งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร    คงน้อย
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วันจรูญ
3. เด็กหญิงวรารัตน์    สังข์แก้ว
1. นางรัตรดา    แก้วเกิด
2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายกฤษดา    มุ่งมี
2. เด็กชายสุประดิษฐ์    สุนทรมณี
3. เด็กชายอุทยาน    แดนจันทึก
1. นางสาวนิสาชล    เพ็ชรน้อย
2. นางสาวิตรี    โกยสุขโข
3 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงแพรวา    จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงรักษ์มณี    พิบุูลพูนทวีสุข
3. เด็กหญิงโชคดี    ขำเขียว
1. นางสาวพิสมัย    บัวราษฎร์
4 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายบัณฑิต    น้อยสำราญ
2. นายธรรมรงค์    ทองคำ
3. นางสาวรัตกมล    สงวนทรัพย์
1. นายณรงค์ชัย    มากบำรุงจิต
2. นายศราวุฒิ    ดำขำ
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรนันท์    นาคสุข
2. เด็กชายสุทธิพร    สุสุทธิ
3. เด็กหญิงวีรกานต์    รวยเงิน
1. นางสาวจุฑามาส    บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์    รอดลอย
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธนศักดิ์    ชูชื่น
2. เด็กหญิงณิชกานต์    วัฒนาสุนทรกุล
3. เด็กหญิงพนิลดา    พฤกษ์วิบูลย์
1. นายนาวี    เตียววนากูล
2. นางอรทัย    สันหวัง
7 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายวัฒนา    ขันทอง
2. เด็กหญิงจิราพรรณ    จรรยางาม
3. เด็กชายธีรนพ    ภู่แสง
1. นางสาวจำเริญ    กลิ่นเชย
2. นางสาวณิชารีย์    กลิ่นอุบล
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอำนาจ    จันทร์เจริญ
2. เด็กชายไพรโรจน์    ประจำเมือง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    หอมถวิล
1. นายนิรชัย    ขวัญเมือง
9 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายปริญญา    พิจารณ์
2. เด็กชายจิราธิวัฒน์    แก้วสีเหลือง
3. เด็กชายภานุเดช    กล่อมอำภา
1. นางบุษยา    บุญนิยม
2. นางประดับศรี    สกิดใจ
10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสุปกาณฑ์    นัครา
2. นายศักดิ์สิทธิ์    เอี่ยมละออง
3. นายเสฏฐวุฒิ    อ่อนศรี
1. นางขวัญเรือน    เกศเทศ
2. นางสาวฐิติพร    กิจเจริญ
11 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร    ทองมา
2. เด็กชายรัชชานนท์    ม่วงสุน
3. เด็กชายพลกฤต    ศรีนาโค
1. นางสาวภารดี    ไฝดีโบ๊ต
2. นายเสน่ห์    บุญชู
12 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายสหรัฐ    มิ่งแม้น
2. เด็กชายศุภกร    เชื้อกรด
3. เด็กชายศุภโชค    คำน่วม
1. นางสาวระยอง    เมฆา
2. นายวศิน    พุดซ้อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................