งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปวรวรรณ    อีนรอง
2. นางสาวเบญจวรรณ    โฉมแพ
3. นางสาวยุวดี    พิมพ์สอาด
1. นายชัยชาญ    แก้วชิงดวง
2. นายอนุพงศ์    ขันกา
2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายเอกราช    บุญช่วย
2. นายวิโรจน์    พรของอินทร์
3. นายศราวุธ    โรจนพันธ์
1. นางสาวศิรัจจันทร์    เอียดทองใส
2. นางไพเราะ    จันทร์ชัง
3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายสรวิชญ์    ชะนะโก
2. นางสาวสมิตา    ลาภเลิศลอย
3. นายปริญญา    โตสุวรรณ
1. นางสาวพัทธนันท์    มีตุ้ม
2. นางสิริกัญญา    วารินศิริรักษ์
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวจิรประภา    ศิลปศร
2. นางสาวภัททิยา    ชัยมงคล
3. นางสาวโศรญา    มณฑา
1. นางสาวพิชญา    ช่วยบำรุง
2. นางสุกัลยา    พูลสวัสดิ์
5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวทิพย์วรรณ    เพชรประกอบ
2. นางสาวสมฤดี    ปรัชญนาวิน
3. นางสาวอรณิชา    กาญจนา
1. นางกมลทิพย์    เพิ่มสิน
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวปานเนตร    อินทรเรือง
2. นายรชต    ระหว่างบ้าน
3. นายปุญญพัฒน์    สมิทธิเวชรงค์
1. นางสาววิลาสิณี    ทองสมนึก
2. นายสุขสวัสดิ์    ภูรัต
7 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาววี    จิตอารีย์
2. นางสาวจุลัยรัตน์    พวงหิรัญ
3. นายนพดล    อินทรจักร
1. นางสาวชญานี    พวงทรัพย์
2. นางรุ่งนภา    แย้มเทศ
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศศินา    เกตุมั่งมี
2. นางสาวกันตา    มากพันธ์
3. นางสาวจุฑามาศ    นิ่มนวล
1. นางจรรยา    อุดมทรัพย์
2. นายวรภัทร์    อินทร์ประสิทธิ์
9 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นางสาวศิหรรษา    สามศรีทอง
2. นางสาวศิริพร    ทองแดง
3. นายกิตติชัย    รื่นสม
1. นางพวงเพ็ญ    ศักดิ์ทอง
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี
11 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายมนัสชัย    กิตติธนาเกษม
2. นางสาวน้ำฝน    ศรสุวรรณ์
3. นางสาวเกศิญานี    คำแสน
1. นางสาวดวงเดือน    นาโพธิ์
2. นางสาวอรอนงค์    ทวีบุตร
12 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายบุญยกร    ฉิมสัญชาติ
2. นางสาวภาสิณี    เขียวมะนี
3. นางสาวสุดารัตน์    สุ่มแก้ว
1. นายทำนอง    อิ่มทั่ว
2. นางสาวประสบสุข    สุขโข
13 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนายุต    นามจัด
2. นายนิวัฒน์    ทรัพย์สำเริง
3. นางสาวธัญญลักษณ์    ทองจันทร์
1. นางสาวนิตยา    ปุญมณี
14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายอดิศร    ขันทอง
2. นายณภัทร    บุญอำไพไชยกุล
3. นางสาวรักษิณา    ตานินทร์
1. นางสาวทัศนียา    มาตุการักษ์
15 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1. นายธนากร    นาคชูวงค์
2. นายทวีศักดิ์    แดงประดับ
3. นางสาวกรรณิกา    การิมี
1. นางรัตติกาล    พึ่งมา
2. นางสาวไลลา    มะนิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................