งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิตติมา    สายเย็น
2. นางสาวปราณี    ประดิษฐ์ผล
3. นางสาววีณา    จันทร์ประเสริฐ
1. นางรัชนู    ศันเสนียกุล
2. นางโสภา    วงศ์ประสิทธิ์
2 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา    เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวจิราวรรณ    ฉายาสกุลศิลป์
3. นางสาวธารวิมล    เขื่อนทองแถว
1. นายชัยวัฒน์    พิศาลเศรษฐกุล
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
3 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอนุรักษ์    เผ่าพงศ์
2. นางสาววิจิตรา    นาโพธิ์
3. นางสาวกรรณิการ์    บุรีวชิระ
1. นายสนั่น    แจ่มแจ้ง
2. นางอัญชนา    มากบำรุง
4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเอมวิกา    ผาดศรี
2. นางสาวนงนุช    รุ่มรวย
3. นางสาวมิลาวัลย์    เจี้ยมดี
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร    ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์    วัชพัฒน์
5 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายภาคภูมิ    เรืองรูป
2. นายวัชรินทร์    ม่วงทอง
3. นายการุณ    ทองเกาะ
1. นายชูเกียรติ    เกษดี
2. นางบุญพา    เกษดี
6 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจรรจิรา    โต๊ะเนาะ
2. นางสาวอารยา    จีนโห้
3. นางสาวสุกัญญา    แช่มมาก
1. นางสาวกัลยา    แอสะมะเอ็ม
2. นายจรัส    ตั้งโซ๊ะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................