งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงประกายแก้ว    ธูปทอง
2. เด็กหญิงศศิธร    กล่อมอินทร์
3. เด็กหญิงปวรวรรณ    ป้อมสิงห์
4. เด็กหญิงสุภัตรา    สรรพประเสริฐ
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    จันทร์ก่ำ
6. เด็กหญิงนัฐกานต์    น้อยสุวรรณ
1. นางลาวัลย์    ปลื้มใจ
2. นายวิทยา    ปลื้มใจ
2 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก    ชูศรี
2. เด็กหญิงปาริสุดา    กงแก้ว
3. เด็กหญิงนิรชา    นาสงวน
4. เด็กหญิงปิยธิดา    ศรีสว่าง
5. เด็กหญิงนันท์กมล    ภู่ระย้า
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    คัตตะโร
1. นางสาวยอดขวัญ    น้อยมะหาไว
2. พระครูสังฆรักษ์นพ    น้ำทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................