งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงภาวิณี    นกแก้ว
2. เด็กหญิงพรพรรรณ    เอนกบุญ
3. เด็กหญิงสรัลพร    อุปนันไชย
4. เด็กหญิงธนาวรรณ    ด่อนสิงห์
5. เด็กหญิงภานุมาส    นะเสือ
6. เด็กหญิงพรพิทักษ์    ทับพงษ์
7. เด็กหญิงศุทธวดี    จรรยากูล
8. เด็กหญิงปาริฉัตร    ทองช้อย
9. เด็กหญิงปิยธิดา    เสือเฒ่า
10. เด็กชายเจษฎา    ขำสวัสดิ์
11. เด็กชายธนพัฒน์    ดาบเงิน
12. เด็กหญิงปัทมนันท์    พิมพ์เจริญ
13. นางสาวพัฒนพร    รอดสวัสดิ์
14. นางสาวสายชล    คำถนอม
15. นางสาวสกิญาภัทร    ปลอดโปร่ง
16. นายพีรพัฒน์    บุญถึง
17. นายณัฐอิทธิ์    นุ่มละมุล
18. นายณัฐวุฒิ    มรกฎ
19. เด็กชายณัชพล    บุญรอด
20. นายเอกพล    ศิริศานติ
1. นางสาวชมพิศุทธิ์    วงศ์ยาทิพย์
2. นางชุติมน    โตสุวรรณ
3. นายวรายุทธ    อุตตะมา
4. นางสาวอนงค์นุช    ม้ายอุเทศ
5. นางสาวอัญชลีพร    นิ่มละออง
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................