งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปณิดา    ผลเอนก
1. นายสามารถ    กลั่นเกลา
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา    สมแพร
1. นางธวัลรัตน์    ทองมี
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุภาภรณ์    พูลแก้ว
1. นางราตรี    พูลสวน
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวน้ำค้าง    ทองคำ
1. นางสาวปิยธิดา    สว่างแสง
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์    คงคาเพชร
1. นางสาวสกุลการ    สังข์ทอง
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายภานุพันธ์    รุทธิฤทธิ์
1. นางสาวศิวพร    แก้วเกตุ
7 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวมณียา    เอมตัน
1. นางจำรัตร์    สุนทร
8 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอริสรา    จิตใจดี
1. นางสาวสุปราณี    ปิ่นคง
9 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกนกภรณ์    แก้วพิมพา
1. นางสาวประภาศรี    แตงกวา
10 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเนตรชนก    เกิดสินธุ์
1. นางเทียมเทพ    วิบูลรังสรรค์
11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุทธาทิพย์    อินทร์จันทร์
1. นางน้ำผึ้ง    น้อยบาท
12 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชนากานต์    พริ้งพันธ์พูล
1. นางวารุณี    น้อยภาษี
13 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกฤษณี    ลูกเสือ
1. นางโสภา    วงศ์ประสิทธิ์
14 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวรัญชิดา    โพธี
1. นางวรรณา    เนตรกาศักดิ์
15 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา    บุญพ่วง
1. นายพงษ์พันธ์    ยุกิจภูติ
16 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวภัทราพร    สักทอง
1. นางวรรณา    นวมสุข
17 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพรรณพัชร    เปลี่ยนทับ
1. นางอรทัย    วันเต็ม
18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปาริชาติ    ทับแก้ว
1. นายวันชัย    เรืองเดช
19 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายเกียรติศักดิ์    เทียมทัด
1. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
20 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนพรัตน์    สุริโย
1. นางบรรจง    เนียมมูล
21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายราชันย์    ศรีเด่น
1. นางสาวปิยนุช    แหวนเพชร
22 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายคอลิด    ศิลปวงษา
1. นางภาวิณี    เฮงซอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................