งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนพล    แก้วยะ
2. นางสาวดวงใจ    ทองอยู่
3. นางสาวการเกต    สิงหรา
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2. นายสามารถ    กลั่นเกลา
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวณัฏฐิญา    บุญคง
2. นางสาววิชุประภา    คุ้มเมือง
3. นางสาวนฤมล    ภู่เงิน
1. นางนุสรา    อ่องสอาด
2. นางสุภาวดี    ผลภาค
3 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจาริการ์    แซ่เฮ้ง
2. นางสาวณิชาดา    อุ่นวิเศษ
3. นางสาวธนกาญจน์    ชอบค้าจริง
1. นางสาวศิวพร    แก้วเกตุ
4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวณิชาภัทท์    พลอยพลาย
2. นางสาวกมลชนก    นามหอม
3. นางสาวสรัลชนา    พวงกระสันต์
1. นางสาวสุรีย์รัตน์    หลิมเล็ก
2. นางอรัญญา    มหาแก้ว
5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอรภา    ชูโชคกุล
2. นางสาวกรพรหมณ์    พูลแก้วคำ
3. นางสาวลักษิกา    นาชะนาง
1. นางณัฐิยา    ภูขามคม
2. นางสาวศรัญญา    อักษร
6 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกัญญาวีร์    วงษาสูง
2. นางสาวเกศินี    ฤทธิ์น้อย
3. นางสาวสาวิตรี    ชำนาญธรรม
1. นางสาวรุ่งทิวา    สิงห์เทียน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    หรั่งวัตร
7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนกแก้ว    อิตา
2. นางสาวศศิวรรณ    บุญชู
3. นางสาวเนตรนภา    พวงไม้
1. นางสาวมลฤดี    พิกุลทอง
2. นางสาวศุภมาศ    ชื่นอารมย์
8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิราพัชร    ภู่ระหงษ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์    ทองศรี
3. นางสาวพรธิภา    บุญมี
1. นางสาวยุภาวดี    เพ็ญจันทร์
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววิลาวรรณ    ศรีจันทร์
2. นางสาวภัทราพรรณ    สักทอง
3. นางสาวกันญา    ศิลป์เสริมชัย
1. นางสาวลักขณา    นิลสลับ
10 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนันหทัย    แย้มประยูรสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐริกา    ทองแท่ง
3. นางสาวปิยธิดา    เดื่อมขันธ์มณี
1. นางสุชาดา    มาทอง
2. นางสาวสุธิดา    พงษ์สวัสดิ์
11 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปัทมา    ทองสุข
2. นางสาวชนากานต์    อุ่นเรือน
3. นางสาวนันทนาพร    ผ่องดี
1. นางสิริมา    ประกอบผล
12 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเบญจรัตน์    ยิ่งยนต์
2. นางสาวอารยา    กลิ่นอุบล
3. นางสาวกนกวรรณ    นิตย์น้อย
1. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
2. นางสาวเมตตา    พลายงาม
13 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิดาภา    จันตะโก
2. นางสาวนิธิพร    แก้วถาวร
3. นางสาวภูริตา    ฤทธิ์เดช
1. นางสาวนิลุบล    บัวงาม
14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวดนิตา    มณีวงศ์
2. นางสาวนิรชา    แจ้งชู
3. นายสุชาครีย์    มานา
1. นางสาวปิยนุช    แหวนเพชร
2. นายสายชล    บุญชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................