งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายคเชนทร์    ชูชาติ
2. เด็กชายอนิวัฒน์    สุกการะ
3. เด็กชายสันติภาพ    บุญช่วย
1. นางสาวนิสาชล    เพ็ชรน้อย
2. นางสาวิตรี    โกยสุขโข
2 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เรียนรู้
2. เด็กชายอภินันต์    เติมยศ
3. เด็กชายสรรเพ็ชญ    เรืองขจร
1. นางสาวพิสมัย    บัวราษฎร์
3 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพีระพัฒน์    คงจุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุขประเสริฐ
3. เด็กชายทัพวิเชษฐ์    ปิ่นมุโต
1. นายขวัญชัย    ชอบงาม
4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธีรภัทร์    ทองทา
2. นายธาดา    คล้ายคลัง
3. นายธีรภัทร    ประกอบแสง
1. นายสยาม    บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
5 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอังษณา    เขียวดอนไพร
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    สอาดเอี่ยม
3. เด็กชายวิริยะ    พุ่มพวง
1. นายขนบ    เทพธรรม
6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอรัญญา    แสงทอง
2. เด็กหญิงศิรินธร    เจริญพักตร์
3. เด็กหญิงกชพร    สอาดดี
1. นางสาวจำเริญ    กลิ่นเชย
2. นางสาวณิชารีย์    กลิ่นอุบล
7 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มั่งมี
2. เด็กชายสกนเกียรติ    อินทะชัย
3. เด็กชายอรุชา    จันทร์ลาด
1. นางสาววราพร    เกิดกิ่ง
2. นายวศิน    พุดซ้อน
8 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมาริสา    โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ดีสุ่น
1. นางจรัสศรี    ตาลลักษณ์
2. นางสยมพร    หาญราษฎร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................