งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร    ชูบดินทร์
2. เด็กหญิงพรรณพัชร    เมืองเล็น
3. เด็กหญิงญาณินี    ดังก้อง
1. นางสาววิจิตพร    มากมูล
2. นางสาวสัตติยา    แสงเดือน
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายนพกฤดิ    ธงสุวรรณ
2. เด็กชายธีรเทพ    จันทร์สูตร
3. เด็กชายณพงศ์    หอพิสุทธิสาร
1. นางสาวชนม์ชนก    เดือนฉาย
2. นางสาวมัณฑนา    กันพร้อม
3 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ดวงพลอย
2. เด็กชายสมภพ    แย้มศรี
3. เด็กชายศักดิ์ดา    ภู่ระย้า
1. นางวริศรา    สิทธิชัย
2. นางสาวเสาวคนธ์    พูลพิพัฒน์
4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาลดา    บูตรเพชร
2. เด็กหญิงประพัชรมณี    คำตัน
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์    เกื้อฉิม
1. นางสาวสุมาพร    คล้ายคลึง
2. นางสาวสุวิมล    พลคำมาก
5 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐกานต์    พหุพันธ์
2. เด็กชายอนนธวัฒน์    สินเมือง
3. เด็กชายสถาพร    บัวหลวง
1. นางสาวปิยะพร    ไพรทอง
2. นางมวลทกานต์    พืชโรจน์
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชนันพัฒน์    นรการ
2. เด็กชายนิตินันท์    สิงหราชัย
3. เด็กหญิงสุภัสสร    เสน่ห์เสาวรส
1. นางสาวปิยะนุช    เขียวอร่าม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................