บัววัน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดพ้น
 
1. นางสาวเมธาพร  พานเพชร
2. นางสาวจิตสุโข  รวยรุ่ง
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทัศนา
2. เด็กชายธนโชติ  บุญมาก
3. เด็กหญิงปวีณวัชร์  แสงทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  โพธิ์หนอง
2. นางสาวณัฐญา  คนคล่อง
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณฐพร  สุขสกุล
2. เด็กหญิงวีรยา  พนาลัย
3. เด็กหญิงศิวพร  อมรฤทธิ์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ฉิมพาลี
2. นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกานต์สุธี  แสนสวัสดิ์
2. เด็กชายวรเมธ  นุชน้อย
3. เด็กชายอาทิตย์  มงการ
 
1. นางธนัญญา  ประภา
2. นางสาวนาตยา  นวนนาง
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงยุพา  ลิ้นจี่
2. เด็กหญิงวริศรา  พรามคุ้ม
3. เด็กหญิงไอรดา  พงษ์เสนาะ
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
2. นางสาวรัฐพร  ทรัพย์มาก
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  คุ้มสะอาด
2. นายวงศกร  ป้านจันทร์
3. นางสาวศิศิรา  สุริโยดร
 
1. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางสาวศรัณญา  อารมย์สว่าง
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  มีสุข
2. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ญเสวี
3. นางสาวสุดารัตน์  ศุภเลิศ
 
1. นางสาววรางคณา  เปรมปรีดิ์
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐดนัย  พันธุ์พฤกษ์
2. นางสาวธันยพัต  พันพู
3. นางสาวพิมพ์ลดา  ตั้งเขาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  จิบทอง
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายชนายุทธ  ปิ่นชัย
2. นายธนภูมิ  บุญโยบาย
3. นางสาวลลิตา  สุขใจ
 
1. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
2. นายดนัย  วัฒกโสภณ
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวณัฐกานต์  ผ่องภักต์
2. นางสาวรุ่งนภา  เขียนสำโรง
3. นางสาวศิริมาศ  เชียงทอง
 
1. นางสาวเหมือนจันทร์  สุขเทา
2. นางสาวพิกุล  วิไลลักษณ์
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  พันธ์นันท์
2. นางสาวชไมพร  แจ่มจันทร์
3. นางสาวธนัญญา  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาวประสบสุข  สุขโข
2. นางสาวสุภาวดี  บุตรแย้ม
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาววาย  อิสลาม
2. นางสาวสร้อยทิพย์  ไทยเจริญ
3. นางสาวสโรชา  สงวนสุด
 
1. นางรัตติกาล  พึ่งมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  คงสวี
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกรภฤศ  จีรภาพงศ์
2. นางสาวชนิสรา  กลิ่นเถื่อน
3. นางสาวอารียา  เจริญจิตต
 
1. นายภัชรพงศ์  พระไว
2. นางสาวฐิตารีย์  ทองเทียนชัย
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  สู่สวัสดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เรื่องเดช
3. นางสาวแพรพรรณ  อาจทวีกูล
 
1. นางกมลทิพย์  เพิ่มสิน
2. นางสาววิจิตพร  มากมูล
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวพัชรภรณ์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุวรรณะ  มีทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  จงอนุรักษ์
 
1. นางวนิดา  ศรีสารคาม
2. นางสาวประวีณ์นุช  งามชม
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวชนาภา  เครือขำ
2. นางสาววรมน  ยุระญาติ
3. นางสาววรรณิภา  พวงมาลัย
 
1. นางรุ่งนภา  แย้มเทศ
2. นางสาวชุติมา  อินใหม่
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายคัมภีร์  เหลาอ้อ
2. นายพีรภัทร  ชูชื่น
3. นายอานนท์  ศักดิ์เพชร
 
1. นายนพ  วิจิตรโยธาการ
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์ชัง
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวบุษยา  ดังแสง
2. นางสาวบุษยารัตน์  ดังแสง
3. นายศิวกร  เสน่ติบัง
 
1. นางสาวดวงใจ  มิ่งขวัญสุข
2. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายจิรวัฒน์  บุตรน้ำดี
2. นายสหรัฐ  ไข่มุกข์
3. นายเกษมศักดิ์  ตัวตน
 
1. นางสาวณัฐญา  คนคล่อง
2. นางสาวพิชญา  ช่วยบำรุง
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงษ์ชื่น
2. เด็กชายพัสกร  วิชชุรังษี
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภาวสุทธิไพศิฐ
2. เด็กหญิงศิริรัตนา  ชาติทอง
 
1. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
2. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพิชชากร   พวงแก้ว
2. เด็กชายอรรครัช  พาลีสุทธิ์
 
1. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
2. นายสุรกิจ  เกษตรพูนสุข
 
448 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายธนภัทร  รักมิตร
2. เด็กชายภานุ  แก้วเนตร
 
1. นางสาวไข่มุก  หังสบุตร์
2. นางสาวอรชุดา  เผื่อนพงษ์
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายนภดล  ปานขำ
2. เด็กชายวรเมธ  ขำเพชร
 
1. นางสาวสุวภัทร  แต้มทอง
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายพรหมพล  ท้าวแผนบุญ
2. เด็กชายวัชรธร  หมุ่ทองคำ
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธนวัฒน์  สว่างลาภ
2. เด็กชายอโนทัย  ศรีศักดิ์
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
2. นางสาวเสาวคนธ์  พูลพิพัฒน์
 
452 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชุตินันท์  นุชเจริญ
2. นายณัธพล  ยุทธการ
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
 
453 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนาถญา  พงจิรัฐติกาล
2. นางสาววันวิสาข์  ยองใย
 
1. นายพิภัช  สุขประเสริฐ
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตาลสมบูรณ์
2. เด็กชายอันดามัน  เลิศเรืองศุภกุล
 
1. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
2. นายสุรกิจ  เกษตรพูลสุข
 
455 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกชกร  ปัญญาโสด
2. นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
 
456 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายณัฐวุฒิ  หอมทอง
2. นายพีรพัฒน์  ครึกครื้น
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
2. นางสาวชุติมา  อินใหม่
 
457 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคงคาราม 1. นายสายชล  ป้านสุวรรณ์
2. นางสาวสุธิตา  ตรีเนตร
 
1. นายวัลลภ  มหาแก้ว
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายศศิน  เทียมอุทัย
 
1. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์อำนวย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยศุข
2. เด็กชายวชิรวิทย์  วงแหวน
 
1. นายสุริยา  คำโหย
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายภูริพัตร์  งามขำ
2. เด็กชายอรรถกร  คำเนตร
 
1. นายวันดี  สร้างนานอก
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  เนียเติม
2. เด็กชายธีรเดช  เสน่ติบัง
 
1. นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  มีฤทธิ์
2. เด็กชายโชติพงศ์  แย้มดี
 
1. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายฐานันดร์  รามเมือง
2. เด็กชายนภัสรพี  จุ้ยสำราญ
 
1. นายนิติพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กชายมนัสวินทร์  พุ่มดอกไม้
2. เด็กชายรังสันต์  สุขเกษม
 
1. นายสมศักดิ์  สุขเกษม
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายคงสิน  ศิริวรรณ
2. เด็กชายนัฐพล  บุญทอง
 
1. นายนิเวศน์  แสงหิรัญ
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงฐานิตา  ใจสมัคร
2. เด็กหญิงเมทินี  สิงห์ทอง
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชวลีย์  มาพูล
2. เด็กหญิงประดิภา  น้อยจิตต์
 
1. นางสาวถิรนันท์  เจริญศิริ
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายธวัชชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ฉิมพาลี
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายศรีนรินทร์  เข็มเพ็ชร์
2. เด็กชายสำราญ  ลุมภู
 
1. นางสาวนภัสสร  ปริชาติวัฒน์
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์รุงเรือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สายทองสุข
 
1. นางสาวสาธิยา  วรรณะ
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณัฐชัย  จีนหมุน
2. เด็กชายณัฐนันท์  เงินเจือ
 
1. นางสาวถิรนันท์  เจริญศิริ
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายนฤบดี  สุขพร้อม
2. เด็กชายสมชาย  สร้อยดอกไม้
 
1. นายพีรพล  ตันทรัพย์
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กชายศิโยน  ปริยวิชญภักดี
2. เด็กชายสัภยา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายวุฒิ  สาระรัตน์
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายตรัยคุณ  ชื่นบุตร
2. นายสุภิวัฒน์  ม้วนสุธา
 
1. นางชรินดา  สว่างแวว
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายพัชร  อินสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพลินจิต  กิตติยงวิวัฒน์
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายนพดล  เนียมเงิน
2. เด็กชายนิติทัศน์  พ่วงนิล
 
1. นางสาวจิตสุโข  รวยรุ่ง
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนพเดช  ทองมี
2. เด็กชายโสภณ  มิตรน้อย
 
1. นางอรุณ  พราหมณ์แก้ว
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายชุติมันต์  พรมมา
2. นายภัทรพงศ์  เสน่ห์ติบัง
 
1. นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายพีรภัทร  ม่วงทอง
2. เด็กชายศัศวัต  คำพูล
 
1. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายดนุสรณ์  บรรทัดเที่ยง
2. เด็กชายสุวรรณชาติ  ตรงกรณ์
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชวิศ  ธรรมนิตย์
2. เด็กชายปภาวิน  รำพึงวงศ์
 
1. นายนันทพัทธ์  ทองเสนา
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายคุณวัฒน์  วีระไพศาล
2. เด็กชายนวพล  พันธุ์นัน
 
1. นางสาวทัศนา  สถานสุข
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนทัต  ศุภภัชกุล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปานพันธ์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ฉิมพาลี
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายกิตตินันท์  โพธิ์คล้าย
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  มีทรัพย์
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  บัวสด
2. เด็กชายรัฐพงศ์  แซ่ตัน
 
1. นายสุริยา  คำโหย
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายกิตติพล  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สถาพรวรทรัพย์
 
1. นายนพ  วิจิตรโยธาการ
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายนัฐชัย  แสงวง
2. เด็กชายเมธาวิน  แสงวงศ์
 
1. นางสาวประวีณ์นุช  งามชม
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณ์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
2. นายพิสิฐชัย  พรมภักดี
3. นางสาววาสนา  สุขสงวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก
2. นายสุริยา  คำโหย
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองดีสุนทร
4. นางสาวรสา  สัตบุษ
5. เด็กหญิงศุภสุตา  นิ่มโอษฐ์
 
1. นางสาวประทุมทิพย์   ยอดบุญฤทธิ์
2. นางสาวนุชจรี  สีเมฆ
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิดา  โสสลาม
2. เด็กชายธนภัทร  เพ็งนวม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่อพยอม
4. เด็กหญิงมานิตา  อยู่สถาน
5. เด็กหญิงอัยดา  พวงมาลี
 
1. นายเฉลิมพล  ดำขำ
2. นางสาวนรรจพรรษ์  เลิศล้ำ
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยา  รื่นโพธิ์วงษ์
2. เด็กหญิงนัชชา  วังเวงจิตต์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พราหมณ์ฤกษ์
4. เด็กหญิงสุภิญญา  เปลวสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอุทุมพร  สุชาติ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นายธานี  อรุณโรจน์
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย
2. เด็กหญิงปวริศา  พูลผล
3. เด็กหญิงวัลลภา  ต่ำว่าองค์
4. เด็กหญิงสุภามาศ  เพ็ชร์สัจจะ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรนารายณ์
 
1. นางจินตนา  กันยาทอง
2. นายธธนนต์  นิยมญาติ
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  เวนะ
2. เด็กชายสมชาย  เงินอุปถัมภ์
3. เด็กชายสรวิขญ์  ทิมเมฆ
4. เด็กหญิงอำไพ  นเรนทร
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชูชาติ
 
1. นายชวณัฐ  แก้วน้ำ
2. นางสาวเพ็ญพภา  ดวงแก้ว
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อุบลแย้ม
2. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เชยชม
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อ่อนแตง
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  มาหา
2. นางสาวพรรณประไพ  เพ็งแก้ว
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ
2. เด็กหญิงปูชิดา  ไชยกาญจน์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรเมธี
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ทับทิม
 
1. นายสุรินทร์  ผุดผ่อง
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  รอดรุ่ง
2. เด็กหญิงปวีณา  เด่นใจ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อยู่คง
4. เด็กหญิงสุนันทา  ยอดสร้อย
5. เด็กหญิงอนันตยา  พานแพ
 
1. นางสาวไหมขวัญ  ทองมาก
2. นางสาวสมนภา  เหล่าเจริญ
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ดีบุกคำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุทัยธรรม
3. เด็กหญิงพิชญา  ปานรอด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เอี่ยมคำ
5. เด็กหญิงศศิชา  ม่วงน้อย
 
1. นางทัศนา  สมศรี
2. นางจำเนียน  บรรลือทรัพย์
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  พงษ์สังวาลย์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  นุชนาด
3. เด็กหญิงพรพิมล  อ่อนละมัย
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  คูณทวี
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ปานรอด
 
1. นางสาวกนกวรรณ   รวมพร้อม
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  กงซุย
2. เด็กหญิงปาลิกา  เรืองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทรษา  บวรเวษ
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไพรอด
5. เด็กหญิงอทิตยา  ขันเดช
 
1. นางสาวอัญชลินทร์   ใจเที่ยง
2. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกนภัส  เมืองเล็ก
2. เด็กหญิงกัลยกร  สระศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ดังก้อง
4. เด็กหญิงอรชพร  เอี่ยมอินทร์
5. เด็กหญิงเนตรสกาว  น้อยแท้
 
1. นายกระบิล  สรรค์สิรี
2. นางรำไพ  ซื่อตรง
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชมน  สินกลัด
2. นางสาวกนธิชา  สร้อยนาค
3. นางสาวชลดา  นิ่มวาด
4. นางสาวนรมน  สารภาพ
5. นางสาวสุทัตตา  มะณีจันทร์
 
1. นายสมยศ  กันยาทอง
2. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  แตงเทศ
2. นางสาวชนาพร  กายเพชร
3. นางสาวปณิตา  ทองมาก
4. นางสาวรัชชา  จันทร์เกตุ
5. นางสาวศศิืกาญ  พันธุ์พราหมณ์
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  เสมเถื่อน
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จิ๋วใย
3. นางสาวธัญวรรณ  มิลอน
4. นางสาวนภสร  เมฆา
5. นางสาวนันฐกานณ์  พ่วงสกุล
 
1. นางนภัสสรณ์  หลักบุญ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายพัชรพล  เหลืองเจื้อย
2. นายภวัต  โพธิ์จันทร์
3. นางสาวศุภิสรา  สินธุ์แดง
4. นายสรรพาวุธ  จินดาน้อย
5. นายอนุจิตร  ใจประเสริฐ
 
1. นางสาวสมพร  โชตน์ธนากูล
2. นายชาญมิตร  ประกอบผล
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกนกพร  ศรีนิลแท้
2. นางสาวชุติกาญจน์  ใยบัวทอง
3. นางสาวนภัสสร  พานทอง
4. นางสาวบุญยาพร  ใจเร็ว
5. นางสาวอรยาณี  ชูเชิด
 
1. นางสาวไพรริน  ไชยทองพันธ์
2. นางสาวจุฑาพร  สำเภาแก้ว
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวกันฑิมา  กรมเพชร
2. นางสาวพลอยประภาพร  บูรเกียรติกุล
3. นางสาวพิมรภัทร  ชูชาติ
4. นางสาวมรกต  จันทร์อุปถัมภ์
5. นางสาวอาภัสรา  จงเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ดวงแก้ว
2. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นเจริญ
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองดี
2. นางสาวณัฐชญา  แสงประไพ
3. นางสาวมุฑิตา  ฤทธิ์เลิศ
4. นางสาววรกมล  สันประเสริฐ
5. นายอักษรา  กลิ่นบานชื่น
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
2. นางสาวกนกวรรณ  รวมพร้อม
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจิรติ  อนุชน
2. นายธนพล  บุญแต่ง
3. เด็กชายธนัตดา  สิงห์โตทอง
4. นางสาวพวงเพชร  เดชมาก
5. นางสาวภาวิณี  ทองก้อน
 
1. นางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ
2. นางสาววรรณวิภา  ทองทับ
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิกา  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงชาศริยา  เพชรสุด
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สหัสสพาศน์
4. นายธีรพัฒน์  ขำสี
5. เด็กหญิงอลีนา  รังสิยานุพงศ์
 
1. นายไพลิน  นวมสุข
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจีรววณ  เส้งซิว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก่นสาร
3. เด็กหญิงมธุรส  รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  สุมนารุจิรางค์
5. เด็กหญิงวิภาวินี  บุญเรือง
 
1. นางสาววาสนา  เกตุเทียน
2. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แย้มนิล
2. เด็กหญิงพรรณวษา  บุญกอง
3. เด็กชายสงกรานต์  คงริน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุครอง
5. เด็กหญิงอินทิรา  พุ่มดอกไม้
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ชมะวรรณ์
2. นางนภาพร  ชัยสิทธิ์สงวน
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  สวัสดี
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงพรรณน้ำเพชร  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญา  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณฤทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  อังคตรีรัตน์
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยา  พงศากสิกร
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  จันทรปรุง
3. เด็กหญิงนันทิชา  โด่งดัง
4. เด็กหญิงภคพร  แสนหิ่ง
5. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวล้อม
 
1. นางอนัญญา  ยอดมี
2. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิดา  วิบูลย์ศิริชัย
2. เด็กหญิงญาดา  เด่นใจ
3. เด็กหญิงปณิตา  ฮวบอินทร์
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รุ่งแจ้ง
5. เด็กหญิงพิยดา  พูทอง
 
1. นางสาวเบญจา  รอดลอย
2. นางสาวสุภาวดี  เดชมาก
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  สุทธิมาน
2. เด็กหญิงวิยะดา  เชียงสาด
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขอเจริญ
4. เด็กหญิงอมลรดา  ชัยสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ขอเจริญ
 
