งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวภัทราพร    อินทร์มี
2. นางสาวดวงจันทร์    บุญเพ็ง
3. นางสาวสมฤทัย    รอดพ้น
4. นางสาวณัฐมน    ปาสะนัม
5. นางสาวอรวรรณ    บุญรอด
1. นายศิริวัฒน์    ม่วงศิริ
2. นายสุรศักดิ์    สุขศรี
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวภัทรวดี    จันทร์นาค
2. นางสาวสาธิตา    ศิลวุฒิกุล
3. นางสาวเสาร์วดี    สุขสวัสดิ์
4. นางสาวชาลิสา    กุ้ยวงตาล
5. นางสาวพรรณวดี    อยู่คง
1. นายฉัตรภูมิ    ประภาสุทธิกุล
2. นางสริญญา    ขันกา
3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเกวลิน    ยืนนาน
2. นางสาวนาตยา    มูลกระโทก
3. นางสาวสรวรรณ    กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวอสมา    บำเพ็ญธรรม
5. นางสาวธัญญาพร    ปานนุ้ย
1. นางสาวอรสา    พลายแดง
2. นางอุ่นเรือน    จันทร์ดี
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพิยดา    ไพศาลธรรม
2. นางสาววภคพร    สมพงษ์พันธุ์
3. นางสาววีรดา    เหมือนแท้
4. นางสาวสิริวิมล    จิตต์รักมั่น
5. นางสาวธนพร    บุญจันทร์
1. นางสาววาสนา    เกตุเทียน
2. นางสาวอนงค์นุช    ม้ายอุเทศ
5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิราพัชร    จงดี
2. นางสาวสุธิดา    ศรนารายณ์
3. นางสาวหฤทัย    นาสวน
4. นางสาวสุทธิกานต์    คำนัน
5. นางสาวนพรัตน์    เทียมทัด
1. นางสาวดาราวรรณ    เดชฉกรรจ์
2. นางปราณี    พลอยทับทิม
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชาคริต    โพธิ์ทอง
2. นายจักรพันธ์    บุษราคำ
3. นางสาวจิณณภัต    วรกลั่น
4. นางสาวพิมพิกา    สมบัติธนพนต์
5. นางสาวพัณณกร    สุรเพชร
1. นางเก็จวลี    กรีธาธร
7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายกนกนภา    ชื่นกมล
2. นางสาวสุนทรีย์    สายรัมย์
3. นางสาวศิลป์รญา    กลิ่นประทุม
4. นางสาวคณิศร    ทรัพย์สมบัติ
5. นางสาวกรรณิการ์    เชื้อจีน
1. นางสาวชลธิดา    ดวงงามยิ่ง
2. นางอนัญญา    ยอดมี
8 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวบุษยรัตน์    เลิศมาลัย
2. นางสาวอทิติยา    นิพัฒกุล
3. นางสาววรรณิศา    แก้วโกสุม
4. นางสาวสุพรรษา    พุกพัน
5. นางสาวอฐิติยา    ปานน้อย
1. นายธนัท    ชัยสิทธิ์สงวน
2. นายสมศักดิ์    แป้นเกิด
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเบญญาภา    อุบลแย้ม
2. นางสาวณิชาภัทร    นนทแก้ว
3. นายคมเดช    จอมเทพมาลา
4. นายศุภะลักษณ์    ลิ้มประเสริฐ
5. นายอนันธวรรษ    ขำอนันต์
1. นางกิริยา    ภูเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................