งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสร    เกษสุวรรณ์
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิฏิยา    โอบอ้อม
1. นางธวัลรัตน์    ทองมี
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอาธิรัช    อยู่ฉิม
1. นางสาวสมคิด    ไม้แก้ว
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเด่น    จันทร์อุปถัมภ์
1. นางสาวจิตติมา    เสริมศรี
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา    สุวันนา
1. นายสิงหาณุกูล    พูลสวัสดิ์
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรอุมา    นามเดช
1. นางสุรีย์พร    ทองแดง
7 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    ศรีดอน
1. นางสาวสุปราณี    ปิ่นคง
8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปัณฑิตา    ชะเอมสินธิ์
1. นางสาวมณฑา    เสือคุ้ม
9 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ทับเนียม
1. นางสาวศรัญญา    อักษร
10 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสภาพร    โยเบี๊ยะ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    กันหะ
11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรชิตา    มหาวงศ์
1. นางสาวอุฑาพร    สุขวิบูลย์
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรภัทร    จะดันพงค์
1. นางสุจิตรา    เทียนทอง
13 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชัยพันธ์
1. นางสาวประทีป    แดงฉ่ำ
14 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนงเยาว์    บุญชูเชิด
1. นางพัชรี    บุตรเนตร
15 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทั่งทอง
1. นางอยุภาวดี    คำเกลี้ยง
16 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐานิสา    อุปมา
1. นางสาวสุวภัทร    ช้างนะ
17 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา    รวบทองศรี
1. นางพันทิพา    ภูชนะศรี
18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปวิชญา    วิจารย์
1. นางมาลัย    เลิศอาวาส
19 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    ศรีประชา
1. นางสาวเมตตา    พลายงาม
20 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรชุตา    เพิ่มทอง
1. นางสาวระยอง    เมฆา
21 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนรีกานต์    อินอาจ
1. นางศรีรัตน์    จันทร์บรรจง
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา    บำรุงราษฎร์
1. นายพรไพรสน    คนมี
23 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก    ปรีเปรม
1. นางชุติมา    สุขเกษม
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญา    สุขผิวสังข์
1. นางนันทยา    ดังก้อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................