งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 650
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายการันต์    กุลศักดิ์
1. นางสาวพรรณี    ปิ่นแก้ว
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจณิสตา    กิมซัง
1. นางราตรี    พูลสวน
3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร    นาคพี่น้อง
1. นางสาวปิยธิดา    สว่างแสง
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส    เจียมจำเริญสุข
1. นางสุเมตตา    แสงศรีจันทร์
5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพนิดา    เอี่ยมสะอาด
1. นางสุรัตน์    งามศรีขำ
6 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทิพธัญญา    แก้วทะเล
1. นางจำรัตร์    สุนทร
7 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปวีณา    คะชะนา
1. นางสาวสุปราณี    ปิ่นคง
8 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัลญณัฐ    สุทธิกุลสมบัติ
1. นางดารารัศม์    ศรีวรนารถ
9 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวฉัตรยดา    ศรีสมโภชน์
1. นางสาวสะโรม    สุขเกษม
10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวบุณยดา    เลาหภักดี
1. นางลัดดา    สอนริน
11 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายภูมิไชย    ไกรเพชร
1. นางวารุณี    น้อยภาษี
12 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชยา    รจน์รังษี
1. นางสาวเนาวรัตน์    เจตดุ
13 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจันทิมา    แซ่จือ
1. นางวรรณา    เนตรกาศักดิ์
14 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมุขรดาวรรณ    บัวงาม
1. นางสาวอุฑาพร    สุขวิบูลย์
15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์    เรืองวิจิตร์
1. นางลำเพย    ชุ่มเกตุ
16 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอชิรญา    ผาณิตมาส
1. นางสาวเอมอร    ช่วยประคอง
17 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปานตะวัน    กลั่นสกุล
1. นางสาวรังษิมา    สุริยารังสรรค์
18 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพนัชกร    เมืองสง
1. นางอยุภาวดี    คำเกลี้ยง
19 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรทิวา    ศักดิ์ไพศาล
1. นางสาวณธษา    ปภาธนะนันท์
20 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณิชมน    ภาคพูลไพร
1. นางอรทัย    วันเต็ม
21 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงคณิตา    ซื่อตรง
1. นางสันติยา    เรืองเดช
22 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงดวงดาว    วาดประเวช
1. นายอรุณ    ศรีพรหม
23 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธวัลรัต    บุญพลอย
1. นางสาวระยอง    เมฆา
24 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา    แซ่ลิ่ม
1. นางบรรจง    เนียมมูล
25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายประกาศิต    มากมี
1. นางสาวปิยนุช    แหวนเพชร
26 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพันณิตา    สุขเขียว
1. นางภาวิณี    เฮงซอ
27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์สลาลี    ความลับ
1. นางนันทยา    ดังก้อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................