งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฟาริดา    ใจคน
2. เด็กหญิงศิริพร    รักษาดี
3. เด็กหญิงฐิติพร    อนันต์ชัยลิขิต
1. นายสยาม    บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
2 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร    ร่วมบุญ
2. เด็กหญิงปูลิดา    พวงทอง
3. เด็กหญิงกุลสตรี    นุ่มน้อย
1. นายสนั่น    แจ่มแจ้ง
2. นางอัญชนา    มากบำรุง
3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงศ์เขียว
2. เด็กหญิงสโรชา    สุขมาก
3. เด็กหญิงเบญจมาพร    เรืองอร่าม
1. นางรัชดาพรรณ์    วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์    เกิดทรัพย์
4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เทียนภู่
2. เด็กหญิงพิตตินันท์    พลายแดง
3. เด็กหญิงอำไพ    อุุ่นจิต
1. นายชูเกียรติ    เกษดี
2. นางบุญพา    เกษดี
5 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชนิสร    หอมหวล
2. เด็กหญิงพัชรี    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    น้อยแสง
1. นายวศิน    พุดซ้อน
2. นางสาวสมร    มะเดื่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................