1. นางปราณี  พลอยทับทิม
2. นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี  วรรณขำ
2. เด็กหญิงนิชา  ดอแม
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใจบุญ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผ่องเพริดพริ้ง
5. เด็กหญิงสุนิสา  ใหญ่ประเสริฐ
 
1. นายฉัตรภูมิ  ประภาสุทธิกุล
2. นางสริญญา  ขันกา
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ไทยสงฆ์
2. เด็กหญิงพรรณภษา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประเสริฐแก้ว
4. เด็กชายวิชยุตม์  ได้ทุกทาง
5. เด็กหญิงอภิญญา  เงินทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
2. นายศิริวัฒน์  ม่วงศิริ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุทามาศ  พรหมทัศน์
2. เด็กหญิงธนิตา  เซซวด
3. เด็กหญิงสมัชญา  อ้วนอด
4. เด็กหญิงสุกัญญา  อาสาวิเศษ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สายเย็น
 
1. นายศิริพงษ์  ชมเสือ
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  ทรัพย์ประเสริฐสินธ์
2. เด็กหญิงวมินทร์ทรา  เชยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรัตน์  ธนโชติกิจกุล
4. เด็กหญิงสุณีย์  ออมพลสิริ
5. เด็กหญิงอัจราพร  อรุณประสิทธิชัย
 
1. นางอุ่นเรือน  จันทร์ดี
2. นางสาวอรสา  พลายแดง
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจักรพันธ์  บุษราคำ
2. นางสาวจิณณภัต  วรกลั่น
3. นายชาคริต  โพธิ์ทอง
4. นางสาวพัณณกร  สุรเพชร
5. นางสาวพิมพิกา  สมบัติธนพนต์
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวบุษยรัตน์  เลิศมาลัย
2. นางสาววรรณิศา  แก้วโกสุม
3. นางสาวสุพรรษา  พุกพัน
4. นางสาวอฐิติยา  ปานน้อย
5. นางสาวอทิติยา   นิพัฒกุล
 
1. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
2. นายธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  กุ้ยวงตาล
2. นางสาวพรรณวดี  อยู่คง
3. นางสาวภัทรวดี  จันทร์นาค
4. นางสาวสาธิตา  ศิลวุฒิกุล
5. นางสาวเสาร์วดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นายฉัตรภูมิ  ประภาสุทธิกุล
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายกนกนภา  ชื่นกมล
2. นางสาวกรรณิการ์  เชื้อจีน
3. นางสาวคณิศร  ทรัพย์สมบัติ
4. นางสาวศิลป์รญา  กลิ่นประทุม
5. นางสาวสุนทรีย์  สายรัมย์
 
1. นางอนัญญา  ยอดมี
2. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  จงดี
2. นางสาวนพรัตน์  เทียมทัด
3. นางสาวสุทธิกานต์  คำนัน
4. นางสาวสุธิดา  ศรนารายณ์
5. นางสาวหฤทัย  นาสวน
 
1. นางปราณี  พลอยทับทิม
2. นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธนพร  บุญจันทร์
2. นางสาวพิยดา  ไพศาลธรรม
3. นางสาววภคพร  สมพงษ์พันธุ์
4. นางสาววีรดา  เหมือนแท้
5. นางสาวสิริวิมล  จิตต์รักมั่น
 
1. นางสาววาสนา  เกตุเทียน
2. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายคมเดช  จอมเทพมาลา
2. นางสาวณิชาภัทร  นนทแก้ว
3. นายศุภะลักษณ์  ลิ้มประเสริฐ
4. นายอนันธวรรษ  ขำอนันต์
5. นางสาวเบญญาภา  อุบลแย้ม
 
1. นางกิริยา  ภูเงิน
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวธัญญาพร  ปานนุ้ย
2. นางสาวนาตยา  มูลกระโทก
3. นางสาวสรวรรณ  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวอสมา  บำเพ็ญธรรม
5. นางสาวเกวลิน  ยืนนาน
 
1. นางอุ่นเรือน  จันทร์ดี
2. นางสาวอรสา  พลายแดง
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐมน  ปาสะนัม
2. นางสาวดวงจันทร์  บุญเพ็ง
3. นางสาวภัทราพร  อินทร์มี
4. นางสาวสมฤทัย  รอดพ้น
5. นางสาวอรวรรณ  บุญรอด
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
2. นายศิริวัฒน์  ม่วงศิริ
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กหญิงบุษยา  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงปทิตตา  กันพร้อม
3. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงปราง
4. เด็กชายรักษิต  บุญส่ง
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายประสาร  บุญส่ง
2. นายปกรณ์  บุญส่ง
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาตาวี  ฤทธิเพชรอัมพร
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
3. เด็กชายพฤฒิพงค์  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงสิริพร  น้อยไพบูลย์
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด
 
1. นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จูฑะศร
2. เด็กชายปัญญาวุธ  พูลศักดิ์
3. เด็กชายพิสิฐ  กำไลแก้ว
4. เด็กหญิงสุมิตรา  ปัดซากาว
5. เด็กหญิงอารยา  ตั้งจงใจรัก
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
2. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐกานต์  คนไว
2. เด็กชายพุฒิกร  ปานสง่า
3. เด็กชายศิลา  ปฎิภาคศิริ
4. เด็กหญิงสุวัจนี  ศรีพลอย
 
1. นางสาวสกัญญา  ตลึงจิตร
2. นางสาววิมลทิพย์  ศรเดช
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยะหอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วะชังเงิน
3. เด็กชายปุณรัตน์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ช่อเกตุ
5. เด็กชายวัชระ  คำมา
 
1. นางทิพยา  ดำขำ
2. นางสาวนรรจพรรษ์  เลิศล้ำ
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีแก้ว
2. เด็กชายปฎิภาณ  แย้มศรี
3. เด็กชายปพน  บัวจีน
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แก้วมณี
5. เด็กหญิงเพียงรวี  สังข์สวาท
 
1. นายวันชัย  ภิญโญ
2. นายชินนุพงษ์  สุวรรณชัยรบ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ชูจร
2. นางสาวธนพร  แลสุด
3. นายพนากร  ลาภบุญเรือง
4. นางสาวพิชญาภา  จุ้ยเสง
5. นางสาวเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นายชาคริต  สลักเพชร
2. นางสาวมารีนา  และอรุณ
3. นายศราวุธ  นาคชูวงค์
4. นางสาวสร้อยทิพย์  ไทยเจริญ
5. นายอักรอม  ม่วงอุมิงค์
 
1. นางสาวจีรนุช  เขียวกระแล
2. นางสาวไลลา  มะนิง
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายชัยเลิศ  ตุ้มคำ
2. นางสาวบุณยาพร  บัวหลวง
3. นางสาวปรัชฏิมา  หนูอินทร์
4. นางสาวอนามิกา  บัวหลวง
5. นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นายธีรพงษ์  โพธิ์ธราวัชร์
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายนาวิน  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวนุชติมา  พุกโพธิ์
3. นายศิริพงษ์  แพงบุตรดี
4. นายอมรเทพ  เดชประจักษ์
5. นายอาทิตย์  ตุ้มเงิน
 
1. นายจักรกฤษณ์  พุกโพธิ์
2. นางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายกฤษณะ  โกแสนตอ
2. นายธนานุรักษ์  ชุ่มเชื้อ
3. นางสาวยุพร  วงษ์จันทร์
4. นายศักรินทร์  คชชา
5. นายสุทธิพงศ์  บุตรเคียง
 
1. นายสมเจตน์  มีเย็น
2. นายศิริพงษ์  ชมเสือ
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัชพล  บุญรอด
2. นายณัฐวุฒิ  มรกฎ
3. นายณัฐอิทธิ์  นุ่มละมุล
4. เด็กชายธนพัฒน์  ดาบเงิน
5. เด็กหญิงธนาวรรณ  ด่อนสิงห์
6. เด็กหญิงปัทมนันท์  พิมพ์เจริญ
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองช้อย
8. เด็กหญิงปิยธิดา  เสือเฒ่า
9. เด็กหญิงพรพรรรณ  เอนกบุญ
10. เด็กหญิงพรพิทักษ์  ทับพงษ์
11. นางสาวพัฒนพร  รอดสวัสดิ์
12. นายพีรพัฒน์  บุญถึง
13. เด็กหญิงภานุมาส  นะเสือ
14. เด็กหญิงภาวิณี  นกแก้ว
15. เด็กหญิงศุทธวดี  จรรยากูล
16. นางสาวสกิญาภัทร  ปลอดโปร่ง
17. เด็กหญิงสรัลพร  อุปนันไชย
18. นางสาวสายชล  คำถนอม
19. เด็กชายเจษฎา  ขำสวัสดิ์
20. นายเอกพล  ศิริศานติ
 
1. นางสาวชมพิศุทธิ์  วงศ์ยาทิพย์
2. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
3. นางสาวอัญชลีพร  นิ่มละออง
4. นายวรายุทธ  อุตตะมา
5. นางชุติมน  โตสุวรรณ
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี    
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายวสุรัตน์  ดีประสิทธิ์
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา  ชิดเชื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร  ทับทิมแก้ว
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทศสาลี
 
1. นางสาวอัญชลีพร  นิ่มละออง
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงภูมิตา  เทสารินทร์
 
1. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพีรพล  รัตนศิริ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  นิลภา
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสำราญ
 
1. นางสิริพรรณ  เนตินิยม
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.63 ทอง 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ได้ฤกษ์งาม
 
1. นางสาวบุญทวี  สาดสาน
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จุ้ยมี
 
1. นางสาวรัชนี  สิบธง
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาทิตา  รักไทย
 
1. นางจันทนา  พิทักษานุรัตน์
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  จันทร์แดง
 
1. นายภูริทัศน์  สุกนวล
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  เพชรติรัตน์
 
1. นายชวณัฐ  แก้วน้ำ
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายชูพงษ์  วิบูลจันทร์
 
1. นางรวีวรรณ  พิงภักดิ์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนูช่วย
 
1. นางประไพ  ทองบ่อ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ฉ่ำมะนา
 
1. นางสาวเบญจา  รอดลอย
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 8 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปานสมุทร
 
1. นายธีรพงษ์  โพธิ์ธราวัชร์
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขสนาน
 
1. นางนราภรณ์  รัตนะ
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสืออบ
 
1. นางสาวอาภัสรา  บุญเลิศ
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววิชญาดา  จุปมาโท
 
1. นางบุญธรรม  ตุ้มไธสง
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขกล่ำ
 
1. นางวิภารัตน์  เจียมอุย
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาววาสนา  ปานพ่วง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  คล้ำพงษ์
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนันทิชา  อยู่ยั่งยืนยง
 
1. นายภูริทัศน์  สุกนวล
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวโชติมณี  แสงกล้า
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นเจริญ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรรษวรรณ  อิงนิ่ม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  นาคสุข
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  นาทสีทา
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ปัจฉิมพิหงษ์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอัญชิสา  แก้วเกิด
 
1. นางประวีณ์นุช  วงษ์พานิช
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวศิริรัตน์  คิ้วศิริ
 
1. นางสาวจรรยา  หลวงทิพย์
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวเรืองลดา  เรืองลาภ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เดชมาก
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวถาวรีย์  เลิศสว่าง
 
1. นางสาวโสมวดี  ศรีเจริญ
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ทองเลิศ
 
1. นางนราภรณ์  รัตนะ
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เหี่ยวทอง
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายวรวุฒิ  ทับทิม
 
1. นางสาวรัชนี  คงจุติ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพนธ์  พราหมณ์ฤกษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ยาแก้ว
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นุ้ยรอด
2. เด็กชายเชษฐ์นิธัศ  กิจพ่วงสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมา  พวงมณี
2. นางสาวสิริลดา  สุดใจ
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เง็กเสี่ยน
 
1. นางอุ่นเรือน  จันทร์ดี
2. นางสาวอรสา  พลายแดง
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายศิริยุทธ  ช่องศรี
2. เด็กหญิงสลิสา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางขวัญตา  นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวงสอาด
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  สุวรรณคีรี
 
1. นางสรินยา  ศาสตร์สูงเนิน
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายกันย์  กอวชิรพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาสิริ  รัศมียัง
 
1. นางสาวปริฉัตร  เล็กดวง
2. นางสาวณัชชา  โคตรสินธุ์
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
2. เด็กชายภูผา  ศรีราคำ
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู
2. นางสาวชลดา  ภู่ระหงษ์
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายภัทร  อินชื่นใจ
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  นาคเสือ
 
1. นางสาวโสมวดี  ศรีเจริญ
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.83 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สมุทรผ่อง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขปานเจริญ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.44 เงิน 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ไม้เเก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์  ภูมิมิตร
 
1. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
2. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.34 เงิน 5 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา
2. เด็กชายเทียนชัย  พวงพยอม
 
1. นางสาวธาริสา  สุขอำไพจิตร
2. นางสุพรรณ  พุ่มผะกา
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.17 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กชายชวิศ  เทศหริ่ง
2. เด็กหญิงแพรวา  นามจัด
 
1. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี  บุญสิทธิ์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.84 เงิน 8 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วคะตา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปี่แก้ว
 
1. นางสาวกอบแก้ว  คำขาวเหลือง
2. นางสาวพัชรา  สังวาลย์เพชร
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลพินิจ
2. เด็กชายธนา  มงคล
 
1. นางสาวเบญจา  รอดลอย
2. นางทิพยา  ดำขำ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.84 เงิน 9 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายชนะศึก  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกานดา  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.83 เงิน 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  หิริโอตัปปะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิปราโมทย์
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.51 เงิน 7 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงจรัญญา  อีนรอง
2. เด็กชายอาทิตย์  กระทอง
 
1. นางนภัทร  อ่อนละมัย
2. นางสาวขวัญเรือน  คล้ำพงษ์
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.16 เงิน 8 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวิชย์  แช่มเล็ก
2. เด็กหญิงสุนิษา  แสนวัง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
2. นายศิริวัฒน์  ม่วงศิริ
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.17 เงิน 9 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  มูลมงคล
2. เด็กชายอลงกรณ์  หนูน้อย
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 10 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขำเกิด
2. เด็กชายธนันชัย  เสือสง่า
 
1. นางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ
2. นางสาววราภรณ์  แก้วผ่อง
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ไกรจิตต์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินสุข
 
1. นางสาวปรศิตตา  ประทีปพิชัย
2. นางอมรรัตน์  พวงโต
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ล่อใจ
2. เด็กชายเพชรภูมิ  แย้มโพธิ์
 
1. นางสาวรัชนี  คงจุติ
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  อุไรฤทธิพร
2. นายศิวกร  แสงพลสุข
 
1. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
2. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
2. นายอดิสร  นกเทศ
 
1. นางขวัญตา  นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปทิตตา  สุขารมย์
2. นายปิติ  สามทอง
 
1. นางจิตรา  บุรีกุล
2. นางสาวภัทรภร  ว่องไว
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววีรดา  ธรรมวิชิต
2. นายสาริศ  ขันธ์เครือ
 
1. นางสาวชลดา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  เมี้ยนวงศ์
2. นายวิสุทธิ  วงษ์บัวงาม
 
1. นางสรินยา  ศาสตร์สูงเนิน
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายนันทวัตร  สืบพงษ์เอื้อ
2. นางสาวศุกลภัทร  แก้วมงคล
 
1. นางสาวนิภา  อุดมนาค
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.2 เงิน 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายศุภกิตติ์  มีพลาย
2. นางสาวอลิชา  ไพรเที่ยง
 
1. นางกานดา  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนคงคาราม 1. นายกรกฏ  รักษาดี
2. นางสาวนพมาส  ทองทา
 
1. นางสมพิศ  อาบสีนาค
2. นางสุนันท์  แก้วน่วม
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.4 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นายชาญชล  ดีสุดที่รัก
2. นางสาวยวิษฐา  คล้อยดี
 
1. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ
2. นางสาว วิรดา  สมคำ
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายณัฐพงศ์  นาคเสือ
2. นางสาวอมลรุจี  พูลวิเชียร
 
1. นางสาวโสมวดี  ศรีเจริญ
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายพีระทัต  รอดนุช
2. นางสาวสุกุลฑารี  จันทร์ลาด
 
1. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
2. นางสาววรุณ   อิ่มใจ
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.4 เงิน 5 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวมัญชุพร  ดีเหลือ
2. นายวุฒิชัย  สายบุญยืน
 
1. นางนภัทร  อ่อนละมัย
2. นางสาวขวัญเรือน  คล้ำพงษ์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  บัวขจร
2. นายรณชิต  ปัญญาหาญ
 
1. นางอุ่นเรือน  จันทร์ดี
2. นางสาวอรสา  พลายแดง
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.8 เงิน 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายพญา  ใจดี
2. นางสาวเบญจรัตน์  พุทธรักษา
 
1. นายเฉลิมพล  ดำขำ
2. นางสาวสุภาวดี  เดชมาก
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวชลลดา  กบขุนทด
2. นายรัตนากร  ทรัพย์มา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
2. นายศิริวัฒน์  ม่วงศิริ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายธวัชชัย  เววิชัยโก
2. นางสาวอารียา  มหารักษ์
 
1. นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายกนกกาญจน์  วังเดือย
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวธาริสา  สุขอำไพจิตร
2. นางสุพรรณ  พุ่มผะกา
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.4 เงิน 10 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  พุ่มไสว
2. นายดุสิต  ม่วงมงคล
 
1. นายชัยนุชิต  อิ่มใจ
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวนรีรัตน์  เหลี่ยมวงษ์
2. นายยุทธนา  กลิ่นอุบล
 
1. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
2. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  เสือเฒ่า
2. นายณัฐวุฒิ  นากแกมทอง
 
