งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายรัตนากร    ทรัพย์มา
2. นางสาวชลลดา    กบขุนทด
1. นายศิริวัฒน์    ม่วงศิริ
2. นายสุรศักดิ์    สุขศรี
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายกนกกาญจน์    วังเดือย
2. นางสาวอภิญญา    จันทร์ดี
1. นางสาวธาริสา    สุขอำไพจิตร
2. นางสุพรรณ    พุ่มผะกา
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวุฒิชัย    สายบุญยืน
2. นางสาวมัญชุพร    ดีเหลือ
1. นางสาวขวัญเรือน    คล้ำพงษ์
2. นางนภัทร    อ่อนละมัย
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายรณชิต    ปัญญาหาญ
2. นางสาวปาริฉัตร    บัวขจร
1. นางสาวอรสา    พลายแดง
2. นางอุ่นเรือน    จันทร์ดี
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายศิวกร    แสงพลสุข
2. นางสาวชนิกานต์    อุไรฤทธิพร
1. นางบุญญาพร    พึ่งอวยผล
2. นางสาวอารีวรรณ    พยัพพฤกษ์
6 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุกัญญา    สง่าแก้ว
2. นายธงชัย    ปานยิ้ม
1. นางสาวจันทิมา    ระลึกเย็น
2. นางสาวรัชนี    คงจุติ
7 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธวัชชัย    เววิชัยโก
2. นางสาวอารียา    มหารักษ์
1. นางสาวดาราวรรณ    เดชฉกรรจ์
8 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชัยนรินทร์    จรัสศรี
2. นางสาวมณีนุช    ใจดี
1. นางสาวปรศิตตา    ประทีปพิชัย
2. นางอมรรัตน์    พวงโต
9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายปิติ    สามทอง
2. นางสาวปทิตตา    สุขารมย์
1. นางจิตรา    บุรีกุล
2. นางสาวภัทรภร    ว่องไว
10 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายณัฐพงศ์    นาคเสือ
2. นางสาวอมลรุจี    พูลวิเชียร
1. นางสาวโสมวดี    ศรีเจริญ
11 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวิสุทธิ    วงษ์บัวงาม
2. นางสาวณัฐธิดา    เมี้ยนวงศ์
1. นางสรินยา    ศาสตร์สูงเนิน
12 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    นากแกมทอง
2. นางสาวกันยารัตน์    เสือเฒ่า
1. นางสุภาวดี    คีรีรัตน์
13 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายศุภกิตติ์    มีพลาย
2. นางสาวอลิชา    ไพรเที่ยง
1. นางกานดา    แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสาวอุฑาพร    สุขวิบูลย์
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชาญชล    ดีสุดที่รัก
2. นางสาวยวิษฐา    คล้อยดี
1. นางสาว วิรดา    สมคำ
2. นางสาวนพมนต์    พรหมประเสริฐ
15 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายยุทธนา    กลิ่นอุบล
2. นางสาวนรีรัตน์    เหลี่ยมวงษ์
1. นางสาวยอดขวัญ    น้อยมะหาไว
2. พระครูสังฆรักษ์นพ    น้ำทิพย์
16 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายกรกฏ    รักษาดี
2. นางสาวนพมาส    ทองทา
1. นางสมพิศ    อาบสีนาค
2. นางสุนันท์    แก้วน่วม
17 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายนันทวัตร    สืบพงษ์เอื้อ
2. นางสาวศุกลภัทร    แก้วมงคล
1. นางสาวนิภา    อุดมนาค
18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอดิสร    นกเทศ
2. นางสาวธนภรณ์    แช่มทอง
1. นางขวัญตา    นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์    พัสดร
19 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายดุสิต    ม่วงมงคล
2. นางสาวจารุวรรณ    พุ่มไสว
1. นายชัยนุชิต    อิ่มใจ
20 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายพีระทัต    รอดนุช
2. นางสาวสุกุลฑารี    จันทร์ลาด
1. นางสาววรุณ    อิ่มใจ
2. นางวาสนา    อ่วมจันทร์
21 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเบญจรัตน์    พุทธรักษา
2. นายพญา    ใจดี
1. นางสาวสุภาวดี    เดชมาก
2. นายเฉลิมพล    ดำขำ
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววีรดา    ธรรมวิชิต
2. นายสาริศ    ขันธ์เครือ
1. นางสาวจุฑาลักษณ์    เฟื่องฟู
2. นางสาวชลดา    ภู่ระหงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................