งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงภาพิมล    พึ่งแดง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ปานพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐพร    ทองลอย
1. นางสาวนิรมล    เพิ่มพูล
2. นางสาวปรีชญา    แสงกระจ่าง
2 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายบูรพา    รอดสาย
2. เด็กหญิงนงนภัส    จิตรเจือ
3. เด็กชายวราวุฒิ    ประดิษฐ์ผล
1. นางรัชเกล้า    เปรมกมล
3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายตะวัน    เกิดเกษม
2. เด็กหญิงจินตนา    รูปทอง
3. เด็กหญิงสิริยากร    อ่วมเมือง
1. นายภานุวัฒน์    เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี    เกตสุริวงค์
4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเมษิณี    วัชพิชัย
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์    เอี่ยมแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล    แสงประไพ
1. นางสาวอมรรัตน์    ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี    บัวงาม
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรธิรา    ปานณรงค์
2. เด็กหญิงวนัชพร    สกุลปภาพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา    อิ่มชื่น
1. นางสาวฉลองขวัญ    บวงสรวง
2. นางสาวพัชราภรณ์    กลิ่นพราหมณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................