งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายคัมภีร์    เหลาอ้อ
2. นายพีรภัทร    ชูชื่น
3. นายอานนท์    ศักดิ์เพชร
1. นายนพ    วิจิตรโยธาการ
2. นางสาวสุนิสา    จันทร์ชัง
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศิศิรา    สุริโยดร
2. นางสาวพิมพ์อัปสร    คุ้มสะอาด
3. นายวงศกร    ป้านจันทร์
1. นางสาวศรัณญา    อารมย์สว่าง
2. นายศุภชัย    ศิวประสิทธิ์กุล
3 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสหรัฐ    ไข่มุกข์
2. นายจิรวัฒน์    บุตรน้ำดี
3. นายเกษมศักดิ์    ตัวตน
1. นางสาวณัฐญา    คนคล่อง
2. นางสาวพิชญา    ช่วยบำรุง
4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจันทร์จิรา    สู่สวัสดิ์
2. นางสาวแพรพรรณ    อาจทวีกูล
3. นางสาวเสาวลักษณ์    เรื่องเดช
1. นางกมลทิพย์    เพิ่มสิน
2. นางสาววิจิตพร    มากมูล
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์ลดา    ตั้งเขาทอง
2. นายณัฐดนัย    พันธุ์พฤกษ์
3. นางสาวธันยพัต    พันพู
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย    จิบทอง
2. นายสุริยา    น้อยสุวรรณ์
6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววรมน    ยุระญาติ
2. นางสาวชนาภา    เครือขำ
3. นางสาววรรณิภา    พวงมาลัย
1. นางสาวชุติมา    อินใหม่
2. นางรุ่งนภา    แย้มเทศ
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์    ศุภเลิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์    เพ็ญเสวี
3. นางสาวกรรณิกา    มีสุข
1. นางสาววรางคณา    เปรมปรีดิ์
8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายศิวกร    เสน่ติบัง
2. นางสาวบุษยา    ดังแสง
3. นางสาวบุษยารัตน์    ดังแสง
1. นางสาวดวงใจ    มิ่งขวัญสุข
2. นายบรรพต    บุตรน้ำเพชร
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวรุ่งนภา    เขียนสำโรง
2. นางสาวศิริมาศ    เชียงทอง
3. นางสาวณัฐกานต์    ผ่องภักต์
1. นางสาวพิกุล    วิไลลักษณ์
2. นางสาวเหมือนจันทร์    สุขเทา
10 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชนายุทธ    ปิ่นชัย
2. นายธนภูมิ    บุญโยบาย
3. นางสาวลลิตา    สุขใจ
1. นางสาวณฐวรรณ    คูณทวี
2. นายดนัย    วัฒกโสภณ
11 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวธนัญญา    สว่างแจ้ง
2. นางสาวชไมพร    แจ่มจันทร์
3. นายชัยวัฒน์    พันธ์นันท์
1. นางสาวประสบสุข    สุขโข
2. นางสาวสุภาวดี    บุตรแย้ม
12 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวพัชรภรณ์    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุวรรณะ    มีทอง
3. นางสาวเบญจมาศ    จงอนุรักษ์
1. นางสาวประวีณ์นุช    งามชม
2. นางวนิดา    ศรีสารคาม
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวชนิสรา    กลิ่นเถื่อน
2. นางสาวอารียา    เจริญจิตต
3. นายกรภฤศ    จีรภาพงศ์
1. นางสาวฐิตารีย์    ทองเทียนชัย
2. นายภัชรพงศ์    พระไว
14 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสร้อยทิพย์    ไทยเจริญ
2. นางสาวสโรชา    สงวนสุด
3. นางสาววาย    อิสลาม
1. นางสาวจันทร์จิรา    คงสวี
2. นางรัตติกาล    พึ่งมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................