งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐศิกา    พรมมา
2. เด็กหญิงปณิสรา    ศรีเพชร
3. เด็กหญิงวาริสา    โปศิริ
1. นางบุษยมาส    พื้นผา
2. นางสุรัตน์    งามศรีขำ
2 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวารุต    เจริญแพ
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ทองอ่อน
3. เด็กหญิงสุกัญญา    เดชนากุล
1. นางจริยา    วงศ์เทียมจันทร์
3 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบุษยา    เกุตพุฒ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    ท้วมทรัพย์
3. เด็กหญิงชญาดา    ดวงภุมเมศ
1. นางวริศรา    สิทธิชัย
4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา    พลอยงาม
2. เด็กหญิงสุชาวดี    วงษ์มาเกษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา    สวนแก้ว
1. นายอภิชิต    ศิริวงษ์
2. นางสาวอรุณาภรณ์    สุขนาน
5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ชุติวัฒนกุล
2. เด็กหญิงณัฐษากรณ์    หอศิวาลัย
3. เด็กหญิงอรวี    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวบุศรา    มงคลเอก
2. นางสาวบุศรา    มงคลเอก
6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสายชล    นิลนิตย์
2. นางสาวสิริวรรณ    เฉลิมสมัย
3. นางสาววรรณวิสา    เพ็งจันทร์ดี
1. นางสาวกัณฐิมา    ส่งแสง
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสิรีธร    แสงสุระธรรม
2. เด็กหญิงศิศพัชร์    นิติกรวรากุล
3. เด็กหญิงสุนันทา    จุ้ยจงรักษ์
1. นางสาวจิณณ์ธิตา    สุเชื้อสิงห์
2. นางสาวสุพรรณณี    สกุลพฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................