งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายณัชพล    อู่เงิน
2. เด็กหญิงสุธิชา    บัววัน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    รอดพ้น
1. นางสาวจิตสุโข    รวยรุ่ง
2. นางสาวเมธาพร    พานเพชร
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายกานต์สุธี    แสนสวัสดิ์
2. เด็กชายอาทิตย์    มงการ
3. เด็กชายวรเมธ    นุชน้อย
1. นางธนัญญา    ประภา
2. นางสาวนาตยา    นวนนาง
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    พ่วงจารี
2. เด็กหญิงกัญญา    สนุกใจ
3. เด็กหญิงธันยพัต    แก้วไทย
1. นางสาวณราภรณ์    ชาตรี
2. นางสาวปาริชาติ    กาทอง
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา    ทัศนา
2. เด็กหญิงปวีณวัชร์    แสงทอง
3. เด็กชายธนโชติ    บุญมาก
1. นางสาวณัฐญา    คนคล่อง
2. นางสาวอัญชลี    โพธิ์หนอง
5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก    แสงแจ่ม
2. เด็กชายนัทธพงศ์    กลิ่นรักษา
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ทอดสนิท
1. นางชรินดา    สว่างแวว
2. นางสาววิจิตพร    มากมูล
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายจารุวิทย์    จิตรบรรจง
2. เด็กชายรุจนเรศ    เผือกเงิน
3. เด็กหญิงธนาภา    ผลิศักดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย    จิบทอง
2. นายสุริยา    น้อยสุวรรณ์
7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    สายทอง
2. เด็กหญิงคนึงนิจ    เกตุธิโภค
3. เด็กหญิงวรรณรดา    ตู้ทองคำ
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชัยพรมมา
2. นางรุ่งนภา    แย้มเทศ
8 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิมภัทรสร    ย้อมสี
2. เด็กหญิงวันวิสา    เติมทอง
3. เด็กชายธีรภัทร    วัฒนวงศ์
1. นางสาวสุกัญญา    หอมทวนลม
9 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงยุพา    ลิ้นจี่
2. เด็กหญิงวริศรา    พรามคุ้ม
3. เด็กหญิงไอรดา    พงษ์เสนาะ
1. นายนพพร    เสนีย์คุปต์
2. นางสาวรัฐพร    ทรัพย์มาก
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายจิระพงศ์    อนุกูล
2. เด็กหญิงเมธาวี    ศิริบุตร
3. เด็กหญิงวรางคณา    จำนงนริทร์รักษ์
1. นางสาวดวงใจ    มิ่งขวัญสุข
2. นายบรรพต    บุตรน้ำเพชร
11 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวีรยา    พนาลัย
2. เด็กหญิงณฐพร    สุขสกุล
3. เด็กหญิงศิวพร    อมรฤทธิ์
1. นางสาวกัลยกร    ลีลาศ
2. นางสาวอรุโณทัย    ฉิมพาลี
12 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวเบญจมาส    มาสมัคร
2. นางสาวจิรนันท์    ชีระพงศ์
3. เด็กหญิงญาดา    บุญใหญ่
1. นางสาวบุษราคัม    ดุลบุตร
2. นางสาวพิกุล    วิไลลักษณ์
13 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายเฉลิมชัย    บัวเพชร
2. เด็กชายหัสฎี    วิชาชัย
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร    อยู่คง
1. นางสาวณฐวรรณ    คูณทวี
2. นายดนัย    วัฒกโสภณ
14 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    บุตรน้อย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    พึ่งมี
3. เด็กหญิงพัทธ์ทิพย์    ทับแก้ว
1. นางสาวกรรณิการ์    กุลทัศน์
2. นางบุญพา    เกษดี
15 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเบญจพร    อินทร์เกตุ
2. เด็กหญิงชุติกานต์    ทิตย์อากาศ
3. เด็กหญิงพัทธมน    ช่อเกตุ
1. นางสาวพจภาณี    โตสุวรรณ์
2. นายยิ่งโรจน์    เทพอาสา
16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพงศกร    อ่อนพรม
2. เด็กชายกิตติพศ    พงศ์นาถวัฒน์
3. เด็กชายนภพล    เล็กผลา
1. นางสาวจิราวรรณ    เนียมศรี
2. นางณัฐกมล    ช่อสลิด
17 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายวิชัย    อับดุลเลาะฮ์
2. เด็กหญิงศรุตา    วันดี
3. เด็กหญิงโจ้    ไทยเจริญ
1. นางสาวจันทร์จิรา    คงสวี
2. นางรัตติกาล    พึ่งมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................