1. นางสุภาวดี  คีรีรัตน์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายธงชัย  ปานยิ้ม
2. นางสาวสุกัญญา  สง่าแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  คงจุติ
2. นางสาวจันทิมา  ระลึกเย็น
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 1. นายชัยนรินทร์  จรัสศรี
2. นางสาวมณีนุช  ใจดี
 
1. นางสาวปรศิตตา  ประทีปพิชัย
2. นางอมรรัตน์  พวงโต
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลกร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชาลินี  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงณัชชา  กลิ่นมาลัย
4. นางสาวนภัสสร  วรรณขำ
5. นางสาวนมินตรา  คำฮ้อ
6. นางสาวพิมพ์มาดา  สวรรค์จินดา
7. นางสาวสิทธาศิณี  อ่อนสำอางค์
8. นางสาวสุดารัตน์  สว่างยิ่ง
9. นางสาวอนินทิตา  ฉิมบุญ
10. นางสาวเบญจมาศ  สังข์สินธุ
 
1. นางสาวพักตร์ตรีญา  รอดสีเสน
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  คำภูมี
2. นางสาวนวพร  ต่อสกุล
3. นางสาวนัทธมน  ผลวิเศษพรสุข
4. นางสาวปัณณธร  จิตต์การุณย์
5. นางสาวภคพร  ประสมศรี
6. นางสาวลภัส  ผดุงยาม
7. นางสาววรรณนภา  พันธุ์กล่อม
8. นางสาววรรณภา  บุญอยู่
9. นางสาวสหัสวรรณ  ไกรเพชร
10. นางสาวอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายจำเนียร  ศักดิ์ศรี
2. นางสุภาพร  จันทร์กลัด
3. นางสาวรองรัตน์  สนเทศ
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีวรรณ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มรอด
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงกับ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ยกทองมาก
6. นางสาววรรณวิศา  ดอกไม้ขาว
7. นางสาวศรสวรรค์  สบายใจ
8. เด็กหญิงศิริพร  แผนเจริญ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉิมเงิน
10. นางสาวเพชรรัตน์  แพงดี
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชรินทร  โพคา
2. นายธนดล  ตุ้มศรี
3. เด็กหญิงนันทิณี  จักสาน
4. นางสาวพรพรรณ  ดอนภิรมย์
5. นายภูริช  สินเพราะ
6. นางสาวยุพิน  รุจิรา
7. นางสาวรวิสรา  ปานยิ้ม
8. นางสาวรุจิรา  เมียนเตียบ
9. นางสาวอาทิตยา  สินสร
10. นางสาวอินออน  ซูนิก
 
1. นางนางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ
2. นางสาววราภรณ์  แก้วผ่อง
3. นายสรวิศ  สร้อยสม
 
623 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  พัดแสง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนสะอาด
3. นางสาวจันทิมา  ขำโพกา
4. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
5. นายจีรวัจน์  เด่นดวง
6. นายธนกร  อ่อนละออ
7. นางสาวนิรมล  ทรัพย์มงคล
8. นางสาวปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
9. นางสาวพิจิตรา  จันทร์โพรัง
10. นางสาวภควดี  บุญประเสริฐ
11. เด็กหญิงภัทรนาถ  พูลสิน
12. นางสาวมัณฑนา  รัตนรัตน์
13. นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ
14. นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล
15. นางสาวอภิญญา  เนติเวชวิทยา
 
1. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
2. นางฐิติรัตน์  บุตรแก้ว
3. นายชนินทร์  กลิ่นมาลี
 
624 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  คงกะพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  บุญนาม
3. นางสาวจารุวรรณ  คำสระ
4. นางสาวชนัญชิดา  เอิบอิ่ม
5. นางสาวชลดา  อรชร
6. นางสาวชลธิดา  ดวงเดือน
7. นางสาวณัฐมน  นวมนิ่ม
8. นางสาวธนพร  เอี่ยมละออง
9. นางสาวปาริชาติ  เหมือนพรรณราย
10. นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวเนียม
12. นางสาววันทนีย์  บำเรอรักษ์
13. นางสาววิไลวรรณ  สายวงษ์
14. นางสาวสุจรรยา  สายทอง
15. นางสาวอภิภาวดี  คำโพธิ์
 
1. นางกรรณิสา  อยู่ชมบุญ
2. นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด
3. นางชูชีพ  เพ็งพิน
4. นางอนันทยา  สำเภาทอง
 
625 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ผึ่งผาย
2. นางสาวกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์
3. นางสาวจันทร์นวล  ยิ้มพวง
4. นางสาวดาราณี  ชูชาติ
5. นางสาวดีเสมอ  แก้วถาวร
6. นางสาวพอแอ๊ะป้า  จันทร์อุปถัมภ์
7. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่เตียว
8. นางสาวรมิตา  พรวราพันธ์
9. นางสาวรัตนา  แข็งออ
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เจนไพร
11. เด็กหญิงวรรัตน์  ธนโชติกิจกุล
12. นางสาวศศิวิมล  แตงพลับ
13. นางสาวอรวรรณ  จาดศรี
14. นางสาวอรุณลิน  แดนจันทึก
15. นางสาวไพลิน  สายสาหร่าย
 
1. นายภานุเดช  ผิวอ่อน
2. นางสาวดาริณี  น้ำทิพย์
 
626 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงคีตญา  สุวิยายนต์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มากมี
3. นางสาวญาดาภา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  เสียงเพราะ
5. เด็กหญิงณิชากร  ภักดีโชติ
6. นางสาวนภัสวรรณ  ลิบลับ
7. เด็กหญิงนฤพร  นิลเถื่อน
8. เด็กหญิงปริยฉัตร  สมิงทอง
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลิมปิวรรณ
10. เด็กหญิงภัสรดา  ศรีเอี่ยม
11. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฏร์
12. เด็กหญิงลักษมณ  ศรีสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอพัชชา  เจริญเร็ว
14. นางสาวเพชรชมพู  ทับซ้อน
15. นางสาวโสภณัฐ  จิตต์รังษี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คำวิชัย
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปานอ้น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์เรือง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์   ม่วงแสง
2. เด็กหญิงนภวรรณ  อุ่นอก
 
1. นางสาวอารีย์นุช  สวัสดิ์จุ้น
2. นายณรงค์  บุญรอด
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนียมแสง
2. เด็กหญิงกันตา  พวงมณี
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชัยภัทร  สันติวิมล
2. เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
 
1. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
2. นางสาวอภิญญา  เนติเวชวิทยา
 
1. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
2. นายชนินทร์  กลิ่นมาลี
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  บัวขาว
2. เด็กหญิงอรทัย  สายตา
 
1. นางสาวจันทร์แรม  คำสิน
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คำเอก
2. เด็กชายภวัต  อินทุใส
 
1. นายวรรณพฤกษ์  เทียมเดช
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำวิชัย
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  พรามเสน่ห์
2. นางสาวเปรมยุดา  เกตุรัตน์
 
1. นางทิพานัน  อินทร์เรือง
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  นาคน้อย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นุชอ่อง
 
1. นางอนันทยา  สำเภาทอง
2. นางชูชีพ  เพ็งพิน
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริยา  ฝ่ายอินทร์
2. เด็กชายมนัส  ทรัพย์มา
 
1. นายธีรชัย  ตันติทัตต์
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจักริน  ม่วงใหม่
2. นายปรเมศ  อุบลรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นายเกษม  พุ่มพฤกษา
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายกฏเพชร  กลั่นเกลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รัตนภูมิ
 
1. นางเติมศิริ  แช่มช้อย
2. นางชวรีย์  ทองยืน
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กหญิงนาซีมา  คำสนอง
2. เด็กหญิงวนิดา  มะนิง
 
1. นายอาทิตย์  บัวแก้ว
2. นางอรวรรณ  ตั้งโซ๊ะ
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  เข็มเมือง
2. เด็กชายปฎิพัทธ์  บาลบุรี
 
1. นายธีรยุทธ  ยังภู่
2. นางสุกัญญา  ยังภู่
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงชนัฐธิดา  เฉลิมวงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุดมนาค
 
1. นายศักดิ์รพี  ศรีหาตา
2. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  วงค์หาญ
2. นางสาวสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ฉิมกำเหนิด
2. นางสาวภัทรพร   อยู่สบาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  ห่วงศักดิ์ศรี
2. นายชวัลวัฒน์   กอวิจิตร
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธนรรชน  สินสุข
2. นางสาวปวีพร  แย้มปราโมทย์
 
1. นายกำพล  เลาหวัฒนภิญโญ
2. นายถาวร  เอียงอุบล
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวปภาวรินท์  สมรักษ์
2. นางสาวพรรณศศิภรณ์  คำยิ่ง
 
1. นายวรรณพฤกษ์  เทียมเดช
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำวิชัย
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายนิติธร  ศิริมาสกุล
2. นางสาวอมราวดี  ห้วงน้ำ
 
1. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  ทองมาก
2. นางสาวสโรชา  นามศรี
 
1. นางอนันทยา  สำเภาทอง
2. นางชูชีพ  เพ็งพิน
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายภูธเนศ  ลำนานไสย์
2. นายแสนฤทธิ์  เขี้ยวแก้ว
 
1. นายชัยนันท์  คำวัฒน์
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  งวดสูงเนิน
2. นางสาวอรปรียา  ธงจันทร์
 
1. นายธีรยุทธ  ยังภู่
2. นางสุกัญญา  ยังภู่
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวปรียาภรณ์  หลักเมือง
2. นางสาวปิยะดา  บัวศรี
 
1. นายนคร  จงอนุรักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายณัฐพล  ดำหมึก
2. นางสาวพีรดา  บุญนาค
 
1. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
2. นายชนินทร์  กลิ่นมาลี
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวประกายดาว  บุญเรือง
2. นางสาวปิยฉัตร  สังวาลย์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  แดงสวัสดิ์
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวนันทนัช  เสาหงษ์
2. นายรัฐนันท์  วันอ่อน
 
1. นายศักดิ์ชาย  ฉายแสง
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวขวัญมนัส  ใจหลัก
2. นางสาวจันทิมา  ขำทอง
 
1. นายศักดิ์รพี  ศรีหาตา
2. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
 
655 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวญาดา  ทองใหญ่
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  เก่งกล้า
 
1. นายนิคม  พิทักษานุรัตน์
 
656 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวนางสาวเพ็งกวี   มะริด
2. นางสาวสุธาสินี  อั๋นตุ่ม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  คำสิน
 
657 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวกฤษณี  พูลผล
2. นางสาวอุมาภรณ์  นิลเถื่อน
 
1. นางบุษบงค์  เนื้อนิ่มวัฒนา
2. นายวิชัย  เรืองแสงอร่าม
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงธิดา  แก่นละออ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กุลไทย
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แสนจุ่มจันทร์
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงเขมิกา   บุญภิญญา
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงหงส์สุภา  พัดทอง
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอนัญชา  รุ่งสว่าง
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลวดเงิน
 
1. นายมารุจน์  จังจิตต์วัฒนกุล
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  รอดคง
 
1. นางโชติมาภรณ์  ศรีวรนาถ
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพชร  มากมูล
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เงินงาม
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองเพชร
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายศราวุธ  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  แสงจันทร์
 
1. นายสะอาด  อนุสนธื์
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสุทธิพร  สุสุทธิ
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวรุฒม์  ผ่องภักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวเบญญาภา  วงค์สกุล
 
1. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชา  แสงเจริญ
 
1. นางโชติมาภรณ์  ศรีวรนาถ
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวทิพย์นภา  เต็มเปี่ยม
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจินดา  เซอดิ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวประทุมวรรณ  สุขขำ
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. นายปกรณ์  จิตระอ่อน
 
1. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายพีระภัทร  ยอดแขก
 
1. นายปณิธิกฤษติ์  เลิศล้ำ
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงปาริศรา  สิทธิสงค์
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  แก้วสะอาด
 
1. นายมารุจน์  จังจิตต์วัฒนกุล
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไหมสีทอง
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐมล  ทับสีนวล
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งพิศ
 
1. นายสันตวัฒน์  แย้มเมือง
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ยิ้มรอด
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แดงประดับ
 
1. นายอาทิตย์  บัวแก้ว
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์ทองดี
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายถิรายุส์  ศักดิ์สมบูรณ์
 
1. นายสะอาด  อนุสนธื์
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  เผ่าพงษ์
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ถึงโชค
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชัญ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงดี
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  นาสถิตย์
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนมิดา  ยินดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รวมพร้อม
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำสอาด
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แสนจุ่มจันทร์
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นันทะชาติ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพร  สุดใจ
 
1. นายสินชัย  หวั่งประดิษฐ์
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุภัค  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวจิตติมา  แซ่พู่
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศิรินิธิ  ศรีทัศน์
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวพรศิริ  บัวแก้ว
 
1. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายวงศ์ชนก  ศิลาวิลาศภักดี
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกนกทัศน  ขำทวี
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  เสน่ห์ติบัง
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายชัยวุฒิ  ใจฉ่ำ
 
1. นายสินชัย  หวั่งประดิษฐ์
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายวีรภัตร  แสงธีป
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายนครินทร์  พงษ์เศวต
 
1. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รวมพร้อม
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นายธวัชชัย  ถวายเทียน
 
1. นายอาทิตย์  บัวแก้ว
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวดวงใจ  วันจรูญ
 
1. นายคำนวณ  สมศรี
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวสุนีย์  พงศ์สะอาด
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  ทองใหญ่
 
1. นายปณิธิกฤษติ์  เลิศล้ำ
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายธนภัทร  นาคอนุเคราะห์
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ฐนิตณฐมน
 
1. นายไพบูลย์  คำเกลี้ยง
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงพรหมพร  ภมรศิริ
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองดี
 
1. นางสาวอินทุอร  ทองสมนึก
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงแอ  .
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายทัตพงศ์  แก้วดี
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงวันนิสา  วงศ์ทอง
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุคนธวรรณ  จำเนียรวิทย์
 
1. นางสาวศิรินทร์  พานเพชร
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ชัยมงคล
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรรณภา  ขวัญแก้ว
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์เต็ม
 
1. นางสมคิด  คชกฤษ
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานทอง
 
1. นายสะอาด  อนุสนธื์
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายสมรักษ์   นิ่มนวล
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หุ่นศิลป์
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคุณาสิน  พัฒนจิรารัชกุล
 
1. นางสาวศิรินทร์  พานเพชร
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวอารีย์  แตงรอด
 
1. นายประทุม  จักรกรด
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวเบญญาภา  หาญณรงค์
 
1. นายปณิธิกฤษติ์  เลิศล้ำ
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวณิชารีย์  สว่างยัง
 
1. นางสมคิด  คชกฤษ
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวณัฐชิดาพร  วงษ์ธนธีรากุล
 
1. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายพีรพัฒน์  ครึกครื้น
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  เทพาคุ้ม
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายสรวุฒิ  เหมือนอ่วม
 
1. นายคำนวณ  สมศรี
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายธนายุต  งามจัด
 
1. นางสาวอินทุอร  ทองสมนึก
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวเบญจพร   คล้ายละมั่ง
 
1. นายไพบูลย์  คำเกลี้ยง
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายนัฐกาณ  หาญณรงค์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงทูซี  บัวศรี
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  แสงกำดัด
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  พวงไม้
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายสุริวงศ์  หอมชื่น
 
1. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงชญาพร  บุุญชูศรี
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงนภัสกร  พุ่มไสว
 
1. นางสมคิด  คชกฤษ
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพตะธิดา  ลีลาพตะ
 
1. นางสาวอุไร  พุ่มไสว
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายกฤษณะ  หนองเหล็ก
 
1. นายสะอาด  อนุสนธื์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเปมิกา  คำแปง
 
1. นางสาวอินทุอร  ทองสมนึก
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายปฐมภูมิ  อบรม
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวกาญจนา  ฟักบำรุง
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววลัยพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนากร  ทองพึ่งทรัพย์
 
1. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเสน่ห์  วงศ์ทองดี
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายพีรพล  แก้วโกสุม
 
1. นางสาวอินทุอร  ทองสมนึก
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายพีระพล  เกสรา
 
1. นายปณิธิกฤษติ์  เลิศล้ำ
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายอนุสรณ์  เอียดเหตุ
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนริศรา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางโชติมาภรณ์  ศรีวรนาถ
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐปกรณ์  นิวาศะบุตร
 
1. นางสาวอุไร  พุ่มไสว
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวตรีรัตน์  เจิมจันทร์
 
1. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายณัฐวุฒ  หอมทอง
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวกาญจนนา  ชะอุ่มฤทธิ์
 
1. นางสมคิด  คชกฤษ
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงกระพันธ์
2. เด็กชายตะวัน  เกตุรัตน์
 
1. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
2. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พึมขุนทด
2. เด็กหญิงอมราพร  เทศกลั่น
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล้ายประยูร
2. เด็กหญิงธนาธิป  เอี่ยมอาษา
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
2. นางสุนีย์   เวชกิจ
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ตุ่นจิตต์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูช่วย
 
1. นายทนง  ชัยหัน
2. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์ศานนท์
2. เด็กหญิงวริศรา  ดังแสง
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรรภษา  แสงล้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทองใบ
 
1. นางสาวศิรินทร์  พานเพชร
2. นายณัฐชัย  คำจันทร์
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิติยา  หิรัญนิยดา
2. เด็กหญิงมัทนพร  แก้วทอง
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
2. นางวิไลวรรณ  พงษ์พันธุ์
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  คะชะนา
2. เด็กหญิงศุทธพรรณ  วรรรสุทธิ์
 
1. นางสุภัสสร  เอกนก
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  คะชะนา
2. เด็กหญิงวารีทิพย์  ทองรอด
 
