งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวีนัส    อัตถะ
2. เด็กหญิงไพลิน    อ่อนปุย
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2. นายสามารถ    กลั่นเกลา
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนภัสพร    เทียมอุทัย
2. เด็กหญิงวิศรุตา    ชาวบ้านเกาะ
1. นางราตรี    พูลสวน
2. นางสาวอาพร    ทองหยาด
3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี    วงกล่อม
2. เด็กหญิงจารุพร    จุ่มแก้ว
1. นางสาวจุฑามาศ    แสวงหอม
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายกุมภารักษ์    น้อยคำ
2. เด็กหญิงพัชริดา    จันทร์แจ่มหล้า
1. นางคนึงนิตย์    เกตุเอี่ยม
2. นางพัชรินทร์    รอดสิน
5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเกศกนก    แสงสุข
2. เด็กหญิงนุชนารถ    ศิลธรรม
1. นายอำนาจ    สิงห์พรม
6 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    ศรีดอน
2. เด็กหญิงกาญจนา    แสนสำราญ
1. นางสาวสุปราณี    ปิ่นคง
2. นางสาวเกศรา    ลายสันทัด
7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงยลรดี    สุบรรณภาส
2. เด็กหญิงกรัญฑรัตน์    ห่วงนาค
1. นางสาวศศิวิมล    วงษ์เหรียญทอง
2. นางเตือนใจ    อินทร์จันทร์
8 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี    สุดวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิช    อิ่มทรัพย์
1. นางณัฐิยา    ภูขามคม
9 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา    อาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เฟื่องฟู
1. นางสาวเนาวรัตน์    เจตดุ
10 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงรสริน    เชื่อเหิม
2. เด็กหญิงวรรณภา    ขวัญแก้ว
1. นางวรรณา    เนตรกาศักดิ์
2. นางสาวอารีย์    ตั้งวงศ์
11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร์    แสงแสน
2. เด็กชายสุภากรณ์    จัดพล
1. นางผุสดี    พวงไม้
2. นางสาววศินี    ส่งศรี
12 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจริยา    ยินดี
2. เด็กหญิงกรกนก    กิ่งทอง
1. นางพัชรี    บุตรเนตร
2. นางสาวรังษิมา    สุริยารังสรรค์
13 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเปรมสินี    ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ    เหลืองดี
1. นางอยุภาวดี    คำเกลี้ยง
14 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเนตรดาว    พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รักษาราษฎร์
1. นางสาวธิติยา    สัญญขันธ์
2. นางสาวลักขณา    นิลสลับ
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพลอยบุษรา    สายสุทธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา    แซ่เซียว
1. นางสาวรักชนก    อยู่ใจเย็น
16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายอภิรุณ    บุญมี
2. เด็กหญิงณหทัย    แป้นทอง
1. นางสาวลัลน์รวินท์    สงวน
17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ทองมาก
2. เด็กหญิงจริยา    อยู่สุข
1. นางเสาวนุช    นุชพันธุ์
18 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายณิรภัทร์    มณีฉาย
2. เด็กชายปถากรณ์    นกงาม
1. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
2. นางสาวเมตตา    พลายงาม
19 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทวิพร    ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงกานติมา    มีทอง
1. นางสาวระยอง    เมฆา
2. นางสาวเยาวลักษณ์    แม้นเมฆ
20 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทศวรรณ    วันเสือ
2. เด็กหญิงณัฎฐนิช    บุตรจันทร์
1. นางสาวนิภาวรรณ    เทพอยู่
21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิตติมา    จันทร์ธาราม
2. เด็กชายธนภูมิ    รัตนารามิก
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
2. นายพรไพรสน    คนมี
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงหยกเพชร    แคโอชา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นามเดช
1. นางนันทยา    ดังก้อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................