งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายจิรวิชย์    แช่มเล็ก
2. เด็กหญิงสุนิษา    แสนวัง
1. นายศิริวัฒน์    ม่วงศิริ
2. นายสุรศักดิ์    สุขศรี
2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเทียนชัย    พวงพยอม
2. เด็กหญิงพรพรรณ    พุทธรักษา
1. นางสาวธาริสา    สุขอำไพจิตร
2. นางสุพรรณ    พุ่มผะกา
3 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายอาทิตย์    กระทอง
2. เด็กหญิงจรัญญา    อีนรอง
1. นางสาวขวัญเรือน    คล้ำพงษ์
2. นางนภัทร    อ่อนละมัย
4 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เง็กเสี่ยน
2. เด็กชายจตุพร    โพธิ์ทอง
1. นางสาวอรสา    พลายแดง
2. นางอุ่นเรือน    จันทร์ดี
5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพนธ์    พราหมณ์ฤกษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ยาแก้ว
1. นางบุญญาพร    พึ่งอวยผล
2. นางสาวอารีวรรณ    พยัพพฤกษ์
6 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส    ล่อใจ
2. เด็กชายเพชรภูมิ    แย้มโพธิ์
1. นางสาวรัชนี    คงจุติ
7 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายอนุวัฒน์    สุขปานเจริญ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    สมุทรผ่อง
1. นางสาวดาราวรรณ    เดชฉกรรจ์
8 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    อินสุข
2. เด็กหญิงศิริพร    ไกรจิตต์
1. นางสาวปรศิตตา    ประทีปพิชัย
2. นางอมรรัตน์    พวงโต
9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเชษฐ์นิธัศ    กิจพ่วงสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตรลดา    นุ้ยรอด
1. นางสาวสิริลดา    สุดใจ
2. นางสาวสุมา    พวงมณี
10 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายภัทร    อินชื่นใจ
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์    นาคเสือ
1. นางสาวโสมวดี    ศรีเจริญ
11 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเอื้ออังกูร    สุวรรณคีรี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พวงสอาด
1. นางสรินยา    ศาสตร์สูงเนิน
12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชนะศึก    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดาวรรณ    ศรีสุวรรณ
1. นางกานดา    แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสาวอุฑาพร    สุขวิบูลย์
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชวิศ    เทศหริ่ง
2. เด็กหญิงแพรวา    นามจัด
1. นางสาวนพมนต์    พรหมประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี    บุญสิทธิ์
14 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    แก้วคะตา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ปี่แก้ว
1. นางสาวกอบแก้ว    คำขาวเหลือง
2. นางสาวพัชรา    สังวาลย์เพชร
15 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายกันย์    กอวชิรพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาสิริ    รัศมียัง
1. นางสาวณัชชา    โคตรสินธุ์
2. นางสาวปริฉัตร    เล็กดวง
16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขำเกิด
2. เด็กชายธนันชัย    เสือสง่า
1. นางสาววราภรณ์    แก้วผ่อง
2. นางสิริลักษณ์    ศิลป์ประเสริฐ
17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายศิริยุทธ    ช่องศรี
2. เด็กหญิงสลิสา    พูลสวัสดิ์
1. นางขวัญตา    นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์    พัสดร
18 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายอลงกรณ์    หนูน้อย
2. เด็กหญิงกิตติยา    มูลมงคล
1. นางสาวอัญชลี    บัวงาม
19 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    ไม้เเก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์    ภูมิมิตร
1. นางสาววรุณ    อิ่มใจ
2. นางวาสนา    อ่วมจันทร์
20 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พูลพินิจ
2. เด็กชายธนา    มงคล
1. นางทิพยา    ดำขำ
2. นางสาวเบญจา    รอดลอย
21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทีปกา    คำสุข
2. เด็กชายภูผา    ศรีราคำ
1. นางสาวจุฑาลักษณ์    เฟื่องฟู
2. นางสาวชลดา    ภู่ระหงษ์
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธนภูมิ    หิริโอตัปปะ
2. เด็กหญิงเบญญาภา    สิทธิปราโมทย์
1. นางศิริรัตน์    โสณายะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................