1. นายณรงค์ชัย  มากบำรุงจิต
2. นางสาวพิมใจ  จันทร์นิมิตร
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธร  ชูอรุณ
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  กลิ่นพราหมณ์
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
2. นางสาวตุลา  แฉ่งฉายา
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พินิจกุล
2. เด็กชายนวพรรษ  ขาวสนิท
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
2. นางบุณฑริก  บัวโรย
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงยุวดี  เขียวขำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  พุ่มพวง
 
1. นายสะอาด  อนุสนธื์
2. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรวิภา  สีชมภู
2. เด็กหญิงพัชรพร  ยกทองมา
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวรษา
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพรเทพ  พรหมนิล
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  มากมูล
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายสิทธิยะ  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กชายธนันธร  จิตรใจ
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสิรินัน  พิศิลป์
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณฐนนท์  อินทจักร์
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  อ่วมแดง
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  พราหมณ์น้อย
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายเขมณิชย์  เงินแสนเพียร
 
1. นายสันตวัฒน์  แย้มเมือง
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณบูรณ์
 
1. นายสะอาด  อนุสนธื์
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แตงพลับ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศิริงาม
 
1. นางศิริรัตน์  โสณายะ
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงปวรรณ  วชิรประยูรวงศ์
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายนราวิชญ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายนวพัน  เผ่าพงษ์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุดใจ
 
1. นายสินชัย  หวั่งประดิษฐ์
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา    
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุวดี  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายศุภณัฐ  พวงไม้
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายสรายุทธ  อินทจักร์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายธีรภัทร  พีอาเดช
 
1. นายปณิธิกฤษติ์  เลิศล้ำ
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาววิสสุตา  เสมเถื่อน
 
1. นางละม้ายมาศ  อินทุกร
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายภาธร  เสริมทรัพย์
 
1. นายภัทร  เจิมขวัญ
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายสวพล  ดูมหามงคล
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มีหลาย
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายกุหลาบ  ทองดี
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวณัฐฐาพร  เทพอยู่
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธัญกร  จันทรมณี
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายพิชานนท์  ลาภส่งผล
 
1. นายภัทรพงษ์  พัชรพจนาภรณ์
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชนันสิริ  พุทธาภิบาลกุล
 
1. นายสินชัย  หวั่งประดิษฐ์
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐาปกรณ์  นิวาศะบุตร
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวเพ็ญประภา  มาศรี
 
1. นายคำนวณ  สมศรี
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  อยู่เย็น
 
1. นางเอมอร  และอรุณ
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาเสะ
2. เด็กชายศุภชัย  แย้มวิทยา
3. เด็กชายอนุชา  ฝอยเงิน
 
1. นายทนง  ชัยหัน
2. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  อินฉิม
2. เด็กชายวิทวัส  ฉิมศรี
3. เด็กชายศรายุทธ์  เล้าพานิชวัฒนา
 
1. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
2. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เอียงสา
2. เด็กชายตะวัน  คนมั่น
3. เด็กชายเจษฎา  โด่งดัง
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายฐานวัฒน์  อ่วมอั๋น
2. เด็กชายนิพนธ์  มาดหมาย
3. เด็กชายอดิลักษณ์  ลี้ภัย
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
2. นางบุณฑริก  บัวโรย
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กชายนัฐพล  ศรนรินทร์
2. เด็กชายประดิษฐ์  นาคประดับ
3. นายพีรพัฒน์  สาบุตร
 
1. นายพชร  วัดสว่าง
2. นางวิไลวรรณ  พงษ์พันธุ์
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายธีรพงศ์  นกน้อย
2. เด็กชายธีรศักดิื  นกน้อย
3. เด็กชายวิโรจน์  โออิด
 
1. นายสมคิด  คชกฤษ
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  อวดลาภ
2. นางสาวนิรมล  คองอินทร์
3. นายสุเมธ  กล้วยเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายธนากร  ดอกบัว
2. นายพงค์พลิน  สระศรีทอง
3. นายสุทธิพงษ์  วิเชียรประสาสน์
 
1. นายทนง  ชัยหัน
2. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์อนงค์
2. นายธณัชพงษ์  นาคขำ
3. นางสาวรัตติยา  จันทร์ม่วง
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
2. นายสันตวัฒน์  แย้มเมือง
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐภัชร์  ทองพูล
2. นายศุภณัฐ  สู่ประเสริฐ
3. นายสาธิต  แกล้งกลั่น
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
2. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายธนภูมิ  งามขำ
2. นายนายสุวัฒน์  วิรินทร
3. นายอิทธิพงศ์  คงวัมนา
 
1. นางสมคิด  คชกฤษ
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวธมลวรรณ  มาโคตร
2. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเที่ยง
3. นางสาวสุพิชฌาย์  สว่างจิตร์
 
1. นางสาวรัติยา  ตอนคำพา
2. นางบุษบา  รอดอ้น
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุรชาติ  สุขแก้ว
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายครรชิต  ลี้ยุทธานนท์
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงหัทยา  พลับงาม
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธ์เพน
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัฒนา  แย้มดี
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ทับทิมสุวรรณ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
 
1. นางเพ็ญรุ่ง  แสงอยู่
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซื่อสุทธิ์
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวิญาดา  คำทำ
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวญาดาภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร   พูนผล
 
1. นายพันธ์เทพ   สมรักษ์
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 59.9 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวสุธาทิพย์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุชาวลี  จันทร
 
1. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณฤทธ์กมล  วงษ์สุทักษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนฤมล  เจริญลิบ
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิ่มสะอาด
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมะลิ  -
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่วมเจริญ
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  สายจาง
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิกานต์  หรั่งวัตร
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลพันธ์
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  สว่างจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  อรุณรัตน์
3. นายคมปกรณ์  วันทอง
4. เด็กหญิงชลพร  ทัศมาลา
5. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเรือง
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
8. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
9. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
3. นายคมปกรณ์  วันทอง
4. นายชัยกร  เพ็ชรดี
5. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
6. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
7. เด็กหญิงธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
8. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเรือง
9. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
10. เด็กชายภูริศ  สุขมี
11. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
12. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
13. นายศรชัย  ทับน้อย
14. นายสุมนัส  ไฝศิริ
15. เด็กหญิงอณัศยา  ไชยทองศรี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นายชัยกร  เพ็ชรดี
3. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
4. เด็กชายธีรภัทร  เรืองทับ
5. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
6. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
7. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
8. เด็กชายวรปรัชญ์  ทับทิมสุวรรณ์
9. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. นายสุมนัส  ไฝศิริ
12. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่วมเจริญ
2. เด็กหญิงฐานิตา  สังข์อ่อน
3. นางสาวธัญญาเรศ  เปี่ยมปาน
4. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
5. เด็กชายธานี  ยาหอมจิต
6. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
7. เด็กหญิงภัทราภร  เทียนภู่
8. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
9. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
10. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
11. นางสาวอภิภาวดี  คำโพธิ์
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
2. นายสำรอง  ทองมา
3. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
2. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
3. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์  บุตรจันทร์
5. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
6. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
2. นายวรายุทธ  ทองมาก
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายจิรายุ  ล่องอำไพ
3. เด็กชายธนภัทร  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธนากร  มณีจันทร์
5. เด็กชายสหภาพ  เทศพุก
 
1. นายมนตรี  ดีรื่น
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์สิพฐ์  สว่างจิต
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ม่วงน้อย
3. เด็กชายรัชชานนท์  รุ่งจำเริญ
4. เด็กชายศรันย์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายสรุพัฒพล  คูหะรัตน์
6. เด็กชายอานนท์  ศรนารายณ์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกนกพนธ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  วัฒโน
3. เด็กชายพลฤทธิ์  แสงประทุม
4. เด็กชายรัชกร  เรืองพริ้ม
5. เด็กชายสิรภพ  แสนวงศ์
6. เด็กชายเดชปกรณ์  โพธิ์พรหม
 
1. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
2. นางสุภัสสร  เอกนก
3. นายสมประสงค์  คงจันทร์
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  สุภานิต
2. เด็กชายธนัช  วิเชียรสรรค์
3. เด็กชายนพดล  คุ้มตลอด
4. เด็กชายภพธรรม  แสงประไพ
5. เด็กชายภัทรชนน  คำมา
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  เพ็งพานิช
 
1. นายวีระพล  ทองมา
2. นางสาวอินทุอร  ทองสมนึก
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชีวานนท์  ชัยสิทธิ์สงวน
2. นายณิชาธร  สุขะสุคนธ์
3. นายธนาวุฒิ  ติ้นสกุล
4. นายวรเดช  ศรีอำไพ
5. นายศุภสัณฑ์  นิลม่วง
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
2. นายนพรัตน์  กานอ้วน
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงสิทธิ
2. นายฉันทัช  ปลื้มสกุล
3. นายณฐกร  จีระธำรงธัญญา
4. นายธนโชติ  เจริญศักดิ์
5. นายศิรภัส  พัฒบุผา
6. นายเลิศชาย  ไชยรุตม์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายคฑาธร  มิตรประเสริฐ
2. นายคฑาวุธ  สุดใจ
3. นายณัฐวัฒน์  เพ็งสว่าง
4. นายธนกร  มากมูล
5. นายนรินทร์ทร  ทิมเมฆ
6. นางสาวภัทราพร  คำมา
 
1. นายยศดนัย  คชพงษ์
2. นางรุ่งระวี  ไพรนาวัล
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายจารุเดช  แสงอินทร์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  เอี่ยมสะอาด
3. นายณรงค์ศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
4. นายธนกร  ภมร
5. นายสุรชัย  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นายกรกฤษรุต  ทองมี
2. นายนรินทร์  แพรนุ้ย
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกมลชัย  อิลสะอาด
2. นายกรณัฐ  ภาวรเจริญวัฒน์
3. นายกฤษณพงศ์  อ่ำจิ๋ว
4. นายธนภูมิ  บุญช่วย
5. นายปณิธาน  พัฒนทวีกิจ
6. นายวัชรพันธ์  อินทรโยธา
 
1. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
2. นางสุภัสสร  เอกนก
3. นายธวัชชัย  อรัญพันธ์
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกระต่าย  รักไทย
2. นายนริศ  สำเภาเจริญ
3. นายอนุสรณ์  วังจันทร์
4. นายอภิสิทธิ์  งามศิริ
5. นายอรรถพล  จงเจริญ
6. นายอานนท์  กาญจนกุล
 
1. นายณัฐพัชร  เถกิงกร
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคงคาราม 1. นายกำพล  เนียมจันทร์
2. นายภานุพงษ์  บุตรนามทอง
3. นายสุรชาติ  ปิ่นทอง
4. นายอนุสรณ์  ปานจ้อย
5. นายอัยยรัช  เกิดเงิน
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพันธ์  เสือแซม
2. นางสาวกรรณิการ์  อั๋นฉิม
3. นายกฤตภาส  บุษราคัม
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำเริญ
5. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
6. เด็กหญิงกิตติมา  กลิ่นฟุ้ง
7. นายคงฤทธิ์  อิ่มงาม
8. นายจตุพร  บัวประคอง
9. เด็กหญิงจันทิมา  มณีกุล
10. นางสาวจิราพัชร  สร้อยสำอางค์
11. นางสาวจุฑามาศ  ร้อยดอกไม้
12. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
13. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
14. นางสาวชลดา  เสาใบ
15. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ
16. นางสาวชิดชนก  สุวรรณรัตน์
17. นางสาวญดาวรรณ  แก้วประดับ
18. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
19. นายณัฐวัตร  พึ่งมี
20. นายธวัชชัย  คำเขียน
21. นายธันวา  บุญหรรษา
22. นายธีรพล  พงษ์นาค
23. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
24. นายปฏิภาณ  คำสระ
25. นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว
26. เด็กหญิงปิยวรรณ  เตี่ยวยุ้ย
27. เด็กชายพัชระ  ปานยิ้ม
28. เด็กหญิงพัชรี  แพสิน
29. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
30. นายศักดินา  คะศรีทอง
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชีวกาญจน์
32. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
33. นายสุรธวัช  สังข์สี
34. นางสาวอรุณี  คุ้มศิริ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ออมรัตน์
36. นางสาวอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
37. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ดำ
38. นางสาวเบญจลักษณ์  เทศเกิด
 
1. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ
2. นายโสภณ  แสงอยู่
3. นางอุมา  ทองแถม
4. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
5. นายสรศักดิ์  สะสวย
6. นายวรายุทธ  ทองมาก
7. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
8. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยโกสัย
2. เด็กหญิงจงกรนาถ  สุกใส
3. นางสาวจันทิมา  ศรีธวัช
4. นางสาวจิราภรณ์  ศิวิลัย
5. นางสาวชญาภา  มีแก้ว
6. เด็กหญิงชลันธร  เนตรทิพย์
7. นางสาวณิชาภัทร  ทองใหญ่
8. เด็กหญิงทลิตา  เจรจา
9. เด็กชายธนบดี  เนื่องชมภู
10. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
11. เด็กหญิงนัฏฐริกา  ใจกล้า
12. นางสาวนุชจรี  ทวีสุข
13. นางสาวปรารถนา  เจริญรักษา
14. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
15. เด็กหญิงพลอยนวล  เทียนชัยทัศน์
16. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื้นแสงมอญ
17. เด็กชายภูธเนศ  เอี้ยวถาวร
18. เด็กหญิงยุพารัตน์  นวมเขียน
19. นางสาววรรณวิษา  บุญที
20. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
21. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
22. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
23. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
24. เด็กหญิงวิรัชจนา  พุ่มพวง
25. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
26. นายศักย์ศรณ์  เทียนประภา
27. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
28. นางสาวสิโรธร  บุญมา
29. เด็กหญิงสุกัญญา  ซอเสียง
30. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
31. นายสุธีร์  กันแสง
32. นางสาวสุมิตรา  สวามิภักดิ์
33. นายสุริยะ  เรืองศิลป์
34. เด็กหญิงอนันทพร  หวลกลิ่น
35. เด็กชายอนุชา  ฉ่ำชื่น
36. เด็กชายอนุศิษฏ  บุญเกิด
37. นางสาวอรุณทิพย์  คำเวียง
38. เด็กหญิงอาทิตยา  อนันธนชัย
39. นายเบญจศีล  คล้ายสุวรรณ
40. นายแทนพันนัย  นาไชยสิทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
3. นางอรัญญาณี  สมศรี
4. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
5. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
6. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
7. นายปณิธิกฤษณ์  เลิศล้ำ
8. นางสาวพรธีรา  คำข้อง
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  บุษปมงคล
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายภานุกร  ชุมวัน
 
1. นางเอมอร  และอรุณ
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายบูรพา  นกแก้ว
 
1. นายคำนวณ  สมศรี
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เกิดทิม
 
1. นายรุจน์  บุลนิกูล
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ปานสาคร
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีสุพจน์
 
1. นางนฤมล  ถาวรกูล
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แก้วมะโน
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายสุวัจน์  เชื่อมชิต
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายนพชัย  มะโรงเหม็ง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายนัทพล  ทรัพย์อนันท์
 
1. นางเอมอร  และอรุณ
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายชาตรี  มณีศรี
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 4 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายธนพล  รัตนพิทักษ์
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายพีรณัฐ  งามกระจาย
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ทัพชัย
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายจิรภัทร  สีแดง
 
1. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายทัตเทพ  แก้วเจริญ
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางเอมอร  และอรุณ
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วัดสว่าง
 
1. นางสาวยุรนันท์  คชะนา
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พ่วงพรม
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงศิริสุข  สระศรีทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เนียมสูงเนิน
 
1. นางนฤมล  ถาวรกูล
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วงศา
 
1. นายคำนวณ  สมศรี
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชยชม
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  พุ่มพวง
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงอาธิตยา  ออมรัตน์
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  เอกลักษณ์บุรุษ
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  ทำสันเทียะ
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.3 เงิน 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จงดี
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ปลูก
 
1. นายยศดนัย  คชพงษ์
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงอรนิดา  ครองอินทร์
 
1. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  มีผล
 
1. นายกรกฤษรุต  ทองมี
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปภาวดี  แสงวิรุณ
 
1. นายพงศ์วิทย์  กลิ่นเจริญ
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์   กล่อมประเสริฐ
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวชญาภา  มีแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวอัมพร  ประเดิมศรี
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจันทรัสม์  ญาติสดุดี
 
1. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ธรรมชัย
 
1. นายนรินทร์  แพรนุ้ย
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  อินทสมมุติ
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวศรัญย์พร  ศิรินันท์
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวนุชนาถ  ต๋องาม
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวสิริกาญดา  เตียงตั้ง
 
1. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวอริสรา  ป้อมสิงห์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวญาณิศา  ทองกลัด
 
1. นางพรทิพย์  กรองกำธร
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวนภาพร  เอกลักษณ์บุรุษ
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายเธียรสิน  หนาแน่น
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ปานสาคร
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีสุพจน์
 
1. นางนฤมล  ถาวรกูล
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายเธียรไท  อินทรไพโรจน์
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายคธาวุฒิ  อุ่ยตระกูล
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  ลื่นเพ็ชร์
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายสันติสุข  ปานสวย
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา  สวนมา
 
1. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เนียมสูงเนิน
 
1. นางนฤมล  ถาวรกูล
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงการะเกด  กลัดเข็มทอง
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ทันสมัย
 
1. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญรอด
 
1. นายยศดนัย  คชพงษ์
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ยอดพิจิตร
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรณวดี  ขันธ์แก้ว
 
1. นายคำนวณ  สมศรี
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาพรรณ  สุริลา
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตต  ชำนาญไพร
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีเลิศ
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวอริสรา  ป้อมสิงห์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาววิไลพร  หวังดี
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวกชกร  โง่นใหญ่
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ทัดรัด
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาววนิดา  ช่างกลั่น
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จิตต์สกุล
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายสุวัจน์  เชื่อมชิต
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายมานพ  ปันโป่ง
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมสัน  รอดศรี
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายอนุสรณ์  ทองสะโคม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกิตติภูมิ  แก้วเจริญ
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายรังสรรค์   บุษษะ
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายบุศรินทร์  ตาละลักษณ์
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภามานิตย์
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงณัฐฏิการ์  ทศพล
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอลีนา  รังสิยานุพงศ์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  มณฑา
 
