งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณภษา    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา    เงินทอง
4. เด็กหญิงดวงใจ    ไทยสงฆ์
5. เด็กชายวิชยุตม์    ได้ทุกทาง
1. นายศิริวัฒน์    ม่วงศิริ
2. นายสุรศักดิ์    สุขศรี
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธาริณี    วรรณขำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ผ่องเพริดพริ้ง
3. เด็กหญิงสุนิสา    ใหญ่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงนิชา    ดอแม
5. เด็กหญิงปวันรัตน์    ใจบุญ
1. นายฉัตรภูมิ    ประภาสุทธิกุล
2. นางสริญญา    ขันกา
3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวมินทร์ทรา    เชยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุณีย์    ออมพลสิริ
3. เด็กหญิงอัจราพร    อรุณประสิทธิชัย
4. เด็กหญิงวรรัตน์    ธนโชติกิจกุล
5. เด็กหญิงนันทพร    ทรัพย์ประเสริฐสินธ์
1. นางสาวอรสา    พลายแดง
2. นางอุ่นเรือน    จันทร์ดี
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจีรววณ    เส้งซิว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก่นสาร
3. เด็กหญิงมธุรส    รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงวรวลัญช์    สุมนารุจิรางค์
5. เด็กหญิงวิภาวินี    บุญเรือง
1. นางสาววาสนา    เกตุเทียน
2. นางสาวอนงค์นุช    ม้ายอุเทศ
5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา    สุทธิมาน
2. เด็กหญิงอมลรดา    ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ขอเจริญ
4. เด็กหญิงเกศรินทร์    ขอเจริญ
5. เด็กหญิงวิยะดา    เชียงสาด
1. นางสาวดาราวรรณ    เดชฉกรรจ์
2. นางปราณี    พลอยทับทิม
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชาศริยา    เพชรสุด
2. เด็กหญิงชนิกา    หงษ์ยนต์
3. เด็กหญิงอลีนา    รังสิยานุพงศ์
4. เด็กหญิงณิชารีย์    สหัสสพาศน์
5. นายธีรพัฒน์    ขำสี
1. นางชินธันย์    จิตต์การุณย์
2. นายไพลิน    นวมสุข
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุทามาศ    พรหมทัศน์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สายเย็น
3. เด็กหญิงสุกัญญา    อาสาวิเศษ
4. เด็กหญิงสมัชญา    อ้วนอด
5. เด็กหญิงธนิตา    เซซวด
1. นายศิริพงษ์    ชมเสือ
8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนันทิชา    โด่งดัง
2. เด็กหญิงกิติยา    พงศากสิกร
3. เด็กหญิงภคพร    แสนหิ่ง
4. เด็กชายรัฐภูมิ    บัวล้อม
5. เด็กหญิงชยาภรณ์    จันทรปรุง
1. นายบรรพต    บุตรน้ำเพชร
2. นางอนัญญา    ยอดมี
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรรณวษา    บุญกอง
2. เด็กหญิงอินทิรา    พุ่มดอกไม้
3. เด็กหญิงปิยธิดา    แย้มนิล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    เกตุครอง
5. เด็กชายสงกรานต์    คงริน
1. นางนภาพร    ชัยสิทธิ์สงวน
2. นางสาวพิราวรรณ    ชมะวรรณ์
10 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิดา    วิบูลย์ศิริชัย
2. เด็กหญิงญาดา    เด่นใจ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช    รุ่งแจ้ง
4. เด็กหญิงปณิตา    ฮวบอินทร์
5. เด็กหญิงพิยดา    พูทอง
1. นางสาวสุภาวดี    เดชมาก
2. นางสาวเบญจา    รอดลอย
11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงขวัญมนัส    สวัสดี
2. เด็กหญิงทานตะวัน    สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิชญา    ศรีเหรา
4. เด็กหญิงพรรณน้ำเพชร    เขียวแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    วรรณฤทธิ์
1. นายชัยวัฒน์    อังคตรีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................