งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวนาถญา    พงจิรัฐติกาล
2. นางสาววันวิสาข์    ยองใย
1. นายพิภัช    สุขประเสริฐ
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชุตินันท์    นุชเจริญ
2. นายณัธพล    ยุทธการ
1. นางจุฑามาศ    วงษ์สวาท
2. นายบุญรอด    วงษ์สวาท
3 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายณัฐวุฒิ    หอมทอง
2. นายพีรพัฒน์    ครึกครื้น
1. นางสาวชุติมา    อินใหม่
2. นางวริศรา    สิทธิชัย
4 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุธิตา    ตรีเนตร
2. นายสายชล    ป้านสุวรรณ์
1. นายวัลลภ    มหาแก้ว
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายอันดามัน    เลิศเรืองศุภกุล
2. เด็กชายจักรกฤษ    ตาลสมบูรณ์
1. นายศราวุฒิ    บุราณรมย์
2. นายสุรกิจ    เกษตรพูลสุข
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกชกร    ปัญญาโสด
2. นางสาวภคณัฏฐ์    ศรีเจริญ
1. นางสาวปิยะนุช    เขียวอร่าม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................