1. นายยศดนัย  คชพงษ์
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรหมพิริยะ  มานิตย์
 
1. นายนัทวุฒิ  อนุรักษ์รัตนากร
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงอารตี  มะรินจันทร์
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่มรวย
 
1. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงพิมกมล  แสงทอง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญยธณณ์  เติมศรีวรานนท์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองจอกวิทยา    
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวภารวี  อิสมันยี
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวแก้วทิพย์  ร้อยแก้ว
 
1. นางวันวิสาข์  ยิฏฐะสิริ
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวสุรัตน์ดา  ชูชาติ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุภัทรา  สัตย์จริง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ดีรื่น
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐวดี  นาคนคร
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนกวนันท์  สว่างเนตร์
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวพรวรรณ  สว่างทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกานพลู  เลี้ยงถนอม
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายนพพรรณ  คงแก้ว
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายนพัฐกรณ์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีสุพจน์
 
1. นางนฤมล  ถาวรกูล
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายสุวัจฉ์  เชื่อมชิต
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 58.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายศรชัย  ทองแจ่ม
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองจอกวิทยา    
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปฏิภาณ  คำสระ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศุภกิจ  ลิ้มอิ่ม
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายสันติสุข  ปานสวย
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายพรนรินทร์   จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองจอกวิทยา    
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ครองโกศล
 
1. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เนียมสูงเนิน
 
1. นางนฤมล  ถาวรกูล
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  นารอด
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงพัฒนภรณ์  ยอดหอม
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แพรงาม
 
1. นางสุภัสสร  เอกนก
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ชูชาติ
 
1. นายกรกฤษรุต  ทองมี
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จำนงนรินทร์รักษ์
 
1. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงขวัญธิพร  จิตต์เอื้อ
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วเนตร
 
1. นายพันธ์เทพ   สมรักษ์
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวสุภัทรา  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางพรทิพย์  กรองกำธร
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกาญจณวัลย์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวศิริรักษ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นายรุจน์  บุลนิกูล
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิกานต์  บุญเขต
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวฉัตรวิมล  เพียรดี
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองเพชร
 
1. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวอรุณทิพย์  คำเวียง
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวจรัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวคัทชฎากร  สุดยอด
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวชญาน์นันท์  กมลวุฒิ
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวธิดาพร  เวนัส
 
1. นายกรกฤษรุต  ทองมี
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  เนื่องชมภู
2. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
3. เด็กชายภูธเนศ  เอี้ยวถาวร
4. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
5. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
6. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
7. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
8. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
9. เด็กหญิงอนันทพร  หวลกลิ่น
10. เด็กหญิงแพรวา  สุขพลาย
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
3. นางอรัญญาณี  สมศรี
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงสิทธิ
2. นางสาวชลศิกานต์  พวงโต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์ประเสริฐ
4. เด็กชายติณศศักดิ์  พรหมฤกกษ์
5. นายรังสิมันตุ์  สินเดระดาษ
6. เด็กชายสรธร  แสงจันทร์
7. เด็กชายอัศฎานนท์  แถมมี
8. เด็กชายเดชชาธร  อุทัยธรรม
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกานดา  ยิ้มใหญ่
2. นางสาวกานต์ธิดา  แตงอวบ
3. นางสาวกุลธิดา  คำเอก
4. นายจักรกฤษณ์  สอนสนิท
5. นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนวล
6. นางสาวชญาน์นันท์  กมลวุฒิ
7. นางสาวญาโนทัย  การะสุข
8. นายณัฏฐกฤศ  แย้มกลัด
9. นางสาวณัฐถยา  ขลิบสี
10. นางสาวดวงกมล  พ่วงแม่กลอง
11. นางสาวธมลวรรณ  ผิวผ่อง
12. นายปฏิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์
13. นางสาวปภาวรินท์  สมรักษ์
14. นางสาวปวีณา  บัวนาม
15. นางสาวปัญชิกา  ฤทธิ์พันธ์
16. นางสาวพรรณศศิภรณ์  คำยิ่ง
17. นายพันศักดิ์  พวงบุบผา
18. นางสาวภัทราวดี  รัชนิพนธ์
19. นายมนัทชา  เข็มกลัด
20. นางสาวมลชนก  สดใส
21. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฎร์
22. นายยุทธภูมิ  ภู่เขียว
23. นายวรวิช  ประสิทธิแพทย์
24. นายวศิลป์  เพิ่มศิล
25. นางสาวศุภิสรา  จันสีไหม
26. นางสาวสุกฤตา  พัดกระจ่าง
27. นางสาวสุทธินี  นุชศิริ
28. นางสาวสุธีกานต์  ทั่งทอง
29. นายอนันดา  อินทะนิล
30. นายอัจฉราพร  พิทักษ์วงค์
31. นางสาวอาทิตยา  ขลิบสี
32. นางสาวเดือนกานต์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
33. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
34. นางสาวเมธาวดี  นาคฤทธิ์
35. นายไชยพงษ์  ศุภวิชยานนท์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
1017 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มิกถา
2. เด็กชายชัยพัทธ์  มงคล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์  อ่วมเมือง
4. เด็กชายพัชรพล  สะกิดใจ
5. เด็กชายวรโชติ  คงด้วง
6. เด็กหญิงศศิชา  เนื่องนุสนธิ์
7. นางสาวสุธีมนต์  บุญกอง
8. เด็กชายอัศม์เดช  แย้มเทศ
9. เด็กชายเอกพัน  ทองคุ้ม
10. เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
 
1018 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  วัดสว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามเดช
3. เด็กหญิงกัณณิกา  รอบรู้
4. เด็กชายคัชชานนท์  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงพุทธิภา  ปุณณประดับกิจ
6. เด็กชายภัทรดร  รอบพนารักษ์
7. เด็กชายอนาวิล  อานามวัฒน์
8. เด็กหญิงอภิญญา  สุขผิวสังข์
 
1. นางสาวอุษา  ป่าไลย์
 
1019 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โต๊ะทอง
2. เด็กชายชนะกิจ  บุญช่วยวงศ์
3. เด็กหญิงชิญาดา  มากมูล
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกวัฒน์
5. เด็กชายธนพล  สุริยัน
6. เด็กชายพงศกร  ม้าทอง
7. เด็กชายสมพงษ์  ประเสริฐทรัพย์
8. เด็กชายอนุวัตร  บุญส่ง
9. เด็กหญิงอนุสรา  บุญใส
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูเชิด
 
1. นายโฆษิต  สุวรรณประทุม
2. นายพงศ์วิทย์  กลิ่นเจริญ
3. นางกรรณิการ์  สิริพรวิทยา
 
1020 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  มาลัยเลิศ
2. นางสาวฐิติภา  หลักชัย
3. นายณัฐธัญ  ใจบำรุง
4. นายทยากร  สุสุทธิ
5. นายทินภัทร  กลั่นดี
6. นายธัชพล  เสียงล้ำ
7. นายปุญวีย์  เขียมเจริญ
8. นางสาวศิริวันศวรรษ  บินมามะ
9. นางสาวสรินทรี  จงชานสิทโธ
10. นางสาวเบญญาภา  ชิดเชื้อ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
 
1021 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายกิตติศักดิ์  มั่งนิมิตร
2. นางสาวจันทิมา  สมมั่น
3. นายชยพล  เวชสิทธิ์
4. นางสาวณัฐธยาน์   บุญเปี่ยม
5. นางสาวดวงกมล  สว่างศรี
6. นางสาวพรรณพัสต์  คงเจริญ
7. นายภากร  ธรรมเนียมไทย
8. นางสาวระพีพัฒน์   ชวดอุปัจ
9. นายสถาปัตย์  นิลสกุล
10. นายไวทยา   เลิศงาม
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
1022 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ขำทวี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงปรัชยาภรณ์  จันตนา
4. เด็กหญิงวรรณพร  เขียวคลี่
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทองขำ
6. เด็กหญิงสาธิตา  น้อยพงษ์
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
4. นางศรัญญา  เดชมาก
 
1023 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ทัพเพ็ชร
2. เด็กหญิงธัญชนก  สารีนาค
3. เด็กหญิงปวีณา  ธนันทา
4. เด็กหญิงปิยพัชร  ช่อเงิน
5. เด็กหญิงมินตลา  พิกุลขาว
6. เด็กหญิงสิรินันท์  วงแหวน
7. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญโย
8. เด็กหญิงเกร็ดดาว  เหมอแล
 
1. นางฐิติรัตน์  ลี้ยุทธานนท์
2. นางศศิประภา  บุญญาหาร
3. นางสาววัลลี  เนตรอนงค์
4. นางสาวอินทิรา  อุทัยธรรม
 
1024 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิสรา  พลยมมา
2. นางสาวธันยารัตน์  วัชราศรม
3. นางสาวปรียา  ชูลาภ
4. นางสาวภิญดา  พูลสุข
5. นางสาวศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
4. นางศรัญญา  เดชมาก
 
1025 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แสงแช่ม
2. เด็กหญิงธนกานต์  หลำทอง
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เอกนก
4. เด็กหญิงนฤภัทร  กาญจนเพ็ญ
5. เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นอุบล
6. เด็กหญิงพสิกา  อินล้วน
7. เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี
8. เด็กหญิงวรินทร  บุญเดช
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองโพธิ์
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
1026 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  สินกลัด
2. เด็กหญิงญาดา  เปี่ยมเกตุ
3. เด็กหญิงตุลยา  กุลอิทธิโภคิน
4. เด็กหญิงพิชชาพร  พรรณรายน์
5. เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองเกลา
6. เด็กหญิงวีรกานต์  ขุนเมือง
7. เด็กหญิงอภาภรณ์  กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงอภิชญา  ครูสอนดี
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
4. นางศรัญญา  เดชมาก
 
1027 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชาลินี  วันน้อย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สว่างจิต
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สังข์สุข
4. เด็กหญิงภัทรียาพร  พุ่มสว่าง
5. เด็กหญิงราณี  แก่นแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณกร  นาคสอิ้ง
7. เด็กหญิงศตพร  มิ่งแม้น
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสม
 
1. นางสาววนัสนันท์  หมอนทอง
 
1028 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปูู่จันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธุ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  คำดี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขสม
5. เด็กหญิงปิยะวดี  เรือนทอง
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  กายงาม
7. เด็กหญิงลลิตา  บานแย้ม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  พลายแก้ว
 
1. นางพจนารถ  ระยะกุลชร
 
1029 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
2. เด็กหญิงชลาลัย  มั่งมี
3. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
4. เด็กหญิงปุณยลักษณ์  ชื่นแสงมอญ
5. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ทองใบ
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  นวมเขียน
7. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตติ
8. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
 
1030 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจันทิมา  บุญทัง
2. นางสาวจันทิมา  สมมั่น
3. นางสาวนางสาวระพีพัฒน์  ชวดอุปัจ
4. นางสาวพรพิมล  ผ่องแผ้ว
5. นางสาวมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
6. นางสาวฤนมล  อยู่อิ่ม
7. นางสาววรรณพร  ประสาททิพย์
8. นางสาววรรณพร  คงประเสริฐ
9. นางสาวศรุตา  พรามคุ้ม
10. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญทัง
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
1031 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื่นแสงมอญ
2. นางสาววรรณวิษา  บุญที
3. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
4. นางสาวสิโรธร  บุญมา
5. นางสาวสุกัญญา  ซอเสียง
6. นางสาวเพ็ญจิรา  แซ่โก
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
 
1032 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  แสงสมบูรณ์
2. นางสาวชัชฏาภรณ์  ทองเจริญ
3. นางสาวฐานิสรา  จิตสวัสดิ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  จารัล
5. นางสาวภัทรภร  บุญศิริ
6. นางสาวสุทธินาถ  เขียวดี
 
1. นางพจนารถ  ระยะกุลชร
 
1033 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายคชาธร  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ   ชะอุ่มฤทธิ์
3. เด็กหญิงดาวจรัสศรี  มังกรทอง
4. เด็กหญิงตวงรัตน์  อัครฤทธิ์ธนวัต
5. เด็กชายธนาธิป  แสงอาระยะกุล
6. เด็กชายธีรพษ์  บัวงาม
7. เด็กหญิงวรรณวิไล  แสนใจธรรม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาวเรือง
9. เด็กหญิงสภัทรชา  บุญรอด
10. เด็กหญิงสุทธิชา  วงศ์ละม่อม
11. เด็กหญิงอลิษา  ขวัญใจ
12. เด็กหญิงอังคณา  อ้อนโอด
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล
4. นางสาวกันสุดา  สุดช้อย
5. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
1034 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำคล้าย
2. เด็กหญิงขวัญเงิน  หมอยา
3. เด็กหญิงจิณณพัต  งามขำ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   เปลี่ยนทองคำ
5. เด็กหญิงณัฐรียา  สระแก้ว
6. เด็กชายดนุชภรณ์  เส็งสาย
7. เด็กชายปิยวัฒน์  นาเมือง
8. เด็กหญิงผกามาศ  พลับงาม
9. เด็กหญิงพรภิมล  ขลิบสุวรรณ์
10. เด็กชายวรายุส  เกษลาม
11. เด็กหญิงวรินธร  ถมยา
12. เด็กชายวศิน  เกตุทอง
13. เด็กหญิงอชิรญา  แข็งขัน
 
1. นางสาวเบญจมาศ   สังข์ด้วง
2. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
3. นายพันธ์เทพ  สมรักษ์
4. นางสาวนุชจรีย์  มีหลาย
 
1035 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรพงษ์  เสน่ห์ติบัง
2. นางสาวชลาลัย  เสน่ติบัง
3. นางสาวณฐพร  สระทองทา
4. นายทศพร  แดงประเสริฐ
5. นางสาวนัฐฐิยา  บุญยง
6. นางสาวนันทนา  ฮะไฮ้
7. นายพชรพล  ดังแสง
8. นายพรชัย  พวงไม้
9. นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นสุข
10. นายวงษธร  ด้วงฝังเหนือ
11. นายวีรวัฒน์  คุ้มจิตรรักษ์
12. นายศุภชัย  วาปีโส
13. นายสุขสันต์  พันธุยา
14. นางสาวสุภาวดี  รักษาดี
15. นายเดชาธร  หลวงจู
16. นายเรืองศักดิ์  แร่เพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
4. นางสาวธนิกา  ถึงโภค
5. นางสาวกันสุดา  สุดช้อย
 
1036 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชกร  ผลจันทร์
2. นางสาวกรรนิกา  ทองชั่ง
3. นางสาวชญานิษฐ์  มั่นจันทึก
4. นางสาวญาณพัตร์  พิชยานุวรรต
5. นางสาวนวพร  อุทธา
6. นางสาวปรียา  พราหมณ์เล็ก
7. นางสาวปลายฝน  อินปาต๊ะ
8. นางสาวศศินิภา  กงไกรษร
9. นางสาวศิริพร  มะลิแย้ม
10. นางสาวสุชาวลัญช์  อนุโลก
11. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์ไทย
12. นางสาวอริสา  สุขจันทร์
13. นางสาวอุทุมพร  ชุมนรารักษ์
 
1. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
2. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
1037 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจิลวรรณ  โหล่คำ
2. นางสาวชลธิชา  สุยะปัญญา
3. นางสาวณัฐชา  เชยชม
4. นางสาวบุญสิตา  ฉิมนอก
5. นางสาวพรนภัส  สังข์ทอง
6. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
7. นางสาวรินสุข  ลีบ่อน้อย
8. นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย
9. นางสาวเบญจวรรณ  กองสิมมา
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นางสาววิรารัตน์  รอดยิ้ม
 
1038 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวปรารถนา  เจริญรักษา
2. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
3. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
4. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
5. เด็กชายอนุศิษฏ  บุญเกิด
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธัชชัย  ประเสริฐแก้วเพชร
 
1039 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แก่นคำ
2. เด็กชายนคริน  จีวะ
3. เด็กชายปฏิภาณ  อัศนียาน
 
1. นายนรินทร์  แพรนุ้ย
2. นายกรกฤษรุต  ทองมี
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  กล่อมรักษา
 
1. นางสาวอัญชลี  เหลืองพิพัฒน์สร
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขำทวี
 
1. MissHu  Shan
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วแท้
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิรามัย  เครือวณิชธรรม
 
1. MissXin   Ying
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพุทธิภา  ปุณณประดับกิจ
 
1. Mr.Zhang  Zhuo
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงพิยดา  สถานสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ยิ้มแย้มศรี
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลเนตร์
 
1. นางสาวรุ่ง  รสชุ่ม
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  นิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวศศิธร  เหล่าสมบูรณ์
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงอาจรีย์  มีอินทร์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธัญญาภรณ์  พิพัฒน์ศรี
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศิลา  สังข์ทอง
 
1. Mr.Yu  Haifeng
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกุลภาญา  อภิวัชญ์
 
1. นางสาววิชชุดา  ขำประถม
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวพิชชานันท์  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
 
1. นางสาวรุ่ง  รสชุ่ม
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกนกวรรณ  ชุนสนิท
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ยิ้มแย้มศรี
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีอัมพร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  หลิว บิงฟาง
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญาณ์  รอดภัย
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตาสว่าง
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองเพชร
 
1. นายณัฐวรรธน์  รัขติยาภรณ์
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอภิณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวนิชนันท์  ชุ่มแอ่น
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวรุจิรารัตน์  สุวรรณ
 
1. นายณัฐวรรธน์  รัขติยาภรณ์
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนิติพร  เทียมจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สาคร
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศรัณย์  ธรรมเนียม
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศุภาพิชญ์  อินพรม
 
