งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิราภรณ์    เหี่ยวทอง
1. นางสาวอัญชลินทร์    ใจเที่ยง
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววาสนา    ปานพ่วง
1. นางสาวขวัญเรือน    คล้ำพงษ์
3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวโชติมณี    แสงกล้า
1. นางสาวอาภาภรณ์    ชื่นเจริญ
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววรรษวรรณ    อิงนิ่ม
1. นางสาวอมรรัตน์    นาคสุข
5 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวรวุฒิ    ทับทิม
1. นางสาวรัชนี    คงจุติ
6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอดิศักดิ์    ทองเลิศ
1. นางนราภรณ์    รัตนะ
7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอัญชิสา    แก้วเกิด
1. นางประวีณ์นุช    วงษ์พานิช
8 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวถาวรีย์    เลิศสว่าง
1. นางสาวโสมวดี    ศรีเจริญ
9 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายเกียรติศักดิ์    นาทสีทา
1. นางสาวเพชราภรณ์    ปัจฉิมพิหงษ์
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเกษราภรณ์    เอี่ยมทอง
1. นางสาวชลธิดา    ดวงงามยิ่ง
11 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ    สุขกล่ำ
1. นางวิภารัตน์    เจียมอุย
12 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศิริรัตน์    คิ้วศิริ
1. นางสาวจรรยา    หลวงทิพย์
13 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววิชญาดา    จุปมาโท
1. นางบุญธรรม    ตุ้มไธสง
14 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเรืองลดา    เรืองลาภ
1. นางสาวสุภาวดี    เดชมาก
15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนันทิชา    อยู่ยั่งยืนยง
1. นายภูริทัศน์    สุกนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................