งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์    สุขตรี
2. นางสาวพิมพ์สุภา    เมฆาลัย
3. นางสาวพัณณิตา    ขำสี
1. นางบุญประครอง    บุญรอดน้อย
2. นางสาวสุกัลยา    บุญประเสริฐ
2 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสรศักดิ์    สงคราม
2. นายณัชพล    มีสมบัติ
3. นายนายวีรัภัทร    รอดสวัสดิ์
1. นายวรุณ    อิ่มใจ
2. นายวศิน    พุดซ้อน
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายนิธิ    จงจีรานนท์
2. นางสาวสุภาวดี    มะหนาวหวาน
3. นายณัฐชนนท์    ชุติกฤติกรสกุล
1. นางสาวจิณณ์ธิตา    สุเชื้อสิงห์
2. นางสาวสุพรรณณี    สกุลพฤทธิ์
4 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวรัฐฐา    สุขเกษม
2. นางสาวฟาติน    ภู่เงิน
3. นางสาวทัศนียา    พวงมณี
1. นางสาวกัลยา    แอสะมะเอ็ม
2. นางสาวศิระประภา    มีชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................