งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุภัทรชา    นกแก้ว
2. เด็กชายธนพล    ลาภมาก
3. เด็กหญิงบัณทิตา    มีแก้ว
1. นางสาวเมธาพร    พานเพชร
2 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนลินี    ภูเมน
2. เด็กหญิงอ้อมดาว    นกแก้ว
3. นายพัทธนพล    งามประเสริฐ
1. นางธนัญญา    ประภา
2. นางสาวนาตยา    นวนนาง
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพณิตพิชา    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา    เกตุคอย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์    สีสว่าง
1. นางสาวณราภรณ์    ชาตรี
2. นางสาวศิริพิมล    หงษ์เหม
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายพันธุ์เพชร    พิณเสนาะ
2. เด็กหญิงสุภนิช    ศรีเมฆ
3. เด็กหญิงลลิตา    สมมั่น
1. นางสาวธัญนิชา    หอมจริง
2. นางสาวอรชุดา    เผื่อนพงษ์
5 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอรรถพล    ดีระจิตร์
2. นายบัณฑิต    น้อยสำราญ
1. นางมัตติกา    แท่งทอง
2. นายสุนทร    เขียวน้ำเงิน
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรดาว    ลาภงามเพียร
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี    สมสวย
3. เด็กหญิงปพิชญา    เล็กพิทยา
1. นางสาวชนม์ชนก    เดือนฉาย
2. นางสาวรุ่งทิพย์    บัวประคอง
7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายชัยชนะ    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงนิจวิภา    โด่งดัง
3. เด็กหญิงกรรณิกา    โครตท่าคร้อ
1. นางสาวจินตนา    บัวหลวง
2. นางลักขณา    ทุมนาหาด
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กชายศิโยน    ปริยวิชญภักดี
2. เด็กหญิงณัฐรุจา    เสียงเพราะ
3. เด็กหญิงอริสรา    พราหมณ์คล้ำ
1. นายวรรณพฤกษ์    เทียมเดช
2. นายสุภงช์    ไชยวงศ์
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธิติมา    สนเทศ
2. เด็กหญิงกฤติยา    เถื่อนพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุปัตติ
1. นางจงรักษ์    สุขะสุคนธ์
2. นางสาวชนนิกานต์    วงษ์สูง
10 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา    พุ่มพฤกษา
2. เด็กหญิงเนตรนภา    สุทธิวิริยะกุล
3. เด็กหญิงบุญญิศา    ยอดดำเนิน
1. นางสาวนพรัตน์    ฐิตโรจนกุล
2. นางสาวอรอนงค์    ทวีบุตร
11 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปรมาภร    ปรางทอง
2. เด็กหญิงปิยจรรยา    ชวนะสุพิชญ์
3. เด็กชายธีรภัทร    เอรวัล
1. นางบุญพา    เกษดี
2. นางสาวพัชรพร    ทองรอด
12 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา    แซ่เหลี่ยม
2. เด็กหญิงวาสิตา    เอ็นทู้
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์    เกิดสมนึก
1. นางสาวพจภาณี    โตสุวรรณ์
2. นางวนิดา    ศรีสารคาม
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุชัญญา    กุลทอง
2. เด็กชายภัทรพล    วิศิษฏ์มณเฑียร
1. นายณัฐพล    กลิ่นพุฒ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................