งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายเจษฏา    ขาวสอาด
2. นายธรรพ์ณธร    ธนูทอง
3. นายคฑาธร    มิตรประเสริฐ
1. นางนงนุช    สหรัตนะโชติ
2. นายสุรทิน    ปราณโสภณ
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนาคาร    ชูช่วย
2. นายภานุวัฒน์    ศรนิ่ม
3. นายพงศกร    ปานกลาง
1. นางสาวกาญจนา    สุขสำราญ
2. นายพีรพล    ตันทรัพย์
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายปรินทร    เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวชมพูนุช    รวมสิน
3. นางสาวชุติมา    นาคสุก
1. นายสหัสนัยน์    อึ๊งภากรณ์
4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวหทัยทิพย์    ต่ายแย้ม
2. นางสาวธิดารัตน์    สำเภาเงิน
3. นางสาวดวงกมล    อาสนจันทร์
1. นางสาววิจิตพร    มากมูล
2. นางสาวสัตติยา    แสงเดือน
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวศิน    แดงระดับ
2. นางสาวธนิดา    คล้อยคล้าย
3. นางสาวสาธิตา    พ่วงพรม
1. นางจุฑามาศ    วงษ์สวาท
2. นายวรรษธร    วงษ์สวาท
6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายจตุรเทพ    วงศ์วรรณ
2. นายธีระพงษ์    โพธิ์ใคร
3. นายนฤเบศร์    ไกรผล
1. นางวริศรา    สิทธิชัย
2. นางสาวเสาวคนธ์    พูลพิพัฒน์
7 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนากร    อุธิโย
2. นางสาวศันสนีย์    แสนสุข
3. นางสาวปิยะนันท์    คนบุญ
1. นางสาวปิยะพร    ไพรทอง
2. นางมวลทกานต์    พืชโรจน์
8 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายวิษนุวัติ    ฝ่ายเดช
2. นางสาวอทิติยา    นวมมา
3. นายอินทร์ทร    ธงทวัฒน์
1. นางสาวจารุวรรณ    กุมารสินธุ์
2. นายดนัย    วัฒกโสภณ
9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชยิน    วนายุทธศิลป์
2. นางสาวจุไรลักษณ์    รอดส่ง
3. นางสาวปภาวรินทร์    มีรอด
1. นางขวัญเรือน    เกศเทศ
2. นางสาวฐิติพร    กิจเจริญ
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวภัควดี    ศราภัยวานิช
2. นางสาวพัชรี    สุขเอี่ยม
3. นางสาวณัฐชยา    เชียงสอน
1. นายมนัส    สิทธิโชคธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................