งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ปานสมุทร
1. นายธีรพงษ์    โพธิ์ธราวัชร์
2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสายฝน    เพชรติรัตน์
1. นายชวณัฐ    แก้วน้ำ
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา    เทศสาลี
1. นางสาวอัญชลีพร    นิ่มละออง
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชูพงษ์    วิบูลจันทร์
1. นางรวีวรรณ    พิงภักดิ์
5 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์    เสืออบ
1. นางสาวอาภัสรา    บุญเลิศ
6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิญญา    สุขสนาน
1. นางนราภรณ์    รัตนะ
7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเปมิกา    ชิดเชื้อ
1. ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร    ทับทิมแก้ว
8 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรรณฤดี    ได้ฤกษ์งาม
1. นางสาวบุญทวี    สาดสาน
9 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาทิตา    รักไทย
1. นางจันทนา    พิทักษานุรัตน์
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายวสุรัตน์    ดีประสิทธิ์
1. นางลูกคิด    เทพพิทักษ์
11 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายภานุวัฒน์    แสนสำราญ
1. นางสิริพรรณ    เนตินิยม
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพีรพล    รัตนศิริ
1. นางสาวกันยารัตน์    นิลภา
13 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    จุ้ยมี
1. นางสาวรัชนี    สิบธง
14 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงภูมิตา    เทสารินทร์
1. นางกาญจนา    ไทรงาม
15 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    หนูช่วย
1. นางประไพ    ทองบ่อ
16 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิชานันท์    ฉ่ำมะนา
1. นางสาวเบญจา    รอดลอย
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ    จันทร์แดง
1. นายภูริทัศน์    สุกนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................