งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวสายรุ้ง    หมอนทอง
2. นางสาวพลอยไพลิน    ธนูทอง
3. นางสาวนันทิมา    เกิดทรัพย์
1. นางสาวบุษกร    พุกเขียว
2. นางอัมพร    เอมกมล
2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววรรณภา    ชูเชิด
2. นางสาวสุภาภรณ์    เพ็งจันทร์ดี
1. นางสาวภารดี    ภักดีโยธิน
2. นางสาวสุริสา    ศรีสุวรรณ
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนายุต    สมยา
2. นางสาวสายพิณ    นาคนคร
3. นางสาวปุณณริญ    ปริญสิริ
1. นางสาวจิตติมา    เครือแขก
2. นางสาวรุ่งทิพย์    บัวประคอง
4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววรัญญา    สังข์ทอง
2. นายโภคัย    เยรบุตร
3. นายจักรกฤษณ์    ทองพิทักษ์ชัย
1. นางสาวชญานี    พวงทรัพย์
2. นางรุ่งนภา    แย้มเทศ
5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอรยา    อวยชัย
2. นางสาวพิมพ์ประไพ    จันทร์เปล่ง
3. นางสาวณฐินี    บัวงาม
1. นางชะบา    สรรพคุณ
2. นางสาววรัญญา    ทิพย์กรรณ
6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายจตุภพ    พรมขุนทด
2. นางสาวปาจรีย์    แสนโย
3. นางสาวปิยรัตน์    แก้วแจ้ง
1. นางสาวศิริกานต์    เกตุมณี
2. นางสาวศิริพร    หอมกลิ่น
7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายจิรเมธ    แจ้งเรือง
2. นางสาวเขมวิกา    คนหลัก
3. นางสาวธัญญารัตน์    พวงไม้
1. นางสาวจินตนา    บัวหลวง
2. นางสาวรัชฎา    ณัฏฐกุล
8 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายชยพัฒน์    สุขโต
2. นายภคพล    ยอดแก้ว
3. นางสาวแป้ง    พัฒนาการ
1. นางทัพพ์พรรณ    ศรีบัวอ่อน
2. นางสาวประวีนา    พันธ์จันทร์
9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวอักษราภัค    ทิพย์รักษา
2. นางสาวลัทธวรรณ    นวมนิ่ม
3. นางสาวจีรวรรณ    สุขใส
1. นางสาวณัฏฐณิชชญา    กุลทัศน์
10 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธวัชชัย    วิสุทธิวินิกานนท์
2. นางสาวศศิธร    แตงฉ่ำ
3. นางสาวสุรีรัตน์    มาแผ้ว
1. นายธานี    ผลศรัทธา
2. นางอัญชลี    สุวลักษณ์
11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สอนพันธ์
2. นายโสภณ    นากปัญโน
3. นางสาวพัสตราภรณ์    ลิ้มศิริ
1. นางสาวอาริษา    ศรีดวงใจ
12 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายปกรณ์    นิลใบ
2. นางสาวอิกรอมะห์    และอรุณ
3. นางสาวสุนิสา    นิยมเดชา
1. นางสาวจันทร์จิรา    คงสวี
2. นางรัตติกาล    พึ่งมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................