งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปรัชญาพร    พลเกษตร
2. นางสาวยุวดี    ทองอาบ
1. นางสาวจุฑามาศ    แสวงหอม
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววรัญญา    หนูนาค
2. นางสาวณัฐปวีณ์    พวงแก้ว
1. นางคนึงนิตย์    เกตุเอี่ยม
2. นางพัชรินทร์    รอดสิน
3 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายพงศ์สุนทร    อิ่มชื่น
2. นางสาวสุฐิตา    ชูทอง
1. นางสาววรรณภักสร    เอี่ยมอุบลวรรณ
4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวดวงฤทัย    ปิ่นทอง
2. นางสาวชนาภัทร    สวนมาลัย
1. นายมนู    ลิขิตอำไพพรรณ
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวฐิติพร    ศรีวรรณ
2. นางสาวภัทรนัดด์    พจนศิลป
1. นางสาวสานิต    บัวตูม
2. นางแพรวนภา    ทองสุขโข
6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชานน    สิทธิเขตการ
2. นายอำนาจ    เสาหงษ์
1. นางสาวศรัญญา    อักษร
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวรุ่งอรุณ    น้อยสวาท
2. นางสาวดวงลดา    บุญประเสริฐ
1. นางสาวรุ่งทิวา    สิงห์เทียน
8 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายนายสุธี    ผ่องดี
2. นายอภิสิทธิ์    สีดา
1. นางสาวฑิฆัมพร    บำรุงพงษ์
2. นางนภัสถ์    รัศมี
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวฐิติมา    คงทิน
2. นางสาวอาทิตยา    กลิ่นน้อย
1. นางสาวธิติยา    สัญญขันธ์
2. นางสาวศรีสุดา    สุขสำราญ
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนีรนุช    สุภาพัฒน์
2. นางสาวปิยะราวรรณ    แสนโต
1. นางขวัญหทัย    ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ    ศรีสกุล
11 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายกฤติพล    ทองเงิน
2. นางสาวณฐวรรณ    ศรีสามทอง
1. นางสาวลัลน์รวินท์    สงวน
12 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพัชรา    โพธิพรม
2. นางสาวอรอุมา    ฉ่ำมะนา
1. นางสาวนิภาวรรณ    เทพอยู่
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชวินนุช    มณีโชติ
2. นางสาวกชกรรวี    พุ่มนึก
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
2. นายพรไพรสน    คนมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................