งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลกร    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชาลินี    คุ้มครอง
3. เด็กหญิงณัชชา    กลิ่นมาลัย
4. นางสาวนภัสสร    วรรณขำ
5. นางสาวเบญจมาศ    สังข์สินธุ
6. นางสาวพิมพ์มาดา    สวรรค์จินดา
7. นางสาวสิทธาศิณี    อ่อนสำอางค์
8. นางสาวสุดารัตน์    สว่างยิ่ง
9. นางสาวนมินตรา    คำฮ้อ
10. นางสาวอนินทิตา    ฉิมบุญ
1. นางสาวพักตร์ตรีญา    รอดสีเสน
2. นางศรีวรรณ    ปานสง่า
3. นางสาวอนงค์นุช    ม้ายอุเทศ
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปัณณธร    จิตต์การุณย์
2. นางสาววรรณภา    บุญอยู่
3. นางสาวลภัส    ผดุงยาม
4. นางสาวนวพร    ต่อสกุล
5. นางสาวชุติกาญจน์    คำภูมี
6. นางสาวสหัสวรรณ    ไกรเพชร
7. นางสาววรรณนภา    พันธุ์กล่อม
8. นางสาวอมรรัตน์    แสงจันทร์
9. นางสาวนัทธมน    ผลวิเศษพรสุข
10. นางสาวภคพร    ประสมศรี
1. นายจำเนียร    ศักดิ์ศรี
2. นางสาวรองรัตน์    สนเทศ
3. นางสุภาพร    จันทร์กลัด
3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอินออน    ซูนิก
2. นายภูริช    สินเพราะ
3. นางสาวยุพิน    รุจิรา
4. นางสาวรุจิรา    เมียนเตียบ
5. นางสาวรวิสรา    ปานยิ้ม
6. นายธนดล    ตุ้มศรี
7. นางสาวพรพรรณ    ดอนภิรมย์
8. นางสาวอาทิตยา    สินสร
9. เด็กหญิงชรินทร    โพคา
10. เด็กหญิงนันทิณี    จักสาน
1. นางนางสิริลักษณ์    ศิลป์ประเสริฐ
2. นางสาววราภรณ์    แก้วผ่อง
3. นายสรวิศ    สร้อยสม
4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลดา    โฉมงาม
2. เด็กหญิงพัชรพร    ยกทองมาก
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ฉิมเงิน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฉวีวรรณ์
5. เด็กหญิงธนภรณ์    ยิ้มรอด
6. เด็กหญิงศิริพร    แผนเจริญ
7. นางสาวปิยวรรณ    แสงกับ
8. นางสาวศรสวรรค์    สบายใจ
9. นางสาววรรณวิศา    ดอกไม้ขาว
10. นางสาวเพชรรัตน์    แพงดี
1. นางสาวสมประสงค์    เพชรสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................