งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสาธิตา    นาถสำโรง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ไวเรียบ
3. เด็กหญิงพิยดา    ทัศทอง
1. นางสมจิตร    วาดวงศ์
2 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุทิศา    อนุเผ่า
2. เด็กหญิงสุวัจนี    ชูติรัมย์
3. เด็กหญิงอารยา    เฉยฉิน
1. นางสาวธิติยา    กล่ำทอง
2. นางพะเยา    นาสถิตย์
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    ชัยมงคล
2. เด็กหญิงสุวกานต์    เกิดเหมาะ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา    สาตรา
1. นายสยาม    บุญประเสริฐ
2. นางสาวอรุณาภรณ์    สุขนาน
4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทับทิมแดง
2. เด็กหญิงศศิธร    พลับงาม
3. เด็กหญิงกรกนก    เพชรชำนาญ
1. นางสาวภารดี    ไฝดีโบ๊ต
2. นางสาวอัญชลี    บัวงาม
5 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร    พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสรัลพร    บุตรไชย
3. เด็กหญิงวรรณนิสา    บัวศิริ
1. นางวาสนา    อ่วมจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ    สังข์ด้วง
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิชาภา    ลี้สกุล
2. เด็กหญิงเปรมศิกาญจ์    ซื่อตรง
3. เด็กหญิงศมิษฐา    วังทอง
1. นางสาวจิณณ์ธิตา    สุเชื้อสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................