งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจารวี    ทับสีนวล
2. เด็กหญิงอินทิรา    ทองรักษา
3. เด็กหญิงศิรินภา    หุ่นกรีด
1. นางชนันท์นุช    อุ้ยนอง
2. นางสาวสุภาวดี    เขมะศรีสุวรรณ
2 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อนุเผ่า
2. เด็กหญิงนรากร    สีเชียงพิมพ์
3. เด็กหญิงกานต์สิรี    อนุเผ่า
1. นางสาวสัตติยา    แสงเดือน
2. นางสาวเพลินทิพย์    แย้มยืนยงค์
3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ตามใจเพื่อน
2. เด็กหญิงรัญชิดา    จงอรุณงามแสง
3. เด็กหญิงกอร์ปกุล    ศรียศ
1. นางธิติมา    อยู่สุข
4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธนโชติ    พันธ์มวงศ์
2. เด็กชายกฤษณะ    เม่นหรุ่ม
3. เด็กชายธนพรรชน์    บรรจงราชเสนา
1. นางสาวกรวรรณ    ลาพิมพ์
2. นายวศิน    พุดซ้อน
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนพร    ปอมสถิตย์
2. เด็กชายศรัณยู    แก้วศรี
3. เด็กหญิงกิ่งฉัตร    แก้วฉ่ำ
1. นางสาวจิณณ์ธิตา    สุเชื้อสิงห์
2. นางสาวสุพรรณณี    สกุลพฤทธิ์
6 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนัฏเซีย    จันทร์ปลอด
2. เด็กหญิงนูรอัยนี    ภูผา
3. เด็กหญิงชญานิศ    โต๊ะเนาะ
1. นางสาวกัลยา    แอสะมะเอ็ม
2. นางสาวศิระประภา    มีชัย
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงภคนันท์    วุฒิปัญญารัตนกุล
2. เด็กหญิงเตือนกมล    ตันติรักษ์
3. เด็กหญิงวรวีร์    เทศรำลึก
1. นางสาวฉลองขวัญ    บวงสรวง
2. นางสาวอรุณี    จั่นเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................