งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า    กงซุย
2. เด็กหญิงปาลิกา    เรืองประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทรษา    บวรเวษ
4. เด็กหญิงอทิตยา    ขันเดช
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ไพรอด
1. นายสุรศักดิ์    สุขศรี
2. นางสาวอัญชลินทร์    ใจเที่ยง
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปวีณา    เด่นใจ
2. เด็กหญิงอนันตยา    พานแพ
3. เด็กหญิงนิตยา    รอดรุ่ง
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์    อยู่คง
5. เด็กหญิงสุนันทา    ยอดสร้อย
1. นางสาวสมนภา    เหล่าเจริญ
2. นางสาวไหมขวัญ    ทองมาก
3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    ชูชาติ
2. เด็กหญิงอำไพ    นเรนทร
3. เด็กหญิงมินตรา    เวนะ
4. เด็กชายสรวิขญ์    ทิมเมฆ
5. เด็กชายสมชาย    เงินอุปถัมภ์
1. นายชวณัฐ    แก้วน้ำ
2. นางสาวเพ็ญพภา    ดวงแก้ว
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนพวรรณ    ธรรมรัตน์วัฒนา
2. เด็กหญิงกมลชนก    สว่างวัฒนารักษ์
3. เด็กหญิงศุภสุตา    นิ่มโอษฐ์
4. เด็กหญิงนันทวรรณ    ทองดีสุนทร
5. นางสาวรสา    สัตบุษ
1. นางสาวนุชจรี    สีเมฆ
2. นางสาวประทุมทิพย์    ยอดบุญฤทธิ์
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุภามาศ    เพ็ชร์สัจจะ
2. เด็กหญิงปวริศา    พูลผล
3. เด็กหญิงวัลลภา    ต่ำว่าองค์
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรนารายณ์
5. เด็กหญิงชลธิชา    ทิพชัย
1. นางจินตนา    กันยาทอง
2. นายธธนนต์    นิยมญาติ
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ดังก้อง
2. เด็กหญิงกนกนภัส    เมืองเล็ก
3. เด็กหญิงอรชพร    เอี่ยมอินทร์
4. เด็กหญิงกัลยกร    สระศรี
5. เด็กหญิงเนตรสกาว    น้อยแท้
1. นายกระบิล    สรรค์สิรี
2. นางรำไพ    ซื่อตรง
7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกุลนันท์    ดีบุกคำ
2. เด็กหญิงศศิชา    ม่วงน้อย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    อุทัยธรรม
4. เด็กหญิงศศิกานต์    เอี่ยมคำ
5. เด็กหญิงพิชญา    ปานรอด
1. นางจำเนียน    บรรลือทรัพย์
2. นางทัศนา    สมศรี
8 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายคฑาวุธ    เถื่อนประยูร
2. เด็กหญิงชลธิชา    เชยชม
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ    อ่อนแตง
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    อุบลแย้ม
1. นางสาวพรรณประไพ    เพ็งแก้ว
2. นางสาววาสนา    มาหา
9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงขัตติยา    รื่นโพธิ์วงษ์
2. เด็กหญิงนัชชา    วังเวงจิตต์
3. เด็กหญิงสุภิญญา    เปลวสมบูรณ์
4. เด็กหญิงอุทุมพร    สุชาติ
5. เด็กหญิงศรัณย์พร    พราหมณ์ฤกษ์
1. นายธานี    อรุณโรจน์
2. นางสาวสมประสงค์    เพชรสุข
10 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    นุชนาด
2. เด็กหญิงพรพิมล    อ่อนละมัย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    คูณทวี
4. เด็กหญิงนภสร    พงษ์สังวาลย์
5. เด็กหญิงสิราวรรณ    ปานรอด
1. นางสาวกนกวรรณ    รวมพร้อม
2. นางสาวอัญชลี    บัวงาม
11 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายธนภัทร    เพ็งนวม
2. เด็กหญิงชลธิดา    โสสลาม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    ช่อพยอม
4. เด็กหญิงอัยดา    พวงมาลี
5. เด็กหญิงมานิตา    อยู่สถาน
1. นางสาวนรรจพรรษ์    เลิศล้ำ
2. นายเฉลิมพล    ดำขำ
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปูชิดา    ไชยกาญจน์
2. เด็กหญิงพรนภัส    ฉัตรเมธี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ถนนทอง
4. เด็กหญิงสุพิชญา    ทับทิม
5. เด็กหญิงปัณณพร    อินทรสมใจ
1. นายสุรินทร์    ผุดผ่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................