1. MissHyerin  Kim
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญานพิชญ์  กงเพ็ชร
 
1. Missxin  ying
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เหยียนยั่งยืน
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปณาลี  ธนูทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงสิริพร  แสนท้องฟ้า
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  แตงกวา
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายรัชชานนท์  แตงอ่อน
 
1. Mr.Yu  Haifeng
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธนารีย์  กุลทอง
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวสุนิสา  แสงสะอาด
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายศุภกฤต  รุ่งเรืองอุดมกิจ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  หลิว บิงฟาง
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุนิสา  อุปมา
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  แตงกวา
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นายเจียเหา  หลี่
 
1. นางสาวนัฐติกาญจน์  นิลเพ็ชร
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายอภิรัตน์  สิทธิเวช
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปณาลี  กายเพชร
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพิสา  ศรีพรหมสุข
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีย่อง
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนิสานาถ  โรงแสง
 
1. MissHyerin  Kim
 
1078 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวดวงกมล  ธุวังควัฒน์
2. นางสาวนริสรา  ปานมณี
3. นางสาวภควรัญชน์  ตันสุน
4. นางสาววารีย์รัตน์  ศรีสุริยพันธ์
5. นางสาวสุรัสวดี  อุ่นศิริ
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissHu  Shan
 
1079 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  แสงสมบูรณ์
2. นายณัฏฐพันธ์  แสงคำ
3. นางสาวปริษา  สุรภิญโญบุญ
4. นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
5. นางสาวรุจิรา  จุนเจือ
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
2. Mr.Hao  Xu Dong
 
1080 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐนันท์  กริชเพชรพรรณ
2. นางสาวณัฐวดี  สีวลีพันธ์
3. นางสาวธิตติญา  ธาตุจันทึก
4. นางสาวอารียา  สายน้อย
5. นางสาวเบญจวรรณ  ชูช่อแก้ว
 
1. Mr.Yu  Haifeng
2. นางสาวพิชญา  เชียงสุข
 
1081 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายจิรวัฒน์  พันธ์นุ่ม
2. นางสาวณัฐชิดาพร  วงษ์ธนธีรากุล
3. นายพงศ์ภัค  ยะโสธร
4. นายภานุรัตน์  กิจเกตุ
5. นางสาวสุภัทรา  ฮ้อฮวด
 
1. นางสาววิไลวรรณ  หลิว บิงฟาง
2. นางสาวกรรณิการ์  เก่งกล้า
 
1082 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 62.9 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกานดา  ยิ้มใหญ่
2. นางสาวญาณากร  ไชยรัตน์
3. นางสาวญาโณทัย  การะสุข
4. นายภาณุวัฒน์  แดนเมือง
5. นางสาวสุธีกานต์  ทั่งทอง
 
1. MissXin   Ying
2. นางสาววิชชุดา  ขำประถม
 
1083 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลลดา  บุญเทพ
2. นางสาวณัฐฐาพร  เฟื่องประดิษฐ์กุล
3. นางสาวธนัชพร  ปลอดโปร่ง
4. นายนิธิดนย์  ดวงเดช
5. นางสาววลีรัตน์  ลาภมูล
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
2. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
1084 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  มั่งมีสุข
2. นางสาวขวัญพิชชา  รักยงค์
3. นางสาวชนิสรา  สุขเอมโอฐ
4. นางสาวธนิษฐา  ลีโครต
5. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
 
1. นางกุนทินี  จำปาเรือง
2. MissHyerin  Kim
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิราภรณ์  แม้นเมฆ
2. นางสาวสุธินี  วงษ์อุบล
 
1. นางสาวกรกนก  สอนจันทร์
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวยุวธิดา  ภิญญธนาบัตร
2. นายศรัณยพงศ์  คมขำ
 
1. MissXin   Ying
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภัทรพล  บถญมา
2. นางสาวอภิชญา  พึ่งแพง
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีโหมด
2. นางสาวอสมาภรณ์  วิชัยดิษฐ
 
1. MissHyerin  Kim
 
1089 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
2. เด็กชายพัชรพล  ประมาโย
3. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยวงค์
4. นายวีรยุทธ  แสงนาค
5. เด็กชายสงกรานต์  ชูเนื่อง
6. เด็กชายสรศักดิ์  มะลิเลื้อย
7. เด็กชายสุทิวัส  ดีเด่น
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. นางพรรณี  เทพสูตร
3. นางสันติยา  เรืองเดช
 
1090 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  คำเวียง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์เทียน
3. เด็กชายณฤดล  ชัยเพชร
4. เด็กชายธัญญ์  สวัสดิไชย
5. เด็กชายธีรโชติ  เจือบุญ
6. เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์พันธุ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ  กันกลิ่น
8. เด็กชายวาณิชย์  ศรีไสว
 
1. นายธณัฐ  ยี่หร่า
2. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
 
1091 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณรักษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ใจดี
3. เด็กชายนรวิชญ์  รังสัย
4. เด็กชายพชรพล  ไม้เลื้อย
5. เด็กชายภาสกร  นีสันเทียะ
6. เด็กชายภูมิชนก  สังข์ประเสริฐ
7. เด็กชายวสุรัตน์  จันศิริ
8. เด็กชายอภิรัฐ  จำนงค์รัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
 
1092 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกุมภา  แก้วตาทิพย์
2. เด็กชายณัฐกานต์  แสงวิจิตร
3. เด็กชายปิยะพงษ์  จักรผัน
4. เด็กชายวรศร  ถาวร
5. เด็กชายศิริวัฒน์  หอมนวล
 
1. นายเสน่ห์  บุญชู
2. นายอนันต์  หลักแหลม
3. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
 
1093 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
2. นายธนภัทร  ทองสมนึก
3. นายประวันวิทย์  เรียนรู้
4. นายวรายุทธ  ศรีแจ้
5. นายศุภกิตติ์  หว่างจิตร
6. นายเนวิน  ดีฉ่ำ
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
3. นายวันชัย  เรืองเดช
 
1094 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายบริรักษ์  เรืองโรจน์
2. นางสาวศศิธร  อารมย์สว่าง
3. นายศุภณัฐ  ชมอินทร์
4. นางสาวสุพรรษา  พุ่มสวัสดิ์
5. นายอนัส  สนับแน่น
6. นางสาวอริสา  นาคสุก
 
1. นายนันทพัทธ์  ทองเสนา
2. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
 
1095 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกฤตติยาภรณ์  กิจจะปานนท์
2. นายณัฐพงษ์  ฉวีศักดิ์
3. นายณัฐวุฒ  ฉวีศักดิ์
4. นายพิษณุ  ทรัพย์มี
5. นางสาวลัดดาวัลย์  คุตพันธ์
6. นายศุภชัย  วงศ์ชัยยา
 
1. นายสุชา  ชื่นเพชร
2. นายจงรักษ์  วัตรสติ
3. นางสิรินาถ  ธารา
 
1096 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
2. เด็กหญิงณิชชา  อธิดมเสรณี
3. เด็กชายนราวิชญ์  คำสิงห์
4. เด็กชายร่มโพธิ์  สุภาพ
5. เด็กชายเตชสิทธิ์  สังข์เฉย
 
1. นางชนิดา  อิงคสุวรรณ
2. นางเยาวนารถ  พัฒเสมา
 
1097 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  อ่วมเนตร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีถม
3. เด็กหญิงชดาพร  ใจบุญ
4. เด็กหญิงศศิธร  ศรีถม
5. เด็กหญิงอรปรียา  รักมิตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
1098 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคงคาราม    
1099 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ทองมี
2. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
3. นางสาวภณิชชา  สมใจ
4. นายสามารถ  นาล้วน
5. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
1100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุพร  สีนวล
2. นางสาวชยุดา  สงวนทรัพย์
3. นางสาวนันทิชา  ม่วงแก้ว
4. นางสาวสิตานันท์  เกตุแก้ว
5. นางสาวอัจฉรา  มีเจริญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ
2. นางสาวชิดชนก  ทองใบ
 
1101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวกาญจนา  รอดสาย
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์คง
3. นางสาวปาริชาต  จันทวงษ์
4. นายพฤฒิพงศ์  กองอาษา
5. นางสาวอังสิยา  จินดานุช
 
1. นางละมัย  รูปน้อย
2. นางสาวจันทร์ผ่อง  สมุทรผ่อง
 
1102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวณัฐสุดา  ช่องลมกรด
2. นายนพณัฐ   สีแดง
3. นางสาวพรลภัส  วงศ์ทองดี
4. นางสาวศศิ  เฉ่งปี่
5. นายอานนท์  วิสุทธิวินิกานนท์
 
1. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวกัลญา  กรีธาธร
 
1103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  มลัยทอง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วัฒนยัง
3. เด็กหญิงศุจินธรา  ปาสานนท์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
2. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
1104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิติยา  ทองรุ่ง
2. เด็กหญิงศรัญญา  รอดจากทุกข์
3. เด็กหญิงศุทธินี  ช่อทิพฤกษ์
 
1. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
2. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
 
1105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต
3. เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง
 
1. นางศิกานต์  นาคจั่น
2. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง
 
1106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรุษเพชร
2. เด็กหญิงอาีรียา  ทองเหลือ
3. เด็กชายเจษฎา  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
1107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตากล้อง
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  เวชประสิทธิ์
3. เด็กชายพรชัย  เครือมาก
 
1. นางสาวธิติยา  สัญญขันธ์
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสำราญ
 
1108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณรัตน์  โนรี
2. เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมสุภา
3. เด็กหญิงสิรีธร  ขำวิไล
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
1109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายณัฐพนธ์  พันธ์สมิง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงทับ
 
1. นางสุรัตน์  งามศรีขำ
2. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
1110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  มีนาม
2. เด็กชายพีรดนย์  ขาวหนู
3. เด็กหญิงอนภิชฌา  ฉิมงาม
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
2. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
 
1111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  อ่วมอ้อ
2. เด็กหญิงพรญาณี  แก้วสี
3. เด็กหญิงอัญชัญ  โพธิ์ทอง
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
2. นางฐิติรัตน์  ขลิบสี
 
1112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  หรมาต
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มิ่งเเม้น
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  สังข์ชัย
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
2. นายวรุฒ  สมิง
 
1113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐสุดา  ปิ่นป้อม
2. เด็กหญิงอัญมณี  ทองอาบ
3. เด็กหญิงโสรญา  แก้วเนตร
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
1114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมกานต์  มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงศิรประภา  กลั่นยิ่ง
3. เด็กหญิงอินทิรา  จักรผัน
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
1115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวฐานิต  ปั้นแก้ว
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันเรืองเดช
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองมา
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
2. นางอรทัย  วันเต็ม
 
1116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นมาลี
2. เด็กหญิงมนัสชนก  สังขวร
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
1117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จงเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไพศาลสมุทร
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวจิตติมา  เสริมศรี
 
1118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  สระทองคำ
2. เด็กหญิงชุติมา  รัตนรัตน์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ภาสดา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลายสันทัด
2. นางสาวรังษิมา  สุริยารังสรรค์
 
1119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภิรมณ์รื่น
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  เทียมปาน
 
1. นางสุภาวดี  คีรีรัตน์
2. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
1120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ทองเรือง
2. เด็กหญิงพลอยดาว  อาตมนตรี
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พรรณรายน์
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
1121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิญญา  เรืองอร่าม
2. นายชานนท์  ลาภหลาย
3. นางสาวปาณิสรา  ช้างพลาย
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
2. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
 
1122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวฐิญาดา  ใกล้กลาง
2. นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
3. นางสาวสิรีธร  กาญจนพานิชย์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นายสายชล  บุญชัย
 
1123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลทิพย์  ขำมงคล
2. นางสาวกีรนันท์  นาคสุข
3. นางสาวสุพิชญา  จริตธรรม
 
1. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
2. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
 
1124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธีรศักดิ์  ไทยเดิม
2. นางสาวปัณธิมา  เอี่ยมสวัสดิ์
3. นางสาวอุมาพร  แก้วผลึก
 
1. นางสาวธิติยา  สัญญขันธ์
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสำราญ
 
1125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ปิยะวาส
2. นางสาวนนทณีย์  ดีเด่น
3. นางสาวเบญจรัตน์  ทองเกลา
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
1126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มีศรี
2. นางสาวสุปรีย์  ลาภา
3. นางสาวสุพัตรา  ศรภิรมย์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
1127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวนุชจรี  นิลดี
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทิมเมฆ
3. นายวันจักรี  ช่อละอองเพชร
 
1. นางธวัลรัตน์  ทองมี
2. นางวันเพ็ญ  ธามฐานัส
 
1128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  พันไทยสงค์
2. นายธนายุทธ  ปันแสน
3. นายวัชรพล  ไม้แก่น
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
1129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวกมลวรรณ  ทันยากร
2. นางสาวกมลวรรณ  ชันยกร
3. นายดิศรณ์  เอกวัตร
 
1. นางสุรัตน์  งามศรีขำ
2. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
1130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวชนิดา  วันจันทร์
2. นางสาววรากร  จับใจ
3. นางสาวอภิวรรณ  เรืองโชติ
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
1131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวณัฎฐธิดา  เจริญทรัพย์
2. นางสาวประวีณา  ปานเนียม
3. นางสาวภาวิณี  เลิศผสมสิทธิ์
 
1. นางสุภาวดี  คีรีรัตน์
2. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
1132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวศิรินยา  รอดสายแดง
2. นางสาวอนึงค์  ทองดี
3. นางสาวเตือนใจ  สุพร
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
1133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญดาว  แดงนาพันธุ์
2. นางสาวมัสลิน  กิตติโรจนพันธ์
3. นางสาววรรณา  เทียนงาม
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
1134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวพัชรี  สินเมือง
2. นางสาวมาริสา  เฉยราษฎร์
3. นางสาวรัฐวรรณ  ผวาผดุง
 
1. นางบรรจง  เนียมมูล
 
1135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกชกร  อนุชน้อย
2. นางสาวปนัดดา  พุ่มพฤกษ์
3. นางสาววรรณิศา  โมราศิลป์
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
1136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นางสาวชลฤดี  รูปิยะเวช
2. นายพิพัฒน์  ศรีม่วง
3. นางสาวสิริยากร  ศรีคงเจริญ
 
1. นางจำรัตร์  สุนทร
2. นางฐิติรัตน์  ขลิบสี
 
1137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทิตปกรณ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เผือกประคอง
3. เด็กหญิงอัมรา  พระเทพ
 
1. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
2. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
 
1138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อุดมสินธุ์
2. เด็กชายเพชรสรวิศ  แย่มถนอม
3. เด็กชายโยธิน  สินเธาว์
 
1. นางสาวนรมน  หอมกลบ
2. นางสาวสาวิตรี  พัศชะสีห์
 
1139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายวรชิต  คลทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา  เทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงโศรดา  วันบุตร
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
1140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวธัญญา  เต่าทอง
2. นางสาวนุตประวีณ์  ศักดิ์เสรี
3. นายสุขสรรค์  เลี่ยจี่
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
1141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาว.รัชฎาพร   มีสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์
3. นางสาวเนตรนภา   ยวงผึ้ง
 
1. นางสาวปาริสา  มาคล้าย
2. นางจงกล  เทพพานิช
 
1142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวดาราวดี  อยู่ยืด
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปรวีโรทัย
3. นางสาวอุษา  ตรียศ
 
1. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
2. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกัลยาณพรรณ  ศิลป์เมือง
2. นางสาวชนม์นิภา  นุชสวัสดิ์
3. นางสาวมนัสสิการ  ฟักเถื่อน
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
 
1144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เนาวรัตน์วัฒนา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รวินธนเศรษฐ์
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
1145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายคณิศร  สินเสริฐ
2. เด็กชายสุรชัย  เทศพุก
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
 
1146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อมรฤทธิ์
2. เด็กชายสุริยะ  น้อยคำ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
 
1147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายต้นฉัตร  อังกาบ
2. เด็กชายรชานนท์  บุญลบ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
1148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายตรีเพชร  ทับชม
2. นายธนากร  จันทร์เพชร
 
1. นางภาษิตา  พรมจันทร์
 
1149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา    
1150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พ่วงทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
2. นายเจษฎา  หลักซุม
 
1151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายสัชฌุกร  พุดกาด
2. เด็กชายอภินันท์  หรมน้อย
 
1. นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น
2. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
 
1152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพิทยุตม์  ลาภพล
2. เด็กหญิงลลิตา  ชาญทิพย์พงษ์
 
1. นางปัทมา  ศรีสุโร
2. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
 
1153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณตภณ  ภุมรา
2. เด็กหญิงเพชรกะรัต  คชพันธ์
 
1. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
2. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
 
1154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กชายณพัชรศักดิ์   ศรีใส
2. เด็กหญิงบุญลดา  คำโชติ
 
1. นายพงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์
 
1155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ถมยา
2. เด็กชายรัตนะ  คชกฤษ
 
1. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
2. นางสาวกรกนก  บัวศิริ
 
1156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  ยินดี
2. เด็กชายธนกฤต  กลิ่นจำเริญ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
1157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  คุ้มเมือง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บัวเชื่อม
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  จันทร์เหมือน
2. นางสาววันวิสา  พันธุ์แก้ว
 
1158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธีธัช  เกตุทอง
2. นายอธิบดี  หนักแน่น
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
1159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธนเดช  อุดมสินธ์
2. เด็กชายเหมันต์  อาจณรงค์กร
 
1. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
2. นางรัชนี  นาคสุข
 
1160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวมีนา  พงษ์ทวี ริชชี
2. นางสาวอภิรญาณ์  กาญจนเลิศพรทวี
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
1161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจักรเพชร  ปานหอม
2. นายสุธีร์  เฟื่องขจร
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
1162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายยุทธนา  อ่อนสุวรรณ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตรงกรณ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แม้นเมฆ
 
1163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายจารุภัทร   พิศาลธรรมกุล
2. นายธวัชชัย  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
2. นางธนภัทร  พึ่งเดช
 
