งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุธารัตน์    จันทร์อุปถัมภ์
2. นางสาวสนตรา    จันทร์อุปถัมภ์
3. นางสาวนภาพร    ปัญญาหาญ
1. นางสาวิตรี    โกยสุขโข
2 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสหรัฐ    ลีลาจิตต์เจริญ
2. นายวีรยุทธ    นามเที่ยง
3. นายสุกฤษฏิ์    ใจดี
1. นางสาวพิสมัย    บัวราษฎร์
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวมณีรัตน์    น้อยภาษี
2. นางสาวลมมณี    อังกินันทน์
3. นางสาวปริยากร    ทิพชัย
1. นางสาวจุฑามาส    บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์    รอดลอย
4 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอาภาพร    มาหนูพันธ์
2. นางสาวญาณินท์    แก้วเก่า
3. นางสาวธันยพร    แก้วเก่า
1. นางยุพดี    กลิ่นอุบล
2. นายเจนจบ    นพคุณ
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวรพีภรณ์    พิรมย์นาค
2. นางสาวยุพิน    ทองอินทร์
3. นางสาวเกสรา    มีชูโภชน์
1. นายนิรชัย    ขวัญเมือง
2. นายภัทรา    นาคสิงห์
6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววรนรรญ    ดาราศรี
2. นางสาวศศิกานต์    ปวงแก้ว
3. นางสาวชัญญานุช    โสภาอินทร์
1. นางบุษยา    บุญนิยม
2. นางประดับศรี    สกิดใจ
7 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศิริกาญจน์    กาญจนวาส
2. นางสาวสุนิสา    โรงแสง
3. นางสาวสุชาวดี    มะลิเลื้อย
1. นางขวัญเรือน    เกศเทศ
2. นางสาววราภรณ์    ยุบลพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................