งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชัยเลิศ    ตุ้มคำ
2. นางสาวบุณยาพร    บัวหลวง
3. นางสาวเหมือนฝัน    พิมพ์สุวรรณ์
4. นางสาวอนามิกา    บัวหลวง
5. นางสาวปรัชฏิมา    หนูอินทร์
1. นายธีรพงษ์    โพธิ์ธราวัชร์
2. นางสริญญา    ขันกา
2 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสุทธิพงศ์    บุตรเคียง
2. นายธนานุรักษ์    ชุ่มเชื้อ
3. นายกฤษณะ    โกแสนตอ
4. นายศักรินทร์    คชชา
5. นางสาวยุพร    วงษ์จันทร์
1. นายศิริพงษ์    ชมเสือ
2. นายสมเจตน์    มีเย็น
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายพนากร    ลาภบุญเรือง
2. นางสาวธนพร    แลสุด
3. นางสาวเนตรนรินทร์    ทองดอนเหมือน
4. นางสาวณัฐริกา    ชูจร
5. นางสาวพิชญาภา    จุ้ยเสง
1. นางสาวณัฐติวรรณ    ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด    เทพพิทักษ์
4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนุชติมา    พุกโพธิ์
2. นายนาวิน    จันทร์แจ่ม
3. นายศิริพงษ์    แพงบุตรดี
4. นายอมรเทพ    เดชประจักษ์
5. นายอาทิตย์    ตุ้มเงิน
1. นายจักรกฤษณ์    พุกโพธิ์
2. นางสิริลักษณ์    ศิลป์ประเสริฐ
5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอักรอม    ม่วงอุมิงค์
2. นายศราวุธ    นาคชูวงค์
3. นายชาคริต    สลักเพชร
4. นางสาวมารีนา    และอรุณ
5. นางสาวสร้อยทิพย์    ไทยเจริญ
1. นางสาวจีรนุช    เขียวกระแล
2. นางสาวไลลา    มะนิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................