1164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายพีรพัฒน์  สอาดเอี่ยม
2. นายอนุตร  บัวสุวรรณ์
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
1165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายนวมินทร์  สุวรรณพิมล
2. นางสาวอิศริยา  เทียนฤกษ์
 
1. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
1166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายการิน  พ่วงทอง
2. นายธนยศ  ศิรธรานนท์
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
1167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บริบรูณ์
2. เด็กชายรัตติพงษ์  ฉลองชาติ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
 
1168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนโสม
2. เด็กชายเจษฎา  พันธ์นาค
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
1169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปะทังวา
2. เด็กชายตุลย์  วรพุฒิ
 
1. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
1170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายฤทธิพร   สำราญราษฎร์
2. เด็กชายอรินทร์   สุดากิจจาทร
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นายกิตติวัฒน์   ปลื้มจิตร
 
1171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายนพนนท์  แสงขำ
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สีสว่าง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
1172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา    
1173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายวาทิต  บัวเทศ
2. นายเพชร  ม่วงเอก
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
1174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  อังศุพาณิชย์
2. นายณฐพงษ์  ยี่สาร
 
1. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
2. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
 
1175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นายวริศ  ขวัญดี
2. นายศิริวัฒน์  มงคล
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
 
1176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวฐานิดา  สำเนียง
2. นางสาวณิชฌาภัทร  จันทร์ศิริเกียรติ
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
1177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายธิติ  แก้วเจริญ
2. นายวีรยุทธ  สินสอน
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
 
1178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายสุทธิศักดิ์  พันธ์อ้น
2. นายอันดามัน  นิลนวล
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
1179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนภดล  จันทร์ประไพ
2. นางสาวสุภัชชา  จันทร
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
1180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายชัชพงษ์  กรรณเทพ
2. เด็กหญิงสมัชญา  ไทยเจียมอารีย์
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวชินตา  จับจัด
 
1181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงศตพร  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภโชค  ตูวิเชียร
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นางวีณา  พลเธียร
 
1182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพิทวัศ  ลิ้มรุ่งเรือง
2. เด็กชายวาทิน  ปรีดาปราโมทย์
 
1. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
2. นางสาววรรณิศา  นวะอภิศักดิ์
 
1183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงนาตาชา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงสวนีย์  ทองสุข
 
1. นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น
2. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
 
1184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญเสนันท์
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่โง้ว
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เขียดทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
 
1185 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายธนัช  เขียวอ่อน
2. เด็กชายศุภกิจ  ทับจิต
 
1. นางสิรีนาถ  วันนา
 
1186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงวรรษมน  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  ฉิมฉลอง
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
 
1187 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายถิรเดช  วิพัชรครุฑ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อุบลวงศ์
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
2. นางสาววนิดา  จรรยางาม
 
1188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยานันท์   ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงโชติกา  นีสันเทียะ
 
1. นายพงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์
 
1189 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวนวภรณ์  หลำเคลา
2. นางสาววาสินี  อินทสมมติ
 
1. นางภาษิตา  พรมจันทร์
 
1190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 1. นางสาวพิมพิศา  สมสุข
2. นางสาวอินทิรา  สดคมขำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุขทวี
2. นางอรสา  โสตะทวิ
 
1191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวนัชพร  ชาญใช้จักร
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  โพธิ์พ่วง
 
1. นางสาวอรุณ  จั่นเพชร
2. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
 
1192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  สุขปลั่ง
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทองหลอม
 
1. นายประสงค์  บุญมาก
2. นางสาววันวิสา  พันธุ์แก้ว
 
1193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธนพล  ใบสิริ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มศิริ
 
1. นางภคพร  บุตรเนียม
 
1194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายนันทยศ  พรมอัตร์
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
2. นางสาวจุฑามาส  พุ่มสวัสดิ์
 
1195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภาคิน  กินรี
2. เด็กชายเอกชัย  อุธิโย
 
1. นายสุธมนต์  อำพนธนวัชร์
 
1196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หริ่ง
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ม่วงคำ
 
1. นายวันฉัตร  เทียมเดช
 
1197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กชายวรัญญู  กลิ่นหอม
2. เด็กชายหัตถกาญจน์  จันทร์ฉวี
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
1198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงดุจเดือน  เทพา
2. เด็กชายพีรพาส  อินพรม
 
1. นายเลอศักดิ์  ศุภมาตรา
2. นางสาวกัญวรัท  เฮงชัยโย
 
1199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์   กรมวงศ์
2. เด็กชายดิลก  แสงดี
 
1. นายไฉน  ไชยนา
2. นายทัศธรณ์  ทองชุมนุม
 
1200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปุณญวิช  วัดน้อย
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
 
1201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงธิตยา  สุวรรณโน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เลียบชาย
 
1. นางสาวจริยา  จันทร์กระจ่าง
2. นายพิเชษฐ์  หนุนเกื้อกูล
 
1202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายภัคธร  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กชายมนัส  จันทร์สุข
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
1203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลนรินทร์  พันธ์นาค
2. นางสาวศนิกานต์  อัจฉรารุจิ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
1204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนกชนม์  คงกล่อม
2. เด็กชายพลกฤต  เอกนก
 
1. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
2. นายเจษฎา  หลักซุม
 
1205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กชายตะวันสยาม   ปิยะประทานโชค
2. เด็กชายนิติธร   พิบูลย์
 
1. นายพงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์
 
1206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายพงศธร  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายอนุภาพ  แสงสุขศรี
 
1. นางสาวกัญวรัท  เฮงชัยโย
2. นายเลอศักดิ์  ศุภมาตรา
 
1207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กลั่นยิ่ง
2. เด็กชายสรณ์สิริ  กลั่นยิ่ง
 
1. นางสาวจุฑามาส  พุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ภิญโญ
 
1208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทวีสุข
2. เด็กชายธนโชติ  วิชาจารย์
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
1209 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ฤทธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายโยธิน  พันธนะบูรณ์
 
1. นางสิรีนาถ  วันนา
 
1210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธีรชาติ  เสรีวัฒน์
2. เด็กชายรชานนท์  สวนมา
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นายกิตติวัฒน์   ปลื้มจิตร
 
1211 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงวรินทร  แก้วปรีดาเชษฐ
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นางวีณา  พลเธียร
 
1212 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  อยู่เสือ
2. เด็กชายอลงกรณ์  กรประเสริฐ
 
1. นางภคพร  บุตรเนียม
 
1213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงพณัชกร  เจียมตน
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  สุกทน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  จันทร์เหมือน
2. นางสาววันวิสา  พันธุ์แก้ว
 
1214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปิยะพล  พวงบุบผา
2. นายรชต  เลียบดี
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
1215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายจิรายุ  พิศล้ำ
2. นายณัฐวุฒิ  เติมศรี
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
 
1216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายกฤติน  วิกัยวราภรณ์
2. นางสาวจันทกานต์  วังจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นางวีณา  พลเธียร
 
1217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  แก้วสุข
2. นางสาวหทัยชนก  หว่านผล
 
1. นายมนูญ  แฉ่งฉายา
2. นางสาวพิสมัย  บัวราษฎร์
 
1218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พุฒเทศ
2. นายพรภาวิทย์  กรีดกราย
 
1. นางสาวณัฐชยา  จันทร์ประคอง
2. นางสาวกัลยารัตน์  เดชสุวรรณ
 
1219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายสุริยา  คุณตา
2. นายอติรุจ  เนียมศรี
 
1. นางสาวจริยา  จันทร์กระจ่าง
2. นางสาวิตรี  โกยสุขโข
 
1220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชุติมา  นกแก้ว
2. นางสาวธนิษฐา  สุชาติ
 
1. นางสิรีนาถ  วันนา
 
1221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  พิริยะศุภกิจ
2. นายอดิพงศ์  ทรงทิพย์
 
1. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
2. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
1222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณัฐฐาพร  ขำพวง
2. นางสาวรจนา  ขาวเทศ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
 
1223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกนกพล  สวัสดี
2. นายจารุพงศ์  ทองแท่ง
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาววรกมล  ประชาญสิทธิ์
 
1224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายคัคเนศ  สุทธิรัตน์
2. นายณลงกรณ์  บุญเจริญ
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
1225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวนภาพร  เอกลักษณ์บุรุษ
2. นางสาวอภิญญา  ศรีทา
 
1. นางสาวกัญวรัท  เฮงชัยโย
2. นายเลอศักดิ์  ศุภมาตรา
 
1226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นางสาวนาวิกา  ระดอก
2. นางสาวศศิธร  สายกำพร้า
 
1. นางภคพร  บุตรเนียม
 
1227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวญาดา  คุ้มภัยเพื่อน
2. นางสาวศิริวิมล  วัดวิเศษ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
1228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายนวปฎล  จันทร์เพ็ง
2. นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
1229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายวัณณะ  วรรณศิลป์
2. นายวิชญะ  วิสภักดิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
1230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายร่มพฤกษ์  วารินศิริรักษ์
2. นายไววิทย์  ภูขามคม
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
1231 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กาญจนเกตุ
2. นายรัชชานนท์  ครื้นจิตต์
3. นางสาวเบญญาภา  สุทธดิส
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
1232 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปลอด
2. เด็กชายนพพงษ์  เชยชื่น
3. เด็กหญิงสายฝน  ทองอ่อน
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวชินตา  จับจัด
 
1233 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกันต์ธร  พฤกษาชีวะ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ทองคำ
3. เด็กชายภัทรพนธ์  พราหมณ์ฤกษ์
 
1. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
1234 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกีรติ  จักษุดุลย์
2. นายญาณภัทร  พัฒพงษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ขาวสว่าง
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
1235 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวนัยนา  ยินดี
2. นางสาวศศินา  เกตุสุริโย
3. นายศักดา  มั่นคง
 
1. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
1236 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณัฐชย์วรดา  ฐิติรัตนานนท์
2. นายภัทรภณ  พรสมบูรณ์ศิริ
3. นางสาวสรัลรัตน์  รุ่งโรจน์
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
1237 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวจรรยพร  คำภีร์
2. นายสรรเพชญ  เทพรักษา
3. นางสาวสิรภัทร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวชินตา  จับจัด
 
1238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวตีรณา  เพียรศรีวัชรา
2. นายอภิสิทธิ์  ปานพันธ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
2. นายอภิสิทธิ์  อุไรวาท
 
1239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐชนน  พหุพันธ์
2. นายธนกร  มหาทำนุโชค
 
1. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
2. นางสาววรรณิศา  นวะอภิศักดิ์
 
1240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปัณณธร  บุตรสิงห์
2. นายวิวัชร์  บุญอนันต์
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
1241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  แย้มน้อย
2. นางสาวศิริพิมพ์  เอี่ยมสะอิ้ง
 
1. นายกีรติ  จันทร์บรรจง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
1242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจักรพงศ์  วังเย็น
2. นางสาวจุฑารัตน์  พลประทีป
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
1243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นายจักรกฤษณ์  สอนสนิท
2. นายวรวิช  ประสิทธิแพทย์
 
1. นายพงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์
 
1244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวช่อผกา  นวลใยสีทอง
2. นางสาวนริศา  ศรีสัมฤทธิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
1245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายกวินภพ  อู่เงิน
2. นายจิรเมธ  คุ้มภัย
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เขียดทอง
2. นางสาวิอมรรัตน์  คันชั่ง
 
1246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวนิศาชล  ยวงผึ้ง
2. นายพชร  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
2. นายอนันต์  หลักแหลม
 
1247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายพงศกร  ยิ้มชื่น
2. นางสาววิภาดา  นุชน้อย
 
1. นางภาษิตา  พรมจันทร์
 
1248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายกรินทร์  ธูปหอม
2. นายณัฐวุฒิ  นาคะเวช
 
1. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
2. นางสาวรัมณียา  จงอนุรักษ์
 
1249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวฉัตธิกา  แซ้ลิ้ม
2. นายนัฐธชาติ  เกิดผล
 
1. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
2. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
1250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายมาวิน  หลิมสกุล
2. นางสาววนิดา  คงทวี
 
1. นายเลอศักดิ์  ศุภมาตรา
2. นางสาวกัญวรัท  เฮงชัยโย
 
1251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. นายศักดฺิ์สิทธิ์  แสนสุข
2. นางสาวเรนุกา  หวังขาว
 
1. นายดิเรก  หัสนีย์
2. นางรุ่งทิวา  แก้วพิศดาร
 
1252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนะสิทธิ์   ผ่องใส
2. นายอนุสรณ์  พูลศรี
 
1. นายกิตติวัฒน์   ปลื้มจิตร
2. นางรัชนี  นาคสุข
 
1253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวมานิดา  เจ๊ะวัง
2. นายศราวุธ  นาคชูวงค์
 
1. นายพิพัฒน์  นาคชูวงค์
2. นางสาวกัลยา  แอสะมะเอ็ม
 
1254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายกิตติกร  สังขทรัพย์
2. นายธนากร  แย้มศรี
 
1. นางภคพร  บุตรเนียม
 
1255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายสหรัฐ  สมุทรผ่อง
2. นางสาวหฤทัยวลี  ศรีหัวโทน
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นางวีณา  พลเธียร
 
1256 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กชายสรวุฒิ  กล่อมอำภา
3. เด็กชายเดชบดินทร์  นฤภัย
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
1257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐสิทธิ์  ทรัพย์เพิ่ม
2. นายรามาบดี  ดำรงเกียรติ
3. นายสิริกร  วาสกุล
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
1258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐธัญ  อุ้มนุช
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วปาน
3. เด็กชายหิรันทร์  โตทัพ
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
 
1259 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศกร  สมอไทย
2. นายศุภฤกษ์  เริงมงคล
3. นายเจษฎา  น่วมประวัติ
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
1260 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายธาดา  คล้ายคลัง
2. นายธีรภัทร  ประกอบแสง
3. นายธีรภัทร์  ทองทา
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
1261 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กชายสรรเพ็ชญ  เรืองขจร
2. เด็กชายอภินันต์   เติมยศ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เรียนรู้
 
1. นางสาวพิสมัย  บัวราษฎร์
 
1262 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสกนเกียรติ  อินทะชัย
2. เด็กชายอรุชา   จันทร์ลาด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาววราพร  เกิดกิ่ง
 
1263 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกชพร  สอาดดี
2. เด็กหญิงศิรินธร  เจริญพักตร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงทอง
 
1. นางสาวจำเริญ  กลิ่นเชย
2. นางสาวณิชารีย์  กลิ่นอุบล
 
1264 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายทัพวิเชษฐ์  ปิ่นมุโต
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คงจุติ
 
1. นายขวัญชัย  ชอบงาม
 
1265 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายคเชนทร์  ชูชาติ
2. เด็กชายสันติภาพ  บุญช่วย
3. เด็กชายอนิวัฒน์  สุกการะ
 
1. นางสาวิตรี  โกยสุขโข
2. นางสาวนิสาชล  เพ็ชรน้อย
 
1266 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กชายวิริยะ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงอังษณา  เขียวดอนไพร
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  สอาดเอี่ยม
 
1. นายขนบ  เทพธรรม
 
1267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดีสุ่น
2. เด็กหญิงมาริสา  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นางสยมพร  หาญราษฎร์
2. นางจรัสศรี  ตาลลักษณ์
 
1268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกียรติ  นวลมาถต์
2. นายศักรินทร์  ดังแสง
3. นายศุภกร  วิพัชครุฑ
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
 
1269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายดุสิต  วังคีรี
2. นายธวัชชัย  หร่ายมณี
3. นายปฐวิกานต์  พูนนุช
 
1. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
1270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายอนุชิต  เสาหงษ์
2. นายอนุวัต  บุญสร้าง
3. นายอาทิตย์  โสภาค
 
1. นายขวัญชัย  ชอบงาม
 
1271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นายธวัช  ปรางค์ภูผา
2. นางสาวหยาดพิรุณ  คุ้มศิริ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พ่วงความสุข
 
1. นางสาวพิสมัย  บัวราษฎร์
 
1272 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายจิรายุส  เกษลาม
2. นายวรรณชัย  บุญรอด
3. นายวุฒิพร  มิ่งแม้น
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
 
1273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายธนิสร  จันทร์ดอนไพร
2. นายสุรชัย  ประดับศรี
3. นายสุวัฒน์  สายสร้อย
 
1. นายไพฑูรย์  ฤทธิ์อ่อน
 
1274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณีรนุช  จั่นทอง
2. นางสาวธารินี  เหลืองเจื้อย
3. นายภานุพงษ์  บัวโรย
 
1. นางสยมพร  หาญราษฎร์
2. นางสาวทัศนียา   อ่วมเมือง
 
1275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวมัณฑนา  บุญเจือ
2. นางสาวลัคนาวัณย์  ธูปทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  ชะเอม
 
1. นางจิตติมา  ทิมศรี
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
1276 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ปั้นร้าย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตราทอง
3. นางสาวสโรชา  เทือกท้าว
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
1277 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพณารี  รัดยิ่ง
2. นายภานุวัฒ์  สุจดี
3. นางสาวสายพิรุณ  รัดยิ่ง
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
1278 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นายพิสุทธิ์  ม่วงอุมิงค์
2. นายยุทธภูมิ  นาคอนุเคราะห์
3. นายวิศรุต  จุลธีระ
 
1. นางสาวกัลยา  แอสะมะเอ็ม
2. นางสาวศิระประภา  มีชัย
 
1279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ชูศรี
2. เด็กหญิงนันท์กมล  ภู่ระย้า
3. เด็กหญิงนิรชา  นาสงวน
4. เด็กหญิงปาริสุดา  กงแก้ว
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คัตตะโร
 
1. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
2. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
 
1280 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ก่ำ
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  น้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  ธูปทอง
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  ป้อมสิงห์
5. เด็กหญิงศศิธร  กล่อมอินทร์
6. เด็กหญิงสุภัตรา  สรรพประเสริฐ
 
