งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกันฑิมา    กรมเพชร
2. นางสาวพลอยประภาพร    บูรเกียรติกุล
3. นางสาวพิมรภัทร    ชูชาติ
4. นางสาวมรกต    จันทร์อุปถัมภ์
5. นางสาวอาภัสรา    จงเจริญ
1. นางสาวอาภาภรณ์    ชื่นเจริญ
2. นางสาวเพ็ญนภา    ดวงแก้ว
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศุภิสรา    สินธุ์แดง
2. นายอนุจิตร    ใจประเสริฐ
3. นายภวัต    โพธิ์จันทร์
4. นายพัชรพล    เหลืองเจื้อย
5. นายสรรพาวุธ    จินดาน้อย
1. นายชาญมิตร    ประกอบผล
2. นางสาวสมพร    โชตน์ธนากูล
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุทัตตา    มะณีจันทร์
2. นางสาวนรมน    สารภาพ
3. นางสาวกนธิชา    สร้อยนาค
4. นางสาวชลดา    นิ่มวาด
5. นางสาวกชมน    สินกลัด
1. นางสาวนภาพร    ผ่องเพริดพริ้ง
2. นายสมยศ    กันยาทอง
4 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ    เสมเถื่อน
2. นางสาวนภสร    เมฆา
3. นางสาวธัญญลักษณ์    จิ๋วใย
4. นางสาวธัญวรรณ    มิลอน
5. นางสาวนันฐกานณ์    พ่วงสกุล
1. นางนภัสสรณ์    หลักบุญ
5 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนพล    บุญแต่ง
2. นายจิรติ    อนุชน
3. นางสาวพวงเพชร    เดชมาก
4. นางสาวภาวิณี    ทองก้อน
5. เด็กชายธนัตดา    สิงห์โตทอง
1. นางสาววรรณวิภา    ทองทับ
2. นางสิริลักษณ์    ศิลป์ประเสริฐ
6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปณิตา    ทองมาก
2. นางสาวกวิสรา    แตงเทศ
3. นางสาวชนาพร    กายเพชร
4. นางสาวศศิืกาญ    พันธุ์พราหมณ์
5. นางสาวรัชชา    จันทร์เกตุ
1. นางสาวสมประสงค์    เพชรสุข
7 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวมุฑิตา    ฤทธิ์เลิศ
2. นางสาววรกมล    สันประเสริฐ
3. นางสาวณัฐชญา    แสงประไพ
4. นางสาวกนกวรรณ    ทองดี
5. นายอักษรา    กลิ่นบานชื่น
1. นางสาวกนกวรรณ    รวมพร้อม
2. นางสาวอัญชลี    บัวงาม
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอรยาณี    ชูเชิด
2. นางสาวนภัสสร    พานทอง
3. นางสาวกนกพร    ศรีนิลแท้
4. นางสาวบุญยาพร    ใจเร็ว
5. นางสาวชุติกาญจน์    ใยบัวทอง
1. นางสาวจุฑาพร    สำเภาแก้ว
2. นางสาวไพรริน    ไชยทองพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................