งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพันพสา    ทับทิม
1. นายสามารถ    กลั่นเกลา
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์มาดา    ภู่ดำหริ
1. นางธวัลรัตน์    ทองมี
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกัญญาลักษณ์    ศรีสมบุญ
1. นางสาวอาพร    ทองหยาด
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เวนะ
1. นางสาวจิตติมา    เสริมศรี
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์    หิรัญสุข
1. นางสาวปุญณิกา    งามประดิษฐ์
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวช่อเพชร    พูลสมบัติ
1. นางสาววรรณภักสร    เอี่ยมอุบลวรรณ
7 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอังสุมาลิน    ถนอมนาค
1. นางสาวเกศรา    ลายสันทัด
8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวัทนพร    บุญชู
1. นางสุนีย์    มีศรี
9 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวธัญญลักษณ์    ปานยิ้ม
1. นางสาวศรัญญา    อักษร
10 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสนธยา    พลพรึก
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กันหะ
11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเสาวณีย์    เนืองนอง
1. นางสาวจุฑารัตน์    วันดี
12 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนวพร    ใช่ทอง
1. นางสาวยุภาวดี    เพ็ญจันทร์
13 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวมนัญชยา    พิมพา
1. นางสาวสุนิสา    ขำทวี
14 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิตรา    ชูยิ่ง
1. นางพันทิพา    ภูชนะศรี
15 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเอื้อมพร    ก้านจันทึก
1. นางมาลัย    เลิศอาวาส
16 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชลลดา    เอกวัตร
1. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
17 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวแสงจันทร์    ทองมา
1. นางศรีรัตน์    จันทร์บรรจง
18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชญานันท์    สอดสี
1. นายพรไพรสน    คนมี
19 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุมัยดา    รอดเสม
1. นางภาวิณี    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................