งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวหยาดพิรุณ    คุ้มศิริ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    พ่วงความสุข
3. นายธวัช    ปรางค์ภูผา
1. นางสาวพิสมัย    บัวราษฎร์
2 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอนุชิต    เสาหงษ์
2. นายอาทิตย์    โสภาค
3. นายอนุวัต    บุญสร้าง
1. นายขวัญชัย    ชอบงาม
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายขจรเกียรติ    นวลมาถต์
2. นายศักรินทร์    ดังแสง
3. นายศุภกร    วิพัชครุฑ
1. นายอภิชิต    ศิริวงษ์
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
4 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสุรชัย    ประดับศรี
2. นายสุวัฒน์    สายสร้อย
3. นายธนิสร    จันทร์ดอนไพร
1. นายไพฑูรย์    ฤทธิ์อ่อน
5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายปฐวิกานต์    พูนนุช
2. นายดุสิต    วังคีรี
3. นายธวัชชัย    หร่ายมณี
1. นางรัชดาพรรณ์    วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์    เกิดทรัพย์
6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวลัคนาวัณย์    ธูปทอง
2. นางสาวมัณฑนา    บุญเจือ
3. นางสาวเพ็ญนภา    ชะเอม
1. นางจิตติมา    ทิมศรี
2. นางสิรีนาถ    วันนา
7 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวุฒิพร    มิ่งแม้น
2. นายวรรณชัย    บุญรอด
3. นายจิรายุส    เกษลาม
1. นางสาววรุณ    อิ่มใจ
2. นายวศิน    พุดซ้อน
8 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายภานุพงษ์    บัวโรย
2. นางสาวณีรนุช    จั่นทอง
3. นางสาวธารินี    เหลืองเจื้อย
1. นางสาวทัศนียา    อ่วมเมือง
2. นางสยมพร    หาญราษฎร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................