งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชุติมา    ฉวีกุลมหันต์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีแจ้
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    พูลสวัสดิ์
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2. นายสามารถ    กลั่นเกลา
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    กลิ่นกรุ่น
2. เด็กหญิงณัฐนพินท์ุ    มณีสิริกาญจนา
3. เด็กหญิงน้ำฝน    น้อมมัน
1. นางนุสรา    อ่องสอาด
2. นางสุภาวดี    ผลภาค
3 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิตติกา    ธานี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    พฤกษ์วิบูลย์
3. เด็กหญิงศิริพร    ฤทธิ์บัว
1. นางสุรีย์พร    ทองแดง
4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชมน    แสนวงศ์
2. เด็กหญิงเนื้อทอง    ลาภงามเพียร
3. เด็กหญิงปรียากร    ม่วงอุมิงค์
1. นางนงลักษณ์    พงษ์สวัสดิ์
2. นางลัดดา    สอนริน
5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาทิตา    ทองสุก
2. เด็กหญิงพรชนัน    คงประสพ
3. เด็กหญิงวรรณิษา    เพลงวงค์
1. นางสาวเนาวรัตน์    เจตดุ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    กันหะ
6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายสุริยา    สูงตัง
2. เด็กหญิงอัจจิมา    บุญชูเชิด
3. เด็กหญิงนฤมล    ศิริพุฒ
1. นางสาวจินตนา    บัวหลวง
2. นางสาวอุฑาพร    สุขวิบูลย์
7 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรวดี    ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงญาณิศา    ม่วงอุมิงค์
3. เด็กหญิงพีมธิชา    วาดไธสง
1. นางเมนา    สมัครรบ
2. นางสาวเอมอร    ช่วยประคอง
8 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พงษ์จุ้ย
2. เด็กหญิงฟ้าสว่าง    ครื้นจิตต์
3. เด็กหญิงชุติพร    พลายแก้ว
1. นางพัชรี    บุตรเนตร
2. นางสาวรังษิมา    สุริยารังสรรค์
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    สุขนิรัญ
2. เด็กหญิงชลิตา    เทศเพราะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    เทพนัน
1. นางสาวชลธิดา    หงษ์เหม
10 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสมบัติ    วันศิริ
2. นางสาวขวัญจิรา    พุ่มพฤกษา
3. นางสาวชนากานต์    พงษ์พันเภา
1. นางสุชาดา    มาทอง
2. นางสาวสุธิดา    พงษ์สวัสดิ์
11 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบุณยวีร์    รักดี
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา    ไม้สัก
3. เด็กหญิงธันยพร    เพชรศิริ
1. นางสิริมา    ประกอบผล
12 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    วันดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา    อัตรา
3. เด็กหญิงสราลี    หลวงสุนทร
1. นางสาวกาญจนาพร    ทัดธานี
2. นายอรุณ    ศรีพรหม
13 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมุกตะวัน    โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงนิศากร    สำราญใจ
3. นางสาวสุดารัตน์    แย้มสวัสดิ์
1. นางสาวนิภาวรรณ    เทพอยู่
14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายวศิน    เอียงสวาท
2. เด็กชายปุณณวิช    ปัญสิงห์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    จันทร์แพ่ง
1. นางสาวปิยนุช    แหวนเพชร
2. นายสายชล    บุญชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................