1. นางลาวัลย์  ปลื้มใจ
2. นายวิทยา  ปลื้มใจ
 
1281 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูศรี
2. นางสาวนภัสวรรณ  กลัดเข็มทอง
3. นางสาวปรียานุช  พลับพูล
4. นางสาวปิยพร  ชมชี
5. นางสาวปิยวรรณ  นาคทิพย์วรรณ
6. นางสาวอัญมณี  ชูศรี
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
1282 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  อนันต์ชัยลิขิต
2. เด็กหญิงฟาริดา  ใจคน
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษาดี
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
1283 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์เขียว
2. เด็กหญิงสโรชา  สุขมาก
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  เรืองอร่าม
 
1. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
1284 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายชนิสร  หอมหวล
2. เด็กหญิงพัชรี  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  น้อยแสง
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวสมร  มะเดื่อ
 
1285 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงพิตตินันท์  พลายแดง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทียนภู่
3. เด็กหญิงอำไพ  อุุ่นจิต
 
1. นายชูเกียรติ  เกษดี
2. นางบุญพา  เกษดี
 
1286 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  นุ่มน้อย
2. เด็กชายธีรภัทร  ร่วมบุญ
3. เด็กหญิงปูลิดา  พวงทอง
 
1. นายสนั่น  แจ่มแจ้ง
2. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
1287 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวนงนุช  รุ่มรวย
2. นางสาวมิลาวัลย์  เจี้ยมดี
3. นางสาวเอมวิกา  ผาดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
1288 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  สายเย็น
2. นางสาวปราณี  ประดิษฐ์ผล
3. นางสาววีณา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางรัชนู  ศันเสนียกุล
2. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
1289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายการุณ  ทองเกาะ
2. นายภาคภูมิ  เรืองรูป
3. นายวัชรินทร์  ม่วงทอง
 
1. นางบุญพา  เกษดี
2. นายชูเกียรติ  เกษดี
 
1290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ฉายาสกุลศิลป์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาวธารวิมล  เขื่อนทองแถว
 
1. นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
1291 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกรรณิการ์  บุรีวชิระ
2. นางสาววิจิตรา  นาโพธิ์
3. นายอนุรักษ์  เผ่าพงศ์
 
1. นายสนั่น  แจ่มแจ้ง
2. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
1292 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.64 ทอง 4 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวจรรจิรา  โต๊ะเนาะ
2. นางสาวสุกัญญา  แช่มมาก
3. นางสาวอารยา  จีนโห้
 
1. นางสาวกัลยา  แอสะมะเอ็ม
2. นายจรัส  ตั้งโซ๊ะ
 
1293 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีรนันท์  นาคสุข
2. เด็กหญิงวีรกานต์  รวยเงิน
3. เด็กชายสุทธิพร  สุสุทธิ
 
1. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
2. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
 
1294 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  แก้วสีเหลือง
2. นายปริญญา  พิจารณ์
3. เด็กชายภานุเดช  กล่อมอำภา
 
1. นางประดับศรี  สกิดใจ
2. นางบุษยา  บุญนิยม
 
1295 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  เชื้อกรด
2. เด็กชายศุภโชค  คำน่วม
3. เด็กชายสหรัฐ  มิ่งแม้น
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวระยอง  เมฆา
 
1296 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงรักษ์มณี  พิบุูลพูนทวีสุข
2. เด็กหญิงแพรวา  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงโชคดี  ขำเขียว
 
1. นางสาวพิสมัย  บัวราษฎร์
 
1297 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมถวิล
2. นายอำนาจ  จันทร์เจริญ
3. เด็กชายไพรโรจน์  ประจำเมือง
 
1. นายนิรชัย  ขวัญเมือง
 
1298 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายธรรมรงค์  ทองคำ
2. นายบัณฑิต  น้อยสำราญ
3. นางสาวรัตกมล  สงวนทรัพย์
 
1. นายณรงค์ชัย  มากบำรุงจิต
2. นายศราวุฒิ  ดำขำ
 
1299 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนาสุนทรกุล
2. เด็กชายธนศักดิ์  ชูชื่น
3. เด็กหญิงพนิลดา  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นางอรทัย  สันหวัง
2. นายนาวี  เตียววนากูล
 
1300 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทองมา
2. เด็กชายพลกฤต  ศรีนาโค
3. เด็กชายรัชชานนท์  ม่วงสุน
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
2. นายเสน่ห์  บุญชู
 
1301 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมละออง
2. นายสุปกาณฑ์  นัครา
3. นายเสฏฐวุฒิ  อ่อนศรี
 
1. นางขวัญเรือน  เกศเทศ
2. นางสาวฐิติพร  กิจเจริญ
 
1302 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  มุ่งมี
2. เด็กชายสุประดิษฐ์  สุนทรมณี
3. เด็กชายอุทยาน  แดนจันทึก
 
1. นางสาวิตรี  โกยสุขโข
2. นางสาวนิสาชล  เพ็ชรน้อย
 
1303 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คงน้อย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วันจรูญ
 
1. นางรัตรดา  แก้วเกิด
 
1304 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  จรรยางาม
2. เด็กชายธีรนพ  ภู่แสง
3. เด็กชายวัฒนา  ขันทอง
 
1. นางสาวจำเริญ  กลิ่นเชย
2. นางสาวณิชารีย์  กลิ่นอุบล
 
1305 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
2. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
 
1306 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชัญญานุช  โสภาอินทร์
2. นางสาววรนรรญ  ดาราศรี
3. นางสาวศศิกานต์  ปวงแก้ว
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
1307 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นายวีรยุทธ  นามเที่ยง
2. นายสหรัฐ  ลีลาจิตต์เจริญ
3. นายสุกฤษฏิ์  ใจดี
 
1. นางสาวพิสมัย  บัวราษฎร์
 
1308 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวญาณินท์  แก้วเก่า
2. นางสาวธันยพร  แก้วเก่า
3. นางสาวอาภาพร  มาหนูพันธ์
 
1. นายเจนจบ  นพคุณ
2. นางยุพดี  กลิ่นอุบล
 
1309 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวศิริกาญจน์  กาญจนวาส
2. นางสาวสุชาวดี  มะลิเลื้อย
3. นางสาวสุนิสา  โรงแสง
 
1. นางขวัญเรือน  เกศเทศ
2. นางสาววราภรณ์  ยุบลพันธ์
 
1310 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวนภาพร  ปัญญาหาญ
2. นางสาวสนตรา  จันทร์อุปถัมภ์
3. นางสาวสุธารัตน์  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางสาวิตรี  โกยสุขโข
 
1311 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวยุพิน  ทองอินทร์
2. นางสาวรพีภรณ์  พิรมย์นาค
3. นางสาวเกสรา  มีชูโภชน์
 
1. นายนิรชัย  ขวัญเมือง
2. นายภัทรา  นาคสิงห์
 
1312 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงสุวกานต์  เกิดเหมาะ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  สาตรา
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
1313 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงสุทิศา  อนุเผ่า
2. เด็กหญิงสุวัจนี  ชูติรัมย์
3. เด็กหญิงอารยา  เฉยฉิน
 
1. นางพะเยา  นาสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  กล่ำทอง
 
1314 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ทัศทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  นาถสำโรง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไวเรียบ
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
 
1315 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  เพชรชำนาญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับทิมแดง
3. เด็กหญิงศศิธร  พลับงาม
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
1316 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิชาภา  ลี้สกุล
2. เด็กหญิงศมิษฐา  วังทอง
3. เด็กหญิงเปรมศิกาญจ์  ซื่อตรง
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
 
1317 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  บัวศิริ
3. เด็กหญิงสรัลพร  บุตรไชย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
2. นางวาสนา   อ่วมจันทร์
 
1318 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวผกาทิพย์  พันธ์ซ้อน
2. นางสาวพนิตนันท์  ศรีสุขแก้ว
3. นางสาวพรพิมล  ทรงพล
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร
 
1319 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเพชร
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเปี่ยม
3. นางสาวสุทธิดา  พูลนิน
 
1. นางบุษยมาส  พื้นผา
2. นายนิคม  พื้นผา
 
1320 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์   ถมยา
2. นางสาวปรารถนา   วงษ์อำไพ
3. นางสาวศศิธร   โสมจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
2. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
 
1321 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวบุญฐิดา  พิมพามา
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุขตรี
3. นางสาวศศิภา  ประทีปพิชัย
 
1. นางศรัญญา  เดชมาก
2. นางบุญประครอง  บุญรอดน้อย
 
1322 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 1. นางสาววันวิสา  เขียวขำ
2. นายศรายุทธ  คำสีสุข
3. นางสาวศิรภัสสร  สำราญอยู่
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุขทวี
2. นางอรสา  โสตะทวิ
 
1323 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวณัฐฐภรณ์  ศิรินันท์
2. นางสาวอรนุช  สิงห์พรม
3. นางสาวแพรพลอย  ทองจีน
 
1. นางสิรีนาถ  วันนา
2. นางจิตติมา  ทิมศรี
 
1324 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เม่นหรุ่ม
2. เด็กชายธนพรรชน์  บรรจงราชเสนา
3. เด็กชายธนโชติ  พันธ์มวงศ์
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
 
1325 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  ทับสีนวล
2. เด็กหญิงศิรินภา  หุ่นกรีด
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองรักษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นางชนันท์นุช  อุ้ยนอง
 
1326 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภคนันท์  วุฒิปัญญารัตนกุล
2. เด็กหญิงวรวีร์  เทศรำลึก
3. เด็กหญิงเตือนกมล  ตันติรักษ์
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
2. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
 
1327 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกอร์ปกุล  ศรียศ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตามใจเพื่อน
3. เด็กหญิงรัญชิดา  จงอรุณงามแสง
 
1. นางธิติมา  อยู่สุข
 
1328 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ
2. เด็กหญิงธนพร  ปอมสถิตย์
3. เด็กชายศรัณยู  แก้วศรี
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
 
1329 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  อนุเผ่า
2. เด็กหญิงนรากร  สีเชียงพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อนุเผ่า
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  แย้มยืนยงค์
2. นางสาวสัตติยา  แสงเดือน
 
1330 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กหญิงชญานิศ  โต๊ะเนาะ
2. เด็กหญิงนัฏเซีย  จันทร์ปลอด
3. เด็กหญิงนูรอัยนี  ภูผา
 
1. นางสาวกัลยา  แอสะมะเอ็ม
2. นางสาวศิระประภา  มีชัย
 
1331 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายณัชพล  มีสมบัติ
2. นายนายวีรัภัทร  รอดสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สงคราม
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นายวรุณ  อิ่มใจ
 
1332 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขตรี
2. นางสาวพัณณิตา  ขำสี
3. นางสาวพิมพ์สุภา  เมฆาลัย
 
1. นางสาวสุกัลยา  บุญประเสริฐ
2. นางบุญประครอง  บุญรอดน้อย
 
1333 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณัฐชนนท์  ชุติกฤติกรสกุล
2. นายนิธิ  จงจีรานนท์
3. นางสาวสุภาวดี  มะหนาวหวาน
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
 
1334 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นางสาวทัศนียา  พวงมณี
2. นางสาวฟาติน  ภู่เงิน
3. นางสาวรัฐฐา  สุขเกษม
 
1. นางสาวกัลยา  แอสะมะเอ็ม
2. นางสาวศิระประภา  มีชัย
 
1335 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิศพัชร์  นิติกรวรากุล
2. เด็กหญิงสิรีธร  แสงสุระธรรม
3. เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
2. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
 
1336 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐษากรณ์  หอศิวาลัย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชุติวัฒนกุล
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
 
1337 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐศิกา  พรมมา
2. เด็กหญิงปณิสรา  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงวาริสา   โปศิริ
 
1. นางสุรัตน์  งามศรีขำ
2. นางบุษยมาส  พื้นผา
 
1338 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองอ่อน
2. นายวารุต  เจริญแพ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชนากุล
 
1. นางจริยา  วงศ์เทียมจันทร์
 
1339 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาววรรณวิสา  เพ็งจันทร์ดี
2. นางสาวสายชล  นิลนิตย์
3. นางสาวสิริวรรณ  เฉลิมสมัย
 
1. นางสาวกัณฐิมา  ส่งแสง
 
1340 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงชญาดา  ดวงภุมเมศ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ท้วมทรัพย์
3. เด็กหญิงบุษยา  เกุตพุฒ
 
1. นางวริศรา  สิทธิชัย
 
1341 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  พลอยงาม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์มาเกษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สวนแก้ว
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
2. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
 
1342 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
2. นายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
3. นางสาวหัชชนก  ผลรอด
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
1343 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายนิติพนธ์  จำลองราช
2. นางสาวสุนิสา  แสนสวัสดิ์
3. นางสาวเกศรินทร์  หลวงสุนทร
 
1. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
1344 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพุทธชาด  ดอกใบ
2. นางสาววราภร  เพชรสอาด
3. นางสาวอาทิตติยา  มูลชาติ
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นางสาวอรุณาภรณ์  สุขนาน
 
1345 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายจีรวัจน์  เด่นดวง
2. นางสาวเกวลิน  มงกุฎทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  มงกุฎทอง
 
1. นางสาวธิติยา  กล่ำทอง
2. นางสาวสัตติยา  แสงเดือน
 
1346 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกรชนก  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวนุชจรี  เขียวคลี่
3. นางสาวพนิตา  วงศ์พราหมณ์
 
1. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
2. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
 
1347 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  เฟื่องรอด
2. นางสาวปัตติยา  นะคำศรี
3. นายวิชาญ  นวลจันทร์
 
1. นางศิริพร  เกิดโชติ
 
1348 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารััตน์  ชมภู
2. นางสาววรรณิศา  หมื่นเดช
3. นางสาวอทิตยา  ไพรพนัด
 
1. นายยุทธภูมิ  ประทุมเทือง
 
1349 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรธิรา  ปานณรงค์
2. เด็กหญิงวนัชพร  สกุลปภาพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  อิ่มชื่น
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นพราหมณ์
2. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
 
1350 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงประไพ
3. เด็กหญิงเมษิณี  วัชพิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
1351 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองลอย
3. เด็กหญิงภาพิมล  พึ่งแดง
 
1. นางสาวปรีชญา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวนิรมล  เพิ่มพูล
 
1352 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  รูปทอง
2. เด็กชายตะวัน  เกิดเกษม
3. เด็กหญิงสิริยากร  อ่วมเมือง
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
1353 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนงนภัส  จิตรเจือ
2. เด็กชายบูรพา  รอดสาย
3. เด็กชายวราวุฒิ  ประดิษฐ์ผล
 
1. นางรัชเกล้า  เปรมกมล
 
1354 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวรัตนา  เพชรขาว
2. นางสาววสิกมล  ทองมาก
3. นางสาวอารดา  ทองมาก
 
1. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
2. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
 
1355 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฎฐ์ษพร  ดีเหลือ
2. นางสาววิไลวรรณ  เอี่ยวดอนข่อย
3. นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
1356 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  พรมาก
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
1357 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายปรพัฒร  ชลภาพ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
1358 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยพล  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
1359 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายศุภโชค  สุขเกษม
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
1360 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  กลิ่นสว่าง
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
 
1361 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิมวงศ์  คล้ายคลึง
 
1. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
1362 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
1363 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธรรมนิตย์  แครจี
2. เด็กชายวันชนะ  อิ่มโสภา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แดงน้อย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
2. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี
 
1364 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงทยิดา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิดา  ผลิผล
3. เด็กหญิงลลิตา  คงคาเพชร
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวอิศราพร  ขันตี
 
1365 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ทองสุข
2. เด็กหญิงพรทิพา  ขำสี
3. เด็กหญิงพรนภา  เพชรทอง
 
1. นางประทุม  รัตนเศียร
2. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ
 
1366 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  งามขำ
2. เด็กชายปีเตอร์  รุ่งรส
3. เด็กชายพุฒิเมธ   ถมยา
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แม้นเมฆ
 
1367 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นนิรัญ
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์คง
3. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญคล้อย
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
1368 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายชลสมุทร  สวัสดี
2. นายศาณิต  ทิมสำราญ
3. นายอาทิตย์  ยาวิชัยแก้ว
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
1369 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นสะอาด
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
1370 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  พวงลออ
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
1371 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายจักรี  นามหมั่น
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
1372 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  สังข์เศรษฐี
 
1. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
1373 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายสหรัฐ  ดำขำ
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
1374 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายนฤเบศร์  สังข์นิ่ม
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
1375 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กลัดสมบูรณ์
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
1376 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายณัฐยศ  จันทร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  แม้นเมฆ
 
1377 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธีรเดช  ภู่เงิน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
1378 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
1379 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ   ศิริพาสาร
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
1380 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำพุ  กงพาล
 
1. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ
 
1381 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ราชัย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
1382 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายยศพร  เต็มนุช
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
1383 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดมอำนวย
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
1384 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายปีเตอร์  รุ่งรส
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
 
1385 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
1386 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาววรนิษฐา  ทองกลึง
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้่ว
 
1387 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  ย้อมสี
2. เด็กชายปิยะราช  อุ่นโรจน์
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
2. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
1388 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายพีระพัฒน์  ครึกครื้น
2. นายภาสกร  อินชื่นใจ
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวนันทิตา  โคทอง
 
1389 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายภูมรินทร์  สมแพร
2. เด็กชายสุทธิพร  วาระสิทธิ์
 
1. นางปัตทมา  วรนาม
2. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ
 
1390 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  พันแตง
2. เด็กชายธนกร  ใจบุญ
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
2. นางสาวจริยา  ปันโป่ง
 
1391 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนวัตกร  แม้นน้อย
2. เด็กชายสรรเพชร  กลิ่นนิรัญ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
2. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
1392 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  แก้วลำลึก
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ชาญชาครสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
2. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง